Now loading.
Please wait.

REKLAM

 1. Cumhuriyet dönemi şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Cumhuriyet döneminin önceki dönemde bağımsız şekilde gelişen ilk şiir hareketini “Yedi Meşaleciler” gerçekleştirmiştir.

B)    Yeni devleti, Atatürk’ü işleyen şiirler yazılmaya başlanmıştır.

C)    Asıl biçimsel değişme 1941’de bir araya gelen üç gencin oluşturduğu “Garip Akımı” ile olmuştur.

D)   Birinci Yeni şiir akımında bilinçaltına, imgelere, soyut anlatma yer verilmiştir.

E)    Attila İlhan’ın Mavi adlı dergisinin adını koydu­ğu “Maviciler” hareketi “Garipçiler”in tersine şi­irde sanatlı bir söyleyişi tercih etmişlerdir.


2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döne­mi Türk edebiyatının genel özellikleri ara­sında yer almaz?

A)   Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve öz­neldir.

B)    Şiirlerde hece vezni kullanılır.

C)    Anadolu insanının sorunları eserlerde iş­lenir.

D)   Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.

E)    1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde geli­şir. Bu tarihten sonra toplumcu–gerçekçi bir çizgiye yönelir.

3.


Gökyüzünün başka rengi de varmış!

Geç fark ettim taşın sert olduğunu.

Su insanı boğar, ateş yakarmış!

Her doğan günün bir dert olduğunu

İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?

A) Tecahülüarif sanatına örnek vardır.

B) Pastoral türde bir şiirden alınmıştır.

C) Tema bakımından öz şiir anlayışına uygundur.

D) Ahenk hece ölçüsü ve uyaklarla sağlanmıştır.

E) Yansıtılan duyarlılık, karamsar bir bakışın so­nucudur.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının özelliklerinden biri değildir?

A) Şiire özgü düşsel bir dünyanın dile getirilmesi

B) Yerli ve yöresel öğelere geniş yer verilmesi

C) Şiirin şiir dışındaki her türlü ideolojik düşün­ceden arındırılması

D) Ahenge, söyleyiş güzelliğine önem verilmesi

E) İmge ve çağrışımlarla yüklü bir dilin kullanıl­ması

 

 1. Hasreti denizlerin,

Denizler kadar derin

Ve o kadar bucaksız...

Ta karşımda, yapraksız,

Kullanılmış bir takvim...

Üzerinde bir resim:

Azgın, sonsuz bir deniz;

Kaygısız, düşüncesiz,

Öz şiir geleneğine bağlı bu dizelerle ilgili aşa­ğıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Yedili hece kalıbıyla yazılmıştır.

B) Uyak düzeni aa,bb,cc… şeklindedir.

C) İlk iki dizede zengin uyak, diğer dizelerde tam uyak vardır.

D) "Üzerinde bir resim" dizesinde "r" ünsüzüyle aliterasyon yapılmıştır.

E) Fütürizm akımının etkilerini taşıyan öğelere yer verilmiştir.

 

 1. İlkelerini “samimiyet, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik” şeklinde açıklayan edebi topluluk aşağıdakilerin hangisidir?

A)   Beş Hececiler

B)    Yedi Meşaleciler

C)    Garipçiler (Birinci Yeniciler)

D)   İkinci Yeniciler

E)    Hisarcılar

 

 1. Yedi Meşaleciler topluluğunun bir üyesi olan sanatçı; aşk, doğa, insan sevgisi, çocukluk özlemi, ölüm, ev, aile, küçük mutluluk, Tanrı sevgisi, huzurlu hayat ve barış temalarını işlemiştir. “Dilek” adlı şiirinde felsefesini: “Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi...” diyerek ortaya koyar. Sanatçının en bilinen eseri “Sebil ve Güvercinler”dir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Ziya Osman Saba

B)    Vasfi Mahir Kocatürk

C)    Sabri Esat Siyavuşgil

D)   Yaşar Nabi Nayır

E)    Kenan Hulusi Koray

 

 1. Çağdaşları arasında Fransız sembolistlerinin ilham ve sezişlerine en çok eğilen sanatçıdır. Az, fakat seçkin şiirleriyle dikkat çeker. Hece ölçüsündeki durakları kullanmayarak hece veznine yeni bir anlayış getiren sanatçı, on iki, on üçlü kalıplar oluşturmuştur. Söyleyişlerinde Baudelaire’nin etkisi açıkça görülür. Asıl sanatçı kişiliğini “Olvido, Ağrı, Dağlara” gibi destansı şiirlerinde gösterir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Ahmet Hamdi Tanpınar

