REKLAM

1. Aiskhylos'tan sonra yetişen en büyük tragedya şairidir. Tragedyanın gelişmesinde çok büyük pa­yı vardır. Oyuna üçüncü aktörü katmış; koroda şarkı söyleyenlerin sayısını 12'den 15'e çıkarmış­tır. Trilogia, yani üçleme yazma geleneğine son vermiştir. Eserlerinde insanlar ve kahramanlar tanrıların iradesiyle hareket eden yaratıklar ola­rak gösterilmekle birlikte, bunlar kaderlerine bo­yun eğmezler, tam tersine mücadele ederler. "Kral Oidipus", "Elektra", "Trakhisli Kadınlar" en tanınmış tragedyaları arasında sayılabilir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sokrates B) Seneca

C) Sophokles D) Eflatun

E) Aristophanes

2. Dünyanın en ünlü hatiplerinden biridir. Felsefe ile de ilgilenmiştir. Geleneklere sıkı sıkıya bağlı bir insandır. Roma'nın, eskiden olduğu gibi cumhu­riyetle ve senato hâkimiyetinde yönetilmesi için büyük mücadele vermiştir. Ne var ki tüm çabala­rına karşın cumhuriyetin yıkılıp yerine, diktatörlü­ğün kurulmasına engel olamamıştır. En önemli eseri "Söylevler"dir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eflatun B) Aristophanes

C) Sophokles D) Cicero

E) Sokrates

3. ilk büyük komedya şairidir. Eserlerinde devrinin tanınmış kişilerini ve bazı toplum olaylarını yer­miş; kaba-saba şakalara, açık-saçık sözlere, kü­fürlere de yer vermiştir. Buna karşın, geleneklere son derece bağlıdır. Bu nedenle felsefe, siyaset ve sanat alanındaki yeniliklerin karşısında yer al­mıştır hep. "Atlılar", "Eşekarıları", "Kurbağalar" günümüze ulaşmış komedyaları arasındadır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aristophanes B) Seneca

C) Eflatun D) Sokrates

E) K Sophokles

5. Dünyanın en büyük filozoflarından biri olarak ka­bul edilir. On iki yıl süren uzun gezisinin ardından döndüğü Atina'da Akademi'yi kurmuştur. Burada başta Aristo olmak üzere birçok öğrenci yetiştir­miştir. Felsefede idealizmin kurucusudur. Yapıtla­rını diyalog biçiminde yazmıştır. En ünlü eserleri arasında "Devlet" ve "Kanunlar" sayılabilir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sokrates B) Eflatun

C) Cicero D) Aristophanes

E) Sophokles

6. Atina'nın yetiştirdiği üçüncü büyük tragedya şairi olarak bilinir. Koronun önemini azaltarak tiyatro­nun gelişmesine katkı yapmıştır. Onun eserlerinin yeniliği, tiyatro tekniğinde değil, sahneye çıkarı­lan kişilerin psikolojisinde aranmalıdır. Oyunların­da o döneme kadar, tanrının yazdığı kaderin birer tutsağı konumunda olan insanı, kendi tutkuları­nın içinde bu tutkularla mücadele halinde göster­miştir. Ne var ki insanlar bu mücadelelerde hep yenik düşerler. Tragedyalarının en ünlüleri arasın­da "iphigeneia" ve "Andromahhe" sayılabilir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seneca B) Eflatun

C) Sokrates D) Sophokles

E) Euripides

7. Roma'da felsefe ve hukuk eğitimi görmüş, me­murluk yaşamında üst kademelere kadar yüksel­miştir. Ne var ki saray entrikaları yüzünden sür­güne gönderilmiştir. Sürgünden dönüşünde Neron'un yanında bulunmuş; ancak sonunda gittik­çe çılgınlaşan Neron'un emri ile damarlarını ke­serek intihar etmiştir. "Dialoglar", "Ahlaki Mektup­lar", "Media" gibi eserleri vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sokrates B) Eflatun

