REKLAM

8. sınıf inkılap tarihi Bir Kahraman Doğuyor konusu test soruları ve cevapları

1. Mustafa Kemal aşağıdaki savaşlardan hangilerinde Başkomutan olarak mü­cadele etmiştir?

A) Sakarya Meydan Muharebesi - Büyük Taarruz

B) I. İnönü - II. İnönü

C) Kütahya Eskişehir - Sakarya Meydan Muharebesi

D) I. İnönü - Büyük Taarruz

 

2. Meşrutiyeti ilan ettirmek ve parlamenter sisteme geçmek isteyen İttihat ve Terak­kinin toplantılarına katılan Mustafa Ke­mal, II. Meşrutiyetin ilanı sırasında Balkan­larda bulunan ordunun içindeki subayların siyasete kanşmasının olumsuz sonuçlarını yakından gördü.

Bu durumun Mustafa Kemal'e olan et­kisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Ordunun siyaset dışında kalması inancının oluşmasına.

B) Siyasete olan ilgisinin artmasına

C) Askerlik görevinden istifa etmesine

D) Siyasetle olan ilgisini kesmesine

 

3. Atatürk bu devletin bir hukuk devleti olma­sı için büyük mücadeleler vermiştir." Kesin­likle akıldan çıkarmamalısınız ki; bizim en büyük gücümüz, bugün de yarın da dü­rüst, açık bir politika ve sözlerimizde doğ­ruluk olacaktır."

Atatürk'ün yukarıdaki sözlerine ba­kılarak noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi getirebilir?

………………….. vurgu yapmıştır.

A) Devlet hayatında ve siyasette dürüstlü­ğe

B) Laik devlet anlayışına

C) Ekonomik kalkınmaya

D) Siyasi bağımsızlığa

 

4. Mustafa Kemal 29 Ocak 1923'te Latife Hanım ile evlendi. Latife Hanımın Mustafa Kemal ile birlikte törene katılması, önemli bir yenilikti. Mustafa Kemal yurt gezilerine de eşiyle birlikte çıkar; böylece çevresine örnek olmaya çalışırdı.

Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıda- kilerden hangisini hedeflediğinin gös­tergesi olamaz?

A) Kadınla erkeğin yaşamın her alanında birlikte yer almalannı sağlamayı

B) Kadınlara yeni haklar tanımaya

C) Kadınları sosyal yaşamda daha etkin kılmayı

D) Geçmiş dönem adetlerini ortadan kal­dırmayı

 

5. Mustafa Kemal ilköğrenime annesinin iste­ği üzerine geleneksel bir törenle mahalle mektebinde başladı. Kısa bir süre sonra babasının isteğiyle modern yöntemlerle eğitim yapan Şemsi Efendi Okulu'na geç­ti.

Bu durum Mustafa Kemal'in yaşantısı­na ne şekilde etki etmiş olabilir?

A) Çağdaş değerleri benimsemiş bir genç olarak yetişmesine

B) Askeriyeye olan ilgisinin artmasına

C) Genç yaşta siyasete ilgi duymasına

D) Aile yaşantısında huzursuzlukların ol­masına

 

6. Mustafa Kemal hayatı boyunca askerliğe olduğu kadar matematik, edebiyat ve ta­rihe de ilgi duydu. Ülkenin ve milletin so­runlarıyla yakından ilgilenip düşüncelerini her yerde cesaretle savundu.

Buna göre ulaşılabilecek en genel yar­gıya aşağıdakilerden hangisi var­mıştır?

A) Çok yönlü bir kişiliğe sahip ol­duğuna

B) Askerliğin yaşamında ayrı bir yeri olduğuna .

C)  Siyasete olan ilgisinin genç yaşta başladığına

D) Edebiyat ve tarihin onun yetişmesinde ayrı bir öneminin olduğuna

 

7. Mustafa Kemal'in gençlik yıllan Makedon­ya bölgesinde geçti. Nüfusunun çoğunlu­ğunu Türklerin oluşturduğu Selanik'te Osmanlı ordusunun en seçkin birlikleri görev yapıyordu. Makedonya'da dili, dini, kültü­rü farklı uluslar yaşar ve aralannda sık sık çatışmalar çıkardı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan han­gisine ulaşılabilir?

A) Selanik Atatürk'ün düşünce yapısının oluşmasında önemli bir şehirdir.

B) Makedonya Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönem fotoğrafıdır.

C) Makedonya Osmanlı Devleti'nin Bal­kanlardaki son toprak parçasıdır.

D) Osmanlı ordusunun en önemli kısmı Makedonya'da bulunmaktadır.

 

8. Mustafa Kemal öğrencilik yaşamı boyunca Şemsi Efendi Mektebi, Selanik Askeri Rüş­tiyesi, Manastır Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi gibi okullarda eğitim al­mıştır.

Bu okullarda alman eğitimin Mustafa Ke­mal’e kazandırdığı özellikler arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söy­lenemez?
A) Liderlik becerisi
B) Vatan ve millet sevgisi
C) Tarih bilinci
D) Batı hayranlığı

 

9.Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden daha sonra eğitim görmüştür?

A)    Mülkiye Rüştiyesi

B)    İstanbul Harp Okulu

C)    Selanik Askeri Rüştiyesi

D)    Manastır Askeri İdadisi

 

10.Mustafa Kemal; “Millet hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir.” demiştir.
Bu sözleriyle Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisine karşı olduğunu belirtmiştir?
A)    Vatanın kurtarılmasına öncelik verilmesine
B)    Sınırların genişletilmesine
C)    Düşmanın yurttan atılmasına
D)    Askeri gücün milli amaçlar doğrultusunda kullanılmasına

 

 

CEVAPLAR: 1-A, 2-A, 3-B, 4-D, 5-A, 6-A, 7-A, 8-D,9-B,10-B

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile