Now loading.
Please wait.

REKLAM

A)

Yeter söz kalmadı hem kafiye teng oldu ey Nef’i

Duaya baş yüz sür der-geh-i Rabbü’l-ibad üzre

Yukarıdaki şiir kasidenin hangi bölümünde alınmıştır?

 

Güzellemenin Divan edebiyatındaki karşılığı nedir?


Rubailerin Dünya Edebiyatı’ndaki temsilcisi kimdir?


Koşma ile semai arasındaki en önemli fark hangisidir?


Dini –Tasavvufi Halk Edebiyatı’nın en çok kullanılan nazım türü hangisidir?


Ben bir garip kuş idim

Dalına konmuş idim

Niye de bana kış dedin

Ben senin olmuş idim

Yukarıdaki dörtlükte bulunan söz sanatı/sanatlarını yazınız.

 

Sone, terza-rima ve triyole gibi Batı’dan alınan nazım şekilleri edebiyatımızda ilk defa ne zaman kullanılmıştır?


Aşık edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimi hangisidir?

“Gider oldum Avşar ili yoluna

Bakmam gayrı bu diyarın gülüne “

dizelerinde hangi söz sanatı vardır.

 

Gül-î ruhsârına karşû gözümden kanlu akar sû

Habibim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Yukarıdaki örnek edebiyatımızdaki hangi şiir geleneği ile yazılmıştır?

 

Terkib-i ile Terci-i Bend arasındaki en önemli fark hangisidir?

“Yeterince dürüstseniz, fazlasıyla aşıksanız ve gerçekten iyi biriyseniz..

Hazırsınız.. Artık mutsuz olabilirsiniz.”

cümlesindeki söz sanatı hangisidir.

 

Tarikata yeni girenlere tarikat adabının anlatıldığı ve tasavvuf hakkında bilgi veren nazım türü hangisidir?

Hakk ezelde ne yazmışsa bolur

Göz neyi ki görecek ise görür

İki âlemde Hak’a sığınmışız

Tohtamış ne ola, ya Ahsah Temür?

Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir?

 

Mesneviler hangi konular üzerine yazılır?


Tuyuğlar oluşturulurken Halk Edebiyatı içerisindeki hangi türden faydalanılmıştır?


Size bir şiir verildiğinde bu şiir 2 tane dörtlük ve 2 tane üçlükten oluşuyorsa bu şiirin nazım şekli nedir?


Âheste çek kürekleri, mehtap uyanmasın,

Bir âlemi hayâle dalan ab uyanmasın.

Yukarıdaki dizelerin ölçüsünü yazınız.

 

“Aşık Tarzı Halk Edebiyatı”nın nazım türlerini sayınız.


Halk edebiyatı nazım birim olarak en çok hangisini kullanmıştır?


B)

İnsanlığa dürüst davran

İnsan küçük büyük evren

İnsanlara hakça davran

Koltuk sana baki değil

Yukarıdaki şiirin çeşidini yazınız.

 

Kaside’nin en güzel beytine ne denir?


Bağa girdim nar için

Dolaşırım yar için

Anneler kız büyütür

Delikanlılar için

Yukarıdaki maninin türünü yazınız.

 

Yanında damla damla bittiğimi duyarım,

Yoklarım yerinde mi yüzüm,alnım,saçlarım?

dizelerindeki kafiyenin türünü yazınız.

 

“Masal,fabl,halk hikayesi” sanatsal metinler içinde hangi bölümde yer almaktadır?


Kafiye örgüsü  aba/bcb/cdc/ded/efe/…….    z şeklinde olan nazım şekli nedir?


Dadaloğlu,  yiğitçe mertçe şiir yazmak istediğinde edebiyatımızda hangi türü kullanır?


Türklerin Divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekillerini yazınız.


Türklerin İslamiyet öncesinden beri kullandıkları nazım birimi nedir?


Kasidenin içinde yazarın kendi isteğine bırakıldığı bölümün adı nedir?


Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine

Uzanmışım kalmışım yaylının gölgesine

Yukarıdaki beyitte bulunan söz sanatı/sanatlarını yazınız.

 

“Haddeden geçmiş nezâket yal ü bâl olmuş sana

Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı âl olmuş sana”

dizeleri gazelin hangi bölümüdür?

 

Bütün beyitleri aynı güzellikte olan gazellere ne ad verilir?

Yanında damla damla bittiğimi duyarım,

Yoklarım yerinde mi yüzüm,alnım,saçlarım?

dizelerindeki kafiyenin türünü yazınız.

 

Şarkılar oluşturulurken Halk Edebiyatı içerisindeki hangi türden faydalanılmıştır?


Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın!

Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın

Annen bile okşasa bağrım kan olur.

Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir?

 

Ermenilerin Türklere yaptığı zulmü konu edinen ve belli bir olay örgüsü etrafında şekillenen uzun bir şiir yazmak isteseniz Divan Edebiyatı içerisinde hangi nazım şeklini kullanırsınız?


Kimsesizim hısmım da yok, hasmım da

Görünmezim cismim de yok, resmim de

Dil üzmezim, tek hece var ismimde

Barınağım gönül denen yer benim

Yukarıdaki örnek edebiyatımızdaki hangi şiir geleneği ile yazılmıştır?

 

Mersiye’nin İslamiyet’ten önceki karşılığı nedir?


Taşlamanın Divan edebiyatındaki karşılığı nedir?

REKLAM