Now loading.
Please wait.

REKLAM

2014-2015 Öğretim Yılı 9. Sınıf Türk Edebiyatı Kurtarma Yazılı Soruları

 

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10 puan)

a)        İki dörtlük ve iki üçlükten meydana gelen, on dört dizeli Batı şiirine  ………………   denir.

b)       İki dizeden oluşan nazım birimine …………………… denir. Divan edebiyatı nazım birimidir.

 

c)        Bir eserin oluşmasında etkili olan sosyal, siyasi ve düşünsel faktörlere…………….………..denir.

d)       “Su gelir güldür güldür

Gel de yar beni güldür”

dizelerinde ……………….. uyak vardır.

e)        Tiyatro metinleri ……………………. bağlı edebi metinler başlığı altında sınıflandırılır.

----------------------------------- ------------------- ------------ ----------------- ----------- ---

2.

I.  “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'da bu sabahtan itibaren başlayan sağanak yağışın özellikle Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş ve Küçükçekmece gibi ilçelerde ciddi anlamda hissedileceğini belirterek, ''İlgili ilçelere uyarılarımızı yaptık, vatandaşlarımızı da uyarıyoruz'' dedi.” (Anadolu Ajans)

 

II. “Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.
İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim;
O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim.
Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur;
Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.
Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale,
Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.
İstanbul benim canım;
Vatanım da vatanım...
İstanbul,
İstanbul...”

Necip Fazıl Kısakürek

 

Yukarıdaki metinlerden hangisi edebi metindir. Edebi metnin diğer metinlerden farklı üç özelliğini yazınız.

 

3. Dalarken gözümde yaş

Ben böyle sonsuz gama

Artıyor yavaş yavaş

Damlardaki ağlama

 

Yukarıdaki şiirin uyak düzenini gösterip uyak düzeninin adını, nazım birimini yazınız, kafiyelerini şiirin üzerinde gösteriniz. (10 puan)

UYAK DÜZENİ:

 

UYAK DÜZENİNİN ADI:

 

NAZIM BİRİMİ:

 

4. Bu yağmur… Bu yağmur… Bu kıldan ince

Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur

NECİP FAZIL KISAKÜREK

Bu dizelerde âhenk hangi unsurlarla ve nasıl sağlanmıştır? (10 puan)

 

----------------- ------------------- -------------------- ------------------------ --------------------- ------------------ ---------------

5. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (60 puan

1.

Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece

Yukarıdaki dizelerde bulunan söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

I. dize II. dize

A)      Kapalı istiare   Tezat

B)       Teşbih             Tekrir

C)       Açık istiare   Tezat

D)      Hüsn-i ta’lil   Cinas

E)       Kinaye   Tevriye

 

2. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı ürünlerinden biri değildir?

A)      semai

B)       şarkı

C)       gazel

D)      mesnevi

E)       tuyuğ

 

3. Bize İran edebiyatından geçmiştir. Tek dörtlükten oluşur. Aruz ölçüsünün kendine özgü ka­lıplarıyla yazılır. Az sözle önemli bir şey söyle­nerek sağlanan anlam yoğunluğu, başta gelen özelliğidir. Genellikle felsefeyle ilgili düşünsel temalar işlenir.

Bu parçada sözü edilen Divan şiiri biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Gazel

B)       Müstezat

C)       Şarkı

D)      Tuyuğ

E)       Rubai

 

4. I. Gölgesi uzun çocuklar vardı

II. Kısa çoraplı kadınlar

III. Güneş portakal ağacına yaklaşmış

IV. Yaz suda oğlunu yıkıyor

V. Biz aşka gidiyoruz, bu yağmurda

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde “kapalı istiare” vardır?

A)       I.

B)       II.

C)       III.

D)      IV.

E)       V.

 

5. — sanatlar sese biçim veren, malzemesi ses ve söz olan sanatlardır. Edebiyat, bu tür bir sanattır. Çünkü edebiyatın malzemesi, dildir. Dil ise ses­lere dayanan bir iletişim sistemidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler den hangisi getirilmelidir?

