REKLAM

1. Özgürlüğe öyle düşkünüm ki, koca Hindistan'ın bir köşesini bana yasaklasalar dünyanın tadı ka­çar neredeyse. Hiçbir yerde saklı, eli kolu bağlı yaşamak da İstemem. Orada pineklemektense alır başımı havası, toprağı bana açık bir yere gi­derim. Hey Allah'ımlÇekilir bir şey midir memle­ketinin bir bucağına çivilenip kalmak? Niceleri ka­nunlar yasakladı diye, şehirlere, meydanlara, her­kesin gidip geldiği yollara uğrayamadan yaşıyor. Kanunlar küçük parmağımı bile köle etmeye kalk­salar, nereye olsa gider kanunlar arardım.

Bu parça aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Makale B) Fıkra C) Eleştiri

D) Deneme        E) Anı

 

 

2. “Söylev" türü ile ilgili aşağıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?

A) Sadece devlet büyükleri söyleyebilir.

B) Bir topluluk karşısında söz söyleme sanatı­dır.

C) Atatürk'ün "Nutuk" adlı eseri, edebiyatımız­da söylev türünün en önemli eserlerinden bi­ridir.

D) Düşünce ile birlikte, heyecanı da barındır­ması gerekir.

E) Dinleyicileri etkilemeli, duygulandırıp çoşturmalıdır.

 

3. Bir kuruma, bir topluluğa ya da bir şahsa yazıla­bilir. Özel, iş, resmi olarak çeşitlere ayrılır. Divan edebiyatında bu tarz düz yazılara "münşeat" denir.

Bu parçada sözü edilen yazınsal tür, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Eleştiri B) Makale C) Anı

D) Günce E) Mektup

 

4. (I) Yaşam öyküsü (biyografi) kişilerin yaşamlarını anlatan yazılardır. (II) Tarih gibi belgelere dayanı­larak yazılır. (III) Kişinin kendi yaşamını kendisi­nin anlattığı yazı türüne "özyaşamöyküsü" (otobi­yografi) denir. (IV) Bir tek kişinin yaşamını anlatan yapıtlara da "monolog" denir. (V) Özyaşamöyküsünde yazının merkezi yazarın kendi yaşamı, duygu ve eğilimleridir.

Yukarıda numaralanmış tümcelerin hangisin­de bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A)l.       B) II.      C) III.     D) IV.    E) V.

 

5. I. Münazara
     II. Panel
    III. Konferans
    IV. Açık oturum
     V. Forum
Numaralanmış anlatım türlerinden hangisinde tartışma yer almaz?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde "kay­naştırma ünsüzü" kullanılmamıştır?

A) Okulun bahçesinde ikişer kişilik sıralar oluşturuldu.

B) Bu ozanın adını daha önce duymamıştım.

C) Şiirin her dilden farklı bir dili olduğunu anladım.

D) Belki hırslarındır seni bugünlere getiren.

 

E) Kitap okumayı sevmeyen insan, toplumdan uzak­laşır.

(I) Şiirsel eylemin ilk izlerini çocukta arayabilirsiniz. (II) Çocuğun en çok uğraştığı şey oyundur. (III) Kendi­ne özgü bir dünya yarattığına göre, oynayan her ço­cuk, şair gibi davranıyor, demektir. (IV) Şair de çocu­ğun yaptığını yapar. (V) Düşsel bir dünya yaratır ken­dine.

7. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde hiçbir ses olayı yoktur?

A)      I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

8. Emperyal Oteli'nde bu sonbahar

Bu camların nokta nokta hüznü

Bu bizim berhava olmuşluğumuz

Bir nokta, bir hat kalmışlığımız

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ulama B) ünsüz düşmesi C) Kaynaştırma ünsüzü D) Ünlü düşmesi E) Ünsüz değişimi

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Ders çalışmasa da geçeceğine inanıyor.

B) Doğu Anadolu'da kış mevsimi çok şiddetli geçer.

C) Onun geldiğini çok uzakdan görmüştü.

D) Söz verdiği saatten epey sonra geldi.

E) Arkadaşı ile kıyaslanmasına üzülüyordu.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı vardır?

A) Köpeğin kovaladığı kedi ağaca tırmandı.

B) Bu tür işlerde çok korkağımdır.

C) Akşama Elazığ'a doğru yola çıkıyoruz.

D) Günümüz devletleri hukuğa dayanılarak yö­netiliyor.

E) Fazla zorlarsam, elimdeki çatlak kırığa dönüşebilirmiş.

 

11. (I) Yeni bir günün neler getireceği bilinmez. (II) Dostumuz da kendimiziz, düşmanımız da. (III) İçi­mizdeki yoklukdur düşman. (IV) Onu yenersek gerçek varlığımıza ulaşabilecek miyiz? (V) Belki de o zaman kurtuluruz kendimizden.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de yazım yanlışı vardır?

