Now loading.
Please wait.

REKLAM

 

S1. “Divan edebiyatı divan şairlerinin yazmış oldukları divanlardan ismini almıştır. Divan edebiyatının ilk temsilcisi………..……………………………………..dir. Bu edebiyatı yükseltenlerin başında sultanuş şuara denen…………………………………….. ve Azeri Türkçesi ile şiirlerini yazan Bağdatlı ……………………………………………………….gelmektedir. Lale devrinin önemli şairi …………………………………..ve divan edebiyatının son büyük temsilcisi ……………………………………………………….bu edebiyatın unutulmaz isimlerindendir.”

Yukarıdaki boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz. 10P

 

S2. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını boşluklara yazınız.10P

A)    Siham-ı Kaza…………………………………………………….      B)Şikayetname…………………………………………………….

C)   Harname……………………………………….                                   D) Hüsn ü Aşk………………………………………………………….

E)   Hayrabat………………………………………………………….

 

S3. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin kaynaklarından değildir? 5P

A)    Hadis-i Nebevi   B) Kuran-ı Kerim            C) Kısas-ı enbiya            D) Menakıb-ı Evliya         E) Takti

 

S4.        “Gül gülse daim, ağlasa bülbül aceb değil,

  Zira kimine ağla demişler, kimine gül”       Baki

Mazmunun tanımını yaparak bu beyitlerdeki mazmunları bulup, bu mazmunların ne manaya geldiğini yazınız.10p

 

 

 

 

 

 

S5.  Divan edebiyatı nazım biçimlerinden gazel ve kaside de şah beyit ve taç beyitlerin olması öncelikle neyin göstergesidir?5p

 

 

 

 

 

S6. Aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisinde şairlerin büyük bir çoğunluğu şiiri salt şiirsel değerleri ön plana alarak yazmışlar ve ortak biçimler içinde kalıplaşmış ortak kavramlar kullanmışlardır? 5p ÖYS 1987

A)Cumhuriyet Dönemi                B) Servet-i Fünun                                   C) Edebiyatı Cedide

D) Divan Edebiyatı                                             E) Tanzimat Edebiyatı

 

S7. Aşağıdaki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz. 5p

A)    Gazel  Kasidenin………………………………………adı verilen bölümü iken sonradan ayrı bir biçim haline gelmiştir.

B)    Gazelin halk edebiyatında konu bakımından karşılığı………………………………………….dır.

C)    Kaside biçiminin en güzel  örneklerinden biri Fuzuli’nin …………………………………………………….için yazdığı ………………………………………….kasidesidir.

D)  Kasidenin methiye  bölümünde…………………………………………………………………………………………………bahsedilir.

 

S8. Aşağıdakilerden hangisi dörtlükle yazılan divan edebiyatı nazım biçimi değildir?5p

 

A)    Murabba                       B) Müstezat                   C) Tuyug                         D) Rubai                     E) Şarkı

 

S9. Aşağıdakilerden hangisi bir kasidenin ilk beytidir?5p  2007-ÖSS

A)    Bahar erdi yine düştü gülistan üzre

Yine oldu zeminin lütfu asman üzre

B)    Gül Gül devri ayş eyyamıdır zevk u sefa hengamıdır

Aşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde dem

C)    Cefa taşın ne gam atsa hayali sana alçaklar

Belagat meyvesin hasıl eden nah-i hünersin sen

D)    Bu devr içinde benim padişah-ı mülk-i sühan

Bana sunuldu kaside bana verildi gazel

E)    Arızın yadıyla nemnak olsa müjganım nola

Zayi olmaz gül temannasıyla vermek hare su  

 

 

 

S10.     “Ey dil hele alemde bir adem yoğ imiş

Var ise de ehl-i dile mahrem yoğ imiş

 

Gam çekme hakikatte eğer arif isen

Farz eyle ki el’an yine alem yoğ imiş”

 

Bu şiirin nazım biçimini sebebiyle yazınız, birimi ve ölçüsünü yazınız.   10p

 

 

 

 

 

 

 

S11. Bildiğiniz bir beyti kime ait olduğunu  yazarak açıklayınız. 10p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S12.     “Aşk, özge ateştir, ısınır onda ayaz

Yandıkça o, taşlar yumuşar,sert kalamaz

Varsın aşık  günaha girsin, hoş gör

Sevda şarabından içmiş arlanmaz” Mevlana 

Bu şiirden yola çıkarak bu nazım biçimi hakkında bilgi veriniz. 10p

 

 

 

 

 

 

S13. A) Hamse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………addır.

Önemli Hamse Yazarlarından ……………………………………………………….Hayretül Ebrar,Ferhad ve Şirin,Leyla Mecnun,Seba-i Seyyare ve Sedd-i İskenderi’yi yazmıştır. Diğer bir hamse sahibi şair ...................................................Şahu Geda, Gencine-i Raz, Gülşen-i Envar, usulname ve Yusuf u Züleyha’yı yazmıştır.

B)    Terkib-i Bent nazım biçiminde bentler arası bağlantı………………………………….ile yapılır. En önemli Terkib-i bent yazarları………………………….ve ……………………………..dır.

Yukarıdaki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz. 10p                

 

  Süre:40 dak.  Her sorunun değeri yanında yazılıdır. Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir                        

 

REKLAM