REKLAM

1. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Dil; Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımı olan Osmanlıcadır.

B) Parça güzelliği değil, bütün güzelliği önemlidir.

C) Sanat için sanat anlayışı egemendir.

D) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

E) Duygu ve düşünceler kalıplaşmış mazmunlarla anlatılır.

 

 

2. Dağ dağ dolaşan doruk doruk nâma vanr

Bağ bağ dolaşan kadeh kadeh kâma varır

Her yolcu geçer aynı tünelden bir gün

Rüya, gerçek, hepsi encama varır

Yukarıdaki dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Rubai B) Müstezat

C) Koşma D) Mani

E) Semai

 

3. Harname, Siham-ı Kaza, Şikayetname

Aşağıda verilenlerden hangisi bu üç eserin ortak özel­liğidir?

A) Aynı yüzyıla ait eserler olmaları

B) Şiir biçiminde kaleme alınmaları

C) Düzyazı türünde yazılmaları

D) Aşk konusunun işlendiği eserler olmaları

E) Hiciv türünde yazılmış olmaları

 

4. Aşağıdaki  Divan şairlerinden hangisinin mesnevi türünde bir eseri yoktur?

A) Şeyhi B) Ahmedî

C) Nef'i D) Ali Şir Nevai

E) Nabi

 

5. Aşağıdaki edebi eserlerden hangisi şiir biçiminde kaleme alınmıştır?

A) Seyahatname B) Şikayetname

C) Kabusname D) Tazarruname

E) Harname

 

6. I. Şiirlerinde büyük ölçüde tasavvuf düşüncesini işlemişlerdir.

II. Aynı yüzyılda eser vermişlerdir.

III. Gazel şairi olarak ün kazanmışlardır.

IV. Mesnevi türünde eserleri vardır.

Yukarıda verilenlerden hangileri Fuzuli ile Baki'nin ortak özelliği değildir?

A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.

D) II. ve IV. E) III. ve IV.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli ile Şeyh Galip'in ortak özelliği değildir?

A) Yaşadıkları çağların önemli şairleri olmaları

B) Şiirlerini bir araya getirdikleri divanlarının olması

C) Şiirlerinde kendi dönemlerine göre yalın bir dil kullanmaları

D) Tasavvuf düşüncesinden etkilenmeleri

E) Mesnevi türünde eserlerinin olması

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı nazım biçim­lerinden biri değildir?

A) Kaside B) Şarkı

C) Fahriye D) Gazel

E) Murabba

 

9. Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden değildir?

A) İran edebiyatından alınan bir nazım türüdür.

B) Beyit sayısı 5-15 arasında değişir.

C) İlk beytine "matla", son beytine "makta" beyit denir.

D) Beyitler, kendi aralarında uyaklıdır.

E) En güzel beytine "beytü'l-gazel" adı verilir.

10. Türk şairlerinin Divan edebiyatına kazandırdıkları bir nazım biçimidir. Rubaiye benzer. Kafiye düzeni aaxa biçimindedir. Kadı Burhanettin, bu türde önemli örnekler vermiştir.

Parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarkı B) Gazel C) Murabba

D) Mesnevi E) Tuyuğ

 

11. Bireysel ya da toplumsal bir üzüntüyü veya sevinci anlatmak için söylenmiş, kimin söylediği bilinmeyen anonim ürünlerdir türküler. Bu tanıma rağmen Divan edebiyatının son dönem şairlerinden biri divanına 11'li hece ölçüsü ile yazdığı bir türküyü koymuştur.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeyh Galip B) Fuzuli C) Nedim

D) Baki E) Nef'i

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde aynı yüzyılın Divan edebiyatı şairleri bir arada verilmiştir?

A) Nedim - Şeyh Galip

B) Baki - Şeyhi

C) Neti - Şeyh Galip

D) Fuzuli - Nedim

E) Kadı Burhanettin – Baki

 

13. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şiirlerinde tasavvufa yer vermemiştir?

A) Fuzuli B) Nesimi

C) Şeyh Galip D) Baki

E) Süleyman Çelebi

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Nedim'le ilgili bilgi yan­lışı vardır?

A) Yaşadığı dönemi (Lale Devri) şiirlerinde dile getirmiştir.

B) Şiirlerinde Divan şiirinin katı kuralları dışına çıkmıştır.

C) Söz sanatlarını basan ile kullanan şairin yalın, içten bir söyleyişi vardır.

D) Türk edebiyatında şarkı türünün en önemli temsilcisidir.

E) Şiirlerinde tasavvufa yer veren sanatçının bir divanı vardır.

 

15. Yalnız Türk edebiyatında görülür. Türklerin Divan edebiyatı­na kazandırdığı nazım şeklidir. Halk Edebiyatı'ndaki maninin karşılığı sayılabilir. En güzel örneklerini Nesimi ve Kadı Burhanettin vermiştir.

Bu sözlerle tanıtılan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rubai B) Şarkı C) Tuyuğ

D) Koşma E) Kaside

 

CEVAPLAR: 1.b  2.a  3.e  4.c   5.e   6.b  7.c  8.c  9.d  10.e  11.c 12.a  13.d  14.e  15.c

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile