REKLAM

 

1. I. Açıklayıcı anlatım II. Öyküleyici anlatım III. Epik anlatım IV. Tartışmacı anlatım
Öğretici metinlerde yukarıdaki anlatım türlerinden hangileri ağırlıklı olarak kullanılır?(5 p.)

2. Aşağıdaki anlatım bozukluğu olan cümleleri doğru bir şekilde altına yazınız. ( 15 p.)

*Bugün şirkette başarıyla çalışan elemanlara törenle plaket verildi.
…………………………………………………………………………………………………………
*Eğitime küçük yaşlarda başlanılırsa sağlam bir temele oturtulabilir.
…………………………………………………………………………………………………………
*Bu başarı, benim, ailemin ve öğretmenlerimin ortak çabalarıyla kazanılmıştır.
…………………………………………………………………………………………………………
*Toplumda bu tür olayların fazla olması bireylerin eğitim düzeyinin azlığından kaynaklanıyor.
…………………………………………………………………………………………………………
*Size birazdan düğün resimlerini göstereceğim.
………………………………………………………………………………………………………….

3- Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlenin sonuna (D); yanlış ise (Y) yazınız. (10p.)

a)Ortaoyunu anlatmaya dayalı bir edebi metindir…………………….( )
b)Biyografide anlatım kanıtlara dayandırılmalıdır……………………( )
c)Otobiyografilerde ilahi bakış açısı vardır…………………………...( )
d)Gezi yazılarında betimleyici anlatım geniş yer tutar…………….….( )

12.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerin yanına bilgiler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.( 10 p. )

a) ( ) Öykücülüğü kendine meslek edinen ilk yazarımız Ömer Seyfettin’dir.

b) ( ) *Romanları etkilendikleri akıma göre (üslup bakımından) "romantik roman, "gerçekçi roman", "doğalcı roman", "estetik roman", "izlenimci roman", "dışavurumcu roman", "yeni roman" şeklinde sınıflandırabiliriz.

c) ( ) Bir romanda anlatıcının bakış açısı olay örgüsü içinde değerlendirilir.

ç) ( ) Romanlarda olay örgüsünden oluşan parçalar olay halkasını oluşturur.

d) ( ) Edebiyatımızda realizmin etkisinde ve teknik yönden ilk başarılı roman örnekleri Cumhuriyet Döneminde verilmiştir

e) ( ) Tanzimat dönemi romanlarında konular genellikle ülke sorunları ve yerli hayattan seçilirken Millî Edebiyat döneminde alafrangalık, cariye ve esirlik gibi konulara ağırlık verilmiştir.

 

SORULAR

A) Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (15 puan)

1) Başkasından öğrenilenleri, duyulanları ifade etmek amacıyla gerçekleştirilen anlatıma ….……… …………denir.

2) Metnin dil ve ifadesinin sade, gösterişsiz ve süssüz olması………………………..anlatımın ilkesidir.

3) Dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde yan yana getirilmesine  …….. ………. denir.

4) Kelime, kelime grubu ya da cümlelerin metinde bulunduğu yere bağlı olarak farklı anlamlar kazanmasına  ……………denir.

5)Tema sınırlandırılıp somutlaştırılarak ………. haline getirilir.

{tab=10. Sınıf Dil ve Anlatım Yazılı}
1. Telefonunuza hafıza kartı takarken sırasıyla şunları yapın: Yan kapağı açın, microSD hafıza kartını altın renkli temas bölgesi yukarı bakacak şekilde yuvaya yerleştirin. Kartı hafifçe iterek yerine oturtun. Yan kapağı sıkıca kapatın.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklayıcı anlatım

B) Söyleşmeye bağlı anlatım

C) Gelecekten söz eden anlatım

D) Öyküleyici anlatım

E) Emredici anlatım


2. Anlatım türleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Öğretici anlatımda dil genellikle göndergesel işlevde kullanılır.

B) Tartışmacı anlatımda amaç, okuyucuya bir düşünceyi benimsetmektir.

C) Kahramanlık, yiğitlik temasını işleyen şiirlerde epik anlatım görülür.

D) Bilim-kurgu romanları tamamen düşsel(fantastik) anlatıma dayalıdır.

E) Kurmaca metinlerde öyküleyici anlatıma yer verilebilir.

S.1- ……… anlatımda zamanı, mekanı, kişileri birleştiren ana unsur olaydır. Olay kişiler arasında gelişir, bir zamanda oluşur, bir mekân içerisinde gerçekleşir ve bir anlatıcı tarafından anlatılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) destansı                     B) tartışmacı                           C) öğretici

D) betimleyici                 D) öyküleyici

 

S.2- Aşağıdakilerden hangisi lirik anlatımda kullanılmaz?

A) Mecaz anlamlı sözcükler                           B) Öznel ifadeler

C) Zıt anlamlı sözcükler                   D) Doğudan bilgi aktaran ifadeler

E) Soyut anlamlı sözcükler