A) I.       B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

 

12. (I) "Yaşadığın yer, sende iz bırakandır." sözünü anımsadın en çok. (II) Alıpta başını gitmiştin, kop­muştun o kentten. (III) Ondanda, anılarındanda uzaklaşmıştın. (IV) Yada öyle sanmıştın! (V) Çün­kü başka kentleride yurt edinememiştin. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de "da (de)"nın yazımında yanlışlık yapılma­mıştır?

A) I.       B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

 

13. Ünlem işareti (!), aşağıdakilerin hangisinde, ötekilerden farklı bir amaçla kullanılmıştır?

A) Hey! Kimse yok mu?

B) Arkadaşlar! Susar mısınız!

C) Yavrum! Sana söylüyorum!

D) Eyvah! Adam aklını kaçırmış!

E) Hişt! Önüne bakar mısın!

 

 

 

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlerden hangisine iki nokta (:) getirilemez?

A) Övünmeye değer bir tek dayanışma vardır ( ) Düşünceleri bir olan kişilerin dayanışması.

B) Sınavı kazanmanın tek koşulu vardır ( ) Planlı çalışmak.

C) O, ününü yalnızca şiire borçlu değildi ( ) unutulmaz romanlara da imzasını atmıştı.

D) Gençlerden duymayı istediğim bir tek söz var ( ) İnsanları ve ülkemi seviyorum!

E) Bilgisayara düşkünlüğünden dolayı arkadaşları ona ilginç bir ad takmışlardı ( ) İnternet Salih!

 

 

 

15. Nice insanlar gördüm ( ) üzerinde elbise yok ( ) nice elbiseler gördüm ( ) içinde insan yok.

Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (,) (:) (,)   B) (;) (:) (;)   C) (.) (;) (.)   D) (,) (;) (,)   E) (,) (;) (.)

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük “kökteş kök” özelliği taşımaz.

A) Bu sorunun yanıtını bil, ödülü kazan.

B) Kapının önüne boya dökülmüş.

C) Bu elmalar çok ekşi.

D) Kuru ekmekle karnını doyurdu.

E) Eski evlerini satmışlar.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, diğerlerinden farklı bir ek almıştır?

A) Ağzı hiç boş durmaz.

B) Eli böyle işlere yatkın değildir.

C) Gözü biraz kanlanmış gibi.

D) Kitabı okudun mu?

E) Evi çok güzelmiş.

 

 

18.  

 

19. Edebiyat yapıtlarını açıklamak, yorumlamak, değerlendirmek ve sınıflandırmak amacını taşıyan yazılar vardır. Bu yazıları, “edebiyat eleştirisi” adı altında toplayabiliriz. Edebiyat eleştirisi içinde daha çok denemeler, kitap tanıtma yazıları ve bilimsel araştırmalar yer alır. Bu yazılar, en öznel izlenimlerden en nesnel değerlendirmelere değin uzanan geniş bir yelpaze içinde karşımıza çıkar. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bu yazılarda ...
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) değişik anlatım yöntemleri kullanılır
B) ele alınan konuların sınırı oldukça geniştir
C) doğruluğu kanıtlanabilecek görüşlere ağırlık verilir
D) okurları bilgilendirmek ön plana çıkar
E) asıl amaç, yapıtların gereği gibi tanıtılmasıdır
(1999 - ÖSS)

 

 

 

 

20. (l) Bireysel acılarını yansıtmak için bir araç olarak görmez şiiri. (ll) Kendi acılarına yer vermez şiirlerinde. (lll) Daha çok, içinde yaşadığı toplumun acılarını, sevinçlerini yansıtmak ister. (lV) İmgeleri yalındır. (V) Söyleyişinde inişler çıkışlar yoktur. (Vl) Bütün şiirlerinde okuru saran bir sıcaklık vardır.
Bu parçadan, aşağıdaki cümlelerin hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında önemli bir değişme olmaz?
A) ll. B) lll. C) lV. D) V. E) Vl.
(1999 - ÖSS)

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Şiir yazmanın belli ki en zor yanı ilk dizeyi bulmaktır. O ilk dize ozanın gideceği yönü belirler. Hiçbir şiir, planlı olarak yazılmaz. Ozan, şiirin yolunu açtığı gibi şiir de ozana yol gösterir. İşte bunun için ben, bir konuşmamda, “Şiirimi, yazarken düşünürüm ya da düşünürken yazarım.” demiştim.
Bu parçanın bütününde, şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?
A) Düşünce ve duyguları birlikte ele aldığı
B) Yazma süreci içinde oluştuğu
C) İletisinin, yazmaya başlamadan önce belirlendiği
D) Ozanın duygu dünyasını yansıttığı
E) Ozanın değer yargılarından izler taşıdığı
(1999 - ÖSS)

 

You have no rights to post comments