Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi roman ve öyküsünün bir özelliği değildir?

A) Olaylar günlük hayattan alınmıştır.

B) Eserlerde genellikle duygusal ve acıklı olaylar üzerinde durulmuştur.

C) Olayların geçtiği yer genel olarak Anadolu'dur.

d) Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlememiştir.

E) Kişiler çoğunlukla tek yönlü olarak ele alınır.

2. Tanzimat edebiyatı birinci dönemin önemli temsilcileri:

Şinasi,(I) Namık Kemal,(II) Ziva Paşa,(III) Nabizade Nazım,(IV) Ahmet Mithat Efendi(V) gibi kişilerdir.

Yukarıda numaralanmış isimlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. Divan şiirinin soyut özellikleri bırakılmış; ancak biçim özellikleri korunmuştur. Hece ölçüsüyle yazma isteğine karşın genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır. Nazım birimi olarak genellikle beyit kullanılmıştır. Parça güzelliği yerine bütün güzelliği benimsenmiş, anlam şiirin bütününe sindirilmiştir.

Yukarıda sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözlü edebiyat

B) Halk edebiyatı

C) Servet-i Fünun edebiyatı

D) Fecr-i Âti edebiyatı

E) Tanzimat edebiyatı

4. Tercüman-ı Ahval gazetesiyle başlayan...................edebiyatı, sanatçıların

getirdiği yenilikler ve sanat anlayışları bakımından hazırlık dönemi, birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere üçe ayrılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Divan B) Halk C) Cumhuriyet

D) Servet-i Fünun E) Tanzimat

5. Köy konulu ilk eser denince aklımıza hemen o gelir. Nabizade Nazım bu eserinde Anadolu köylüsünün, bilgisizliğini, yoksulluğunu, ağalar ve tefecilerle olan ilişkilerini, toprak-araç sorunlarını, duygusal ve cinsel sorunlarını dile getirmiştir.

Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kiralık Konak B) Karabibik

c) Zehra D) Sinekli Bakkal E) Dudaktan Kalbe

6. "Batı edebiyatından birçok türün, edebiyatımıza girişine öncülük edilmiştir. Şiirde ve nesirde toplumcu bir anlayış sürdürülürken, sonraları, kişisel konulara dönüş yapılmış; şiirden sonra, en çok tiyatroya önem verilerek bu türe öncülük edilmiştir."

Yukarıda sözü edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servet-i Fünun Edebiyatı

b) Milli Edebiyat

C) Tanzimat Edebiyatı

d) Fecr-i Ati Edebiyatı

E) Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatı

7. Aşağıdakilerin hangisinde Divan şiiriyle Tanzimat II. Dönem şiirinin karşılaştırılmasına yönelik yanlış bir yargıdır?

A) Her ikisinde de aruz ölçüsü kullanılmıştır.

b) Divan edebiyatında parça, Tanzimat edebiyatında bütün güzelliği önemsenmiştir.

C) Dil her iki dönemde de ağır; konuşma dilinden uzaktır.

d) Her iki dönemin de en yaygın nazım biçimi gazeldir.

E) Her iki dönemde de "sanat için sanat" ilkesi benimsenmiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Edebiyatı'nın niteliklerinden biri değildir?

A) Batı edebiyatına yönelmenin ilk ürünlerini verme

b) Şiirin içeriğinde önemli değişiklikler yapma

C) Roman, gazete, makale gibi türlerin ilk örneklerini verme

d) Şiirde yeni nazım biçimlerini kullanma

E) Yalın dil kullanmayı amaçlayıp başarma

9. Benimsediği Romantizm'in etkisiyle eserlerinde kişiliğini gizlemeyerek, olaylar karşısında kendi duygu, düşünce ve izlenimlerini halkı eğitmek için kullanmıştır. Zaman zaman olayın akışı kesilip olayla ilgisi olmayan bilgileri verebilir. "Hasan Mellah, Hüseyin Fellah", "Felatun Bey ile Rakım Efendi" romanlarında bunu açıkça görebiliriz.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal B) Ahmet Mithat Efendi

B) Ahmet Vefik Paşa D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Nabizade Nazım

10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı I. ve II. döneminin ortak özelliğidir?

A) Sanat toplum içindir görüşünü benimsemeleri

b) Oynanmak için oyun yazmaları

C) Aruz ölçüsü kullanmaları

d) Açık anlaşılır, sadeleştirilmiş bir dil kullanmaları

E) Edebiyatımızda ilk realist romanlar vermeleri

11. Türk şiirinde biçim yönünden yenileşme onunla başlar. Gelenekten ayrılarak yepyeni biçimler ortaya koymuş, şiirde konu alanını genişletmiş, gözleme ve izlenime dayanan her türlü konuyu şiire sokmuştur. Yalın bir dilden yana olmamış, süslü bir üslup oluşturmuştur. Daha çok aşk, doğa ve ölüm temalarını işleyen sanatçı kırk kadar yapıt vermiştir. Bunlardan yirmi biri tiyatrodur. "Tarık, Eşber, Finten" önemli eserleridir.

Özellikleri verilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan

b) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Ahmet Mithat Efendi

d) Namık Kemal

E) Samipaşazade Sezai

12. Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat II. kuşak sanatçılarından biri değildir?

A) Nabizade Nazım

b) Samipaşazade Sezai

C) Abdülhak Hamit Tarhan

d) Ahmet Vefik Paşa

E) Recaizade Mahmut Ekrem

13. "Şiir ve İnşa" adlı makalesinde Türk edebiyatının şiir ve düzyazı alanında yenileşmesi, öz kaynaklarına dönmesi gerektiğini savunan sanatçı, kendi eserlerinde Divan edebiyatı nazım biçimlerine bağlı kaldı. Bir yandan Divan edebiyatını eleştirirken bir yandan da Arap, Fars, Osmanlı edebiyatı üzerinde çalışmalar yapmış ve "Harabat" adlı eserini oluşturmuştur. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şemseddin Sami B) Muallim Naci

c) Ziya Paşa D) Ali Bey E) Ahmet Vefik Paşa

14. Romancılığı bir iş olarak gören sanatçı, hemen her konuda roman yazmıştır. Amacı halkı eğitmektir. Bundan ötürü romanlarını sık sık keserek bilgi vermeye çalışır. Romantizmin etkisinde kalmıştır. "Felatun Bey ile Rakım Efendi" "Henüz On Yedi Yaşında" önemli romanlarıdır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Paşa

b) Ahmet Mithat Efendi

C) Ahmet Vefik Paşa

d) Namık Kemal

E) Recaizade Mahmut Ekrem

- İlk tiyatro eserini yazdı : Şair evlenmesi.

- İlk özel gazeteyi çıkardı : Tercüman-ı Ahval.

- İlk makaleyi yazdı : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi.

- Noktalama işaretlerini ilk defa kullandı.

- La Fontaine'den manzum çeviriler yaptı.

15. Yukarıdaki özelikler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A) İbrahim Şinasi

B) Ziya Paşa

c) Şemsettin Sami

D) Namık Kemal

E) Ahmet Vefik Paşa

16. Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi ve Namık Kemal eserleriyle halkı eğitmenin peşindeler. Namık Kemal, özellikle tiyatrolarını halkın bilinçlenmesinde bir vasıta olarak kullanmıştır. Bu eserlerin bazıları: Kara Bela,(I) Gülnihal,(II) İçli Kız,(III) Akif Bev(IV) ve Celalettin Harzemşah'tır.(V)

Numaralanmış eserlerin hangisi Namık Kemal'e ait değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

17. Tanzimat edebiyatının ikinci kuşağı içinde yer alan sanatçı, klâsik şiir geleneğini yıkmaya başlar. Fransız şiirinin etkisiyle yeni biçimler kullanır. I. dönemde yapılan içerik değişikliğine ek olarak o, biçimde yaptığı yenilikleri ekler. Aşk, doğa, ölüm ve metafizik konularında lirik, epik ve felsefi şiirler yazar. Kırka yakın eserinin yarısı tiyatro türündedir. Tiyatro eserleri sahne tekniği bakımından zayıftır; çünkü o, eserlerini oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır.

Bu parçada kendisi ve eserleri hakkında bilgi verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Hamit Tarhan

b) R. Mahmut Ekrem

C) Nabizade Nazım

d) Samipaşazade Sezai

E) Şemsettin Sami

18. Tanzimat Edebiyatı I. Dönem sanatçıları, toplum için sanat (I)yaparlar. Fransız edebiyatını örnek alarak, ondan çeviriler (II) yaparlar. Şiirin nazım biçiminde (III) ve konusunda büyük değişiklikler yaparlar. Kanun, adalet, özgürlük, uygarlık, eşitlik (IV) kavramları üzerinde dururlar. Gazete, makale, roman, piyes, öykü (V) gibi yeni düzyazı türünde eser verirler.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

19. O, roman, tiyatro, makale türünde birkaç denemede bulunmuştur. Adı, edebiyatımızda ilk roman örneği olan "Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat" ile özdeşleşmiştir. Dil bilgisi, sözlük ve ansiklopedi çalışmalarında da bulunmuştur.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal C) Şemsettin Sami

B) Ahmet Mithat Efendi D) Ahmet Vefik Paşa E) Nabizade Nazım

20. Ahmet Mithat Efendi'nin, romancılığımızın gelişim çizgisi açısından en ünlü romanı Araba Sevdası'dır (I). Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt (II) adlı romanıyla bir cariyenin çektiği acıları dile getirir. Nabizade Nazım, Zehra (III) adlı romanıyla ilk psikolojik denemelere girişir. Recaizade Mahmut Ekrem, Felatun Bev'le Rakım Efendi (IV) adlı yapıtıyla Batı hayranlığını gülünç ve realist bir tarzda dile getirir. Namık Kemal, İntibah (V) romanıyla edebi romancılığı gerçekleştirir.

Bu parçadaki bilgi yanlışlığını gidermek için numaralanmış eserlerden hangileri yer değiştirmelidir?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.

D) I. ve IV. E) II. ve V

21.........yazı dilini sadeleştirmek" halkın anlayabileceği bir dille yazmak"

görüşündedir. "Halk için sanat" ilkesine bağlı kalır. Edebiyatımızda halk kaynaklarından yararlanır; dil, folklor araştırmaları yapar. Eski nazım biçimlerinde yeni konular kullanır. Divan edebiyatındaki parça güzelliğine karşı "toplu güzellik", "konu birliği" görüşünü savunmuştur. Toplumu bilgece kalkındırmak için de en kestirme yolun gazete olduğunu bilir. Böylece ilk özel gazeteyi kurar.

Bu parçadaki bilgilere göre, parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Namık Kemal B) Şinasi C) Ziya Paşa

d) Ahmet Vefik Paşa e) Ahmet Mithat Efendi

22. Divan edebiyatıyla Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Divan şiirinde sanatçılar, aydın kişiler için yazarken, Tanzimatçılar halk için yazmıştır.

B) Divan edebiyatında ölçü aruzdur, Tanzimat edebiyatında hece amaçlanmış; ama daha çok aruz kullanılmıştır.

C) Divan edebiyatında daha çok nesir alanında eser verilmiş; Tanzimatçılar ise şiire yönelmiştir.

D) Tanzimat edebiyatında Divan şiirine ait nazım biçimleri kullanılmaya devam edilmiştir.

E) Divan nesrinde söz sanatları kullanılmış, Tanzimat nesrinde düşünceler önemsenmiştir.

23. Edebiyatımıza en başarılı ilk küçük hikaye türünü getiren; romancılığımızı realizme yönelten yazardır. Romantizmden realizme geçişin ilk roman deneme­si olan "Sergüzeşt" romanıyla tanınır. Küçük, önemsiz, şaşırtıcı konuları olmuş veya olabilir edasıyla sade bir dille anlatır.

Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabizade Nazım C) Samipaşazade Sezai

B) Recaizade Mahmut Ekrem

D) Ahmet Mithat Efendi

e) Ahmet Vefik Paşa

24. "Toplum için sanat" yerine "sanat için sanat", "göz için kafiye" yerine "kulak için kafiye"yi savunmuştur. "Her güzel şey şiirin konusu olabilir." ilkesini benimseyerek, Türk şiirinin alanını genişletir. Çocuklarının ölümü, ona içli şiirler yazdırmıştır. Şiirde "fikri, hayali, hissi" güzellikler arar. "Çok Bilen, Çok Yanılır" adlı komedisiyle modern tiyatronun bütün özelliklerini gösterir. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal B) A. Hamit Tarhan

C) Recaizade Mahmut Ekrem D) Şinasi E) Ziya Paşa

25. Tanzimat döneminde pek çok yazın türünün ilklerine rastlanır. Bunları yazarlarıyla birlikte şöyle sıralayabiliriz:

I. İlk tiyatro eseri -> Şinasi

II. İlk deneme yazıları -> Nabizade Nazım

III. İlk roman çevirisi -> Yusuf Kamil Paşa

IV. İlk edebi roman -> Namık Kemal

V. İlk pastoral şiir -> A. Hamit Tarhan

Eşleştirmelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

26. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi'ye ait değildir?

A) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk sanatçıdır.

b) Önce yeni edebiyatı, sonra da eski edebiyatı savununca Namık Kemal'le ateşli tartışmaları olmuştur.

C) Düşüncelerini yalın bir dille anlatarak, konuşma dilini yazı diline yaklaştırmıştır.

D) Çeviri şiirlerini Tercüme-i Manzume adlı yapıtında toplamıştır.

E) Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.

27.Verilen bilgilerden hangisi Namık Kemal'e ait değildir?

A) Edebiyatı, fikirlerini halka yaymak, bu yolla toplumu eğitmek için bir araç olarak kullanmıştır.

B) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.

C) Eski edebiyata karşı olmasına rağmen, biçim ve dil bakımından eski edebiyata bağlı kalmıştır.

D) Nesir alanında piyes, roman, eleştiri, tarih türünde eserler vermiştir.

E) Tiyatrolarında sade bir dil kullanmayı başarmıştır.

28. Aşağıdaki eserlerden hangisi, farklı bir türde yazılmıştır?

A) Cezmi B) Araba Sevdası C) Zehra

D) Zavallı Çocuk e) Sergüzeşt

29. Büyük okur kitlesini kazanmayı bilmiş, popüler ansiklopedik bir yazardır. Yazdıklarının sanatla, kalıcılıkla pek ilgisi olmadığını bile bile, halkı aydınlatmak, çoğunluğa bir şeyler öğretmek gayesindedir. Halkımıza sade bir dille, açık bir anlatışla en geniş çapta ilk okuma zevkini aşılamıştır. Yeni halkçı roman ge­leneğini başlatmıştır. Edebiyatımızda ilk öğretmen olarak bilinir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi B) Ziya Paşa

c) Ahmet Mithat Efendi D) Nabizade Nazım e) Abdülhak Hamit

30. (I) Çok sayıda tiyatro eseri vardır: Vuslat, Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır gibi. (II) Görünende görünmeyeni arar; fiziki alemle değil, metafizik âlemle ilgilenir. (III) İşlediği konuları bazen epik, bazen lirik bir dille anlatır. (IV) Tiyatrolarını oynamak için değil, okunmak için yazmıştır. (V) "Sanat için sanat" akımına bağlı kalarak, romantik bir duyarlılık içindedir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde A. Hamit Tarhan hakkında yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

31. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat dönemine ait değildir?

A) İntibah C) Şair Evlenmesi

B) Araba Sevdası D) Zehra E) Kırık Hayatlar

32. Tanzimat edebiyatını başlatan, Batı edebiyatı yolunda ilk nazım ve nesir türlerinden eser veren sanatçıdır. İlk çeviri şiirler, ilk yerli tiyatro eseri, ilk ma­kale, ilk noktalama işaretleri, ilk özel Türk gazeteciliği onunla başlar. Akılcı ve mantıkçıdır. Bu özellikleriyle Türk toplumuna yeni bir görüş vermek ister. Halka karşı sorumluluk duygusu ile doludur. "Halk, vatan, millet" sözcüklerini bugünkü anlamda ilk olarak o kullanmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal C) Ziya Paşa

b) Ahmet Vefik Paşa D) Şinasi

e) Nabizade Nazım

33. Bu dönem romanlarının dikkati çeken bir yanı olayların, yazarın araya girmesiyle kesilmesidir. Yazar genellikle okuyucuya bir şeyler söylemek amacıyla araya girer. Yazarın söyledikleri romanın konusu ile ilgili olduğu gibi, ilgili olmayabilir de. Amaç romanı okuyanların birtakım bilgiler edinmesidir.

Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi ve bu tür romanların en iyi temsilcisi, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Tanzimat edebiyatı - A. Mithat Efendi b) Tanzimat edebiyatı - R. Mahmut Ekrem

C) Servet-i Fünun - Mehmet Rauf

d) Servet-i Fünun - Halit Ziya Uşaklıgil

E) Cumhuriyet edebiyatı - Reşat Nuri Güntekin

34. İlk özel (I) gazete 1860 yılında Şinasi (II)tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval'dir.(III) 1860 Servet-i Fünun (IV) edebiyatının başlangıcı sayılır. İlk gazete ile birlikte makale, roman, piyes, fıkra, öykü(V) de edebiyatımıza girdi.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

35. ... Tanzimat Edebiyatı'nın kurucusu, birçok alanda ilk ve başarılı örnekler vermiştir. İlk şiir çevirisi, ilk tiyatro, ilk özel gazete onun kaleminden çıkmıştır. Batı edebiyatını tanıdıktan sonra şiirin konusunu da genişletmiş, bu değişiklik daha sonra biçime de yansımıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Namık Kemal B) Ziya Paşa

c) Şinasi D) Nabizade Nazım e) R. Mahmut Ekrem

36. "Tiyatro bir eğlencedir; fakat eğlencelerin en faydalısıdır." görüşüyle ele aldığı tiyatroları, ulusumuzun bozulan moralini düzeltmek amacıyla yazar.

Vatan Yahut Silistre, (I)Zavallı Çocuk,(II) Akif Bey,(III) Tahrib-i Harabat(IV) ve Kara Bela (V)önemli tiyatro eserleridir

Numaralanmış eserlerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

37. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Fransız İhtilaliyle hürriyet, adalet eşitlik kavramları şiire girmiştir.

b) Sanatçılar genellikle romantizmin etkisinde kalmıştır.

C) Şiirde parça güzelliği önemsenmiş, klasik kaside türü devam etmiştir.

d) Dilde sadeleşme amaçlanmış; ama başarılı olunamamıştır.

E) Nesirde noktalama işaretleri kullanılmaya başlanmıştır.

38. Tanzimat edebiyatı içerisinde yazılmış, edebiyatımızın ilk edebi romanıdır. Zengin bir ailenin oğlu olan Ali Bey'in kendini Mahpeyker adlı ahlak bakımından oldukça zayıf bir kadına kaptırmasını anlatır. Romantizmin de etkisiyle ayrıntılı tasvirlere yer verilmiştir. Kahramanlar ya baştan sona iyi ya da hep kötüdür.

Parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat - Şemsettin Sami

B) Araba Sevdası - R. Mahmut Ekrem

C) İntibah - Namık Kemal

d) Cezmi - Namık Kemal

E) Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai

39. Etkisinde kaldığı akımın en önemli özelliklerinden biri de, insanın çevresiyle birlikte ele alınarak, birey yerine toplumu eğiterek düzeltmektir. Bu düşünceyi benimseyerek "Kara Bela, Celalettin Harzemşah, Akif Bey" gibi birçok tiyatro eseri kaleme alan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi B) Ziya Paşa

c) Ahmet Mithat Efendi D) Namık Kemal

e) Ahmet Vefik Paşa

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Harnâme, 15. yy. şairlerinden Şeyhi'nin mesnevi biçiminde yazdığı ünlü bir yergidir.

B) Divan edebiyatı nesir sanatçılarından biri olan Katip Çelebi, "Cihannüma" adlı yapıtıyla bilime değer verdiğini kanıtlamıştır.

C) Namık Kemal "Şıpsevdi" romanında alafrangalık modasının, devrin gençleri arasında yaptığı gülünç ve yıkıcı etkiyi anlatır.

D) Namık Kemal romantizmden Halit Ziya Uşaklıgil realizmden etkilenmiş sanatçılardır.

E) "Çok Bilen Çok Yanılır" R. Mahmut Ekrem'in evlilik oyunu üzerine kurulmuş bir tiyatro eseridir

41. "Araba Sevdası" adlı eseriyle alafranga züppe tipini Bihruz Bey'in kişiliğinde ortaya koyarak bu tipin eleştirisini yapar. Realizmin etkisiyle yazmış olduğu bu romanda Çamlıca'yı gözlem gücünü kullanarak edebiyatımızda ilk defa betimleme örneklerini vermiştir. Tiyatrolarında klasisizmin etkisi belirgindir.

Yukarıda tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem b) Samipaşazade Sezai C) Ahmet Vefik Paşa

d) Nabizade Nazım E) Muallim Naci

42. Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat ikinci kuşak sanatçılarının bir özelliği değildir?

A) Bireyin dünyası ön plana çıkarılmıştır.

b) Realizm ve natüralizmin etkisinde kalınmıştır.

C) Gözlem yoluyla gerçek betimlemeler yapılmıştır.

d) Sanatını toplumu eğitme amacıyla yapmışlardır.

E) En küçük zerreden güneşe kadar her şey şiirin konusu olabilir düşüncesindeler.

43..................., İlk Türk romanı olan ................. yazdı. Sefiller ve Robinson çevirileriyle Batılı roman anlayışını tanıtmaya çalıştı. Türk dili üzerinde çeşitli araştırmalar yaptı. Bu yönüyle bir dil uzmanı sayılır. Orhun yazıtlarının dilimizdeki ilk açıklamalarını yaptı.

Tanıtılan sanatçı ve bir eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Vefik Paşa - Kocalar Mektebi

b) Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

C) Namık Kemal - İntibah

d) Ali Bey - Kokona Yatıyor

E) Recaizade M. Ekrem - Araba Sevdası

44. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat edebiyatının I. dönem şiir özelliklerinden biri değildir?

A) Hece ölçüsü amaçlanmış, daha çok aruzla şiirler yazılmıştır. b) Şiirde "sanat toplum içindir" parolası kullanılmıştır.

C) Anlam bütünlüğüne önem verilmiş, eski şiirin kaside yapısı bozulmuştur.

D) Halk edebiyatının nazım birimi kullanılmıştır.

E) Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya devam edilmiştir.

45. Namık Kemal,(I) Tanzimat dönemi(II) yazarlarındandır. Türk edebiyatında ilk yerli roman sayılan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (III)adlı yapıtın yazarıdır. Kamus'u Türki,(IV) Kamus'ül Alam(V) sözlük çalışmalarıdır.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I. İbrahim Şinasi -> İlk özel gazete

II. Namık Kemal -> İlk çeviri şiirler

III. Halit Ziya -> İlk yazınsal anı

IV. A. Hamit Tarhan -> İlk pastoral şiir

V. Şemsettin Sami -> İlk yerli roman

46. Yukarıdaki eşleştirmelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

47. Aşağıdakilerden hangisi I. Dönem Tanzimat edebiyatının özelliklerinden değildir?

A) Edebiyatta yeni yazı türlerinin benimsenmesi

b) "Toplum için sanat" anlayışının esas alınması

C) Şiirde hece vezninin ağırlıklı olarak kullanılması

d) Düzyazıda noktalama işaretlerinin görülmesi

E) Büyük oranda Batılı yazarların etkisinde kalınması

48. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tercüman-ı Ahval : İlk özel gazete

b) Telemak : İlk çeviri roman

C) Araba Sevdası : İlk romantik roman

d) Cezmi : İlk tarihi roman

E) Tahrib-i Harabat : İlk eleştiri

49. Ziya Paşa, Hürriyet gazetesinde çıkan......................adlı makalesinde Divan edebiyatını eleştirir ve yapay bir edebiyat olduğunu öne sürer. Daha sonra ............... adlı eserinin önsözünde bu görüşlerini reddeder ve Divan edebiyatını yüceltir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tahrib-i Harabat - Takip b) Şiir ve İnşa - Harabat

C) Takvim-i Vekayi - Eş'ar-ı Ziya

d) Dünyaya İkinci Geliş - Harabat

E) Yeni Lisan – Zafernâme

50. Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk tiyatro eseri(I) Şinasi (II) tarafından yazılmış Gülnihal'dir (III). Bu eserde ortaoyunu (IV) ve Moliere (V) komedilerinin özellikleri birlikte verilmiştir.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

51. Tanzimat edebiyatının hemen her türünde eser veren yazarımız (... ) tiyatronun eğitici amaçlarla kullanılması gerektiğini savunmuş ve bu düşüncelerini (... ) adlı tiyatro eserinde dile getirmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahmet Vefik Paşa - Zor Nikah

b) Namık Kemal - Vatan Yahut Silitre

C) Recaizade Mahmut Ekrem - Vuslat yahut Süreksiz Sevinç

D) Namık Kemal - Celalettin Harzemşah

e) Abdülhak Hamit Tahran - Eşber

52. Tanzimat döneminin bütün özelliklerini üzerinde taşıyan (...), devlet adamlığının yanında iyi bir şairdir. Edebiyat yaşamı iki bölüme ayrılır. (... ) adlı makalesi geçmiş edebiyatı yerdiği dönem; "Harabat" antolojisi de bu düşüncelerinden vazgeçtiği dönemdir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ziya Paşa - Şiir ve İnşa

B) Şinasi - Şiir ve İnşa

C) Ziya Paşa - Terkib-i Bend

D) Ahmet Vefik Paşa - Lehçe-yi Osmani

E) Şemsettin Sami - Kamus-ul Alam

53.(........), Servet-i Fünun edebiyatının hazırlayıcısıdır. Şiir, roman, oyun ve eleştiri türünde eserler verdi. Sanat sanat içindir, anlayışına bağlıdır. Sanatçımız asıl ününü Tanzimat ve batı düşünce ve görüşlerini yaymasıyla yaptı. (...........) ise sanatçının yeni edebiyat anlayışına karşı eski edebiyatı savundu, onun için eleştiriler yazdı.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Muallim Naci - Recaizade Mahmut Ekrem

B) Recaizade Mahmut Ekrem - İbrahim Şinasi

C) Recaizade Mahmut Ekrem - Muallim Naci

D) İbrahim Şinasi - Abdülhak Hamit Tarhan

E) Recaizade Mahmut Ekrem - Nabizade Nazım

54. Muhbir gazetesindeki yazılarıyla sade bir dil kullanarak dilde sadeleşmeyi savunan (..........), (..........) adlı eseriyle de milliyetçi düşüncelere öncülük etmiştir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıda verilen­lerden hangisi, sırasıyla yerleştirilmelidir?

A) Ali Suavi - Hive

B) Ahmet Cevdet Paşa - Tarih-i Cevdet

C) Ahmet Mithat Efendi - Jön Türkler

D) Namık Kemal - Osmanlı Tarihi

E) Ahmet Vefik Paşa - Zoraki Tabip

55. Halk için roman geleneğinin başlatıcısıdır, bu düşünceyle, romanlarında sade bir dil kullanmış ve olayların akışını keserek araya öğüt verici bölümler yerleştirmiştir. Bu yönüyle de eleştirilmiştir. Tanzimat döneminin en verimli sanatçısıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat Efendi B) İbrahim Şinasi

C) Namık Kemal D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Muallim Naci

56. Yazar, romanlarında insan psikolojisi ve sosyal meseleler üzerinde de durmak isteğindedir. Hasan Mellah'ın önsözünde, roman yazmaktan maksadın sadece olayın anlatılması değil, aynı zamanda "insanın psikolojik içeriğini araştırmak" olduğunu da söyleyen yazar, psikolojik tahlillere de yer verirse de pek başarılı olduğu söylenemez.

Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Samipaşazade Sezai D) Şinasi

E) Ahmet Mithat

57. Aşağıdakilerin hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlıştır?

A) Namık Kemal - Kara Bela

B) Recaizade Mahmut Ekrem - Pejmurde

C) Abdülhak Hamit Tarhan - Rumuz'ül Edep

D) Ahmet Mithat Efendi - Dürdane Hanım

E) Şinasi - Tercüme-i Manzume

58. Sanatçı Hürriyet'te çıkan (.......) makalesinde, Divan edebiyatına şiddetle hücum ederek, onu gayrı milli ve yapay olmakla suçlar ve asıl Türk edebiyatının Halk edebiyatı olduğunu iddia eder. Fakat gençliğinde Divan edebiyatı kültürü ile yetişmiş ve onun zevkini almış olan sanatçı, bu eleştirileri bir edebiyat devrimcisi sıfatı ile yaptığı ve duyguları bakımından

Divan edebiyatına bağlı bulunduğu için (........) yazdığı önsözde bu iddianın aksini ileriye sürmekte de tereddüt etmemiştir.

Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şiir ve İnşa - Harabat

B) Tahrib-i Harabat - Takib

c) Zemzeme - Takdir-i Elhan

D) Demdeme - Istılahat-ı Edebiye

E) Zafemame – Harabat

59. Afife Anjelik'te kocasının yokluğu sırasında uşağının saldırısına direnmiş bir genç kadının hikayesi anlatılmaktadır. Zavallı Çocuk'ta, evlenmede ana - babanın değil, evlenecek olanların söz sahibi olması gerektiği üzerinde durulur. Eyvah adlı dram ise batılılaşmanın aile çevresindeki etkileri ve daha çok evlenmedeki eski adetlerin eleştirisi ile ilgilidir. Finten'de ise Shakespeare'in Machbet'inin etkileri çok açıktır.

Parçada aşağıdakilerin hangisinin eserlerinden söz edilmemiştir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan B) Şinasi

C) Recaizade Mahmut Ekrem D) Namık Kemal

e) Ahmet Mithat Efendi

60. Şiirlerinin başlıca temaları aşk ve tabiattır. Türk şiirinde kadının gerçek ve estetik değerini alması onunladır. Fakat onun şiirlerinde büyük aşkların derin ve sarsıcı heyecanı değil, ancak küçük duygulanmaların, hayal kırıklıklarının, ayrılıkların hissettirdiklerini bulabiliriz. Bu melankolik atmosferin doğuşunda romantiklerin, özellikle Lamartine'in etkisi büyüktür. Hayatının acıklı olayları onu, aynı zamanda, Tanzimat devrinin tanınmış bir mersiye şairi haline de getirdi.

Parçada kendisinden söz edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Vefik Paşa B) Cenab Şehabettin

C) Ahmet Haşim D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Şinasi

61. (...), Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır. Konusunu, XVI.yy'daki Türk-Iran savaşlarından alır. İstanbul'da başlatılan olay, savaşın safhalarını takip ederek Iran sınırına, Kafkasya'ya ve Iran sarayına kadar götürülür. Romantizmin tesiri ile olayın sonu çok trajiktir. Karakterlerin çizilmesinde sübjektiflik ve aşırılık da açıktır. Romanın fikri içeriği ise "İslam birliği" ideolojisini telkine çalışmaktadır.

Parçada sözü edilen roman ve yazan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami

B) Hüseyin Fellah- Ahmet Mithat

C) Celalettin Harzemşah- Namık Kemal

D) Felatun Bey ile Rakım Efendi- Ahmet Mithat

E) Cezmi- Namık Kemal

62. Roman kahramanı Bihruz Bey, adında mirasyedi bir paşazadedir.

Bütün işi gücü ve merakı alafranga giyinme, alafranga yaşayış kurallarına yarım yamalak uymak, Hıristiyan azınlıklardan berberlerle ve garsonlarla Fransızca konuşmak ve araba kullanmaktır. Bütün benzerleri gibi Bihruz Bey de çok basit bir kültüre sahiptir. Yerli ve milli olan her şeyi beğenmemek ve hatta hor görmek alışkanlığındadır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Intibah B) Felatun Bey İle Rakım Efendi

C) Araba Sevdası D) Afife Anjelik E) Zehra

63. Realist ve natüralist akımın izlerini en iyi onun yapıtlarında görürüz. Eserin önsözü Türk edebiyatında realizmin ilk bildirisi sayılır. Ayrıca bu uzun öykünün Anadolu'da, Antalya'da geçmesi, köylü şivesinin öyküye girmesi, köy yaşamının gerçekçi bir gözle anlatılması büyük bir atılımdır.

Parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülnihal - Namık Kemal

B) Küçük Şeyler - Samipaşazade Sezai

c) Hasan Mellah - Ahmet Mithat Efendi

D) Karabibik - Nabizade Nazım

E) Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem

64. Bizde ilk edebi roman, onundur. Romanında romantizmin izleri görülür. Eserde sosyal bir sorun olan, erkeğin düşük bir kadına tutulması ve hem kendini hem de yakınlarını mahvetmesi anlatılır. Bir tahlil ve tasvir romanı sayılır. Kahramanların psikolojisine önem verilmiş, yer tasvirleri yapılmıştır. Ancak, tasvirler gözleme yer verilmeden, süs için kullanılmıştır. Parçada sözü edilen eser ve yazan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Henüz On Yedi Yaşında - Ahmet Mithat Efendi

B) Intibah - Namık Kemal

C) Telemak - Yusuf Kamil Paşa

D) Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai

E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemsettin Sami

65. İşlenen en önemli konu tutsaklıktır. Evlenecek kişilerin kendi istekleri göz önüne alınmadan evlenmenin yapılması, böyle evlenmelerin doğurduğu acılar da diğer önemli bir konudur.Batılılaşmanın yanlış yorumlanmasını konu alanlar da vardır. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bu konuların dışında yazılmış bir eserdir?

A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat

B) Sergüzeşt

C) Cezmi

D) Felatun Bey ile Rakım Efendi

E) Araba Sevdası

66. Tanzimatçıların çoğu tarih alanında da eserler verirler. Namık Kemal, Ahmet Mithat çeşitli konularda Osmanlı tarihini aydınlatmaya çalışırlar; ancak bu türün en güçlü adı (.............) olur.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahmet Vefik Paşa B) Ahmet Cevdet Paşa

C) Şemsettin Sami D) Ziya Paşa

E) Samipaşazade Sezai

67. Tanzimat tiyatrosu bir okul sayılmış, halkın eğitilmesinde araç olarak kullanılmıştır. Bunlarda sosyal eğitim ön plandadır. Toplumda görülen aksaklıklara doğrudan doğruya dokunmak veya tarihin ibret verici olaylarını ele alıp onlardan ahlaki sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır. Dil ve üslup konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır.

Parçaya göre Tanzimat tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Oyunlarda gelenek göreneklerin eleştirilmesi amaç edinilmiştir.

B) Toplumsal eğitim oyunların temelini oluşturur.

C) Günlük konuşma dilinin özelliklerine oyunlarda rastlamak mümkündür.

D) Oyunlar tarihten alınması gereken dersler üzerine kurulmuştur.

E) Halkın eğitilmesi amaçlanırken tiyatronun bu amacı gerçekleştirdiği söylenemez.

68. Türk edebiyatında roman, çevirilerle başlamıştır. Bu alanda ilk eser (...) nın (...) adlı Fransız yazardan çevirdiği (...) adlı romandır. Birçok teknik kusurlarla dolu olan bu eserin; kahramanlarının yabancı olması, olayların yabancı bir ülkede geçmesi yüzünden halka yabancı olduğu halde büyük ilgi gördüğü söylenebilir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Namık Kemal - J.J. Rousseau - İtiraflar

B) Şinasi - La Fontaine - Tercüme-i Manzume

C) Recaizade Ekrem - Corneille - Araba Sevdası

D) Ahmet Mithat - Racine - Letaif-i Rivayet

E) Yusuf Kamil Paşa - Fenelon – Telemak

69. Tanzimat sanatçılarının çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebiyatın sanatçılarını örnek almışlardır. Bu sanatçıların etkisiyle bir kısmı klasik, bir kısmı romantik, bir kısmı da realist özellikler taşıyan eserler vermişlerdir. Söz konusu akımlar ancak esinti halinde yansımıştır. Bunların kuralları kesin çizgilerle benimsenmiş ve uygulanmış değildir.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi romantik eser veren sanatçılardan biri değildir?

A) Ahmet Mithat Efendi B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Namık Kemal D) Abdülhak Hamit Tarhan

E) Şinasi

70. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) İlk özel gazete - Ceride-i Havadis

B) İlk basılan tiyatro - Şair Evlenmesi

C) İlk dergi - Mecmua-yi Fünun

D) İlk mizah gazetesi - Diyojen

E) İlk çeviri roman - Telemak

71. Tanzimat edebiyatı sanatçıları her şeyden önce şiirin konusunu ve anlatımını değiştirdiler.(...........) "Lisan-ı Osmani'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazalar" isimli uzun makalesinde şiirin, fikrin gelişmesine ve halkın eğitilmesine olan büyük hizmetinden söz eder.

Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

A) Şinasi B) Ziya Paşa

C) Namık Kemal D) R. M.Ekrem E) Ş.Sami

72. Yeni bir edebiyat yaratmak amacında kümelenen Tanzimatçılar, geçmişlerindeki Divan edebiyatı geleneğiyle, hesaplaşmakla işe başlarlar. Ziya Paşa'nın yazdığı (... ) makalesi bu bakışın en ilginç ürünüdür. Yine aynı sanatçı daha sonra bu edebiyatı öven bir manzum önsözle o dönemin antolojisi (... ) hazırlayınca Namık Kemal'in eleştirisine konu olur.

Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Zafemame - Müntehebat-ı Eş'ar

B) Şiir ve Inşa - Harabat

C) Tahrib-i Harabat - Takip

D) Zemzeme - Demdeme

E) Talim-i Edebiyat - Takdir-i Elhan

73. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. devre sanatçılarının özelliklerinden biri değildir?

A) Dildeki sadeleşmeyi sürdürmek

b) İçedönük, duygulu, bireysel bir edebiyat oluşturmak

C) Halka değil, aydın kitleye seslenmek

D) Sanat, sanat içindir ilkesine bağlı kalmak

E) Tiyatroda drama daha çok önem vermek.

74. Tanzimat edebiyatının ilk sanatçısı olarak kabul edildi. Mustafa Reşit Paşa'nın Batıya gönderdiği ilk öğrencilerdendir. Bir kısım fikirleri edebiyata ilk getiren, kurduğu gazetelerde bu fikirleri yayarak yeni edebiyatın temellerini atan odur. Gençliğinde Doğu ilmilerini öğrenmiş, Fransa'da kaldığı yıllarda da Batı edebiyatını tanımıştır.

Kendisinden söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal B) A.Hamit Tarhan

c) Ahmet Mithat D) Şinasi E) Nabizade Nazım

75. Yazar, asıl başarısını Zehra'da gösterir. Büyük hikayedeki denemelerinden sonra romana geçen yazar, bu türde büyük bir gözlem ve araştırma gücü koyar ortaya. Bir kıskançlık temasına dayandırdığı olayı ve olayın geçtiği yerleri tam bir gerçekçilikle betimlemeyi başarmıştır. Aynı başarıyı karakterlerin betimlemesi ve çözümlemelerde de gösterir. Kıskançlık psikolojisinin çözümlenmesi ve bazı toplumsal koşulların tanıtılması, romanın en çok Zehra'da yazar, realizme çok yaklaşır.

Parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu B) Nabizade Nazım

C) Halide Edip D) Namık Kemal

E) Recaizade Mahmut

76. Tanzimat devrinde, ilmin ve edebiyatın hemen her alanında eser vererek ve bunları halk diliyle yazıp halk seviyesine ve halk zevkine göre düzenleyerek halk için faydalı bir edebi hareket yapmayı başarmış ansiklopedist bir yazardır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şemsettin Sami B) Nabizade Nazım

C) Samipaşazade Sezai D) Recaizade Mahmut

Ekrem E) Ahmet Mithat Efendi

77. Yazar, bu romanında bir mirasyedi tipini bütün gerçek yönleriyle ustaca canlandırır. Felatun Bey, varını yoğunu zevk ve eğlence alemlerinde yitirmiş ve taşraya boş bir çuval gibi çıkmak zorunda kalan bir mirasyedidir. Buna karşılık küçük yaştan beri hayatını türlü zorluklarla kazanıp zenginleşen, kazandıklarını ölçülü şekilde değerlendiren Rakım Efendi, huzuru, rahatı, ölçülü ve dengeli yaşamı simgeler.

Parçada sözü edilen romanın yazan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal B) Nabizade Nazım

c) Samipaşazade Sezai D) Ahmet Mithat

e) Abdülhak Hamit Tarhan

78. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Şemsettin Sami -Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

b) Abdülhak Hamit Tahran - Duhter-i Hindu

C) Namık Kemal - Vaveyla

D) Ziya Paşa - Defter-i Amal Mukaddimesi

E) Şinasi - Durub-ı Emsal-i Osmaniye

79. Yeniçeriler, Dünyaya İkinci Geliş romanlarında tarihsel konulara yer verir. Esrar-ı Cinayet edebiyatımızdaki ilk polisiye romandır. Firkat adlı romanıyla toplumsal bir sorun olarak esirlik konusuna eğilmiş. Voltaire Yirmi Bir Yaşında adlı yapıtıyla biyografik roman örneği verirken Müşahedat adlı romanında natüralist etkilenmeler gösterir.

