REKLAM

1. Ben de bir kuş idim geldim ötmeye
Yârin bahçesinde mesken tutmaya
Göz kaldırdım cemaline bakmaya
Ak gerdanda benler öldürdü beni
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilere hangisidir?
A) Semai B) Destan C) Mani D) Kıta E) Koşma

2. I. Gazelin özel bir biçimi gibidir.
II. Uzun ve kısa dizelerden kurulur.
III. Kısa dizelere ziyade adı verilir.
Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müstezat B) Mesnevi C) Rubai D) Kaside E) Tuyuğ

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif vardır?
A) Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık Uykumda bütün bir gece Körfez'deyim artık
B) Dağlar dile gelse de anlatsa hepsini Binlerce can dirilse de anlatsa geçmişi
C) Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri
D) Cennette bugün gülleri açmış görürüz de Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde
E) Bir ustaya olsam çırak Bir olurdu yakın ırak

4. Dil bilmek ne demektir? Bir dilin kurallarını bil¬mek mi? Eğer dil bilmek bundan ibaretse ve di¬lin kurallarını bilen adam o dili konuşamıyor, ki¬taplarını anlamıyorsa bu düşüncenin doğruluğu¬nu savunmak oldukça zorlaşacaktır. Hatta bu durum bir dili kolaylıkla konuşabilme düzeyinde olsa bile okunan metinler anlaşılamıyorsa, söz konusu kişinin dil bildiğini söylemek tam bir ger¬çeklik değeri taşımayacaktır.
Bu paragraf aşağıdaki yazı türlerinden han¬gisinden alınmıştır?
A) Makale B) Deneme C) Söyleşi D) Biyografi E) Söylev

5. Bir uzak bir başka tan yeridir senin vaktin
Yasaklasam mümkün mü gölgeni sabahlara
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu dizelerde-kine benzer bir teşbih sanatı vardır?
A) Uçuyor rüzgâr gibi altımdaki küheylan Ne kadar dizginlesem yavaşlayacak değil
B) Yıllardır beklerim, dertli çaresiz
Ne yolcu ne kervan geçer kapımdan
C) Biliyorum, bu sabah güneşle beraber biliyo¬rum
Bir vapur demirleyecek bu nankör limana
D) Bu akşam yaşamak kadar güzeldi her şey
Bu akşam gök maviydi, yıldızlar uçuşuyordu
E) Bu yağmur kanımı boğan incecik bir iplik
Karnımda acısız yatan çok keskin bir bıçak

6. Klasisizm'in(I) temelini akıl ve sağduyu oluşturur.
Sembolizm, Parnasizm'e (II) tepki olarak doğan bir şiir akımıdır. Realizm (III) akımı ise insanın duygularının onu aldatacağı düşüncesiyle görü¬lenin olduğu gibi verilmesi gerektiğini savun¬muştur. Naturalizm, (IV) Freud'un ortaya koyduğu
psikolojik ilkelere dayanan bir edebi akımdır. Şürrealjzm (V) akımının temsilcileri, gözlemin bir eser için yeterli olamayacağına; edebiyatın da deneysel bilimlerde olduğu gibi bir deneme sa¬hası olabileceğine inanmışlardır.
Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I. veil. B) II. ve V. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) I. ve III.

7. Aşağıdaki romanlar konuları bakımından ikişerli olarak gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?
A) Tarık Buğra - Küçük Ağa
B) Ahmet Mithat Efendi - Felatun Bey ile Rakım Efendi
C) Halide Edip Adıvar - Ateşten Gömlek
D) Namık Kemal - Cezmi
E) Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası

8. Aşağıdakilerden hangisinde Garip Akımı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Eski şiire hiçbir şey borçlu olmadıklarını dü¬şünürler ve şiiri yeniden başlatmak onların dileğidir.
B) Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet şi¬irde milli konulara yönelmişlerdir.
C) Onlara göre her şey şiire konu olabilir; konu¬nun bayağısı yoktur, ancak konuyu işlemek¬te bayağılık vardır.
D) Garipçiler vezin, kafiye ve ahengi şiir inin gereksiz ve zararlı bulurlar.
E) Garipçilere göre şiirin bir düşüncenin savu¬nulma aracı olarak görülmesi yanlıştır.

