REKLAM

Makale Dizini

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test Soruları (26 çoktan seçmeli soru) LYS Edebiyat sınavına hazırlık soruları. LYS Edebiyat soruları içinde Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının hatırı sayılır bir yeri olduğu tartışılmaz. Son iki yıldır Cumhuriyet edebiyatı ile ilgili sorular oldukça fazla çıkıyor LYS'de. Onun için edebiyat sınavına girecek adayların Cumhuriyet edebiyatına hakim olmaları gerekiyor. Cumhuriyet edebiyatını iyi öğrenmek ve pekiştirmek için konu anlatımına çalışmanın yanında bol test çözmek gerekiyor. Aşağıya Cumhuriyet Dönemi edebiyatıyla ilgili 26 çoktan seçmeli soru ekledik. Bu testte Cumhuriyet edebiyatının farklı anlayışlarıyla, sanatçılarıyla ilgili soruları bulabilirsiniz.

 

1. Büyük şehrin düzensiz ve çelişkilerle dolu yapısı­nı, görgüsüzlük ve bilgisizliğini yansıtan öyküle­riyle tanınan —-, aynı zamanda —- tiyatro türü­nün ve kabare tiyatrosunun Türkiye’deki öncüsü­dür. Eserlerinde gözlemin, mizahın ve yerginin önemli yeri vardır.

Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden han­gisinde verilenler getirilmelidir?

A)   Turan Oflazoğlu - uyumsuz

B)   Muhsin Ertuğrul - modern

C)   Haldun Taner - epik

D)   Vasıf Öngören - dramatik

E)   Musahipzade Celal - yanılsamacı

 

 1. 2.  

I.GRUP

II. GRUP

I.Bir Kavuk Devrildi              

Faruk Nafiz Çamlıbel

II. Koçyiğit Köroğlu

Musahipzade Celal

III. Canavar

Necip Fazıl Kısakürek

IV. Sabırtaşı

Nazım Hikmet

V. Kafatası

 

 

Yukarıda I. grupta verilen oyunlardan hangisi, II. grupta verilen yazarlardan birine ait değildir?

A)    I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 1. 3.  Faruk Nafiz Çamlıbel(I), Bir Adam Yaratmak (II) adlı oyununda toplumdaki ahlak çöküntüsünü melo­dram yapısı içinde eleştirir. Künye(III) , Para(IV), Nam-ı Diğer Parmaksız Salih(V) gibi oyunlarında da ahlaki çöküntüyü varlıklı kişilerin para hırsıyla, Batılı gibi yaşama özentisiyle, manevi değerlere karşı duyarsızlıkla açıklar.

Parçadaki numaralı yerlerin hangisi, bilgi yan­lışına yol açmıştır?

A)    I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

4. 1942 – 1970 yılları arasında yazdığı 21 tiyatro oyunu İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda ve Ankara Devlet Tiyatrosunda sahnelenen —dönemin en popüler yazarlarındandır. Mesleği gazetecilik olan yazar, oyunlarında toplumun güncel sorun­larını seyircinin kolayca tanıyabileceği durumlar içinde ele almış ve gülünç olanı da acıklı olanı da eski, sağlam değerlerini yitirmiş çevrelerine ayak uyduramayan kişilerin hayatlarından çıkarmıştır. Sana Rey Veriyorum, Paydos, Harput’ta Bir Ame­rikalı, Buzlar Çözülmeden bu oyunlar arasında en ünlüleridir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A)    Çetin Altan

B)     Oktay Rıfat

C)    Sabahattin Kudret Aksal

D)    Necati Cumalı

E)     Cevat Fehmi Başkut

 

 1. 5.  

 

I.GRUP

II.GRUP

I.Midasın Kulakları

Ahmet Muhip Dıranas

II.Kahvede Şenlik Var

 Güngör Dilmen

III.Çatıdaki Çatlak

Sabahattin Kudret Aksal

IV. Gölgeler

Adalet Ağaoğlu

V.Tanrılar ve İnsanlar

 

 

Yukarıda I. grupta verilen oyunlardan hangisi, II. grupta verilen yazarlardan birine ait değildir?

A)     B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

6. Konusunu tarihten alan çok sayıda oyunuyla tiyat­romuzun en verimli yazarlarından biri olan —, Sokrates’in Savunması, — , —, Bizans Düştü, Genç Osman, Kösem Sultan, Cem Sultan gibi oyunların­da kahramanlarının iç dünyalarını, bunalımlarını, çarpıcı dramatik durumlar içinde yansıtarak dikkat­leri, tarihe yöne verenlerin özel yaşamlarıyla tarihî olaylar arasındaki kritik bağlantıya çekmiştir.

Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden han­gisinde verilenler getirilmelidir?

A)    Orhan Asena - Hurrem Sultan - Satılık Ev

B)   Turan Oflazoğlu - Deli Dumrul - Kurban

C)   Orhan Asena - Aynaroz Kadısı - Şili’de Av

D)   Turan Oflazoğlu - Deli İbrahim - IV. Murat

E)    Turgut Özakman - Fehim Paşa Konağı - Oyunlarla Yaşayanlar

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var­dır?

A)    Necati Cumalı, Boş Beşik, Susuz Yaz, Vur Emri, Ezik Otlar gibi oyunlarında kırsal kesim insanının sorunlarını ele almıştır.

B)   Oyunlarının konusunu genellikle söylenceler­den alan Güngör Dilmen, Canlı Maymun Lo­kantasında farklı bir konuyu ele almış, Doğu­lu ve Batılı yaşama tarzlarını çarpıcı bir du­rum içinde karşılaştırmıştır.

C)   Refik Erduran, toplum eleştirisini mizahla ba­şarılı biçimde kaynaştırdığı Cengiz Han’ın Bi­sikleti ile dikkat çekmiştir.

D)    Recep Bilginer, Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Eşeğin Gölgesi adlı oyunlarında Bertolt Brecht’in uyguladığı epik tiyatro yöntemlerinden yararlanmıştır.

E)    Orhan Asena, Tohum ve Toprak, Simavnalı Şeyh Bedrettin, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe adlı oyunlarında Osmanlı tarihini konu almıştır.

 

 1. 8.  ............... "Silindir Şapka Giyen Köylü" ve "Ba­cayı indir Bacayı Kaldır" öyküleriyle toplumsal gerçekçiliği savunan bir yazardır. Sanatçıyı ede­biyat dünyasına tanıta eseri ise "Çıkrıklar Durunca"dır.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerin hangisi­nin getirilmesi uygundur?

A) Füruzan B) Nezihe Meriç

C) Sadri Ertem D) Orhan Pamuk

E) Kemal Tahir

 

 1. 9.   (I) Hemen bütün romanlarında bir sorun ortaya atar; fakat kesin bir taraf tutmaz, sorunları bazı tartışmalar hâlinde önümüze serer. (II) Özellikle 1945'ten sonra bilinç ile bilinçaltını araştıran, ki­şilerin sosyal çatışmalarını yansıtan psiko-sosyal türde romanlar yazdı. (Ill) Romanlarında kendi çağını işler; doğaya, çevreye ve eşyaya her kah­ramanın gözüyle başka başka açılardan bakar. (IV) Ayrıntıları ressam gibi betimler. (V) Küçük Ağa Milli Mücadele'yi konu alan romanıdır.

Yukarıda, numaralanmış cümlelerin hangisin­de "Peyami Safa'yla ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) I.       B) II.      C) III.     D) IV.     E) V.

 

 1. 10.  ......, Türk Dil Kurumunda çalıştı. "Birinci Perde " şiir kitabı; "Tersine Akan Nehir", "Rüya İçinde Rü­ya", "Kurtlar" tiyatroları; "Havada Bulut Yok", "Sı­nıf Arkadaşları" romanlarıdır. Yedi Meşalecilerdendir.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerin hangisi­nin getirilmesi uygundur?

A) Cevdet Kudret Solok

B) Orhan Veli Kanık

C) Memduh Şevket Esendal

D) Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Kenan Hulusi

 

 1. 11.  Güzelliğin on par'etmez

Şu bendeki aşk olmasa

Eğlenecek yer bulamam

Gönlümdeki köşk olmasa

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundu­rulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir?

A) Aşık Mahzuni Şerif

B) Aşık Daimi

C) Aşık Veysel

D) Şeref Taşlıova

E) Neşet Ertaş

 

 

 1. 12.     ......şair, yazar ve yayıncı olarak ünlüdür. 1933'te "Varlık" dergisini yayımlamaya başlamıştır. Dergi­cilik, onu şiirden düzyazıya geçirmiştir. "Kahra­manlar", "Onar Mısra" şiirleri; "Bir Kadın Söylü­yor", "Âdem ile Havva" ise romanlarıdır.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerin hangisi­nin getirilmesi uygundur?

