Now loading.
Please wait.

REKLAM

TANZİMAT EDEBİYATI (Boşluk doldurma soruları)

1. Namık Kemal'in........Türk edebiyatında ilk tarihi roman olarak bilinir. İran'da saray çevresindeki taht kavgası konu edilir.

2. Edebiyatımızda onun kadar çok yazan bir başka yazar yoktur. Bu yüzden "yazı makinesi" olarak bilinir........, eserleriyle toplum için bir "hace-i ev­vel" (ilkokul hocası) olmuştur.

3. .........."Sefiller" ve "Robinson" adlı eserleri Türkçeye çevirmiştir. Tiyatro türünde dram olarak yaz­dığı "Besa yahut Ahde Vefa", "Şeydi Yahya" ve "Gave" adlı üç eseri vardır.

4. .......... "Devir", "Bedir" "İttihad" ve "Tercüman-ı Hakikat" gazeteleriyle "Dağarcık" ve "Kırkambar" adlı dergileri çıkarmıştır.

5. .........."Esrar-ı Cinayeti, ilk polisiye roman sayılır.

6. ........... "Müşahedat", İlk naturalist roman dene­mesidir.

7. ........"Amerika Doktorları", İlk fen romanı sayılır.

8. ........"Voltaire Yirmi Yaşında", ilk biyografik roman denemesidir.

9. ........Tanzimat döneminin önemli devlet adamla­rından olup tarihçi, hukukçu, dilci kimliğiyle tanı­nır, ilk Türk kadın romancı olarak tanınan Fatma Aliye Hanım'ın babasıdır.

10. ......, önemli eseri "Sergüzeşt" adlı romanıdır. Ro­manda kölelik teması işlenir. Dilber adlı cariye kı­zın bir konağa satıldıktan sonra konağın sahibi paşanın oğlu ile arasındaki aşk macerası anlatılır.

11. ......., "İclal" adlı eserinde yeğeni İclal'in ölümü üzerine yazdığı mensur mersiye, ayrıca "Şir" adlı bir tiyatro eseri vardır.

12. ilk yerli tiyatro eseri;..............,..............aittir.

13. ilk öykü kitabı;...............,.....................aittir.

14. İlk yerli roman;....................................aittir.

15. Batı tekniğine uygun ilk roman;................aittir.

16. ilk çeviri roman;...................................aittir.

17. Öğrenimini Fransa'da yapan ve Fransız edebiyatı­nı tanıma imkânı bulan Şinasi, Fransız şairlerinden

manzum olarak yaptığı ilk tercümeleri...........adlı küçük kitapta yayımlamıştır.

18. 1876 yılında Namık Kemal'in yazdığı ....... Türk edebiyatında ilk edebi roman olarak kabul edilir. Romanda psikolojik çözümlemelere yer verilir.

19. Ahmet Vefik Paşa, bu dönem tiyatrosunda gerek kurumsallaşma, gerek çeviriler açısından önemli

bir isimdir.............yaptığı çeviri ve uyarlamalar vardır.

20. Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk tiyatro eseri Şinasi'nin........adlı oyunudur. Komedi türündeki

bu eserde görücü usulü ile evliliğin yanlışlığı üze­rinde durulur.

21. ........., önce "Şiir ve inşa" adlı makalesinde Di­van şiirini Türk şiiri kabul etmez; Halk şiirini Türk şiiri olarak görür.

22. İlk köy romanı;..................................aittir.

23. İlk psikolojik roman;............,............aittir.

24. ............Fransızcadan bazı şiirleri Türkçeye çevi­rmiş ve bunları Tercüme-i Manzume adlı eserinde toplamıştır.

25. ......... La Fontaine tarzında ilk fabl örneklerini yazdı.

26. Türk tiyatrosunun basılı ilk tiyatrosu olan .........başlangıçta iki perde olarak düşünülmüş ancak tek perdesi yayımlanmıştır. Piyes, ilk defa II. Meş­rutiyetin ilanından sonra Selanik'te oynanmıştır.

27. ........."Hürriyet Kasidesi" adlı şiirinde, kasidenin bölümlerini değiştirir.

28. "Tahrib-i Harabat", "Takip", "İrfan Paşa'ya Mektup", "Celal Mukaddimesi", "Renan Müdafaanamesi" .........eleştiri tarzındaki eserleridir.

29. İlk realist roman;.................,.................aittir.

30. ilk tarihi roman;....................................aittir.

31. Sahnelenen ilk tiyatro eseri;....................aittir.

32. ............ilk eşi Fatma Hanım'ı kaybetmesi üzerine şiirde "ölüm" temasına yönelir, "Makber"i yazar.

33. .............."ilham-ı Vatan" ve "Yadigar-ı Harp" adlı eserlerinde yurt sevgisini dile getirir. "Tayflar Geçidi"nde metafizik konuları işler.

34. İlk resmi Türkçe gazete;...........................

35. ilk yarı resmi gazete;..............................

36. ilk özel gazete;......................................

37. İlk bibliyografya;.................................aittir.

