REKLAM

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı online test soruları

LYS'ye (LYS 3) girecek arkadaşlar için hazırladığımız bu testte 10 soru yer almaktadır. Sorular, soru bankasından otomatik olarak geldiği için her testte farklı sorular çıkabilmektedir.

Online teste girerek kendinizi değerlendirebilirsiniz.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatıyla ilgili yüzlerce soru

1. Balık tutmak, kahvede oturmak, yanımda çok sevdiğim köpeğim, insan tanımak, Beyoğlu’nda bir aşağı bir yu­karı dolaşmak, hikâye yazmak, velhasıl bir şeye bağ­lanmadan avare gezmek bütün gün. İşte ben böyle ha­yattan zevk alırım. Buna yaşamak derim.

Yaşam felsefesini böyle aktaran, bir İstanbul hikâyecisi olarak bilinen ve Türk hikâyesini adeta sivil­leştiren sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necati Cumalı

B) Kemal Tahir

C) Halikarnas Balıkçısı

D) Ömer Seyfettin

E) Sait Faik Abasıyanık

 


2.

I.Edebiyat her şeyden önce halka inmelidir.

II. Halka halk diliyle seslenilmelidir.

III. Şiirde önemli olan konu değil söyleyiş güzelliğidir.

IV. Milli ölçü ve nazım birimi kullanılmalıdır.

V. Sosyal ve gerçekçi konular yerine bilinçaltında yatan her şey dile getirilmelidir.

Yukarıda maddeler hâlinde belirtilen özelliklerden hangi ikisi Faruk Nafiz Çamlıbel’in sanat anlayışına ters düşer?

A) I. ve III.        B) II. ve IV.      C) II. ve V.

D) III. ve V.       E) IV. ve V.

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var­dır?

A)    Necati Cumalı, Boş Beşik, Susuz Yaz, Vur Emri, Ezik Otlar gibi oyunlarında kırsal kesim insanının sorunlarını ele almıştır.

B)   Oyunlarının konusunu genellikle söylenceler­den alan Güngör Dilmen, Canlı Maymun Lo­kantasında farklı bir konuyu ele almış, Doğu­lu ve Batılı yaşama tarzlarını çarpıcı bir du­rum içinde karşılaştırmıştır.

C)   Refik Erduran, toplum eleştirisini mizahla ba­şarılı biçimde kaynaştırdığı Cengiz Han’ın Bi­sikleti ile dikkat çekmiştir.

D)    Recep Bilginer, Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Eşeğin Gölgesi adlı oyunlarında Bertolt Brecht’in uyguladığı epik tiyatro yöntemlerinden yararlanmıştır.

E)    Orhan Asena, Tohum ve Toprak, Simavnalı Şeyh Bedrettin, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe adlı oyunlarında Osmanlı tarihini konu almıştır.

 


2. ............... "Silindir Şapka Giyen Köylü" ve "Ba­cayı indir Bacayı Kaldır" öyküleriyle toplumsal gerçekçiliği savunan bir yazardır. Sanatçıyı ede­biyat dünyasına tanıta eseri ise "Çıkrıklar Durunca"dır.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerin hangisi­nin getirilmesi uygundur?

A) Füruzan B) Nezihe Meriç

C) Sadri Ertem D) Orhan Pamuk

E) Kemal Tahir

CUMHURiYET DÖNEMi TÜRK EDEBiYATI TEST SORULARI

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var­dır?

A) Garipçiler; şiir, duygu ve düşüncenin tam yan­sıtılmasını engelleyen bütün biçimsel kurallar­dan kurtalmalıdır, anlayışıyla hareket etmiştir.

B) Beş Hececiler; Halk şiirinden, kültüründen, yerli kaynaklardan yararlanarak şiirimizin aruzdan heceye geçişinde önemli rol oyna­mışlardır.

C) Toplumsal Gerçekçiler; sosyal olaylara ve toplumsal gerçeklere yönelerek köy hayatını, köylü sorunlarını ve yurt gerçeklerini savun­muşlardır.

D) Hisarcılar; Garip hareketinin etkisiyle gele­neksel şiir anlayışına karşı çıkarak, yeni bir şiir anlayışını savunmuşlardır.

E) Yedi Meşaleciler; Beş Hececilerin gerçekçilik ve içtenlikten uzak gördükleri şiirine tepki ola­rak ortaya çıkmışlardır.


2. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan edebiyat anlayış ve toplulukları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Garipçiler, şiirde ölçü ve uyağı gereksiz gör­müşler ve serbest şiir örnekleri vermişlerdir.

B) İkinci Yeni Hareketi; soyut, sürrealist ve im­geci bir anlayışla hareket etmiştir.

C) Maviciler, Garip hareketine karşı, toplumcu edebiyat anlayışına yakın düşünceleri olan bir harekettir.

D) Toplumsal Gerçekçiler, ele aldıkları sorunları sosyalist dünya görüşünden hareketle İşle­mişler ve sanatı bu görüşü yayma aracı olarak kullanmışlardır.

E) Hisarcılar, Attila İlhan'ın çıkardığı "Mavi" der­gisi etrafında toplanan edebi topluluktur.