Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Galaksi

  Yıldız kümesine galaksi denir.

Galeri Ormanları

  Savanlardaki, küçük akarsu boylarında görülen, çoğunlukla 50-100 m genişliğinde, bir akarsu ağı biçiminde uzanan ve sürekli yeşil kalabilen nemli ormanlardır. Galeri ormanları olarak adlandırılmalarının nedeni, ağaçların, akarsuyun üstünü bir galeri şeklinde kapatmasıdır.

garig
Makilerin yok edildiği yerlerde ortaya çıkan daha kısa boylu çalılar.
gayrisafi millî hasıla
Bir ülkede bir yıl süresince üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarına göre hesaplanan değeri imalat sanayi
Gayzer

  Belli aralıklarla fışkıran sıcak su kaynağı. Volkanik bölgelerde görülür.

Gayzer

  Volkanik yörelerde yeraltındaki sıcak suyun belirli aralıklarla fışkırması ile oluşan kaynaklardır.

Geçime dayalı tarım

  Ürettiği ürünlerin kendi ihtiyaçlarını karşıladlğı tarım tarzı. Bu tarımda ürün pazarlaması pek olmaz, olsa bile satılan ürünlerden elde edilen gelirle ihtiyacı olan mallar alınır.

Geçit

  Dağlık yerlerde kışın da geçişe müsait vadi veya boğaz biçimindkei kesimler.

Geçit

  Dağlık yerlerin ulaşıma imkan veren bölümlerine geçit denir.

Gel - git

  Deniz sularının Ay'ın ve Güneş'in çekim etkisiyle yükselip alçalması. (Med - cezir)

Gel – Git

  Ay’ın ve Güneş’in çekim gücünün etkisiyle Dünya’daki su kütlelerinin alçalması ve yükselmesi olayıdır. Ancak Ay, Dünya’ya en yakın gök cismi olduğundan gel git olayında daha etkilidir. Bir yerdeki gel-git, gün içinde 2 kabarma 2 çekilme biçiminde 6 saatte bir gerçekleşir. Bu seviye değişmelerinde her gün bir önceki güne göre 50 dakikalık bir gecikme olur. Çünkü ay, Dünya’nın çevresindeki dönüşünü 24 saat 50 dakikada tamamlamaktadır.

Geosfer

  Dünyamızı oluşturan iç içe küreler verilen ad.

Gezegen

  Güneş'in etrafında dolaşan gök cismi. Dünyamız 9 gezegenden biridir.

Gezegen

  Güneş etrafında dönen büyük gök cisimlerine gezegen denir.

Gideğen

  Bir gölün fazla suların dışarıya boşaltan akarsu. Göl ayağı.

REKLAM