REKLAM

1. I. Şairin bildiği işlem çıkartmadır; şiir, çıkartma

işleminin sonunda elde edilendir.

II. Şair olunmaz, şair doğulur; şiir aranır, bulunur.

III. Gerçek şiire, fazlalıklar atıla atıla ulaşılır.

IV. Şair, biraz sonra bitecek olanın değil, devam edecek olanın kaydını tutar.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangile­ri, anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve III.

C) III. ve IV. D) I. ve IV.

E) II. ve IV.


2. Edebiyat tarihindeki bütün şaheserler, başarısız­dır; çünkü hedefler öylesine büyüktür ki sonuç hedeflere göre yetersiz kalır.

Aşağıdakilerden hangisi, anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Bir sanatçı, potansiyelini en uç noktada de­ğerlendirmek için iddialı bir hedef seçmelidir.

B) Her sanatçı, kendisine büyük hedef seçer ve ona ulaşmak için çalışır.

C) Büyük sanatçılar, her zaman usta işi yapıt ver­mişlerdir.

D) En başarılı yapıtlarda bile sanatçı belirlediği hedefe ulaşamaz.

E) Başarılı olan sanatçı, kendisine büyük hedef seçmiş olandır.


3. Dünya edebiyatında büyük eserlerin hepsi, kalıcı­lığını yazarlarca çizilen insan çerçevelerinin bütün çağlarda yaşamış ve yaşayacak insanlara uyma­sına borçludur.

Aşağıdakilerden hangisi, anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Başarılı eserler, başarılarını ölümsüz tipler ya­ratmaya borçludur.

B) Sanatçı, özgünlüğe ulaşınca ölümsüzlüğü de yakalamış olur.

C) Her yapıt, sanatçının yaşamından ve düşün­cesinden izler taşır.

D) Gerçek sanatçı, insana ve yaşama değişik açılardan bakar.

E) İnsanın duygularına seslenen, toplumun so­runlarını işleyen eserler başarıya ulaşır.


4. I. Şiir yazacaksak eğer, arınmamız gereken tek şey var: Kendimiz.

II. Her şair, yaşamı boyunca uzun bir şiirin bö­lümlerini yazar.

III. Her şiir, şairinin dünya görüşüyle oluşur.

IV. Gerçek şair, şiiriyle okuyucu arasından çekil­diği gibi, kendisini de şiirinden çeker.

V. Şiirde şairin kendisi olmayınca şiir ıssız, in­sansız kalıyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangile­ri, anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) IV. ve V.

C) II. ve III. D) III. ve V.

E) I. ve IV.


5. I. Düşünce dile dayanarak, dille kaynaşarak varlığını gösterir.

II. Dil, düşüncenin ayrılmaz bir ortağıdır.

III. Düşünce, dilden doğmaz; dil, düşünceden doğar.

IV. Düşünce, doğal; sözcüklerse toplumsal bir anlaşmanın ürünüdür.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangile­ri, anlamca birbirine en yakındır?

A) III. ve IV. B) II. ve III.

C) I. ve II. D) II. ve IV.

E) I. ve III


6. I. Sanatçı, yapıtlarında toplumsal çevresini

yansıtmak yerine toplumsal bir çevre yarat­malıdır.

II. Sanatçı, dünyaya ayna tutarken kendine gö-relik içindedir.

III. Sanatçı, gerçekleri kendi duygu ve düşünce süzgecinden geçirerek sunar.

IV. Sanatçı, düşüncenin ve öğrenmenin önünde yeni yollar açan bir kişidir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangile­ri, anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) II. ve IV.

C) III. ve IV. D) I. ve IV.

E) II. ve III.


7. I. Sanat yapıtları, uzun yıllar süren ortaklaşa bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkar.

II. Her sanat yapıtı, öncekilerin birikimlerinden yararlanılarak oluşturulur.

III. Gerçek sanat yapıtları, ölümsüzlüğe ulaşır ve herkesi etkileme gücüne sahiptir.

IV. Sanatçıyı başarıya götürecek merdivenin ilk basamağı, öykünmeyse son basamağı da özgünlüktür.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangile­ri, anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B)        I. ve III.

C) II. ve IV. D)  II. ve III.

E) I. ve IV.


8. I. Bir yazar, çağını doğru olarak yansıttığı ölçüde çağının sorunlarına çözümler getirir.

II. Toplumsal bilimlerin ilerlemiş olması ve top­lumların gelişme yasalarıyla ilintili bilgilerin yaygınlık kazanması, yazarlar için yararlıdır.

III. Bir yazar, bir politikacı gibi çözüm getirmez sorunlara; edebiyatın politikaya katkısı bu so­runları gözler önüne sermesindedir.

IV. Edebiyatçı, belirli bir tarihsel gerçekliği ken­dinde taşıyan somut insanı anlatır; böylece sorunları da gösterir; bu sorunların çözümünü de yetkililere bırakır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangile­ri, anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) III. ve IV.

C) II. ve IV. D) I. ve III.

E) II. ve III.


9. I. Bir çağın şiiri, öteki çağın isteklerini karşılamaz; her yeni kuşak kendi sorunlarını, istekle­rini daha kendine özgü ve daha özel olarak dile getiren şiirler ister.

II. Bir ülkede yüzyıldan fazla bir süredir roman yaz ılıyorsa bir gereksinim karşılanıyor de­mektir; bu, o ülkede yalnızca roman türüyle aktarılabilecek duygular ve düşünceler oldu­ğunu gösterir.

III. Sanat değişkendir; toplum, ona bağlı olarak da kişiler değiştiği için sanat da değişir.

IV. Şiiri doğuran, genelde kişi istekleri ile doğanın gerekliliği arasındaki çelişki; özelde ozanın iç-güdüleriyle yaşantısı arasındaki çelişkidir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangile­ri, anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) II. ve III.        C) I. ve III.

D) III. ve IV. E) I. ve IV.


10. I. Bir sanat yapıtı, yaşama çok benzese de estetik ortam olarak, yapı olarak tekrarlanamaz; bu bakımdan tektir.

II. Sanatçı, yaşamı kendi duygu ve düşünceleri­ni de katarak eserinde yansıtır.

III. İyi sanatçı, yaşama ayna tutan değil, o aynayı renklendirendir.

IV. Sanatçı, her zaman yaşanmış gerçeklikten yola çıkmayabilir; ama, kurgulama yöntemiyle gerçekliği yeniden kurar.

V. Sanat yapıtları, aynı gerçeklikten yola çıksa da onu yalnızca yansıtmakla kalmayıp aynı zamanda yeniden biçimlendirdiği için bunların hiçbiri birbirine benzemez.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangile­ri, anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve III. B) II. ve V.

C) II. ve IV. D) I. ve V.

E) IV. ve V.


11. Şiirde anlam aramak, bülbülü eti için kesmeye benzer.

Bunu söyleyen kişiden aşağıdakilerden han­gisini söylemesi beklenmez?

A) Şiir anlatmaz, anlatma düzyazının işidir.

B) Şiirin herhangi bir şeyi anlatması gibi bir ama­cı yoktur.

C) Bir şairin anlatıcı ya da romancı olması gerek­mez.

D) Şiirde anlam aramak, şiirin güzelliğini bozar.

E) Her şiirin okuyucuya bir iletisi vardır.


12. Yeni bir yaşam biçimine yönelirken, eski kültürü­müzün güzelliklerini gözden kaçırmayalım.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yukarıdaki tümceyle anlamca çelişir?

A) Değişikliklerden vazgeçelim, eski yaşam biçi­mimiz daha iyiydi.

B) İnsanları geçmişe gömme özleminde olanları anlayamıyorum.

C) Eski kültürlerin güzelliklerini geleceğe taşımak isteyenleri destekliyorum.

D) Avrupa'nın düzeyine ulaşırken taklitçi olma­yalım, eski kültürümüzden de yararlanalım.

E) Aydınlarımız, Batı kültürüyle ilişkiye girerken eski kültürümüze arkalarını dönmemelidir.


13. Şiir anlayışımı soranlara, şiirlerimi okuyun yeter, diyorum.

Aşağıdakilerden hangisi, anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Her şairin farklı bir üslubu vardır.

B) Her şiir, sanatçının yaşamından izler taşır.

C) Şairin sanat anlayışı, şiirleriyle dile gelir.

D) Sanatçıların şiir anlayışları zamanla değişir.

E) Şair, kendi duygularını yansıtmakta şiiri araç olarak kullanır.


14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, konusuna gö­re ötekilerden farklıdır?

A) İnsan, evrende yalnız olsaydı hayvan olarak kalırdı.

B) İlkel insanı insan eden şey, onların birlikte ya­şamaları ve avlanmalarıydı.

C) Ortaklaşa çalışma insanın konuşmaya başla­masını sağlamış, konuşma da insana düşün­meyi öğretmiştir.

D) İnsan, aklı doğadan bir armağan olarak alma­mış; kendi emeğiyle kazanmıştır.

E) Kültürü ve bilimi tek bir insan değil, milyonla­rın emeğine dayanan insan toplumu yaratmış­tır.


15. Ben insanlara yaşamak için ümit, kuvvet ve neşe veren yazılardan hoşlanırım. İnsanları karamsar­lığa düşüren yazılardan hoşlanmam.

Böyle diyen sanatçının düşüncesine aşağıda­kilerden hangisi en yakındır?

A) Yazar, sözcüklere yeni anlamlar yüklerken yaşamı da yeniden biçimlendirir.

B) Sanatçı, gerçekleri gerçekçi bir açıdan yansı­tırken hırçın bir anlatımdan uzak kalmalıdır.

C) Okuyucu, sanatçıdan kendisini eğlendiren tiplere ve olaylara yer vermesini ister.

D) Gülümsemeyi bilen sanatçı, okuyucuyu gü­lümseten olayları yansıtmayı da bilir.

E) Sanatçı, gerçekleri okuyucuları kedere ve umutsuzluğa itmeden onlara yaşam direnci vererek yansıtmalıdır.

1. B

3. A

5. C

7. A

9. C

11. E

13. C

15. E

2. D

4. E

6. E

8. B

10. D

12. A

14. D

You have no rights to post comments