B)    Ahmet Kutsi Tecer

C)    Cahit Sıtkı Tarancı

D)   Melih Cevdet Anday

E)    Ahmet Muhip Dıranas

 

 1. Aşağıdaki şiirlerden hangisi Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait değildir?

A)   Otuz Beş Yaş

B)    Düşten Güzel

C)    Ömrümde Sükût

D)   Sisler Bulvarı

E)    Sonrası

 

 1. Aşağıdaki eserlerden hangisi öz şiir anlayışı­nı temsil etmez?

A) Nefes Almak B) 835 Satır

C) Sebil ve Güvercinler       D) Ben ve Ötesi E) Düşten Güzel

 1. Aşağıdakilerin hangisi Necip Fazıl Kısakürek'in şair olarak özelliklerinden biri değildir?

A) Aruz ölçüsünü kullanması

B) Mistik ve metafizik öğelere yer vermesi

C) Trajik bir duyarlılığı yansıtması

D) Kafiyeye önem vermesi

E) Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanması

 

 1. Serbest nazımla ilgili aşağıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?

A) Bent, ölçü ve uyak kurallarına bağlı olmayan şiir anlayışına denir.

B) Bentlerin ve dizelerin sayısı, dizelerdeki hece sayısı belli bir düzene bağlı değildir.

C) Uyak kullanımı şairin isteğine bağlıdır.

D) Ahenk, ses benzerlikleriyle oluşturulan bir ses akışıyla ve tema etrafında şekillenen vurgu ve tonlamayla sağlanır.

E) Edebiyatımızda ilk önce Maviciler tarafından kullanılmıştır.

 

 1. Toplumcu şiir geleneğinin edebiyatımızda 1920-1960 yılları arasında görülen özellikleri arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A) Geniş kitlelere seslenme, onları harekete ge­çirmek amacı ağır basar.

B) Anlatımda söylev üslubu özellikleri görülür.

C) Serbest nazmın olanaklarından yararlanılmış­tır.

D) Sembolist estetiğin etkisinde kalınmıştır.

E) Emek, sömürü, baskı, başkaldırı gibi kavram­lar işlenmiştir.

 

 1. Nazım Hikmet'le ilgili aşağıda verilen bilgile­rin hangisi doğru değildir?

A) Ölçüyü bırakarak özü biçimin bağlarından kurtarmak istemiştir.

B) Görsel, sessel ve karmaşık biçemli teknikleri kullanarak somut ve nesnel bir şiir geliştirmiştir.

C) Şiirlerinde toplumcu temalar kadar metafizik endişeye, mistik arayışa da yer vermiştir.

D) Halk ve divan şiirinden, Rus fütüristlerinden, özellikle Mayakovski'den yararlanmıştır.

E) Kendinden sonra gelen kuşağı ve 1960 son­rası şiirini derinden etkilemiştir.

 

 1. Türk şiirinde serbest nazım, serbest şiir ya da özgür ko­şuk adlarıyla nitelenen şiir anlayışının öncüsü —- sayı­lır. Ondan önce bu yolda denemeler yapılmış, özellikle —- serbest müstezadı alabildiğine geliştirerek şiiri düz yazıya yaklaştırmış, —- dizeyi kırarak serbest söyleyi­şe ulaşmak istemiştir; ama bu denemeler aruz kalıpla­rıyla oynayarak gerçekleştirilmiştir.

Bu parçadaki boş yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Mehmet Âkif Ersoy - Tevfik Fikret - Ahmet Haşim

B) Nâzım Hikmet-Ahmet Haşim - Yahya Kemal Beyatlı

C) Cenap Sahabettin - Tevfik Fikret - Ziya Gökalp

D) Nâzım Hikmet - Tevfik Fikret - Ahmet Haşim

E) Tevfik Fikret - Cenap Sahabettin - Nâzım Hikmet

 

 1. Aşağıdaki dizelerin hangisi, toplumcu şiir ge­leneğinin örneği olabilir?

A) Sen orada, ben burada

Birbirimizden habersiz

Ayrı yaylalarda yeşeren otlar gibi

Bekleye bekleye çürüyeceğiz.

