REKLAM

1. Goethe, Puşkin ve Shiller'in ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat döneminde eserlerinin Türkçeye çevril­miş olması

B) Aynı ülkenin yazarları olmaları

C) Romantizm akımının temsilcileri olmaları

D) Roman türünün kurucuları olmaları

E) Şiir türünde eser vermeleri

2. Ünlü "Denemeler" adlı kitabın yazarıdır. Latince yar­dımıyla tanıdığı eski kültürlerden, gözlemlerden, kendi yaşamsal deneyimlerinden yararlanılarak yazıldığı an­laşılan bu kitap, insanın özgür ve kuşkucu düşüncesini örneklemektedir. Kendinden giderek insanı inceleyen yazar, denemelerinde içtenliği, kısa ve yalın anlatımıy­la da dikkati çeker.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Molière B) Montaigne

C) Dostoyevski

D) Daniel Dofoe

E) Shakespeare

3. Hümanizm insan sevgisine dayanır. Hümanistler dünyaya bağlıdır. Onların cenneti dünyadır.Tanrıya inansa bile dünyada en iyi bir biçimde yaşamak gayesindedir.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Hümanist bir yazardır?

A) Dante

B) Molière

C) Corneille

D) Fenelon

E) La Fontaine

4. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Anna Karanına - Tolstoy

B) Ölü Evinden Anılar - Dostoyevski

C) Yüzbaşının Kızı - Puşkin

D) Moliere - Cimri

E) Madam Bovary – Goethe

5. Dünyaca tanınmış eserleri "Gülistan" ve "Bostan"dır. Bu iki mesnevide konu birtakım hikâyeler biçiminde iş­lenmiştir. Her hikayenin sonunda okuyucuya öğütler verilir. Şiirlerinde tasavvuf inanışını ve bu temel üze­rinde sosyal ilişkileri işlemiştir. Konuları bilgece bir yaklaşımla ele almış, tasavvuf düşüncesi çerçevesin­de işlemiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadi

B) Ali Şir Nevai

C) Şeyhi

D) Molla Cami

E) Racine

6. ..................insanın psikolojik boyutta yansıtıldığı bir

eser olarak da önemlidir. Değişen şartlara rağmen yüzyılın değerlerini yaşamaya çalışan bir insanın içine düştüğü gülünç durumları anlatır. Ancak romanın şö­valyeliğin yergisini yaptığı, kahramanın ölmeden önce akıllı uslu bir adam haline geldiği de unutulmamalıdır. Roman gülünçleştirme yollarına başvurarak bir yergi yaptığı halde insanın ve insanlığın trajikomik görü­nümlerini de içten içe duyurma eğilimindedir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden han­gisi getirilmelidir?

A) Andromak

B) Genç Verter'in Acıları

C) Don Kişot

D) Robinson Cruise

E) Faust

7. Modern Fransız komedisinin yaratıcısı ve bu alanda dünyanın en önemli yazarlarından biridir. İnsandaki ruhsal bozukluklar, bunların yarattığı bozulmalar, züp­pelikler, anormal davranışlar, eserlerinin konusunu oluşturur. Kibarlık Budalası, Zoraki Hekim, Hastalık Hastası, Cimri dilimize çevrilen oyunlarıdır.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Cervantes

B) Moliere

C) Goethe

D) Gustave Flaubert

E) Shakespeare

8. "Şeytan, insanlarda esas duygunun kötülük olduğu düşüncesindedir. Bunu kanıtlamak üzere yaradılışın sırrını araştıran bilgin Faust'u baştan çıkaracağı konu­sunda tanrı ile bahse girer. Faust'un karşısına çıkarak aklını çelmeye çalışır. Onu hayatın zevklerinden, uyu­şukluğu terk edip bu zevk ve eğlencelerden yararlan­mayı salık verir. Kendini araştırmalara veren bilgin de yolunda kararlı olduğunu göstermek için Şeytan'la an­laşma yapar."

Yukarıda küçük bir özeti verilen eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A) Moliere

B) Stendhal

C) Charles Dickens

D) Goethe

E) Racine

9. Âşağıdakilerden hangisi realizm akımına bağlı yazarlardan birisidir?

A) Stendhal

B) Moliere

C) Montaigne

D) Goethe

E) Puşkin

10. ..................19. yüzyılda çok önemli etkiler yaratmış­tır. Bireyin özgürlüğü bu dönemde toplumsal anlamda iyice gündeme gelmiş, özgürlük, eşitlik, kardeşlik önem kazanmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Skolastik Dönem

B) Aydınlanma Dönemi

C) Reform Dönemi

D) Grek Dönemi

E) Krallık Dönemi

11. Aşağıdakilerden hangisi Stendhal'a ait eserlerden biridir?

A) Parma Manastırı

B) İki Şehrin Hikâyesi

C) Gazap Üzümleri

D) Vadideki Zambak

E) Savaş ve Barış

12. Yazarın üzerinde uzun süre çalıştığı bir romandır. Olayların ekseni, Jean Valjean'dır. Olaylar ve kişilerin önemli bir kısmı gerçek hayattan gözlenerek romana aktarılmıştır. Roman, adaletsizliğe ve ilkel hukuk sis­temine bir karşı duruştur. Başlangıçta bir hırsız gibi görünen, sefalet yüzünden kötülüklere yönelen kah­raman, iyi yürekli bir papazın etkisiyle bir ahlâk, cömertlik hatta sevgi simgesi haline gelmiştir.

Yukarıda sözü edilen eser ve yazan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Victor Hugo - Sefiller

B) Dostoyevski - Suç ve Ceza

C) Stendhal - Kırmızı ve Siyah

D) John Steinback - Gazap Üzümleri

E) Balzac - Vadideki Zambak

13. Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunan edebiyatı yazarlarından biri değildir?

A) Sophokles

B) Aristophanes

C) Euripides

D) Horatius

E) Sokrates

14. Aşağıdakilerden hangisi Rus edebiyatı yazarların­dan biri değildir?

A) Goethe

B) Turgenyev

C) Dostoyevski

D) Tolstoy

E) Maksim Gorki

15. "Kırmızı ve Siyah" bazı romantik izler taşısa da ger­çekçi edebiyatın önemli bir örneğidir." Roman, yol bo­yunca gezdirilen bir aynadır." diyen yazar, konuyu bi­raz değiştirerek gerçek hayattan almıştır.

Bu parçada tanıtılan eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Victor Hugo

B) Stendhal

C) Tolstoy

D) Charles Dickens

E) Goethe

16. Aşağıdaki eserlerden hangisi Victor Hugo'ya ait değildir?

A) Sefiller

B) Cromvel

C) Nötre Dame'in Kamburu

D) Kırmızı Pazartesi

E) Hernani

17. Aşağıdaki eserlerden hangisi Dostoyevski'ye ait değildir?

A) Yer Altından Notlar

B) Fareler ve İnsanlar

C) Kumarbaz

D) Suç ve Ceza

E) Budala

18. Aşağıdakilerden hangisi Fransız edebiyatı yazarla­rındandır?

A) Charles Dickens

B) Jack London

C) Stendhal

D) Maksim Gorki

E) Gogol

Cevap Anahtarı: 1) C 2)B 3)A 4)E 5)A 6)C 7)B 8)D 9)A 10)B 11)A 12)A 13)D 14)A 15)B 16)D 17)B 18)C

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile