REKLAM

BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR

1. “Sanat toplumun yaralarını deşip çirkinlikleri ortaya çıkarmada bir araçtır; yaşanda hiçbir şey kötü, çirkin, adi, utanç verici olamaz. Herhangi bir şey anlatılırken iğrenç, çirkin, bayağı ayrımı yapılmamalıdır; çünkü kötü kişileri kötü çevreler yetiştirir, bunda kişinin bir suçu yoktur.”

Yukarıdaki görüşleri savunan edebi akım ve Türk edebiyatındaki temsilcisi aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Romantizm – Namık Kemal

B) Realizm – H. Ziya Uşaklıgil

C) Sembolizm – Ahmet Haşim

D) Natüralizm – H. Rahmi Gürpınar

E) Klasisizm – Şinasi

1. Aşağıdaki eserlerden hangisi Shakespeare'e ait değildir?

A) Yanlışlıklar Komedyası

B) Othello

C) Macbeth

D) Romeo ve Juliet

E) Gülünç Kibarlar

Romalı bir tarihçi olan sanatçı, Soylu bir ailenin çocuğu olmanın tanıdığı ayrıcalıkla iyi bir eğitim almış; bunun sonucunda da konsüllüğe kadar yükselmiştir. Romalılarla Germenler üzerine yaz­dığı kitaplarda tarihsel gerçekleri saptamış; olay­ları büyük bir dürüstlükle derleyip yansıtmanın yanı sıra olaylarla ilgili yorumlar da yapmıştır. "Historiae", "Germenia" gibi kitapları vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tacitus B) Ovidius

C) Horatius D) Vergilius

E) Seneca

3. Halk diliyle İtalyanca şiirler yazmıştır. Laura'ya aşkını anlattığı lirik manzumelerde aşkın her türlü görünüşünü inceden inceye işlemiştir. O, aşkı gökyüzünden yeryüzüne indirmiş, sevgilisini melekleştirmemiş; doğrudan doğruya insana karşı duyulan sevgiden söz etmiştir. Canzoniere ve Trionfi en ünlü eserleridir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Petrarca B) Boccacio

C) Seneca D) Dante

E) Montaigne

1. Aşağıdakilerin hangisinde, edebiyat akımları ortaya çıkış sırasına göre verilmiştir?

A) Romantizm, pamasizm, realizm, sem­bolizm

B) Klasisizm, realizm, romantizm, sembo­lizm

C) Romantizm, sembolizm, pamasizm, re­alizm

D) Klasizim, romantizm, realizm, naturalizm

E) Realizm, romantizm, naturalizm, pama­sizm

2. Klasisizm ile Romantizmi karşılaştıran aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Klasisizm eski Yunan ve Latin edebiyat­larından, Romantizm ise ulusal konular­dan, dinden, efsanelerden yararlanmış­tır.

B) Klasisizme göre akıl ve sağduyu her şeydir; Romantizmde ise bunların yerini duygu ve hayaller alır.

C) Klasisizmde dil pek önemsenmemiş; Romantizmde ise ciddi ve ağırbaşlı bir dil kullanılmıştır.

D) Klasisizmde sadece erdemli, iyi insanlar anlatışmış; Romantizmde ise her türlü insana yer verilmiştir.

E) Klasisizmde kurallara çok önem veril­miş; Romantizmde ise ölçülülüğün yeri­ni coşku ve serbestlik almıştır.

1. Edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutum olarak değerlendirilen bu akım, Fransa'da doğmuştur. Bu akımda gerçeğin, yalnızca akıl ve mantık yo­luyla bulunacağı savunulur. Sanat, ideal insanı ele almalı; sanat eseri ahlaka uygun olmalıdır. Hiç kuşku yok ki bu akım, temellerini Rönesans aristokrasisinden alır. Akımın izlerini bir önceki dönemde Rebelais ve Montaigne'de, hatta Aristoteles'te görmek olasıdır.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Sembolizm E) Natüralizm

1. — yapıtları hiç kuşku yok ki gerçekçi bir yaklaşı­mın ürünleridir. Günlük sorunlar, toplumsal yapı­yı ve yaşayışı sarsan önemli olaylar bu yapıtlarda gerçekçi bir anlatımla işlenmiştir. Ancak, onun anlatımı öbür gerçekçi yazarların tersine, şiirsel özellik taşır. "Bir Avcının Notları" adlı öyküleriyle, "Duman" ve "Bakir Toprak" adlı yapıtlarında bu şiirsellik en doruk noktasına ulaşır. "Babalar ve Oğullar"sa özellikle kuşaklar arasındaki çatışma­yı göstermesi, eski Rus toplumundaki düşünsel değişmeyi yansıtması bakımından ilginçtir.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Turgenyev'in B) Gogol'un

C) Puşkin'in D) Tolstoy'un

E) Dostoyevski'nin