REKLAM

 

{tab=CUMHURİYET DÖNEMİ BOŞLUK DOLDURMA SORULARI}
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
1) ....., denemelerinin bir bölümünü Mavi ve Kara adıyla kitaplaştırmıştır. Bu kitaba girmeyen yazıları ölümünden sonra basılan "Sanat Üzerine Denemeler" de toplanmıştır.

2) .......hayatın içinde yetişmiş; bir yazar olarak dünyasını okuduklarından çok yaşadıklarıyla, gözlemleriyle kurmuştur. İlk romanları "Baba Evi", "Avare Yıllar", "Cemile" ve "Dünya Evi" daha çok kendi hayatını anlattığı otobiyografik romanlardır.

3) ......, Ankaralı Âşık Ömer mahlasıyla âşık tarzında şiirler de yazmıştır. "Onuncu Yıl Marşı'nın şairidir. Şiirlerini önce "Erciyes'ten Kopan Çığ" ve "Burada Bir Kalp Çarpıyor" adlı kitaplarında toplamış, sonra bütün şiirlerini "Benden içeri" adıyla yayımlamıştır.


4) .......... yazar, "Anadolu halklarının kişisel ve toplumsal özelliklerini" saptamak için, Osmanlı imparatorluğu'nun "yedi yüzyıl yaşamasını sağlayan gücün kaynağına bakmak gerektiğini" söylemiş, "toplumumuzun bugün içinde debelendiği  zorluklardan ezici çoğunluğun köklerinin tarihimizde" olduğunu ileri sürmüştür.

5) ......... Varlık Yayınevi'nin ve aynı adla çıkan edebiyat dergisinin kurucusudur. Bu dergi ve yayıneviyle genç sanatçıların tanınmasını sağladı. Yüzlerce çeviri yapıtla, yeni insanın kültürler oluşumunda büyük pay sahibidir. Yedi Meşale hare¬keti içinde yer aldı. Şiirlerini İkimiz, Onar Mısra gibi kitaplarda topladı.

6) Tiyatro oyuncusu, skeç yazarı ve dramaturji hocası olan........."Devekuşu Kabare"nin ve "Bizim Tiyatro"nun kurucularından biridir. Brecht tiyatrosunun gerçekçi yaklaşımını benimsemiştir. Toplumsal sorunları, güldürü unsurlarıyla anlatır, insanları bilinçlendirmeyi amaçlar. "Fazilet Eczanesi, "Keşanlı Ali Destanı", "Gözlerimi Kaparım Va¬zifemi Yaparım" en iyi bildiğimiz yapıtlarıdır.
7) .......şiirlerinde kent insanın tutum ve davranışlarını, nesnelere ve doğaya bakışını irdeleyen, za¬manı sorgulayan bir duyarlığı simge ve soyutla¬malarla yansıtmaya çalışmıştır. Öykü ve oyunlarında psikolojik unsurları ve biçim arayışlarını öne çıkarmıştır. "Gazoz Ağacı" en önemli eserlerinden biridir.

8) ....... edebiyatımızda 1940 sonrasında gelişen toplumcu gerçekçi çizginin öncülerinden sayılır. İlk romanı olan" Kuyucaklı Yusuf, toplumsal ger¬çekçi Türk edebiyatının da ilk başarılı örneğidir.

9) ...... ilk oyunu "Tanrılar ve İnsanlar"da Gılgamış söylencesini; "Hürrem Sultan", "Tohum ve Toprak", "Simavnalı Şeyh Bedrettin", "Atçalı Kel Mehmet" gibi oyunlarında Anadolu insanını işlemiştir.
Bu metin ziyaretçiler için gizlenmiştir

10) .......şiir serüveni, destansı deyişlerden lirik söy¬leyişe; gerçeküstücü öğelerden, Divan ve Halk şiiri geleneğinin yeni şiirle yoğrulmuş estetiğine uzanan özgün bir bireşimin ürünüdür. Garipçilere karşıt olarak bol mecazlı bir üslupla yazmıştır.
11) .......... birey özgürlüğünü savunduğu "Ayakta Durmak istiyorum" ve "Üç Oyun" adıyla kitaplaştırdığı piyeslerinin hemen hepsi sahnelendi. Romanları televizyon dizisi haline getirildi.
12) ........ hikâye, tiyatro, fıkra türünde eserleriyle tanınmış; epik tiyatronun ve kabare tiyatrosunun gelişmesine öncülük etmiştir.Olaya bağlı klasik hikâye tarzını sürdürmüş; yapı bakımından Sait Faik tarzından, konu bakımından da toplumcu gerçekçilerden ayrı bir yol izlemiştir.
13) ........ bireyden çevreye ve topluma doğru genişleyen oyunları arasında en tanınanı Cengiz Hanın Bisikleti'dir. Yazar bu oyunda eski yaşayış biçiminden kurtulmak için çaba gösteren bir erkeğin tutumundan hareket ederek Batılılaşmanın yanlış anlaşıldığını savunur.
14) Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, ilhan Geçer, Mustafa Necati Karaer, Yavuz Bülent Bakiler, Coşkun Ertepınar, Bekir Sıtkı Erdoğan, Nevzat Yalçın'ın katıldığı edebi topluluk..........
15) .............eleştirmen olarak önyargıdan, yanılgıdan, duygusallıktan çekinmemiştir. Eleştirilerinde genellikle izlenimci, öznel bir tutum takınmıştır. Dene¬melerinde ise sorgulayıcı, düşündürücü ve içtendir.

16) .........beş cilt halinde yayımlanan, yaklaşık 20 bin dizeden oluşan "Memleketimden insan Manzaraları" adlı eseri, şiirinin doruğunu oluşturur. Yazarı tarafından, şiir, düzyazı, tiyatro ve senaryo gibi birbirine karşıt öğelerin bireşimi olarak tanımlanan bu eser, Türkiye'nin 1908 - 1941 yılları arasındaki insanî, toplumsal görünümünün destansı hikâyesidir.

17) ........, "Yaşayıp Ölmek", "Aşk ve Avarelik Üstüne
Şiirler", "Güzelleme" gibi ilk şiir kitaplarında Garip anlayışına bağlıdır. Orhan Veli'nin ölümünden sonra Garip şiir anlayışından uzaklaşmıştır.

18) ........, "Abdullah Efendi'nin Rüyaları" ve "Yaz Yağmuru" adlı kitaplarında topladığı hikâyelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Saf şiirin dar çemberi içinde ifade edemediği düşüncelerini romanın ge¬niş sınırları içinde vermeye çalışmıştır.
19) Mithat Cemal Kuntay,........Abdülhamit, Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinin İstanbul'unu yansıtır.
20) ....... istanbullu Hoca, Kuva-yi Milliyecilerin kendisini öldürmek istemesi üzerine çetecilere karışır ve nam salar. Çolak Salih'le tanıştıktan sonra padişah yanlısı tutumunu bırakarak Kuva-yi Milliye hareketini destekler.
21) ........Kemal Tahir'in Kurtuluş Savaşı'nı konu alan
romanıdır, işgal altındaki İstanbul'da başlayan hareketli olaylar, bunalımdan kurtulmak isteyen savaşçıların Anadolu'ya geçmeleriyle gelişir.
22) ..........Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanıdır. Saat düşkünü iki arkadaşın, kurdukları enstitüsü çevresindeki gerçek-hayal arası yaşamlarını anlatan romandır.
23) ........ ilk kitabı "Havaya Çizilen Dünya"da hece ölçüsünü kullanan şair, daha sonraki eserlerini serbest ölçüyle yazmış ve dış biçim kurallarını önem-sememiştir. Asıl kişiliğini kendisini bütün yönleriyle yansıtan eseri olan "Çocuk ve Allah'ta, bulmuştur.
24) ........ en başarılı romanı sayılan "Aganta Burina Burinata"da asıl kahraman denizdir. Diğer kişiler denizi anlatmak için adeta bir bahanedir. Anı bi¬çiminde yazılmış romanın adı denizcilik terimle¬rinden oluşur."Aganta" tut, zaptet demektir; "Burina" ve "Burinata" ise serenlerin üstündeki alt ve üst direklerin adıdır.

25) .........., .Türk insanının ve toplumunun Batı insa¬nına ve toplumuna benzemediği gibi Türk romanının da Batı romanına benzememesi gerektiğini düşünmüştür. Ona göre Türk romancısı, eserlerin¬de Türk toplumunun tarihini, kültürünü, sosyolojik yapısını incelemelidir."Sağırdere", "Körduman", "Köyün Kamburu" gibi romanlarında köy ve köylü sorunlarına eğilmiştir.

26) ......, Türklerin Osmanlılıktan Cumhuriyet'e geçişini incelediği şehir romanları dizisinin ilk kitabı "Esir Şehrin insanları" mütareke dönemi İstanbul'una ayna tutar. "Kurt Kanunu" Atatürk'e karşı düzenlenmek istenen izmir Suikasti'ni, "Yorgun Savaşçı" Anadolu'daki başsız, öndersiz ulusal güçlerin birleşip Milli Mücadele'ye başlamasına kadar geçen dönemi anlatır. "Bozkırdaki Çekirdek" ise köy enstitüleri gerçeğini konu alır.

27) ............ sanatlı, şiirsel bir üslupla yazdığı tüm eserlerinde ana tema "geçmiş"tir. Güçlü kişiliğiyle dikkat çeken romanları arasında en başarılısı "Fahim Bey ve Biz"dir. Romanın kahramanı bazı yönleriyle Cervantes'in Don Kişot'una benzer.

28) .........ev, aile, kaçak aşklar, anlaşılamama üzüntüsü, bunalış, ölüm, yokluk gibi temaları işleyen şair, kendi yaşayışını sınırlayan çevreyi, bu çevrenin yarattığı sıkıntıları şiirleştirmiştir. Mecazsız, yalın bir ifade içinde anlamca kapalı şiirler yazmıştır.

29) .......günün moda eğilimlerine bağlanmayıp yeni şiirin olanaklarıyla geleneği ustaca birleştirerek ve yalın bir imge düzeni içinde kendine özgü bir söyleyişle Anadolu insanının yaşamını dile getiren memleket şiirleri yazmıştır. Çağdaş Karacaoğlan olarak bilinir.

30) ............ olaya, kişilere, entrikaya, başlangıç ve sonuca dayanan öykücülük anlayışını kırmış, da¬ha çok atmosfer öyküsü denebilecek ürünler vermiştir. "Mahalle Kahvesi", "Havada Bulut" geliştirdiği hümanist söylem kendisinden sonraki öy¬kücüleri çok etkilemiştir.

31) ......Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanıdır. Olay ve karakter romanı olmaktan çok, karışık ruh halleri¬ni tasvir eden bir yaşantı romanı olan eser, yer yer yazarının özel yaşamını yansıtır.

32) .......... Peyami Safa'nın ruh çözümlemesi romanıdır. Bacağındaki kemik hastalığı yüzünden iyi bir bakım görmesi gereken on beş yaşındaki çocuğun anıları biçiminde düzenlenen roman, otobiyog¬rafik roman örneği de sayılır.

33) ......Reşat Nuri Güntekin'in tezli romanıdır. Eserde medrese çevreleri ile mücadele eden Şahin Bey anlatılır. Şahin Bey, medreseden yetiştiği halde daha sonra Atatürk'ün devrimlerine inanmış, aydınlanmış bir öğretmendir.

34) Parnasizmden etkilenen........iç ahengi her şeyden üstün tutmuş, şiiri "musikiden başka türlü bir musiki" olarak kabul etmiştir. Bu ahengi yakalamak için kelime seçimi ne büyük önem vermiş, bir mısra işçisi gibi en güzel şiiri yazıncaya dek uğraşmıştır.

35) .........., 1934'ten sonra ben merkezli şiiri, tasavvufi bir eğilim gösterir ve yer yer ideolojik bir söyleme bürünür. Hece ölçüsünü kendinden önceki hece şairlerini aşarak geliştirmiş, yıpranmış mecazlara yer vermeden kendine özgü bir imge dünyası kurabilmiştir.

36) .........savaş sırasında hastabakıcılık yapan Ayşe'yi içten içe seven Peyami ve Binbaşı Ihsan'ın için¬den çıkılmaz hale dönüşen aşkları anlatılmaktadır.

37) ......., hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurmuş; içtenlikli ve ince, duygusal yö¬nü ağır basan memleket şiirleriyle tanınmıştır. "Memleket şiiri" kavramını daha çok "köy atmosferi" ile doldurarak yeni bir çığır başlatmıştır. "Şiirler" başlığıyla yayımladığı kitabında "Nerdesin" ve "Orda Bir Köy Var Uzakta" adlı şiirleri çok bilinir.

38) Şiirlerini "Sebil ve Güvercinler", "Geçen Zaman", "Nefes Almak" kitaplarında toplayan ........, öykülerini de "Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi", "Değişen İstanbul" kitaplarında bir araya getirmiştir.

39) ......, sağlığında kitaplaştıramadığı şiirleri arasın¬da pastoral şiirin Türkçedeki en güzel örneği sayılan "Bingöl Çobanlan" ile "Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde" dizeleriyle biten ve bestelenen "Gurbet" adlı şiirleri en ünlüleridir.

40) .........Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Ankara'dan bir kesit sunulur. Romanda bir apartman dairesinde kiracı olarak yaşayan, eğitimleri, uğraşları, dünya görüşleri farklı insanların ilişkileri büyük bir ustalıkla sergilenir; onların kişiliklerinde, dönemin bütün özelliklerini yansıtılır.

41) ..........Yedi Meşale topluluğunun şiir anlayışını, yaşamının sonuna dek sürdüren tek şairidir. Hece ölçüsünün yanı sıra serbest şiirler de yazmıştır. Hikâyelerinde genellikle anılarından hareket ede¬rek geçmiş yaşamın özlem ve acısını bir arada vermeye çalışmıştır.

42) ..........şiirden sonra öykü, roman ve tiyatro türlerine de yönelmiştir. Şiirsel dili ve ayrıntıları ustaca kullanmasıyla kendini kolay okutturan bir yapısı vardır. Roman ve öykülerinde çoğunlukla Ege Bölgesi'ndeki kasaba ve kırsal kesim insanlarının sorunlarını işlemiştir. Bu yönde yazdığı "Tütün Zamanı" (önceki adı Zeliş) adlı romanı ünlüdür.

43) ...... Halide Edip Adıvar'ın en ünlü romanı, önce 'Soytarı ile Kızı' adıyla 1935 yılında, Londra'da yayımlanmıştır. Romanda, II. Abdülhamit dönemi ve İmparatorluk başkenti istanbul'un bir sokağında yaşayan insanların öyküsü anlatılmaktadır.

44) ............ ilkokul öğretmeni olarak yetişmek üzereyken, Birinci Dünya Harbi'ne katılan ve sonra Büyük Turanı kurmak yolunda Kafkas ve Hazar ülkelerine koşan bir Türk gencinin hikâyesidir. Ş. Süreyya Aydemir'in hayatından kesitler taşır.

45) .........., yağmurlu bir günün sabahında, yorgun da olsa görevini yerine getirmeye gayret eden, çok sık kişneyen, bu yüzden de bazı olaylara sebebi¬yet veren Kalender adlı bir atın öyküsü anlatılır bu kitapta.

46) Mithat Cemal Kuntay...........Adnan Bey'in İttihat ve Terakki, Meşrutiyet ve Mütareke dönemleri istanbul'unda verdiği hayat mücadelesi anlatılmaktadır.

7) ........... Ali Rıza Bey'in ailesiyle birlikte hayatın zorluklarına karşı verdiği mücadele ve evlatlarının aileden teker teker yaprak gibi kopuşları anlatılmaktadır.

48) ....., şiirde anlatım ve biçim olarak yeniliklerin peşinde olmuştur. Geleneksel Türk şiirinin kurallarından sıyrılıp düşünce ağırlıklı simgesel şiirler yazmıştır. Şiir kitaplarından bazıları, İkindi Üstü, Dirlik Düzenlik, Yerçekimli Karanfil'dir.

49) ....... duru ve etkileyici anlatımıyla basının en usta kalemlerinden biri olmuştur, izmir'in kurtulu¬şundan sonra tanıştığı Mustafa Kemal'in dostluğunu kazanmıştır. Atatürk ilkelerinin korunup yaygınlaşmasında ve Batılılaşma yolunda çaba göstermiştir.

50) ...... ilk şiirlerini ikinci Yeni akımı doğrultusunda yazmış, daha sonra kendi şiir tarzını oluşturmuş¬tur. "Monna Rosa" adlı şiiri ile tanınmaktadır.

51) ....... İkinci Yeni şiirinin öncüsü ve en güçlü savunucularındandır. Arthur Rimbaud ve Ezra Pound'un şiirlerini çevirerek kitaplaştırmıştır. "Güneşi Yakanların Selamı", "istanbul", "Günaydın Yeryüzü" şiir kitaplarından bazılarıdır.

52) ........ Kafka, Nietsche, Rilke, Shakespeare, gibi yazarlardan çeviriler yapmıştır."Deli İbrahim", "Kösem Sultan", "Elif Ana", "Kezban", "Genç Osman", "Fatih", Bizans Düştü, Allah'ın Dediği Olur, IV. Murat, III. Selim önemli tiyatrolarıdır.

53) ..........şiir, roman, hikâye, deneme, eleştiri, edebiyat tarihi türünde de eserler vermiş; bu eserlerin¬de Doğu -Batı sorununa; İstanbul'un tabiat, tarih ve kültür güzelliklerine; rüya, musiki, masal, zaman, bilinçaltı kavramlarına geniş yer ayırmıştır.

54) ...... edebiyatımızda " toplumcu gerçekçi" sanat anlayışının öncü şairlerindendir. "Hababam Sınıfı'nın yazarı" olarak ün kazanmıştır.

55) .........., ilk mizah yazıları Akbaba dergisinde yayın¬landı. Özel tiyatrolarda oynanan, radyolarda yayın¬lanan oyun ve skeçleriyle ün yaptı. Toplumsal çarpıklıklara sınıfsal açıdan bakarak Anadolu insanının sorunlarını kara mizah yöntemiyle yansıtır. "Deliye Her Gün Bayram", "Bando Takımı" öyküleridir.

56) ....... güçlü bir anlatıma ve duyarlığa sahip olan şairin şiirleri ancak 1970'lerden sonra kitaplaştırmıştır. "Sessiz Nehir", "Kardelenler", "Denizden Çalınmış Ülke" şiir kitaplarıdır.

57) Orhan Kemal, ....... patronunun çıkarlarını kendi çıkarlarından önde tutan ve yazarın Donkişot'a benzettiği bir gece bekçisinin hikâyesini anlatır.

58) ......otuz iki yıllık bir zaman diliminde yazılan bu
dörtlü, düzene başkaldıran kahramanın ve doğa¬sıyla, renkleriyle Çukurova'nın öyküsüdür.

59) ......., Adana'nın kurtuluş günü olan 5 Ocak günü
yazdığı ünlü Bayrak şiirinden dolayı "Bayrak Şai¬ri" olarak da anılır. Şiire aruzla başlamış, rubailer, gazeller yazmış; özellikle rubaiye büyük önem vermiştir.

60) ........ yalın bir halk dili kullanmış, gündelik söz¬lerle zaman zaman, büyük yergi ve espriden fay¬dalanarak, gündelik yaşantılar üzerine yazmıştır. "Vazgeçemediğim", "Destan Gibi" eserleriyle isim yapar.

61) ........ "Yalnızız"da toplumun değer ölçüleriyle
uzlaşamayan kendi kuşağının dramını vermeye çalışmış; manevi değerlerinden uzaklaşan in¬sanların materyalizmin batağına saplanıp açmaza ve yalnızlığa sürükleneceği gerçeğini anlatmak istemiştir.

62) ...... sanatında ilk aşamaya 1926 - 30 yıllarında ulaşmış, şiirlerinde ele aldığı temalar ve bunları işleyiş tarzıyla özgün bir kişilik ortaya koymuştur. Tedirgin bir ruhun gergin sesini duyduğumuz bu dönem ürünleri arasında "Kaldırımlar", "Otel Odaları", "Sayıklama", "Bu Yağmur", gibi şiirler büyük ilgi toplamıştır.

63) ........ sembolistlerden etkilenerek ve memleket edebiyatının didaktik tavrına tepki olarak ortaya çıkan, estetik tavrı ön planda tutan anlayıştır. Başlıca temsilcileri Yedi Meşaleciler, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Behçet Necatigil, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi sanatçılardır.

64) ........, ikinci Yeni şiir akımının önemli şairlerindendir, ilk şiirleri çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. "Üvercinka", "Göçebe" eserlerinden ikisidir.

