REKLAM

NATÜRALİZM (DOĞALCILIK)

Realizmin ileri bir aşaması olan natüralizm, gerçekçiliğin bilimsel deneye dayanması gerektiğini savunan bir edebiyat akımıdır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da gelişmiştir.

* Natüralizm ve realizm ayrı akımlar olmasına rağmen aynı dünya görüşü üzerinde kuruldukları için bu akımların birçok ortak yönleri vardır. Realizmin doğuşuna zemin ha­zırlayan toplumsal koşullar, büyük ölçüde natüra­lizm için de geçerlidir.

Fütürizm, Özellikleri ve Temsilcileri

* Fransa'da, 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

* Şiir, resim ve heykelde görülen bir akımdır.

* Kuralsız bir anlatım tercih edilmiştir.

* Geleneğe, geçmişin değer yargılarına karşı çıkılmıştır.

Sembolizm, Özellikleri ve Temsilcileri

Sembolizm, sözcüklerin musikisi ve sembollerin yardımıyla duyguların en küçük parçalarına inmeye çalışan bir edebi akımdır.

1855-1890 yılları arasında önce Fransa'da, sonra diğer Avrupa ülkelerinde geliş­miş, parnasizme tepki olarak doğmuş bir akımdır. Sembolistlere göre, gerçeği oldu­ğu gibi anlatmak mümkün değildir. Çünkü dünyada gördüğümüz şeyler, kişiler üze­rinde değişik etki bırakır. Charles Baudelaire, bu akımın öncülüğünü yapmıştır.

Sürrealizm, Özellikleri ve Temsilcileri

Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak; bilinçaltı gerçeklerini yansı­tan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendine bir gerçek yaratmak amacını güden sanat akımıdır. Sürrealistler, hayatla alay edip onu hiçe sayarlar.

Parnasizm, Özellikleri ve Temsilcileri

Realizmin şiire yansımış biçimidir. Fransa'da 1866 yılından sonra ortaya çıkan parnasizm "Parnas" adındaki dergide şiir yazan şairler tarafından temsil edilen edebi akımdır. Romantizme tepki olarak doğmuş; biçim, güzellik ve nesnellik amaçlan­mıştır.