Now loading.
Please wait.

REKLAM

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10 A SINIFI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1. Kaside nazım şeklinin özelliklerini ve bölümlerini yazınız? (10 p.)

2. Divan edebiyatının genel özellikleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız. (10 p.)

3. İslami dönem halk edebiyatı kaça ayrılır? Yazınız. (6 p.)

4. Anonim halk edebiyatı nazım şekilleri nelerdir? Yazınız. (6 p.)

5. Konuları bakımından türkü çeşitleri nelerdir? Yazınız. (10 p.)

6. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri yazınız? (2x3=6 p.)

b. Beşer dizelik bentlerden oluşan, ilk bendin beş dizesi birbiriyle kafiyeli,sonraki bentlerin son dizesi ilk bent ile kafiyeli olan, her konuda yazılabilen divan edebiyatı nazım şekline ……………………………………………..    denir.

c. Divan edebiyatında tasavvuf, felsefe, hiciv ve nükte gibi fikrî yönü ağır konular genellikle …………………………………………….. nazım şekliyle ele alınır.

c. Türklerin divan edebiyatına kattığı nazım şekli …………………………………………….. nazım şeklidir.

II.DÖNEM ,TÜRK EDEBİYATI, 10 TM/B II. SINAVI

Garip  turna  bizi senden  sorana

Şimdi  bir  yavruya kuldur  diyesin

Aşkın  zincirini  takmış  boynuna

Devir  içinde  Mecnun  odur  diyesin                                                   âb-ı revan :  akan  su,   sel

O  zalim  engeller  yolumu  bağlar                                        şol :  şu

Yârimin   hasreti  ciğerim  dağlar

Âb-ı  revan   olmuş  durmayıp  çağlar

Şol   akan  yaşları  seldir  diyesin        GEVHERİ

 

 

SORULAR

 1. Anonim halk şiiri nazım şekilleri nelerdir?                                                                                                                  (10 puan)
 2. Âşık Edebiyatı nazım şekillerinden olan “koşma” konusuna göre çeşitlenmektedir. Konusuna göre koşma türlerini yazınız ve açıklayınız.                                                                                                                                                                      (20 puan)
 3. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.                                                                                                                                (10 puan)
  • Taşlamaya Divan edebiyatında ………………….; Batı edebiyatında ise …………… karşılığıdır.
  • Ağıt türünün İslamiyetten önceki nazım şekline ………………..; Divan edebiyatındaki nazım şekline ………………. denir.
 4. “Maniler sözlü halk edebiyatının bir koludur. Yaratıcısı adsız halk sanatçıları olan dörtlük biçimindeki şiir türüdür. Çoğunlukla 7 heceli ve 4 dizeli tek kıtadan oluşur. Birinci, ikinci ve dördüncü dizeler, birbiriyle uyaklı, üçüncü dize bağımsızdır. Manilerin karşılıklı atışma şeklinde olanları da vardır.”
 5. Yukarıdaki açıklamalara uygun “Gelin-Kaynana atışması” yazınız.                                                                (20 puan)
 6. “Türkü” nazım şeklinin özelliklerinden 5 tanesini yazınız.                                                                                     (10 puan)
 7. Aşağıda yazılmış olan Nutuk ve Türkü’nün benzer ve farklılıklarını yazınız.     

(10) 1- Göktürk yazıtları kimlerin adına dikilmiştir ? Kitabelerde hangi alfabe kullanılmıştır ? Kitabelerin edebiyatımız açısından önemi nedir ?

 

 

(10) 2- İslâmîyet’in kabulü ile edebiyatımızda ne gibi değişimler  yaşanmıştır ? Açıklayınız.

 

 

SORULAR

 1. Göstermeye bağlı edebi metinlerimizden Geleneksel Tiyatromuza ait olan edebi metinler nelerdir? (20 puan)
 2. “ İçinde çok acı saatler geçirmiş olmama rağmen küçük odamdan adeta hüzünle ayrıldım. Mektepte bize bir şiir ezberletmişlerdi. İnsan, yaşadığı yerlerde beraber bulunduğu insanlara görünmez ince tellerle bağlanırmış; ayrılık vaktinde bu bağlar gerilmeye, kopan keman telleri gibi acı sesler çıkarmaya başlar, hep birinin gönlümüzden kopup ayrılması bir ayrı sızı uyandırırmış. Bunu yazan şair ne kadar haklıymış!”

Yukarıdaki metni anlatıcı ( yazar) hangi bakış açısı ile yazmıştır? Niçin? (10 puan)

REKLAM