A) Sabri Esat Siyavuşgil

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Ziya Osman Saba

D) Vasfi Mahir Kocatürk

E) Kenan Hulusi

 

13. Karadutum, çatal karam, çingenem

Nar tanem, nur tanem, bir tanem

Ağaç isem dalımsın salkım saçak

Petek isem balımsın oğulum

Günahımsın, vebalimsin

 

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundu­rulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairler­den hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Bedri Rahmi Eyüboğlu

C) Enis Behiç Koryürek

D) Mehmet Emin Yurdakul

E) Yusuf Ziya Ortaç

 

14. (I) Ahmet Hamdi Tanpinar, şair olarak önce Ahmet Haşim'in, sonra da Yahya Kemal'in etkisinde kalır. (II) Eserlerinde kendine özgü bir estetiği olan mü­zikli bir anlatım yaratır. (Ill) Şiirlerinde kendisini anlatır. (IV) Hikâye ve romanlarında ise başka in­sanlara da uzanır, insanın psikolojisine, iç dünya­sına, bilinçaltına, rüyaya yönelir. (V) Deneme tü­ründe "Günlerin Götürdüğü" adlı bir eseri vardır.

Yukarıda, numaralanmış cümlelerin hangisinde "Ahmet Hamdi Tanpınar"la ilgili bilgi yanlışı var­dır?

A) I.       B) II.      C) III.     D) IV.     E) V.

 

 1. 15.  

Eser

Tür

1.     Acı Tütün

Şiir

II.     Bir Kilo Namus

Öykü

III.    Çukurova Yana Yana

Roman

IV.   Abdullah Efendinin Rüyaları

Röportaj

V.    Atatürk Kurtuluş Savaşında

 

 

Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi, II. grupta verilen türlerin biriyle ilişkilendirilemez?

A) I.       B) II.      C) III.     D) IV.     E) V.

 

 

 1. 16.    ............edebiyata Yedi Meşaleciler grubu içinde başlamıştır. Fransa'da psikoloji öğrenimi görüp üniversitede bu dersi okutmaya başlayınca şiir yazmaktan vazgeçmiştir. "Odalar ve Sofalar" şiir­lerini topladığı kitabıdır. "İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul" inceleme tarzındaki eseridir.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerin hangisi­nin getirilmesi uygundur?

A) Sabri Esat Siyavuşgil  B) Ziya Osman Saba C) Vasfi Mahir Kocatürk  

D) Kenan Hulusi Koray E) Cevdet Kudret Solok

 

 1. 17.  işte gidiyorum çeşm-i siyahım

Önüme de dağlar sıralansa da

Sermayem derdimdir servetim ahım

Karardıkça bahtım karalansa da

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundu­rulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairler­den hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir?

A) Aşık Mahzuni Şerif        B) Aşık Ömer C) Aşık Veysel D) Şeref Taşlıova

E) Neşet Ertaş

 

 

 1. 18.  "Orhan Kemal'e ait eserlerden hangisi diğerle­rinden farklıdır?

A) Hanımın Çiftliği B) Gurbet Kuşları

C) Cemile D) 72. Koğuş

E) Murtaza

 

 1. 19.  (l)1926'dan sonra edebiyatımızda Halikarnas Ba­lıkçısı takma adıyla tanındı. (II) Hikâye ve romanla­rının konularını Ege ve Akdeniz kıyı ve açıklarında gelişen olaylardan çıkardı. (III) Kaderleri denizin emrinde balıkçıları, dalgıçları, sünger avcılarını, gemicileri, zengin bir terim ve mitologya hazinesin­den faydalanarak anlattı. (IV) "Mavi Sürgün", "Ege Kıyılarından", "Merhaba Akdeniz", "Gülen Ada" ünlü eserlerindendir. (V) "Yaradana Mektuplar" adlı şiir kitabıyla soyut bir anlatıma yönelir.

Yukarıda, numaralanmış cümlelerin hangisin­de "Cevat Şakir Kabaağaçlı"yla ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) I.       B) II.      C) III.     D) IV.     E) V.

 

 1. 20.  (I) Şairimiz, çevreyi, ev içini, dış dünyayı; halk kültü­ründen ve Batı şiirinden aldığı unsurlarla birleştire­rek anlatır. (II) Ona göre, şair dış dünya ile kendi iç dünyasını kaynaştırabilmelidir. (Ill) “Çile”, hika­yelerini topladığı eserinin adıdır. (IV) Şiir bir an­lamdır; yalnız şairin iç dünyasını ortaya koyan bir anlamdır. (V) Şiirlerinde bu görüşlerini uygulamış; dış dünyadan, kendi duygu ve düşüncelerini an­latan semboller olarak yararlanmıştır.

