REKLAM

İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR TEST SORULARI

1. Duygu, düşünce ve isteklerin yazılı veya sözlü ola­rak görsel - işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir.

Aşağıdakilerden hangisi tam bir iletişimde bu­lunması gereken öğelerden biri değildir?

A)  Gönderici B) İleti

C)   Alıcı         D) Belirtke

E) Dönüt2. Aşağıdakilerin hangisinde iletişimin öğeleri bir arada verilmiştir?

A)   Gönderici - ileti - kanal - alıcı - belirti - dönüt

B)   Belirti - gönderici - alıcı - belirtke - ikon - simge

C)   Gönderici - alıcı - ileti - kanal - dönüt - bağlam

D)  Alıcı - ikon - kanal - ileti - simge - dönüt

E)   Belirti - belirtke - alıcı - ikon - dönüt – bağlam3. Kültür, milletin fertleri arasında sosyal akrabalık bağını oluşturan maddi ve manevi değerlerin tümü­dür ve bu değerler kültürün başlıca unsurlarını oluşturur. Kültür, milletin fertlerini birbirine bağlar­ken diğer milletlerden ayırır, içeride birleştirici dışa­rıya karşı ayırıcı rol üstlenir.

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerin­den biri değildir?

A)   Kimliği belirleyen unsurlardan oluşması

B)   Maddi ve manevi tüm değerleri kapsaması

C)  Canlı ve doğal yapısının olması

D)  Milletin fertlerini birbirine bağlaması

E)   Evrensel özelliklere sahip olması


4. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen sözcükle ilgili değildir?

A)   Bir milletin geçmişten bugüne kadar ortaklaşa oluşturduğu değerler toplamı, (kültür)

B)   Bir ağzın zaman içinde bir ülkede resmi dil ola­rak kullanılması, (yazı dili)

C)   Bir Samsunlu ile Adanalının konuşurken keli­meleri farklı söylemesi, (ağız)

D)  Türkiye’deki insanlarla Azerbaycan’daki insan­ların dillerindeki farklılıklar, (şive)

E)   Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farklılıklar, (lehçe)


5.

I.   Tüm öğrenciler sınıfta toplansın.

II.  Aa, Selin de burdaymış!

III.  Dediğim kitapları okudunuz mu?

IV.  Sıfatlar, isimleri niteler ya da belirtir.

V.   Burası çok sıcak, klimayı çalıştırın.

Numaralanmış cümlelerde dilin hangi işlevinin örneği yoktur?

A)   Dil ötesi işlev

B)   Sanatsal işlev

C)  Alıcıyı harekete geçirme işlevi

D)  Heyecana bağlı işlev

E)   Kanalı kontrol işlevi


6.

Kuşlardan öğrendim yuva yapmayı

Ömrüne beton dökülen adanın içine

Yukarıda verilen dizelerde dil hangi işlevde kul­lanılmıştır?

A)   Heyecana bağlı işlev

B)   Dil ötesi işlev

C)  Şiirsel (sanatsal) işlev

D)  Alıcıyı harekete geçirme işlevi

E)   Kanalı kontrol işlevi7. Okul kantininde karşılaşan Elif ile Kerem arasında şu diyalog geçer:

-   Kerem: Cuma günkü sınava bu akşam çalışacak mısın?

-   Elif: Evet, çalışmak zorundayım.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yan­lıştır?

A)   Gönderici, Kerem’dir.

B)   Alıcı, Eliftir.

C)   İleti, Kerem’in Elif’e sorduğu sorudur.

D)  Bağlam, okul kantinidir.

E)   “Evet, çalışmak zorundayım.” cümlesi kanaldır.8. İşine otomobiliyle gidip gelen Selçuk, yolda otomo­bilinden birtakım sesler geldiğini işitir. Otomobilin­de bir arıza olduğunu düşünerek tamirciye gider. Bu parçada otomobilden gelen “ses" onun bozulabileceğini gösteren dil dışı bir göstergedir.

Bu dil dışı gösterge aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?

A) Belirti B) İkon C) Belirtke

D)  Simge E) Bağlam


9.Adalet Bakanlığı binasındaki terazi, aşağıdaki dil göstergelerinden hangisine örnektir?

A)   İkon B) Simge C) Belirtke

D)  Belirti E) Gösteren10.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)   Arapça, çekimli bir dildir.

B)   Farsça, Hint-Avrupa Dil Ailesi’ndendir.

C)   Türkçe, sondan eklemeli bir dildir.

D)   Korece, tek heceli bir dildir.

