REKLAM

1. I. Bu akımla birlikte halktan kişiler, edebiyatın ilgi alanına girmiş, tiyatroda üç birlik kuralı bozulmuştur.

II. Jean Jacques Rousseau, felsefi alanda öncü olmuş­tur.

III. Victor Hugo, akımı başarılı eserleriyle sistemleştirmiştir.

Yukarıda özellikleri belirtilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm B) Sembolizm C) Parnasizm

D) Egsiztansiyalizm E) Romantizm

2. I. Aklı seviniz, eserleriniz görkem ve değerini yalnız ondan almalı.

II. Gerçek, kimi zaman gerçeğe benzemez; seyirciye inanılmayacak şeyler sunmamalı.

III. Erdeme gönül verin, onunla dolup onunla taşın.

IV. Aklını ve iradesini kullanabilecek seçkin ve olgun in­sanları ele alıp inceleyin.

Yukarıda sıralanan görüşleri ileri süren sanatçılar aşağıdaki edebi ekollerden hangisinin temsilcileri olabilirler?

A) Romantizm B) Parnasizm C) Klasisizm D) Realizm E) Natüralizm

3. Dumanlısı güzeldir türkülerin

Öyle hem seçik olmalı, hem kapalı

Bu dizelerdeki istek, aşağıdakilerden hangisinin ifa­desidir?

A) Sembolizm B) Parnasizm C) Romantizm D) Natüralizm E) Realizm

4. Ruhla beden, kafayla gönül, dış gerçekle iç gerçek gibi ikililerin tamamen reddedildiği, bütün duyguların birbirine bağlantılı olduğu, insanın duyu ve duygularıyla dış dünya arasındaki gizli ilişkilerin ele alındığı edebi akımdır.

Bu akım, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm B) Natüralizim C) Sürrealizm

D) Parnasizm E) Sembolizm

5. I. Her sınıftan insan işlenir.

II. Hristiyanlık efsaneleri ve mucizeleri anlatılır.

III. Doğaya aşırı sevgi gösterilir.

IV. Karşıtlıklardan yararlanılır.

V. Yazar, kendi kişiliğini gizlemez.

Yukarıda sayılan ilkelerin bağlı olduğu edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm B) Romantizm

C) Realizm D) Natüralizm

E) Parnasizm

6. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi realizmle ilgili değildir?

A) Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlememişler, ter­sine kendi duygu ve düşüncelerini, izlenimlerini aktartmışlardı.

B) Gözleme önem vermiş, yalnız görüleni yazma yolunu benimsemişlerdir.

C) Olağanüstüye yer vermemişler, ayrıcalıklı olay ve kişileri yapıtlarına almamışlardır.

D) İnsanın doğal ve toplumsal kişiliğinin oluşmasında çevrenin etkisine inanırlar.

E) Üslubu açık, sağlam, yapmacıksız ve söz oyun­larından uzak olmasına önem vermişlerdir.

7. Dış dünyaya yönelmiş, şiiri bir tablo gibi düşünmüş, bu nedenle tasvire büyük önem vermişlerdir.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parnasizm B) Sembolizm

C) Kübizm D) Ekspresyonizm

E) Empresyonizm

8. — göre, klasisizmin kişisel duygusallığı ve hayal gücünü kontrol altında tutan akılcı anlayışı yerine duygusallığa, kalbin ve ruhun açık anlatımına, kişisel heyecanlara, kişisel duygulara (aşk, tutkular, acı çekme gibi) yer verilmelidir. Ama, yazar kişisel duygularını dile getirirken onlara evrensellik kazandırmalıdır. Bu duygular kendisini aşıp herkesin duygularını yansıtmalıdır.

Parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmeli­dir?

A) Romantizme B) Realizme

C) Parnasizme D) Natüralizme

E) Sembolizme

9. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin özelliklerinden değildir?

