Yazdır
Kategori: Tanzimat Edebiyatı
Gösterim: 4205
1. I. Şinasi’nin batı edebiyatından yaptığı çeviriler
II: İlk resmi gazete Takvim-i Vekayi’nin yayımlanması (1830)
III. İlk yarı resmi gazete Ceride-i Havadis’in yayımlanması (1841)
IV. Yusuf Kamil Paşa’nın Fransız yazarı Fenelon’dan yaptığı ilk roman çevirisi (1856)
V. Şinasi’nin Agah Efendi ile birlikte 1860’ta Tercüman-ı Ahval’i çıkarması
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisindeki açıklama Tanzimat edebiyatının hazırlık dönemiyle ilgili değildir.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama Tanzıimat edebiyatının 1. dönemiyle ilgili değildir?
A) Divan edebiyatının nazım biçimleri kullanılmıştır.
B) Bu dönem sanatçıları “Sanat toplum içindir.” Felsefesini benimsemişlerdir.
C) Batı tekniğinin başarıyla uygulandığı roman ve hikayeler yazılmıştır.
D) Halkın anlayabileceği bir dille yazma amacı sınırlı bir biçimde gerçekleştirilmiştir.
E) Halk, adalet, eşitlik… gibi kavramlar edebiyatımıza girmiştir.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi Tanzimat edebiyatının I. Dönemiyle ilgili doğru bir açıklama değildir?
A) Makale, roman, eleştiri, öykü, eleştiri, tiyatro, gazete gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.
B) Konu bütünlüğüne önem verilmeyerek divan edebiyatındaki “parça güzelliği” anlayışı sürdürülmüştür.
C) Ortaya konan yapıtlar dah çok öykünerek oluşturulduğu için özellikle biçim bakımından zayıftır.
D) Şiirde içerik yönünden yeni, biçimsel yönden eski ürünler söz konusudur.
E) Aruz ölçüsü kullanılmış, ancak hece ölçüsüyle yazılmış örneklere az da olsa yer verilmiştir.
4. I. Namık Kemal, Ahmet Mithat, Şemsettin Sami romantizmden; Şinasi, Ahmet Vefik Paşa klasisizmden etkilenmişlerdir.
II. Genellikle Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
III. Divan edebiyatının yıkılması amaçlandığı halde bu edebiyattan tamamen kopulamamıştır.
IV. Divan düz yazısının süslü, sanatlı anlatımı aynen devam etmiş; düz yazıda düşünsel öz ikinci plana itilmiştir.
V. Bu dönemde ilk kez noktalama işaretleri kullanılmaya başlanmıştır.
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisindeki açıklama Tanzimat edebiyatının 1. dönemiyle ilgili değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
5. I. Sanatçılar II. Abdülhamit döneminin siyasi ağırlığı sonucu I. Dönem Tanzimat sanatçılarının aksine “sanat için sanat” görüşünü benimsemişlerdir.
II. Dil, Tanzimat’ın ilk dönemine göre daha da ağırlaşmıştır.
III. Edebiyatımızı Batılılaştırma hedefinden yavaş yavaş uzaklaştırılmaya başlanmıştır.
IV. Tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.
V. Gazetecilikte I. Dönem sanatçılarının izlediği anlayış bırakılmış, dönemin şartları nedeniyle toplumsal olaylara ilgi gösterilmemiştir.
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde Tanzimat’ın II. Dönemiyle ilgili yapılan açıklama yanlıştır.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
6. Edebiyatımızda Batı'dan alınmış birçok yenilik bu döneme rastlar. Roman, hikâye, tiyatro, makale gibi birçok türün ilk örnekleri bu dönemde veril­miştir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet-i Fünun
B) Tanzimat edebiyatı
C) Fecr-i Ati edebiyatı
D) Milli edebiyat
E) Cumhuriyet edebiyatı

7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Tanzimat sanatçıları ile ilgili değildir?
A) Herkesin anlayabileceği sade bir dil kullan­mak
B) Söyleyişten ziyade içeriğe önem vermek
C) Edebiyat yoluyla halkı yüceltmek, bilinçlen­dirmek
D) Batılı anlayışa uygun eserler ortaya koymak
E) Dilde sadeleşme anlayışına tam destek ver­mek

8. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var­dır?
A) Tanzimat sanatçıları biçim güzelliğini değil, içeriği ön plana çıkarmışlardır.
B) Tanzimat sanatçıları halkı eğitmek düşünce­siyle yazdıkları için dilde sadeleşmeyi amaç­lamışlar; ancak bunda başarılı olamamışlardır.
C) Türk edebiyatında noktalama işaretleri ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlanmış­tır.
D) Ağırlaşan siyasi şartlar yüzünden Tanzimat II. döneminde "sanat için sanat" anlayışı benim­senmiştir.
E) Tanzimat şiirinde, Divan edebiyatı nazım bi­çimleri tamamen terk edilmiş, Fransız edebi­yatı nazım biçimleri örnek alınmıştır.

9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiirinin bir özelliği olamaz?
A) Biçim yönünden Divan şiiri geleneğine bağlı kalınması
B) Şairlerin romantik akımın etkisinde kalmaları
C) Halk kültürü ve hece vezni savunulmasına rağmen aruz vezninin kullanılması
D) Konuya ve düşünceye değil, estetiğe ve biçim güzelliğine önem verilmesi
E) Dilde sadeleşme fikri savunulmasına rağmen bunda başarılı olunamaması

10. Edebiyatımızdaki "ilklerle ilgili olarak aşağı­daki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - ilk yerli roman
B) Letaif-i Rivayat - ilk yerli hikâye
C) Küçük Şeyler - ilk Batılı hikâye kitabı
D) Tercüman-ı Ahval - ilk Türkçe resmi gazete
E) Tercüman-ı Ahval 'Mukaddimesi' - ilk makale örneği