Now loading.
Please wait.

REKLAM

10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1)Aşağıdaki yargıların başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) getiriniz. (10p)

(      )Makâlât, Türkçe yazılmış ilk tasavvufi eserdir.

 

(      )Dede Korkut Hikayeleri  tamamen manzum olarak yazılmıştır.

(      )Tasavvufu benimseyen, yaşamını bu anlayışın gereklerine göre biçimlendiren kişilere mutasavvıf (sûfî,sofu) adı verilir.

(      )Danişmendnâme, sözlü gelenek içinde oluşmuş, yazıya daha sonra geçirilmiştir.

(      )İlahiler, belli bir ezgiyle söylenir.

 

2)Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(15p)

-İlahi nazım şeklinin Bektaşi tarikatlarındaki şekline ………………………………………denir.

-Dini-Tasavvufi Türk şiiri……………………………………………ile başlar.

-Deli Dumrul,……………………………………………………………………’nin kahramanlarından biridir.

-……………………………………,tarikatlara göre farklı adlar alır.

-Hz.Muhammed’in hayat hikâyesinin anlatıldığı eserlere………………………………………….adı verilir.

 

3) Bir kadehle bizi  sâkî  gamdan eyledi                                    Taştın  yine deli gönül

    Şad olsun gönlü anun  gönlümü şad eyledi.                             Sular gibi çağlar mısın?

                                                                                                 Aktın yine kanlı yaşım

    Bende idi bunca yıllar kaddüne serv-i revan                           Yollarımı bağlar mısın?

    Doğrulukla kulluk ettiğüçün âzâd eyledi.                                                            Yunus Emre

                                                   Hoca Dehhanî

 

Yukarıdaki  metinleri biçim ve içerik bakımlarından karşılaştırınız.(20p)

 

4)Nasreddin Hoca fıkraları yüzlerce yıl önce ortaya çıkmıştır.Oluştukları ilk anda yazıya geçirilmeyen bu metinlerin günümüzde hala seviliyor ve okunuyor olmasının nedeni sizce nedir? Yorumlayınız.(10p)

 

5)Aşağıdaki  tasavvuf terimlerinin anlamlarını karşılarına yazınız.(15p)

Şarap:                                                                                                  

Vahdet-i  vücûd:

Mâşuk:

Meclis:

Tekke:

 

6)Yunus Emre’nin günümüzde hala sevilerek okunmasının temel sebebini yazınız?(10p)

 

7)Nefes nazım şekli hakkında bilgi veriniz.(10p)

 

8)Aşağıdaki  eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız.(10p)

 

Makâlât:

Risaletü’n-Nushiyye:

Cemsîd u Hurşîd:

REKLAM