38. İlk tezkire;........................................aittir.

39. .........., amacı halkı bilgilendirmek olan Tanzimat romancımızdır.

40. ......... milliyetçilik ve Türkçülük fikirlerinin savu­nucusudur, çeviri ve adapte tiyatrolarıyla ünlüdür, Türk tiyatrosuna çok emeği geçmiştir.

41. ....... edebiyatın yanı sıra dil konusunda da ça­lışmaları (sözlük çalışması, Orhun Yazıtları'nı in­celeme ...) olan bir yazardır.

42. ........, şiirlerinde hüzünlü duygular, ölen çocukları için ağıt vardır. Bu sanatçı için, ağlayan; fakat ağlatamayan şair, denir.

43. .............Tanzimat şiirinin Batı'ya açılan kapısıdır. "Şair-i Âzam" olarak bilinir.

44. ilk şiir antolojisi;................................aittir.

45. İlk atasözleri kitabı.............................aittir.

46. ilk makale........................................aittir.

47. İlk edebi bildiriyi yayınlayan topluluk...........

48. Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser..............

49. Konusu 19. yüzyıl İngiltere'sinde geçen ...... adlı oyununda Abdülhak Hamit'te "MacbetlY'in tesiri çok açıkça görülür. Bu oyun onun en başarılı tiyatrosudur.

50. Dindışı ilk divan şairi,............................

51. Dünyanın ilk destanı................................

52. Komedi türünün ilk temsilcisi......................

53. Trajedi türünün ilk temsilcisi,......................

54. Fabl türünün kurucusu,...........................

55. .............. sanatı yoktur. Tanzimat edebiyatında en çok okunan, sonra en çabuk unutulandır.

56. ............"Felatun Bey'le Rakım Efendi" romanın­da Batılılaşmayı gösterişten ibaret gören insan­larla alay eder.

57. .......Servet-i Fününcuları "dekadanlıkla suçlar.

58. ....... Fransız klasik romancı Fenelon'dan yaptığı "Telemak" çevirisiyle Türk edebiyatına ilk defa roman türünü tanıtmıştır.

59. ilk sözlük;..........................................aittir.

60. ilk pastoral şiir;....................................aittir.

61. ilk anı- gezi kitabı;................................aittir.

62. "Müntehabât-ı Durub-ı Emsal" (atasözlerinden seç­meler) .........folklorik bir çalışmasıdır.

63. ......, romanlarında akışa sık sık müdahale ede­rek konu dışı bilgiler verir.

64. Tanzimat şairleri arasında eski edebiyata en fazla bağlılık gösteren .......; hatta Bağdatlı Ruhi'nin "Terkib-i Benfine en güzel nazireyi de o yazmıştır.

65. Şinasi, N Kemal, Ziya Paşa.......sanatçılarıdır.

66. R. M. Ekrem, A. H. Tarhan.........sanatçılarıdır.

67. ....... "Şiir ve İnşa" makalesinde Necip Asım'ın kullandığı sade Türkçeyi ve halk şiirini överken "Harabat" antolojisinde halk şiirini kötüler.

68. Ziya Paşa'nın Sadrazam Âli Paşa'yı eleştirdiği................ edebiyatımızın en önemli yergi şiirlerindendir.

69. ........Londra'da kaleme alınan "Rüya"da Babıali'yi ve özellikle Âli Paşa'yı yermek amacıyla yazmıştır.

70. ilk mizah dergisi;.................................aittir.

71. ilk fıkra yazarı........................................

72. ilk mensur şiir örnekleri veren...................

73. Batılı anlayışa sahip ilk edebiyat tarihçimiz

74. Lehçetü'l -Hakayık adlı mizahi sözlük......aittir.

75. ......, romantizmden realizme geçişte bir köprü rolü oynayan romanı "Sergüzeşt" en tanınmış eseridir.

76. "Vatan yahut Silistre", "Celalettin Harzemşah", "Akif Bey", "Gülnihal", "Zavallı Çocuk", "Kara Bela" ...........tiyatro türündeki eserleridir.

77. Epik şiirin kurucusu...............................

78. Didaktik şiirin kurucusu.......................

79. Lirik şiirin kurucusu,.................................

80. ......, yurt dışında çıkarılan ilk gazetedir.

81. Namık Kemal, Avrupa dönüşü ...... (1871) çıkar­maya başlar.

82. Ahmet Mithat............ (1872)......... (1872) gazetelerini, sonra da...........(1878) çıkarır.

83. Nesirde noktalama işaretini ilk kullanan......

84. ......, Doğu kültürü ile Batı kültürü arasında bo­calayan bir Tanzimat sanatçısıdır.

85. ....., Tanzimat'ın ikinci döneminde realizm ve natüralizmin temsilcisi olmuştur.

86. ......., Tanzimat'ın ikinci döneminde yer almasına rağmen eski - yeni kavgası içinde yer almış, eski anlayışın savunuculuğunu yapmıştır.

87. ......vatan şairi olarak anılan sanatçı sanatın top­lum faydasına uygulanması gerektiğini vurgula­mıştır.

