Now loading.
Please wait.

REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Dağ

  Çevresine göre yüksek olan inişli çıkışlı yer şekilleridir.

Dağ çayırı

  Yüksek dağlarda orman sınırıın üzerindeki yüksekliklerde görülen çayırlar. Dağ çayırları çoğunlukla kurakçıl bir yapıya sahiptir.

Dağ sporu

  Yüksek ve sarp dağlarda gezmek, buraları görmek, tanımak ve araştırmalar yapmak için yapılan tırmanma işi. Dağcılık hem bir spor hem de bir bilimsel araştırma şeklidir.

Dalgalar

  Dalgalar, deniz ve göllerdeki kuzey sularının periyodik salınımlarıdır. Dalga oluşumunun temel nedeni rüzgarlardır. Deniz yüzeyini yalayarak esen rüzgarlar, sürtünme nedeniyle durgun sulara hareket kazandırır. Deniz yüzeyi pürüzlenir ve sürekli biçim değiştirir. Deniz yüzeyinin salınım hareketine dalgalanma deniz yüzeyinde beliren pürüze dalga denir. Rüzgarlar dışında depremler, volkanik hareketler ve deniz altında çökmelerde dalgaları oluşturur. Bu tür dalgalara tsunami denir.

Dam

  Köy ailelerinin geçici bir süre için yararlandıkları yerleşme biçimidir. Bölge köy yerleşmelerinde bir kısım aileler, birkaç aylık süre için köylerinden ayrılarak, kendi bahçe, tarla ve otlaklarındaki damlarda oturduktan sonra, tekrar köylerine dönerler.

Davar

  Koyun ve keçinin ortak adı.

Debi

  Bir akarsuyun belli bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarı (m3/sn). Akım.

Debi

  Bakınız : Akarsu Akımı.

debi
Akarsu yatağının belirli bir kesitinden birim zamanda geçen su miktarı.
Delta

  Akarsuların taşıyarak deniz ve göl kıyılarına biriktirdikleri alüvyonlardan oluşan ve kabaca üçgene benzeyen düzıükler.

Delta

  Akarsuların denize ulaştıkları yerlerde taşıdıkları maddeleri biriktirmesiyle oluşan üçgen biçimli alüvyal ovalardır. Deltalar, taban seviyesi ovalarının bir çeşididir. Onlardan ayrılan yönü biriktirmenin deniz içinde olmasıdır.

delta
Akarsuların deniz içinde alüvyon biriktirerek oluşturdukları üçgen şeklindeki birikim alanı.
demografi
Nüfus bilimi. Nüfusun nitelik ve nicelik gibi özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
demografik yatırım
Beslenme, barınma, eğitim gibi alanlar için yapılan harcamalar
denge profili
Geriye aşındırma sonucu akarsu yatağının, akarsuyun ağzı ile kaynağı arasında boyuna profilinin en son erişeceği şekli.

REKLAM