REKLAM

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI -

1. Garip hareketine tepki olarak doğmuşlardır. Aslında bir dergi etrafında toplanmasalar da anlayış olarak aynı şiir mantığıyla yazdıkları için bu topluluğa İkinci Yeni ismi verilmiştir.Şiirde anlamsızlığı savunmuşlardır. Ölçü, uyak gibi ka­lıplara karşı çıkmışlar, edebi sanatlara özgürlük tanı­mışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki topluluğa dahil edi­lemez?

A) Cemal Süreya

B) Sezai Karakoç

C) Edip Cansever

D) Turgut Uyar

E) Sabahattin Ali

2. Durum hikayesinin öncüsü sayılır.Hayata sevgiyle yaklaşmış ve İstanbul’u anlatan öykücülerdendir.. Eserlerinde daha çok günlük yaşamı dile getirmiştir. Şiirsel anlatımla esere aktardığı balıkçılar, yoksullar, avareler onun hayatının bir parçasıdır. "Son Kuşlar",”Semaver” "Alemdağ'da Var Bir Yılan" sanatçının eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Memduh Şevket Esendal

C) Sait Faik Abasıyanık

D) Haldun Taner

E) Halikarnas Balıkçısı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

1. Aşağıdakilerden hangisi “1940 Sonrası Türk Edebiyatı”nın genel özeliklerinden biri değildir?

A) Bu dönemde üç önemli şiir hareketi görülür.

B) Şiirlerin dili genellikle sadedir.

C) Nazım birimi mısradır. Çoğu şair, vezin ve kafiye kurallarına uymuş, şiirlerini heceyle yazmıştır.

D) Metafizik temalar, çocukluğa özlem, Atatürk sevgisi, modern hayatın sebep olduğu bunalımlar işlenen başlıca temalardır.

E) Şiirlerde kimi zaman anlamsız ve duyulmamış kelimelere yer verilmiştir.

2. Bu topluluğun şairleri,

– Dilin yapısını değiştirmişler, cümle kuruluşu­nu alt üst etmişler, şiirlerinde yer yer anlamsız ve hemen hemen hiç duyulmamış kelimelere yer vermişler.

– Anlamı kapalı tutarak, vezin ve uyak kurallarına uymayan şiirler yazmışlardır.

– Anlamlı şiire karşı soyut şiir kurma çabasına girmişler.

– Onlara göre her şey insanla başlar ve biter. Mutlak yoktur. Şiir faydacıdır.

– Topluluktaki Ece Ayhan, Turgut Uyar, Sezai Karakoç gibi şairler sonradan bağımsız bir çizgide şiir hayatını sürdürmüşlerdir.

Yukarıda özellikleri verilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş Hececiler B) Garipçiler

C) İkinci Yeniciler D) Hisarcılar

E) Maviciler

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

1. Anlatımı olaya yaslandırmayan, geleneksel an­lamda serimi, düğümü, çözmüş olmayan bir öykü türü. Dünya edebiyatında öncüsü A. Çehov’dur. Bizdeyse bunu uygulayanların başına M. Şevket Esendal gelir.

Yukarıdaki parçada anlatılan ve Esendal’ın başlattığı bu öykü türünün diğer temsilcisi olan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Seyfettin

B) A. Hamdi Tanpınar

C) Sait Faik Abasıyanık

D) Aziz Nesin

E) Orhan Seyfi Orhon

2. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli’nin şiir anlayışına ters düşer?

A) Hece ölçüsünden ve uyaklardan uzaklaşmak

B) Yoğun, karma tamlamaları kullanmamak

C) Dili olabildiğince sadeleştirmek

D) Alaycı, nükteli kırıcı ifadelerden kaçınmak

E) Kaynağını güncelden alan temalar aramak

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

1. Toplum için sanat anlayışı doğrultusunda eserler veren natüralist, bağımsız bir yazardır. Genellik­le kendi gözlemlerinden yararlanarak batıl inanç­ları, aile ilişkilerini, yozlaştırılan Batılılaşmayı ko­nu ettiği roman ve hikayelerinde mizahi anlatı­mıyla İstanbul’un yaşama biçimini canlı sahne­lerle vermiştir. Ona semtin, sokağın, evlerin, kahvehanelerin ayaklı aynası demek isabet olur.

Paragrafta tanıtılmaya çalışılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Ömer Seyfettin

D) Halide Edip Adıvar

E) Memduh Şevket Esendal

2. “‘Millet’ nasıl yeni bir anlayış ise ‘Milli Edebiyat’ da onun gibi biçim için yeni bir anlayıştır ve mil­let nasıl bir çağcıl bir toplum demekse, Milli Edebiyat da çağcıl edebiyat, yani milli kişiliği en yüksek derecede gösteren ‘yaratıcı edebiyat demektir.’” diyerek Türkiye’de edebiyatımızın tarihini ilk kez bilimsel yöntemlerle incele­yen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim

B) Fuat Köprülü

C) Şinasi

D) Ziya Gökalp

E) Tevfik Fikret

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döne­mi Türk edebiyatının genel özellikleri ara­sında yer almaz?

A) Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve öz­neldir.

B) Şiirlerde hece vezni kullanılır.

C) Anadolu insanının sorunları eserlerde iş­lenir.

D) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.

E) 1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde geli­şir. Bu tarihten sonra toplumcu–gerçekçi bir çizgiye yönelir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımı’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi olmuştur.

B) Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.

C) Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.

D) Esin kaynağı olarak Batı’yı almışlardır.

E) Ölçü, kafiye, sanatlı söyleyiş gibi gelenek­leri dışlamışlardır.