A) Plastik                B) Ritmik C) Fonetik

D) Dramatik E) Geleneksel

 

6. Aşağıdakilerden hangisi yazınsal (edebi) değer taşıyan bir yapıtın popüler yapıtlardan farkları arasında sayılamaz?

A)      Tek boyutlu bakış açısı yerini çok boyutluluğa bırakır

B)       Biçim ve içerik yönünden kolay anlaşılır olma amacı güdülmez.

C)       Değişik yorumlara açık olma niteliği taşıyabilir.

D)      Anlatılanların büyük ölçüde günlük yaşamdan kesitler ve esintiler taşıması düşünülür.

E)       Her düzeyden okura seslenme yöneliminden kaçınılır.

9.

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

A) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar

Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

B) Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla

Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla

C) Önce upuzun sonra kesik saçların vardı

Tenin buğdaysı, boyun başak kadardı

D) Gönül verdin derlerdi o delikanlıya

En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya

E) Bilmem şimdi hâlâ bu ilk kocanda mısın

Hâlâ dağları karlı Erzincan’da mısın?

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sanatlı bir söyleyiş yoktur?

A) Sevgilim, kapımı çaldı aydınlık.

B) Gezeceğim, doğduğum evin odalarını.

C) Yürü, gölgen seni uğurlamakta.

D) Sarmış, deniz kızları gibi dalgalar bizi.

E) Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu.

 

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak kullanılmıştır?

A) Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri

Atlarımız çözüldü girdik handan içeri

B) Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar

Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar

C) Terfi etmiş memur, sınıf geçmiş öğrenci

Kadını, erkeği, yaşlısı, genci

D) Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Mechule giden bir gemi kalkar bu limandan

E) Artık bu haftadan beri yetmiş yaşındayım

Güçlükle çıktığım tepenin ta başındayım

 

 

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?

A) İnme turnam inme sen bu pınara

Avcı tuzak kurmuş var yolun ara

B) Caddeden sokaklara doğru sesler elendi

Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi

C) Hasretle açılmış, atılan oklara bağrım

Varsın yaralansın, yeniden başlasın ağrım

D) Bir avuç toprak, ezersen, bir çelik bir tunç olur

Ağlayan bir milletin siması pek korkunç olur

E) Şimdi hangi derde düşüp bunaldın

Hangi şifa bulmaz sevdaya daldın

 

11. Söyleyeni belli olmayan, halkın ortak malı olmuş şiirler, anonim halk şiiri olarak değerlendirilir. ……………………. bu şiir geleneğindeki en önemli nazım biçimleridir?

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Koşma ve semai

B) Türkü ve şarkı

C) Mani ve türkü

D) Semai ve destan

E) Gazel ve ilahi

 

12. Kendine özgü bir ezgisi olan ……………. 8’li hece ölçüsüyle söylenmesi dışında yapı özellikleri bakımından ……………. bir farkı yoktur.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) taşlamanın – koçaklamadan

B) gazelin – kasideden

C) semainin- koşmadan

D) ilahinin –rubaiden

E) türkünün – şarkıdan

 

13. Halk edebiyatı şiir geleneğinde bir kişi ya da topluluğun bozuk, beğenilmeyen yönlerinin dile getirildiği şiirlere……………denmiştir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)      mersiye

B)      taşlama

C)      hicviye

D)      kaside

E)       musammat

 

14. Aşağıdaki divan edebiyatı nazım biçimlerinden hangisi “beyit”lerden oluşmaz?

A) Mesnevi

B) Tuyuğ

C) Kıt’a

D) Kaside

E) Gazel

 

15. Koşma nazım şekliyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)      Nazım birimi dörtlüktür.

B)      Aşık tarzı halk şiiri nazım şeklidir

C)      Sevgilinin veya doğanın güzelliklerinin işlendiği koşmalara güzelleme denir.

D)      Hece ölçüsünün 8’li kalıbıyla oluşturulur.

E)       Yiğitlik, kahramanlık konularını işleyen koşmalara koçaklama denir.

 

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI KURTARMA YAZILI SORULARINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Sonu Kurtarma Yazılısı Soruları

REKLAM