A) Yunan ve Latin edebiyatları yerine Hristiyanlık muci­zeleri ve ulusal efsaneleri konu almak

B) Akla önem vermek

C) Doğa tasvirlerine geniş yer vermek

D) Duyguya, coşkuya geniş yer vermek

E) Rastlantılara, olasılıklara geniş yer vermek

10. Doğa kavramı bu edebiyatta, insanın iç doğası (ruh hali) anlamında kullanılmıştır. Ne var ki, insanın her yönü ele alınmamış; hayatın zamanla değişen koşulları dışında, in­sanın duygu ve düşüncelerinin hiç değişmeyen yanları bulunduğuna inanılmış insandaki bu evrensel özelliklerin incelenmesine girişilmiştir.

Verilen parçada "bu edebiyatta" diye söz ettiği edebi akım, parçada verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Natüralizm B) Realizm C) Sembolizm D) Klasisizm E) Romantizm

11 . Aşağıdaki yazar-ekol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Victor Hugo, romantik akımın en önemli temsilcisidir.

B) Stendhal, Balzac, La Fontaine realist yazarlardır.

C) Naturalizmin kurucusu Emile Zola'dır.

D) Baudelaire, Verlaine, Rimbaud sembolist şairlerdir.

E) Corneille, Racine, Moliere klasik akımın temsilcileri­dir.

12. Bir ışık, prizmadan geçtiğinde nasıl yedi ayrı renge ayrılıyor ve bu renklerin yoğunluğu prizmanın durumuna göre değişiyorsa, dış dünyanın şairler tarafından algılanışı da öyle olmalıdır. Yani, her şair, aynı görüntüyü okuyucu­suna farklı şekillerde yansıtabilir. Bunu da sözcüklerin gerçek anlamları ile yapamaz.

Bu paragraftaki düşünce, hangi akımın temsilcilerine ait olabilir?

A) Klasisizm B) Romantizm

C) Natüralizm D) Parnasizm

E) Sembolizm

13. Aşağıda verilen yapıt ve etkisinde kaldığı edebi ekol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) İntibah - Romantizm

B) Sergüzeşt - Realizm

C) Karabibik - Natüralizm

D) Şair Evlenmesi - Klasisizm

E) Mai ve Siyah – Romantizm

14 . Aşağıdakilerden hangisi klasik tiyatronun özelliklerin­den değildir?

A) Manzumdur.

B) Konusunu tarihten ve mitolojiden alır.

C) Üç birlik kuralına uyar.

D) Ölüm ve yaralama gibi olaylar sahnede gösterilerek ibret dersi verilir.

E) Halkın duygu ve düşünceleri korolarla ifade edilir.

15. I. Doğal güzelliklere karşı derin bir hayranlık görülür.

II. Dehaların, kahramanların ve olağanüstü özelliklere sahip kişilerin tutkularına ve iç çatışmalarına önemle yer verilir.

III. Akla karşı duygu, zihne karşı duyular yüceltilir.

IV. İnsan benliğinin, kişiliğinin, ruh hallerinin ve manevi gücünün araştırılmasına yönelinir.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki edebi akımlardan hangisine aittir?

A) Realizm B) Romantizm C) Klasisizm

D) Natüralizm E) Sembolizm

16. İnsanı soyut olarak anlatan klasisizme karşı, insan sosyal ve doğal çevresiyle birlikte anlatılmış bu nedenle eser­lerde sosyal ve doğal tasvirlere ağırlık verilmiştir. İnsanın düzeltilmesinin ancak toplumun düzeltilmesi ile sağlanabi­leceği düşüncesi savunulmuştur.

Yukarıda verilen özellik aşağıdakilerden hangisine ait­tir?

A) Romantizm B) Realizm C) Natüralizm D) Klasisizm E) Parnasizm

1. E

2. C

3. A

4. E

5. B

6. A

7. A

8. A

9. B

10. D

11. B

12. E

13. E

14. D

15. B

16. A

You have no rights to post comments