C) Seneca D) Sophokles

E) Aristophanes

7. Rönesans'ı açan sanatçılardan olduğu halde Rö­nesans'ın adamı değildir. O, Aristo düşünüş sis­temine bağlıdır. Bu âlemin dışında bir "öz" âlem olduğuna, birtakım dini ve ahlaki aşamalardan geçerek aşağılık duygulardan kurtulmanın ola­naklı olduğuna inanır. Onun en önemli yönlerin­den biri de İtalyancayı yazı dili haline getirmesi­dir. Bir başyapıt niteliğindeki "ilahi Komedya"nın dışında "Yeni Hayat" ve "Canzoniere" gibi eserle­ri de vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Petrarca B) Rabelais

C) Montaigne D) Dante

E) Boccacio

8. Aşağıdakilerden hangisi "Aristophanes, Menandros, Plautus ve Terentius"un ortak özelliği­dir?

A) Aynı kentte yaşamaları

B) Eski Latin edebiyatı sanatçısı olmaları

C) Tragedya türünde yapıtlar vermeleri

D) Komedya türünde yapıtlar vermeleri

E) Eski Yunan edebiyatı sanatçısı olmaları

9. Aşağıdakilerden hangisi Moliere'in eserlerin­den biri değildir?

A) Kral Lear B) Kocalar Mektebi

C) Zoraki Evlilik D) Gülünç Kibarlar

E) Kibarlık Budalası

10. Rönesans'ın ve Fransız edebiyatının en ünlü ya­zarlarından olan sanatçı, özgür düşüncenin ön­cüleri arasındadır. Fransızcayı yabancı öğelerden kurtararak, günlük konuşma dilini yazı dili haline getirmek için çalışmıştır. Deneme türünün kuru­cusudur. "Denemeler" adlı bir eseri vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bocon B) Montaigne

C) Boccacio D) Shakespeare

E) La Bruyere

11. Bir ara kralın vakanüvisliğinde de bulunan sanat­çı, Fransız edebiyatının ve XVII. yüzyılda klasisizm akımının iki büyük tragedya şairinden biri­dir. Tragedyalarındaki kahramanlar tutkularının esiri olmuş kişilerdir. Bu yönüyle onun, Euripides'in izinde yürüdüğü söylenebilir. "Andromague", "İphigenie", "Phedre" en çok bilinen tra­gedyalarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Moliere B) Racine

C) Boileau D) Corneille

E) Pascal

12. Dünyanın en büyük komedya yazarlarındandır. Çağında egemen olan ve sadece güldürmeyi amaçlayan komedya anlayışına karşılık, güldü­rürken düşündürmeyi amaç edinen bir komedya çığırı açmıştır. Komedyalarını nükte ve tuhaflıktan, çok, gülünç adetler ve karakterler üzerine oturt­muştur, insanların gülünçlüklerini, içyüzünü, çir­kinliklerini, küçüklüklerini, ayıplarını anlatmış; kendisinin başlattığı töre komedyasının en güzel örneklerini vermiştir. "Bilgiç Kadınlar", "Hastalık Hastası", "Don Juan" komedyalarından sadece birkaçıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Racine B) Euripides

C) Fenelon D) Corneille

E) Moliere

13. Tragedya’da(I) Aiskhylos, Sophokles, Euripides; komedya'da(II) Aristophanes, Menandros; hitabet (III) alanında Demosthanes; felsefe(IV) alanında Sokrates, Eflatun, Aristo; lirik şiirde(V) de Herodotos, Eski Yunan edebiyatının yetiştirdiği büyük bilim ve sanat adamlarıdır.

Bu cümledeki numaralanmış sözlerin hangi­sinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) D) IV. E) V.

l-C

11 B

2-D

12 E

3-A

13 E

4-B

5-E

6-C

7-D

8-D

9-A

10 B

You have no rights to post comments