9. Aşağıda verilen eser-yazar eşleştirmelerin¬den hangisi yanlıştır?
A) Cimri - Moliere
B) Hamlet - Shakespeare
C) Şinasi - Şair Evlenmesi
D) Ziya Paşa - Vatan Yahut Silistre
E) Namık Kemal - Celaleddin Harzemşah

10. Eserlerinde Batı hayranlığına şiddetle karşı çık¬mış; Avrupa kültürüne karşı İslami Türk kültür ve medeniyetinin üstünlüğünü savunmuştur. Ken¬dine has sanatlı bir üslubu vardır. Daha çok sos¬yal konulu denemeleriyle tanınır. Bu ülke, Kırk Ambar gibi eserlerin de yazarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakiler¬den hangisidir?
A) Nurullah Ataç
B) Peyami Safa
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Cemil Meriç
E) Mehmet Fuat Köprülü

11.Ey benim sarı tamburam
Sen ne için inilersin
İçim oyuk derdim büyük
Ben onun için inilerim
Bu dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) İntak - Kinaye
B) Tevriye - Teşbih
C) Tezat - Kinaye
D) Mecaz-ı Mürsel - Teşbih
E) Telmih – İntak

12. I. Bu evrenin yaratılışını ve evrendekilerin tekrar Allah'a döneceğini anlatan şiirlerdir.
II. Tarikata yeni giren dervişlere bilgi vermek amacıyla mürşitlerin söylediği şiirlerdir.
III. Allah'ı övmek, ona yalvarmak amacıyla yazılan şiirlerdir.
IV. İnançlarla alay eden bir üslupla yazılan şi¬irlerdir.
Yukarıda verilen tanımlar sırasıyla aşağıdaki şiir türlerinden hangilerinin karşılığıdır?
A) İlahi - Nutuk - Devriye - Şathiye
B) Sathiye - Devriye - İlahi - Nutuk
C) Devriye - Nutuk - İlahi - Şathiye
D) İlahi - Devriye - Şathiye - Nutuk
E) Devriye - Şathiye - İlahi – Nutuk

13. Eser, öbür dünyada yazarın yaptığı 7 günlük se¬yahati anlatır. Cennet, Cehennem ve Araf'tan da bahsedilir. Eserin yazarı, İtalyan dilini, bir edebiyat dili haline getirmiştir.
Yukarıda bahsedilen eserin adı ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve¬rilmiştir?
A) Kurtarılmış Kudüs - Tasso
B) İlahi Komedi - Dante
C) Yanlışlıklar Komedyası - Shakespeare
D) Bir Meleğin Düşmesi - Lamartine
E) Denemeler – Montaigne

14. Politik makale ve fıkraları yanında gezi yazıları ve anılarıyla tanınır. Türkçeyi duru ve yalın bir anlatıma ulaştıran yazarlarımızdandır. Atatürk'le ilgili anılarını "Çankaya" adlı yapıtında toplamış¬tır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Ziya Osman Saba
B) Falih Rıfkı Atay
C) Yaşar Kemal
D) Orhan Kemal
E) Orhan Seyfi Orhan

15. Aşağıdakilerden hangisi Necati Cumalı'ya ait bir eser değildir?
A) Acı Tütün
B) Susuz Yaz
C) Yalnız Kadın
D) Makedonya
E) İnce Memet

16. Anı biçiminde yazılan bu roman, psikolojik ro¬man türünün güzel örneklerindendir. Eserin olay örgüsü çok basittir. Adı hiç belirtilmeyen roman kahramanının çektiği hastalık, yazarın çocuklu¬ğunda geçirdiği hastalığa benzemektedir. Bu açıdan da eser otobiyografik bir özellik taşır.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eylül
B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
C) Aşk-ı Memnu
D) Sinekli Bakkal
E) Yaban

17. Kırgız Türk Edebiyatının tanınmış sanatçılarındandır. Dünyaca ünlü yazar, sanat yaşamına hikâyelerle başlamış, sonra romancılığı tercih et¬miştir. Eserlerinde destan ve efsane motiflerine sıkça yer vermiş; insanları ulusal kimliklerinden uzaklaştıran baskıcı rejimleri dolaylı yollardan eleştirmiştir. Selvi Boylum, Dişi Kurdun Rüyala¬rı, Gün Uzar Yüzyıl Olur bazı önemli eserleridir.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cengiz Aytmatov
B) ismail Gaspıralı
C) Bahtiyar Vahapzade
D) Cengiz Dağcı
E) Özker Yasin

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile