Now loading.
Please wait.

REKLAM


1.Aşağıdaki sanatçı-akım-ülke eşleştirmelerinin hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?

A)      Dante-hümanizm-İtalya

B)      Racine-klasisizm-Fransa

C)      Maupassant-natüralizm-Fransa

D)      Schiller-realizm-Rusya

E)       Hemingway-realizm-Amerika

 

2.(I) Tanzimat edebiyatı temsilcileri, divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmışlardır. (II) Şiirin biçiminde değişiklik yapılmamış; fakat şiirin içeriğinde değişiklik yapılmıştır. (III) Tanzimat 1. dönem sanatçıları “sanat sanat için sanat” anlayışını benimsemişlerdir. (IV) Tanzimat 2. döneminde romanda realizm ve natüralizm akımlarının etkisi görülür. (V) Batı’dan alınan düz yazı türleri, gazete aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A)      I

B)      II

C)      III

D)      IV

E)       V

 

 

3.Tanzimat II. dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)      “Sanat için sanat” anlayışı benimsenmiştir.

B)      Tiyatro eserleri okunmak için yazılmıştır.

C)      Şiirlerde yeni biçimler denenmiştir.

D)      Daha çok toplumsal konulara yer verilmiştir.

E)       Şiirler aruz vezniyle yazılmıştır.

 

4.Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat 1. dönem ile Tanzimat 2. dönem arasında farklı olan özellikler arasında yer almaz.

A)      Şiirlerin yazıldığı vezin

B)      Benimsenen sanat anlayışı

C)      Tiyatroların yazılış amacı

D)      Benimsenen edebi akımlar

E)       Eserlerde işlenen temalar

2009/2010  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILISIDIR.

I: metin

YAĞMUR

Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde,        Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin,
Bir parça uzaklaş kederlerinden.               Yağmur ince ince toprağa sinsin,
Bir ruh gülümsüyor gibi derinden,            Bir başka alemden gelmiş gibisin, Mehtabın ördüğü saatler nerde?   Dalmış gözlerinle pencerelerde.

 

2. METİN: YAĞMUR

0.5 mm’den daha büyük sıvı damlaları şeklindeki yağışa yağmur  denir. Eğer hava dağılırsa damlalar daha da küçülebilir. Yağmr, metar ve gözlemlerde R ile rapor edilir. Yağmurun yoğunluğu, düşme oranına bağlıdır.

1)Yağmur adlı parçayla yağmur şiirini yazılış amaçları ve dil özellikleri bakımından karşılaştırınız. (10 p)

S.1. Aşağıdaki eserlerden hangisi yada hangileri Toplumcu Gerçekçi anlayışla yazılmıştır? (10 Puan)

I.Tırpan                  II.Sodom ve Gomore           III.Anadolu notları            IV.Yeşil Gece               V.Ses

A)Yalnız I               B)Yalnız III                C)I ve III               D)II ve IV               E)I ve V

S.2. “Yazar, romanında ulusal anlayışı benimsemedikleri için iki eşinden ayrılmış bir kadını anlatmaktadır. Yaşadığı dönemde savaş sonrası ortamda ortaya çıkan menfaatçiliği halkın değerlerine tercih eden insanlar eleştirilir. Ve bu anlayışla yapılan mücadele anlatılır.”

Yukarıdaki eseri yazan sanatçı hangi anlayışla eserini yazmış olabilir? Neden? (10 Puan)

S.3. Aşağıdaki yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız. (10 Puan)

a.”Efendilik Savaşı” Fakir Baykurt’un romanıdır.                                              (      )

b.”Kağnı” ve “Değirmen” adlı öyküler Sabahattin Ali’nin eserleridir.              (      )

c.Toplumcu gerçekçiler ulusal ve gerçekçi konular üzerinde durmuşlardır.    (      )

d.Toplumcu gerçekçi anlayış Yakup Kadri’nin Ankara romanıyla başlar.         (      )

e.”Eski Bir Yara” hikayesi bir Durum Öyküsüdür.                                             (      )

S.4. Aşağıdaki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz. (10 Puan)

ADI:

SOYADI:

NUMARASI:

12.

SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.

DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

ALDIĞI NOT:

YAZIYLA :

RAKAMLA:

S1.Türk edebiyatında gezi türünde birçok yapıt vardır.

 

XVI. yüzyılda Doğu Türkçesiyle yazılmış Bâbürnâme

I

ve yine aynı yüzyılda büyük Türk denizcisi Seydi Ali

 

Reis’in Miratü’l-Memâlik’i gezi türünde yazılmış ilk

II

yapıtlardandır. Ayrıca Yusuf Ziya Ortaç,

III

Reşat Nuri Güntekin, Falih Rıfkı Atay, gezi türündeki

IV                             V

eserleriyle tanınmış yazarlarımızdandır.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.        B) II.       C) III.     D) IV.     E) V.

Aşağıdaki soruyu doğru (D)-Yanlış (Y) şeklinde

işaretleyiniz.(Her cevap 3 puandır)

S.1 (….)“Savaşta aslanlarımız düşmanlarla kahramanca çarpışıyorlardı.”cümlesinde altı çizili kelimede açık istiâre vardır.

S.2(….) Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere manzum denir.

S.3 (….) Halk hikâyeleri daha çok trajedi, meddah hikâyeleri ise

komedi yanı ağır basan anlatımlardır.

S.4 (….) Cönkler, halk şairlerinin şiirlerini topladığı eserlerdir.

S.5 (….) Fuzûlî 15. yüzyıl, lirik, divan şairidir.

REKLAM