Now loading.
Please wait.

REKLAM

TÜRK EDEBİYATI 11.SINIF 3.SINAV SORULARIDIR

 

1-“Arka arkaya yayımladığı ve hep ölüm teması etrafında toplanan bir seri oluşturur. ölüm karşısında duyulan ıstırapla ölüm ve diğer metafizik problemler hakkındaki düşünceler, bu eserlerde biri birini kovalayan dalgalar halindedir. Sanatçı kontrolü altındaki düşünceleriyle dönemin şiirinde serbest düşünüşe yine en çok yaklaşandır.” Sözü edilen sanatçımız kimdir?
A) Makber - Ölü - Hacle -Abdülhak Hamit
B) Nejat Ekrem-Zemzeme,Tefekkür- Recaizade Ekrem
C)Terci-i Bent-Terkib-i Bend,Zafername -Ziya Paşa
D) Münacat, Arz-ı Muhabbet-Şinasi
E)Durub- Emsal-i Osmaniye-Şinasi

2. Aşağıdakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekrem'in özelliklerinden biri değildir?
A) Muallim Naci ile ciddi tartışmalara girmiştir.
B) Kafiyenin kulağa göre olmasını ister.
C) Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir.
D) Devrin genç nesillerine edebiyatı öğretmiştir.
E) Sanatın toplumu eğiten bir araç olduğunu savunur.

10.SINIF TÜRK  EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM   1.YAZILI SORULARI

S1-Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.(20 p)

Şarkı türünün en güzel örneklerini…………………………………. Yazmıştır.

Divan şiirinde ………………………….. ölçüsü kullanılmıştır.

Bilinen bir gerçeği bilmemezlikten gelme sanatına ………………………………………………. denir.

Makalat adlı eser  ………………………………………………………….tarafından yazılan dini konuların anlatıldığı bir eserdir.

Giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin,
Sandık odalarında;
Senin de dükkanın öyle kokar işte.
Ablamı tanımazsın,
Hürriyette gelin olacaktı, yaşasaydı;
Bu teller onun telleri,
Bu duvak onun duvağı işte.

Orhan Veli

1- Bu dizelerdeki mısraların birbiriyle ilişkisi nasıldır? Bu ilişkiden yola çıkarak Garip Hareketi’nin “şiirde şekil” anlayışını yazınız.

 

2010-2011 10.Sınıf 2.Dönem 1.Türk Edebiyatı Yazılı Soruları

1-Türk düşünce tarihinin büyük dehası, gerçek bir halk filozofu, yalnız yasadigi13. yüzyılın değil bütün zamanların en büyük nüktecisi, Türk zekasını, mizah dehasının en önemli temsilcisi …………………, hicri 605, miladi 1208 yılında Sivrihisar´in Hortu köyünde doğmuştur.

Osmanlı Divan Edebiyatı'nda şiire biçim ve içerik açısından birçok yenilik getiren…………………. yaşarken "Sultanü'ş Şuârâ" (şairler sultanı) unvanını alan şairdir.

17. yüzyıl halk şairlerimizden biri olan ………………………………………, Cezayir'den Bağdat'a dek çeşitli beldeler dolaşmış, savaşmış, savaşlara destanlar, yenilgilere, şehitlere ağıtlar düzmüş bir Yeniçeri ozanı, bir asker şairdir.

 

1. Fecr-i Ati topluluğunun kısa sürede dağılmasının nedenleri nelerdir? Yazınız. (6p)

2. Milli Edebiyat döneminde Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan makalesinde yer alan dilde sadeleşme ilkelerinden dördünü yazınız. (10p)

 

 

 

 

 

3. Servet-i Fünun dönemi şiirini, kullanılan edebi akımlar, dili, sanat anlayışı, kullanılan nazım şekilleri bakımlarından değerlendiriniz. (10)

 

4.       Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerle, ilgili akımları eşleştiriniz. (10)

 

1. O dönemde yaşayan bütün Türkleri coğrafi farklılık gözetmeksizin “Turan” ülküsünde birleştirir. (   )

A. BATICILIK

2. Yurt savunmasında, o toprak üzerinde yaşayan herkes görev alır. (  )

B. TÜRKÇÜLÜK

3. Allah’a inanan insanlar, mücadele ederek ezilmişlikten kurtulmalıdır.

C. OSMANLICILIK

4. Eğer bilim ve tekniğe önem verilirse ülke kalkınır.

D. İSLAMCILIK

REKLAM