Yukarıda, numaralanmış cümlelerin hangisin­de "Behçet Necatigil'le ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) I.       B) II.      C) III.     D) IV.     E) V.

 

 1. 21.   ........."Benim Sinemalarım" adlı öyküsü sinemaya uyarlanmıştır. İlk romanı "Parasız Yatılı" ile ödül kazanır ve isim yapar. Ayrıntılarla beslediği canlı anlatımı, karakterleri işleyişindeki derinlikle dikkat çeker.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerin hangisi­nin getirilmesi uygundur?

A) Sait Faik Abasıyanık'ın

B) Sabahattin Ali'nin

C) Haldun Taner'in

D) Füruzan'ın

E) Memduh Şevket Esendal'ın

 

22. Kitaba adını veren parça dışındakileri daha önce çeşitli dergilerde yayımladıktan sonra beş uzun hikâyesini..... adıyla bir araya getiren Tanpınar, genel olarak insanın iç dünyasının çöküşünü, hayatın gerçeklerinden kaçarak ruhunda yaşattığı rüya âlemine sığınışını anlatır. Gerçekle hayalin bağlantılarını kurcalayan bu hikâyelerde rüya her zaman baskın çıkar. Kahramanları hayatı irade dışı bir rüya gibi kabul ederek günlük hayat çekişmelerinin uzağında yaşarlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Beş Şehir
B) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
C) Huzur
D) Yaz Yağmuru
E) Abdullah Efendi'nin Rüyaları

23. . .... Peyami Safa'nın ustalık dönemi romanlarındandır. Yalnızlık, hastalık düşünceleri, kimsesizlik duyguları içinde acı çeken adsız kahramanının ruhsal dünyasını aydınlatırken aynı zamanda varlıklı bir muhitte sığıntı olarak yaşayan ve sevgisine karşılık alamayan kahramanının iç çatışmalarını yansıtır. Kemik veremine yakalanmış kahraman bir yandan bacağının kesilmesi korkusunu yaşarken bir yandan da Nüzhet için içinde yeşeren tek yanlı aşkın kırgınlığı romanda okura yansıtılır. Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Küçük Ağa B) Yorgun Savaşçı
C) Gurbet Kuşları D) 9. Hariciye Koğuşu E) Teneke

 1. 24.  Yaşar Kemal, romancılığında asıl çıkışını dört ciltten oluşan........'le yapar. Varlık Roman Armağanı alan ve pek çok ülkede yayımlanan eser, köylüye zulmeden toprak ağası yüzünden dağa çıkan yiğit bir eşkiyanın ağayla eşrafla işbirliği yapan yerel yöneticiler ve politikacılarla yaptığı uzun soluklu mücadeleleri konu alır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
  A) Teneke B) Orta Direk
  C) Sarı Sıcak D) İnce Memet
  E) Yer Demir Gök Bakır

25. Falih Rıfkı Atay'ın bu eserinde Osmanlı saltanatının son günlerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk günlerine kadarki bir zaman dilimi anlatılmaktadır. Yazar, burada yaşamış olduğu olayları ve anılarını, bulunduğu tarihin önemli olaylarını da içine alacak şekilde anlatmaktadır. Kitabın ismi Cemal Paşa'nın karargâhının bulunduğu Kudüs'e yakın bir dağın isminden gelmektedir.
Bu parçada aşağıdaki eserlerin hangisinden söz edilmiştir?
A) Ateş ve Güneş B) Çankaya
C) Zeytindağı D) Bizim Akdeniz
E) Tuna Kıyıları

 1. 26.  Yazarın (Peyami Safa) bir yıl arayla yayımladığı........kendi hayatından izler taşıyan otobiyografik karakterli bir romandır. Birinci Dünya Savaşı'nın sebep olduğu felaketler ve bu felaketlerin insanların iç dünyalarında açtığı yaralar; toplumsal değerlerin alt üst oluşu, geçmişle bağların kopuşu, aydınların bohem hayatı, iki kadın arasında (Vildan, Mualla) bocalayan başkişinin dik-katiyle okura yansıtılır. Eser iç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri uygulayan Wirginia Wolf'u hatırlatması bakımından ilgi çekicidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A)    Biz İnsanlar B) Bir Tereddüdün Romanı C) Yalnızız D) Canan
E) Şimşek

TESTİN CEVAPLARI SONRAKİ SAYFADADIR.