B) Tuna'nın üstünde güneş batarken

Sevgili yurdumu andırır bana.

Bir hayal isterim Boğaziçi'nden

Bakarım "İstanbul!" diye her yana.

C) Açlık ordusu yürüyor

yürüyor ekmeksizleri ekmeğe doyurmak için

hürriyetsizleri hürriyete doyurmak için

açlık ordusu yürüyor

yürüyor ayakları kân içinde.

D) Herkes sek sek yürür

Ben yalınayak koşarım

Herkes gülerken ağlarsa

Ben ağlarken gülerim

E) Ey Türk, senin köyün hür bir yuvadır

Çiftlik değil, yoktur beyi ağası

Her köylünün var bir çifti tarlası,

Öz evinde o hem bey hem ağa'dır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özelliklerinden değildir?

A)    Serbest nazımla şiir yazmışlardır.

B)    Günlük hayatın içindeki her şeyi konu edinmişlerdir..

C)    Okumuş,elit,kültürel kesime hitap etmişlerdir.

D)    Esprili, nükteli, şaşırtmaya dayalı şiir yazmışlardır.

E)    Sanatlı söyleyişlerden uzak kalmışlardır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde Garip Akımı’nın temsilcileri bir arada verilmiştir?

A)   O. Veli Kanık – M. Cevdet Anday – O. Rıfat Horozcu

B)    Z. Osman Saba – Yahya Kemal – M. Cevdet Anday

C)    A. Kutsi Tecer – Edip Cansever – A. Muhip Dıranas

D)   Cemal Süreya – O. Veli Kanık – Edip Can­sever

E)    Ece Ayhan – O. Rıfat Horozcu – F. Nafiz Çamlıbel

 

 1. I. Ölçü ve uyağı redderler.

II. Halkın konuşma diliyle eserler yazarlar.

III. Süslü sanatlı söyleyişli uzak durmayı yeğlemişlerdir.

IV. Toplumun alt tabakasındaki insanlar şiire konu olmuştur.

V. Diğer edebi toplulukların aksine heceyle şiir yazmışlardır.

Garip Akımı ile ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi

yanlışı vardır?

A) I.   B) II.    C) III.   D) IV.   E) V.


 1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin özelliklerinden biri değildir?

A) Yurt güzelliklerini betimleme

B) Milli duyguları öne çıkarma

C) Halk şiirinden yararlanma

D) Sade bir dille yazma

E) Serbest nazmı kullanma

 

 1. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

1)            “Türkçem benim ses bayrağım.” diyen Cumhuriyet dönemi sanatçımız …………………………….… kendisine özgü bir dil yapısı ve bir biçim yaratmıştır. Yazarın yapıtlarından biri de “Çocuk ve Allah”tır.

 

2)           Milli Mücadele yıllarında savaşın kazanılması için çok çalışan, kimi şiirleri bestelenen, marş olan Kemalettin Kamu’nun edebiyatımızda pastoral şiir denilince akla ilk gelen şiiri ……………………….………’dır.

 

3)           Yedi Meşaleciler’in Fecr-i Aticiler ile ortak özelliği ............................ edebiyatını örnek almalarıdır.

 

4)           Şiirlerinde kapalı bir ev ve aile dünyasının dar sınırları içinde sıkışıp kalmış gibi görünen ……………………………’in şiirlerinde sembollerle ve kendine özgü benzetmelerle dolu bir anlatım göze çarpar. “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü” yazarın düzyazı alanındaki eserleridir.

 

5) ................................., Beş Hececilerdendir. Özellikle yurt ve ulus sevgisini dile getirdiği "gemiciler" ve "tarihsel yiğitliklerle ilgili şiirlerinde diğer şiirlerinden daha başarılıdır.

6)           .................................... "Orda bir köy var uzakta / O köy bizim köyümüzdür" dizelerinde olduğu gibi, aydınların, sanatçıların ilgisini köye, folklora, halk şiirine yöneltmeye çalıştı. Şiir kitaplarından çok, şiirlerinin adıyla tanınır: "Halay Çeken Kızlar", "Tabiat Oda", "Nerdesin", "Orda Bir Köy Var Uzakta" , önemli şiirleri arasındadır. Bu arada birkaç da oyun yazmıştır: "Köşebaşı", "Koçyiğit Köroğlu".

 

7)           ………………………........aruzla yazdığı ilk şiirlerini "Şarkın Sultanları" ve "Gönülden Gönüle" adlı kitaplarında toplamıştır. Heceyle yazdığı ilk şiir kitabı "Dinle Neyden" adını taşır.

 

8) Orhan Veli, Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu olmak üzere üç genç şairin …………....... adlı ortak bir şiir kitabı çıkarmasıyla başlayan şiir akımıdır.

 

9)           …………………….., şiire aruzla başlamış, ilk önce "Fırtına ve Kar" adlı uzun şiiriyle tanınmış; sonra hece ölçüsüyle ve konuşma diliyle yazdığı "Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi" adlı manzum masalı yazmış; "Hecenin Beş Şairi"nden biri olmuştur.

 

10)        ……………........ 1922'de çıkarmaya başladığı "Akbaba" adlı gülmece dergisini yayımlamayı ölünceye dek sürdürdü. Edebiyat ve basın dünyasıyla ilgili anılarını yazdığı "Bizim Yokuş" ve "Portreler" adlı kitapları türünün iyi örnekleri arasındadır.

 

11)        …………………………....., Ankaralı Âşık Ömer mahlasıyla âşık tarzında şiirler de yazmıştır. "Onuncu Yıl Marşı'nın şairidir. Şiirlerini önce "Erciyes'ten Kopan Çığ" ve "Burada Bir Kalp Çarpıyor" adlı kitaplarında toplamış, sonra bütün şiirlerini "Benden içeri" adıyla yayımlamıştır.

 

12)        .................................... Varlık Yayınevi'nin ve aynı adla çıkan edebiyat dergisinin kurucusudur. Bu dergi ve yayıneviyle genç sanatçıların tanınmasını sağladı. Yüzlerce çeviri yapıtla, yeni insanın kültürler oluşumunda büyük pay sahibidir. Yedi Meşale hareketi içinde yer aldı. Şiirlerini İkimiz, Onar Mısra gibi kitaplarda topladı

 

13) ................................., "Yaşayıp Ölmek", "Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler", "Güzelleme" gibi ilk şiir kitaplarında Garip anlayışına bağlıdır. Orhan Veli'nin ölümünden sonra Garip şiir anlayışından uzaklaşmıştır.

14) ……………....... edebiyatımızda " toplumcu gerçekçi" sanat anlayışının öncü şairlerindendir. "Hababam Sınıfı'nın yazarı" olarak ün kazanmıştır.

15) .................., "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü" dizesi ile başlayan "Bayrak" şiiri bayrak sevgisinin dile getirildiği şiirlerin en güzel örneklerindendir.

16) ............................. coşkun bir anlatıma ve zengin bir hayal gücüne sahip olan sanatçı geçmişimizin kültürel zenginliğini ve kahramanlık dokusunu başarı ile dile getirmiştir. "Ruh Adam", "Deli Kurt", "Bozkurtların Ölümü", Bozkurtlar Diriliyor eserlerinden bazılarıdır.

17)        ………………………..Şiirlerinde derin bir Anadolu sevgisi vardır; İyimser, açık ve gerçekçi bir bakışla Anadolu’ya eğilmiştir. Şiirlerinde temiz bir Türkçe, Karacaoğlan’ı andıran bir içtenlik görülür. Şiir kitaplarından biri Adamın Biri’dir.

18)        ……………….………..‘nun ilk şiir kitabı “İşaret Çocukları” 1967′de yayınlandı. Şair, şiirlerinde dinsel inançları çerçevesinde ele aldığı Anadolu insanlarının acı, umut ve sevgilerini yansıttı.

19) ................................. güçlü bir anlatıma ve duyarlığa sahiptir. "Sessiz Nehir", "Kardelenler", "Denizden Çalınmış Ülke" şiir kitaplarıdır.

 

 

Şiirlerini hece ölçüsüyle yazan, şiirlerinde Anadolu’yu tarihi deniz güzelliklerini işleyen “Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri” adlı şiir kitapları bulunan şairimiz ………………………………..’dir

YAZILI SORULARINI WORD DOSYASI OLARAK İNDİR

SORULARIN CEVAP ANAHTARINI İNDİR

REKLAM