65) ........ , ikinci Meşrutiyet sonrası parti çekişmeleri
(Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile ittihat ve Terakki) ekseninde dönen bir romandır.

66) Orhan Veli, Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu olmak üzere üç genç şairin ......... adlı ortak
bir şiir kitabı çıkarmasıyla başlayan şiir akımıdır.

67) ..........., şiirin yanında makale, deneme ve hikaye türlerinde de eserler vermiştir. "Bir Çocuk Bahçesinde", "Çocukluk Gemisi", "Sakarya Meydan Savaşı" şiirlerinden birkaçıdır.

68) ........ 1955'te görme yetisini kaybetmesine rağmen çalışmalarını kızının ve öğrencilerinin yardımı ile sürdürmüştür. Mağaradakiler, Bu Ülke deneme türündeki eserleridir.

69) ......, "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü" dizesi ile başlayan "Bayrak" şiiri bayrak sevgisinin dile getirildiği şiirlerin en güzel örneklerindendir.

70) ........ coşkun bir anlatıma ve zengin bir hayal gücüne sahip olan sanatçı geçmişimizin kültürel zenginliğini ve kahramanlık dokusunu başarı ile dile getirmiştir. "Ruh Adam", "Deli Kurt", "Bozkurtların Ölümü", Bozkurtlar Diriliyor eserlerinden bazılarıdır.

71) ............. yapıtlarında toplumdaki aksaklıkları ve köylülerin sorunlarını dile getirmiştir "isyancılar", "Ben Devletim", "Parkta Bir Sonbahar Günüydü", "Utanç Dünyası", "Sarı Naciye" önemli tiyatrolarıdır.

72) ........., şiirin sözcüklerle güzel biçimler oluşturma
sanatı olduğu düşüncesine bağlı kalarak söyleyiş güzelliğine önem vermiştir. "Ömrümde Sükût", "Düşten Güzel", "Otuz Beş Yaş", "Sonrası" başlıca şiir kitaplarıdır.

73) ............, Ziya Osman Saba'ya yazdığı mektuplar ölümünden sonra "Ziya'ya Mektuplar" adı altında yayımlanmıştır.

74) .........gündelik yaşamı ve içgüdülere dayalı, küçük mutluluklarla avunulabilen bir yaşama biçimini dile getirmiştir, şiirde.

75) ......, ilk romanı "Sözde Kızlar" Mütareke devri Istanbul'undaki ahlak ve düzen bozukluğunu konu alır. Bu bakımdan Refik Halit'in "istanbul'un İçyü¬zü", Yakup Kadri'nin "Sodom ve Gomore" ve "Ki¬ralık Konak", Hüseyin Rahmi'nin "Hakka Sığındık" adlı romanlarıyla bir benzerlik gösterir.

76) Peyami Safa, Tanzimat'tan itibaren Türk romanının değişmez ana temalarından olan yanlış Batılılaşmanın yol açtığı sorunları ele aldığı romanla¬rından olan .......... farklı dünya görüşlerini ve yaşama biçimlerini sembolize eden iki mekânı karşı karşıya getirir.

77) ..........sanatının en olgun eseri olarak nitelendirilen "Matmazel Noralya'nın Koltuğu" (1949) ile mistisizme yönelmiş; modern anlatım tekniklerini kullanarak dikkatleri ruhsal sorunları olan insanların iç dünyasına çevirmiştir.

78) ......., "Keşanlı Ali Destanı" epik tiyatrosu ile dünya çapında bir sanatçı oldu. Genellikle mizahi bir anlatımı ön planda tutmuştur.

79) İstanbul öykücüsü olan.......öykülerinde çoğunluk¬la balıkçılar; yoksullar; avareler; serseriler; sohbet ettiği, selamlaştığı, uzaktan yakından gördüğü insanlar vardır.

80) Baudelaire'in etkisinde olan ........... şiirlerinde ölüm korkusu, dünyanın güzelliği, yaşama sevinci ve aşk temalarını işlemiştir.

81) ............öykü ve romancılığımızda "deniz çığırı"nı
açan, Ege'deki insanların yaşantılarını tüm ayrın¬tılarıyla anlatan büyük bir yazardır.

82) .......Mavicilerin kurucusu kabul edilir, hem bireyci
hem de toplumsal konulan eserlerinde yer verir.