E)   İtalyanca, çekimli dillerdendir.11.   I. Mors alfabesi

II.   Birleşmiş Milletler binasındaki güvercin resmi

III.  Trafik lambaları

IV.    Ağaçların yapraklarının sararması

Numaralanmış ifadelerden hangi ikisi “belirt­keye örnektir?

A)   I. ve II. B) I. ve III. C) I. ve IV.

D)  II. ve III. E) III. ve IV.12.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)   Bir varlığın fotoğrafı görsel gösterge örneğidir.

B)   Havada siyah bulutların toplanması, doğal gös­terge örneğidir.

C)   İletişimde iletinin sunulduğu kişiye “alıcı" denir.

D)   Kırıkkaleliyle Trabzonlunun konuşurken keli­meleri farklı söylemesine şive denir.


E)   Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü ey­lem dil göstergesidir.13.

Ağlamadan

Dillerim dolaşmadan

Yumruğum çözülmeden gecenin karşısında

Şafaktan utanmayıp utandırmadan aşkı

Üzerime yüreğimden başka muska takmadan

Konuşmak istiyorum.

Bu metinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?

A)   Göndergesel işlev

B)   Şiirsel işlev

C)   Dil ötesi işlevi

D)   Kanalı kontrol işlevi

E)   Alıcıyı harekete geçirme işlevi
14.      “Diriliş,” Tolstoy’un 1899 yılında tamamladığı, ha­yatının en önemli üç eserinden (diğer ikisi “Anna Karenina” ve “Savaş ve Barış") birisi olarak göste­rilen ve yaşlılık döneminin de zirvesi sayılan roma­nıdır. Tolstoy, Diriliş’te dönemin Rusya’sının ka­ramsar bir tablosunu çizer.

Yukarıda verilen parçada dil hangi işlevde kul­lanılmıştır?

A)   Göndergesel işlev

B)   Şiirsel işlev

C)   Heyecana bağlı işlev

D)   Dil ötesi işlev

E)   Kanalı kontrol işlevi15.      “Ek fiil, isim soylu sözcükleri cümlenin yüklemi ya­par ya da basit zamanlı fiilleri birleşik zamandan çekime hazırlar.”

Yukarıda verilen cümlede dil hangi işlevde kul­lanılmıştır?

A)   Göndergesel işlev

B)   Alıcıyı harekete geçirme işlevi

C)   Dil ötesi işlev

D)   Şiirsel işlev

E)   Kanalı kontrol işlevi

 

CEVAPLAR:


{pub}CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPINIZ {/pub}


{reg}

1.Duygu, düşünce ve isteklerin yazılı veya sözlü ola­rak görsel - işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir.

Aşağıdakilerden hangisi tam bir iletişimde bu­lunması gereken öğelerden biri değildir?

A)  Gönderici B) İleti

C)   Alıcı         D) Belirtke

E) Dönüt

2.Aşağıdakilerin hangisinde iletişimin öğeleri bir arada verilmiştir?

A)   Gönderici - ileti - kanal - alıcı - belirti - dönüt

B)   Belirti - gönderici - alıcı - belirtke - ikon - simge

C)   Gönderici - alıcı - ileti - kanal - dönüt - bağlam

D)  Alıcı - ikon - kanal - ileti - simge - dönüt

E)   Belirti - belirtke - alıcı - ikon - dönüt – bağlam

3.Kültür, milletin fertleri arasında sosyal akrabalık bağını oluşturan maddi ve manevi değerlerin tümü­dür ve bu değerler kültürün başlıca unsurlarını oluşturur. Kültür, milletin fertlerini birbirine bağlar­ken diğer milletlerden ayırır, içeride birleştirici dışa­rıya karşı ayırıcı rol üstlenir.

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerin­den biri değildir?

A)   Kimliği belirleyen unsurlardan oluşması

B)   Maddi ve manevi tüm değerleri kapsaması

C)  Canlı ve doğal yapısının olması

D)  Milletin fertlerini birbirine bağlaması

E)   Evrensel özelliklere sahip olması

4. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen sözcükle ilgili değildir?

A)   Bir milletin geçmişten bugüne kadar ortaklaşa oluşturduğu değerler toplamı, (kültür)

B)   Bir ağzın zaman içinde bir ülkede resmi dil ola­rak kullanılması, (yazı dili)

C)   Bir Samsunlu ile Adanalının konuşurken keli­meleri farklı söylemesi, (ağız)

D)  Türkiye’deki insanlarla Azerbaycan’daki insan­ların dillerindeki farklılıklar, (şive)

E)   Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farklılıklar, (lehçe)

5.

I.   Tüm öğrenciler sınıfta toplansın.

II.  Aa, Selin de burdaymış!

III.  Dediğim kitapları okudunuz mu?

IV.  Sıfatlar, isimleri niteler ya da belirtir.

V.   Burası çok sıcak, klimayı çalıştırın.

Numaralanmış cümlelerde dilin hangi işlevinin örneği yoktur?