88. Pastoral şiirin kurucusu.............................

89. ilk adapte tiyatro yazarımız......................

90. .......anı türündeki eseri Ömer'in Çocukluğu'dur.

91. Sahneye........... 1919'da Müslüman Türk kadını olarak ilk kez "Yamalar" oyununda çıkmıştır.

92. İlk edebî gazete olan........Şinasi ve Agâh Efendi tarafından çıkarılması aynı zamanda .... edebi­yatının da başlangıcı olarak kabul edilir.

93. İlk Türkçe dilbilgisi kitabı.......................aittir.

94. ilk özdeyiş örneklerini;..........................aittir.

95. Şarkı türünde en fazla yazan, Mahallileşme hare­ketini başlatan...............

96. Türk edebiyatında ilk epik tiyatro;............aittir.

97. Alman ve dünya edebiyatında ilk epik tiyatroyu yazan ...........

98. ilk kadın romancımız,..............................

99. Süslü nesrin ilk örneği,..........................aittir.

100.Dünyanın en uzun ve Türklerin islamiyet'i kabu­lünden sonra yazılan destanı.............

101.Batılı anlamda ilk çocuk şiirleri;..........aittir.

102.Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı,

103.Gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu anlatan yazar,

104.ilk alfabemiz.........................

105.Batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan.............

106.Dünya edebiyatında ilk modern roman..........................aittir.

107.ilk köy şiiri, "Köylü Kızların Şarkısı".......aittir.

108.ilk tekke şairi ,............................

109.Batılı anlamda ilk tarih ve coğrafya ansiklopedisi...........,......................aittir.

110.Aruzla ilk manzum tiyatro;..................aittir.

111.Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro; ..................aittir.

112.Anadolu'da yazılan ilk tezkire;......,.......aittir.

113.Türk-i basit'in kurucuları;........,............

114.Matbaada basılan ilk eser,...................

115.İlk dergi;.........................................aittir.

116.Cumhuriyet dönemi bildiri yayınlayan ilk topluluk,

117.ilk başarılı manzum tiyatro Binnaz.........aittir.

118.Ali Süavi'nin, 1866'da istanbul'da çıkardığı gaze­tenin adı.......

119.Ziya Paşa, 1868'de Londra'da Namık Kemal ile birlikte çıkardığı ...... daha sonra 1869-1870'te Londra ve Cenevre'de tek başına çıkarır.

120.Kafiyesiz ilk şiir..........................aittir.

121.Eleştiri yazıları, ........ "Talim-i Edebiyat" adlı eserinin çıkışından sonra yaygınlaşmıştır.

122............ Tanzimat edebiyatında Köktürk Yazıtları'nı ve "Kutadgu Bilig"i Türkiye Türkçesine çevi­ren ilk kişidir.

123........, Ebulgazi Bahadır Han'dan (Çağataycadan Osmanlı Türkçesine) çevirdiği Şecere-i Türkî (Türklerin Soy Kütüğü) ve Lehçe-i Osmanî (Türk­çe Sözlük) bu çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeker.

124...............; "Defter-i Âmâl", anı tarzında J. J. Rousseau'nun etkisi yazdığı eserdir.

125..........yeni edebiyatı savunanların hocası olmuştur. Servet-i Fünuncuların bir araya gelmesini sağla­mıştır.

126........ şiirlerinde romantik, tiyatrolarında klasiktir. "Çok Bilen Çok Yanılır"da klasiktir. Roman ve öy­külerinde realisttir.

127......."Makber'l, bugün de yaşayan ünlü şiiridir.

128........tiyatrolarının çoğu egzotiktir. Tiyatroları sa­dece okunmaya uygundur.

129......, Recaizâde'nin "Zemzeme"sine karşılık "Demdeme"yi yazdı.

130.Namık Kemal'in; Ziya Paşa'nın ......... adlı ese­rinde divan şiirini yüceltmesi üzerine yazdığı ......ve.........adlı eserleri edebiyatımızdaki ilk eleştiri eserleridir.

131.ilk siyasetname, aruzun denendiği, ilk öğretici eser;................................................aittir.

132.Batılı anlamda ilk Türkçe sözlük..............aittir.

133.Bihruz Bey.......romanının kahramanıdır.

134.Tanzimat Döneminde; Batı'ya ait edebiyat türlerinin tanınmasında, yayımlanmasında en önemli araç

135.Sanatta bireysel konuların ve edebî zevkin yerini, Tanzimat'la birlikte......almıştır.

136.Türk edebiyatında Batılı anlamda............ve......... yoktur; ancak bu türlerin karşılığı olarak edebiyatı­mızda mesneviler ve halk hikâyeleri vardır.

137.Tiyatro; Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi gibi Tanzimat dönemi sanatçıları tarafından ...... ola­rak görülmüştür.

138.Deneme türünün kurucusu,......................

139.Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen ilk roman,

140.İslam Bey ve Zekiye.....adlı eserin kahramanlarıdır.

141.İlk antoloji.......................

142.ilk çocuk şiiri.....................

REKLAM