Yazdır
Kategori: Tanzimat Edebiyatı
Gösterim: 5112

1. Tanzimat şiirinde bütün güzelliği yerine parça güzelliği önemsenmiştir. ( )
2. Tanzimat edebiyatında eser verdiği tür çeşitliliği en çok olan Ahmet Mithat'tır. ( )
3. Tanzimat'ta hece ölçüsü çok kullanılmamıştır. ( )
4. Ziya Paşa'nın bugün bile önemini yitirmeyen Terkib-i bendi Bağdatlı Ruhi'nin eserine naziredir. ( )
5. Tanzimat romanında olayın akışını kesip bilgi veren R. Mahmut Ekrem'dir. ( )
6. Abdülhak Hamit oyunlarını oynanmak için yazmıştır. ( )
7. Kutadgu Bilig ve Orhun Yazıtları'nı Türkiye Türkçesine çeviren Sami Paşazade Sezai'dir.( )
8. Tanzimat edebiyatının başlangıcı, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval'dır. ( )
9. Sergüzeşt romanı natüralizm akımının bir örneği sayılabilir. ( )
10. Şair Evlenmesi'nin özelliklerinden ikisi Moliere etkisiyle yazılmış olması ve komedi özelliği taşımasıdır. ( )
11. Talim-i Edebiyat R. Mahmut Ekrem'in edebiyatı öğretme gayesiyle yazdığı bir eseridir. ( )
12. Tanzimat dönemi romanında görücü usulü evlilik, yanlış Batılılaşma, cariyelik işlenen konulardandır. ( )
13. Abdülhak Hamit'in eserlerinin tiyatro tekniği çok yetkindir. ( )
14. Araba Sevdası romantizmin etkisindedir. ( )
15. Çok Bilen Çok Yanılır, Şair Evlenmesi, Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat'ta görücü usulü ile evlilik bir çarpıklık olarak dile getirilir. ( )
16. Şinasi, öykü türünde eserler vermiştir. ( )
17. Namık Kemal Batı'dan ilk şiir çevirilerini yapan kişidir. ( )
18. Abdülhak Hamit'le Namık Kemal'in tiyatro anlayışı benzeşir. ( )
19. Ahmet Mithat ilk fabl örneklerini veren yazarımızdır. ( )
20. Tanzimat I. dönem yazarları sanatı toplum yararına kullanmayı düşünürler. ( )
21. Ceride-i Havadis ilk yarı resmi gazete; Takvim-i Vekâyi ilk resmi gazetedir. ( )
22. Tanzimat'ın birinci dönem romanında teknik güçlü, betimlemeler kıvamındadır.
23. Tanzimat'ın ikinci dönem şiiri, şiirin konusunu genişletmiştir. ( )
24. Tanzimat'ın I. dönem romanında romantizmin etkisi görülür. ( )
25. Ahmet Vefik Paşa tiyatro için doğru adımlar atan bir simadır. ( )
26. Sami Paşazade Sezai şiir türünde de çalışmaları olan bir yazardır. ( )
27. Muallim Naci, şiirinde "hürriyet, vatan, adalet" kavramlarına sıkça yer vermiştir. ( )
28. R. Mahmut Ekrem'in mensur şiir örnekleri de vardır. ( )
29. Ahmet Mithat'ın eserleri estetik yönlerinin ileri olmasıyla hatırlanır. ( )
30. Shakespeare, I. dönem Tanzimat yazarlarını değil, II. dönemin bazı yazarlarını etkilemiştir. ( )
31. Recaizade Mahmut Ekrem, aynı zamanda Servet-i Fünun topluluğunun oluşmasını sağlayan bir şairdir. ( )
32. Şinasi şiirlerinde parça güzelliği yerine bütün güzelliğini önemsemiş; eski nazım şekillerini de bırakmamıştır. ( )
33. Şinasi'nin şiirlerinde "vatan, millet, halk" gibi kavramlar yoktur. ( )
34. Şiir ve İnşa makalesi Ziya Paşa'nındır. ( )
35. Tahrib-i Harabat ve Takip eleştiri eserleridir.
36. Ziya Paşa'nın Harabat'ına Namık Kemal Tahrib-i Harabat ve Takiple cevap verir. ( )
37. Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci sanat toplum içindir, inancındadırlar. ( )
38. İlk psikolojik roman denemesi sayılan Zehra Nabizade Nazım'ındır. ( )
39. Tanzimat romanında yazarlar kişiliklerini eserlerine yansıtmamıştırlar. ( )
40. Tanzimat romanlarında kahramanlar tek yönlüdür; ya iyidirler ya da kötüdürler. ( )
41. I. dönem yazarları romantizmin, II. dönem yazarları realizmin etkisindedirler. ( )
42. Abdülhak Hamit'in tiyatrolarında tarih de söz konusu olur. ( )
43. Abdülhak Hamit'in tiyatrolarında olaylar genellikle Türkiye dışında geçer. ( )
44. Nabizade Nazım realizm ve natüralizmin öncülerindendir. ( )
45. Sami Paşazade'nin tiyatro eseri yoktur. ( )
46. A. Hamit Tarhan şiirlerinde klasizmin etkisindedir. ( )

1.   Y

11.  D

21.  D

31.  D

41.  D

2.    D

12.  D

22. Y

32.  D

42.  D

3.    D

13.  Y

23.  D

33.  Y

43.  D

4.    D

14.  Y

24.  D

34.  D

44.  D

5.    Y

15.  D

25.  D

35.  D

45. Y

6.    Y

16.  Y

26.  Y

36.  D

46.  Y

7.    Y

17. Y

27. Y

37.  Y

 

8.    D

18.  Y

28.  D

38.  D

 

9.    Y

19. Y

29.  Y

39. Y

 

10.  D

20.  D

30.  D

40.  D