A)   Dil ötesi işlev

B)   Sanatsal işlev

C)  Alıcıyı harekete geçirme işlevi

D)  Heyecana bağlı işlev

E)   Kanalı kontrol işlevi

6.

Kuşlardan öğrendim yuva yapmayı

Ömrüne beton dökülen adanın içine

Yukarıda verilen dizelerde dil hangi işlevde kul­lanılmıştır?

A)   Heyecana bağlı işlev

B)   Dil ötesi işlev

C)  Şiirsel (sanatsal) işlev

D)  Alıcıyı harekete geçirme işlevi

E)   Kanalı kontrol işlevi

7.

Okul kantininde karşılaşan Elif ile Kerem arasında şu diyalog geçer:

-   Kerem: Cuma günkü sınava bu akşam çalışacak mısın?

-   Elif: Evet, çalışmak zorundayım.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yan­lıştır?

A)   Gönderici, Kerem’dir.

B)   Alıcı, Eliftir.

C)   İleti, Kerem’in Elif’e sorduğu sorudur.

D)  Bağlam, okul kantinidir.

E)   “Evet, çalışmak zorundayım.” cümlesi kanaldır.

8.

İşine otomobiliyle gidip gelen Selçuk, yolda otomo­bilinden birtakım sesler geldiğini işitir. Otomobilin­de bir arıza olduğunu düşünerek tamirciye gider. Bu parçada otomobilden gelen “ses" onun bozulabileceğini gösteren dil dışı bir göstergedir.

Bu dil dışı gösterge aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?

A) Belirti B) İkon C) Belirtke

D)  Simge E) Bağlam


9.Adalet Bakanlığı binasındaki terazi, aşağıdaki dil göstergelerinden hangisine örnektir?

A)   İkon B) Simge C) Belirtke

D)  Belirti E) Gösteren

10.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)   Arapça, çekimli bir dildir.

B)   Farsça, Hint-Avrupa Dil Ailesi’ndendir.

C)   Türkçe, sondan eklemeli bir dildir.

D)   Korece, tek heceli bir dildir.

E)   İtalyanca, çekimli dillerdendir.

11.   I. Mors alfabesi

II.   Birleşmiş Milletler binasındaki güvercin resmi

III.  Trafik lambaları

IV.    Ağaçların yapraklarının sararması

Numaralanmış ifadelerden hangi ikisi “belirt­keye örnektir?

A)   I. ve II. B) I. ve III. C) I. ve IV.

D)  II. ve III. E) III. ve IV.

12.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)   Bir varlığın fotoğrafı görsel gösterge örneğidir.

B)   Havada siyah bulutların toplanması, doğal gös­terge örneğidir.

C)   İletişimde iletinin sunulduğu kişiye “alıcı" denir.

D)   Kırıkkaleliyle Trabzonlunun konuşurken keli­meleri farklı söylemesine şive denir.

E)   Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü ey­lem dil göstergesidir.

13.

Ağlamadan

Dillerim dolaşmadan

Yumruğum çözülmeden gecenin karşısında

Şafaktan utanmayıp utandırmadan aşkı

Üzerime yüreğimden başka muska takmadan

Konuşmak istiyorum.

Bu metinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?

A)   Göndergesel işlev

B)   Şiirsel işlev

C)   Dil ötesi işlevi

D)   Kanalı kontrol işlevi

E)   Alıcıyı harekete geçirme işlevi

14..      “Diriliş,” Tolstoy’un 1899 yılında tamamladığı, ha­yatının en önemli üç eserinden (diğer ikisi “Anna Karenina” ve “Savaş ve Barış") birisi olarak göste­rilen ve yaşlılık döneminin de zirvesi sayılan roma­nıdır. Tolstoy, Diriliş’te dönemin Rusya’sının ka­ramsar bir tablosunu çizer.

Yukarıda verilen parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?

A)   Göndergesel işlev

B)   Şiirsel işlev

C)   Heyecana bağlı işlev

D)   Dil ötesi işlev

E)   Kanalı kontrol işlevi

15..      “Ek fiil, isim soylu sözcükleri cümlenin yüklemi ya­par ya da basit zamanlı fiilleri birleşik zamandan çekime hazırlar.”

Yukarıda verilen cümlede dil hangi işlevde kul­lanılmıştır?

A)   Göndergesel işlev

B)   Alıcıyı harekete geçirme işlevi

C)   Dil ötesi işlev

D)   Şiirsel işlev

E)   Kanalı kontrol işlevi

 

{/reg}

You have no rights to post comments