83) Kurtuluş Savaşı yılları, birçok esere konu olmuştur. Halide Edip'in .... ve Yakup Kadri'nin .... adlı romanı bu dönemi işleyen eserlerdendir.

84) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç,.............ait bir romandır.

85) Memleketimden insan Manzaraları.......aittir.

86) Sahnenin Dışındakiler............ ait bir eserdir.

87) Esir Şehrin insanları..........ait bir eserdir.

88) Karartma Geceleri..........ait bir eserdir.

89) Bir Bilim Adamının Romanı,.....ait bir eserdir.

90) Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz......ait bir eserdir.

91) ............., Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın takma adıdır.

92) ..............Peyami Safa'nın takma adıdır.

93) ..............Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deneme türündeki eseridir.

94) Buzlar Çözülmeden...............eseridir.

95) Billur Köşk Masalları...................aittir.

96) ilk alfabemiz............................

97) İlk edebi topluluk.........................

98) ilk fıkra............................

{tab=CEVAPLAR}
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI
1) Sabahattin Eyüboğlu
2) Orhan Kemal
3) Behçet Kemal Çağlar
4) Kemal Tahir
5) Yaşar Nabi
6) Haldun Taner
7) Sabahattin Kudret Aksal
8) Sabahattin Ali
9) Orhan Asena
10) Attila ilhan
11) Tarık Buğra
12) Haldun Taner
13) Refik Erduran'ın
14) Hisarcılar'dır
15) Nurullah Ataç
16) Nazım Hikmetin
17) Oktay Rıfat Horozcu
18) Ahmet Hamdi Tanpınar
19) Üç istanbul
20) Küçük Ağa
21) Yorgun Savaşçı
22) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
23) Fazıl Hüsnü Dağlarca
24) Halikarnas Balıkçısı
25) Kemal Tahir
26) Kemal Tahir
27) Abdülhak Şinasi Hisar
28) Behçet Necatigil
29) Cahit Külebi
30) Sait Faik Abasıyanık
31) Huzur
32) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
33) Yeşil Gece
34) Yahya Kemal Beyatlı
35) Necip Fazıl Kısakürek'in
36) Ateşten Gömlek
37) Ahmet Kutsi Tecer
38) Ziya Osman Saba
39) Kemalettin Kamu
40) Ayaşlı ve Kiracıları
41) Ziya Osman Saba
42) Necati Cumalı
43) Sinekli Bakkal
44) Suyu Arayan Adam
45) Şişhaneye Yağmur Yağıyordu
46) Üç İstanbul
47) Yaprak Dökümü
48) Edip Cansever
49) Falih Rıfkı Atay
50) Sezai Karakoç
51) İlhan Berk
52) Turan Oflazoğlu
53) Ahmet Hamdi Tanpınar
54) Rıfat İlgaz
55) Muzaffer izgü
56) Zeki Ömer Defne
57) Murtaza
58) ince Memed
59) Arif Nihat Asya
60) Orhan Veli Kanık
61) Peyami Safa
62) Necip Fazıl Kısakürek
63) Saf (öz) şir
64) Cemal Süreya
65) Hüküm Gecesi
66) Garip
67) Ceyhun Atıf Kansu
68) Cemil Meriç
69) Arif Nihat Asya
70) Hüseyin Nihal Atsız
71) Recep Bilginer
72) Cahit Sıtkı Tarancı
73) Cahit Sıtkı Tarancı
74) Orhan Veli Kanık
75) Peyami Safa
76) Fatih Harbiye
77) Peyami Safa
78) Haldun Taner
79) Sait Faik
80) Cahit Sıtkı
81) Halikarnas Balıkçısı
82) Attila İlhan
83) Ateşten Gömlek, Yaban
84) Hüseyin Rahmi Gürpınar'a
85) Nazım Hikmet'e
86) Ahmet Hamdi Tanpınar'a
87) Kemal Tahir'e
88) Rıfat İlgaz'a
89) Oğuz Atay'a
90) Aziz Nesin'e
91) Halikarnas Balıkçısı
92) Server Bedii
93) Beş Şehir
94) Cevat Fehmi Başkut'un
95) Tahir Alangu'ya
96) Köktürk alfabesidir
97) Servet-i Fünun'dur
98) Ahmet Rasim'dir
{/tabs}