Parçada eserleri tanıtılan sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muallim Naci B) Namık Kemal

c) Recaizade Mahmut Ekrem

D) Ziya Paşa e) Ahmet Mithat Efendi

80. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.

B) Roman, öykü, tiyatro, ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.

C) Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.

D) Bu dönemdeki şiirler,biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.

E) Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.

81. Yazar, bu romanında Bihruz Bey'in kişiliğinde yanlış batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla batılı olunamayacağını savunmuştur.

Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntibah -Namık Kemal

b) Eylül - Mehmet Rauf

C) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Araba Sevdası - R. Mahmut Ekrem

E) Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai

82. Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal'e ait bir eser değildir

A) İntibah B) Zavallı Çocuk C) Cezmi

D) Gülnihal E) Zafername

83. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat roman ve hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Eserin sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır.

B) Realizm ve romantizmin etkileri görülür.

C) Roman ve hikayelerde genellikle olayların akışı kesilir ve okuyucuya ders verilir.

D) Kişiler, genellikle tek yönlüdür.

E) İlk psikolojik romanımız bu dönemde yazılmıştır.

84. Hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir?

A) Namık Kemal - Şinasi - Ziya Paşa

B) R.Mahmut Ekrem - A. Tahran - T.Fikret

C) Ahmet Mithat - Namık Kemal - Ö. Seyfettin

D) H.Ziya Uşaklıgil - Şinasi - Ziya Gökalp

E) Ali Bey - A.Vefik Paşa - Ali Canip

85. "Vatan şairi" olarak da anılan sanatçı Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim almıştır.1863'te Tercüme Odası'na giren yazar, orada Şinasi ile tanışmıştır. Şinasi'nin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş Şinasi Paris'e gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir. "Vatan Yahut Silistre" adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosa'ya sürülmüştür.

Tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan B) Ziya Paşa

C) Namık Kemal D) Ahmet Mithat Efendi

E) Ali Bey

86. Eski edebiyat alışkanlığına hak, adalet, hürriyet vb. siyasal ve sosyal düşünce kavramları getirerek eski şekille yeni öze ulaşmıştır. "Şiir ve İnşa" makalesiyle halk dili ve şiirini savunmuş, Tanzimat yazarlarının ortak ülküsüne katılmış ve istibdada karşı savaşmıştır.

Tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal B) Abdülhak Hamit Tarhan

C) Ziya Paşa D) Ahmet Mithat Efendi E) Ali Bey

87. Felatun Bey ile Rakım Efendi edebiyatımızdaki ilk romanlardan biridir. Romana adını veren Felatun Bey, Avrupalılar gibi giyinip kuşandığında batılı olunacağını düşünen züppe bir tiptir. Diğer kahraman Rakım Efendi ise batıyı doğru anlayan, dönemini doğru değerlendiren bir Osmanlı aydınıdır.

Sözü edilen eser, aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir?

A) Mehmet Rauf B) Samipaşazade Sezai

C) Namık Kemal D) Ahmet Mithat Efendi

E) Nabizade Nazım

88. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biridir?

A) Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.

B) Roman ve hikayelerde yapılan tasvirler, süs için yapılmamış, kahramanların kişiliklerinin oluşumunu daha iyi anlatabilmek için yapılmıştır.

C) Şiirlerde biçim eski, içerik yenidir.

D) Sanatçılar, dönemin koşulları gereği eserlerinde toplumsal konuları işleyememiştir.

E) Yazarlar, eserlerde kişiliklerini gizlemişlerdir.

89. Hangisi Recaizade Mahmut Ekrem'e ait değildir?

A) Araba Sevdası B) Çok Bilen Çok Yanılır C) Nejat Ekrem

D) Sergüzeşt E) Muhsin Bey

90. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

B) Şinasi - Şair Evlenmesi

C) Namık Kemal - Gülnihal

D) Ziya Paşa - Cezmi

E) Ahmet Mithat Efendi - Henüz On Yedi Yaşında

91. Aşağıdaki verilen belirtici niteliklerden hangisi Tanzimat romanında rastlanmaz?

A) Kişiler genellikle tek yönlüdür.

B) Birinci dönem romancıları romantizmin etkisinde kalmıştır.

C) Roman kahramanları çoğu kez ilk görüşte aşık olur.

D) Batıyı yanlış anlayan tipler eleştirilir.

E) Romanlarda sadece günlük hayatın ufak tefek sorunları konu olarak seçilir.

92. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şair ve yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Hemen hepsi Fransız kültürüyle yetişmişlerdir.

B) Siyasetle yakından ilgilenirler.

C) Aruz veznini tamamen bırakmışlar milli ölçümüz olan hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır.

D) Eserlerde rastlantılara fazlasıyla yer vermişlerdir.

E) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini eleştirirler.

93. Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım'a aittir?

A) Yadigarlarım

B) Küçük Şeyler

C) Muhsin Bey

D) Araba Sevdası

E) Makber

I. Divan edebiyatına bir tepki olarak doğan Tanzimat edebiyatı soyuta değil, somuta yönelmeyi amaçlamıştır.

II. Şiirde önce (Birinci Dönem) bireysel konular, sonra (İkinci Dönem) toplumsal sorunlar işlenmiştir.

III. Edebiyatımızın yabancı olduğu gazete, roman, tiyatro gibi türler bu dönemde edebiyatımıza girdi.

IV. Bu dönemde beyitler cümle biçiminde anlam bütünlüğü olan birimler olarak kullanıldı.

V. Hürriyet, eşitlik, adalet gibi kavramlar ilk defa bu dönemde edebiyattaki yerini aldı.

94. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde Tanzimat edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

95.......bu eserini Ziya Paşa'nın yazmış olduğu ......adlı eserine karşı kaleme alır. Amacı Ziya Paşa'nın çelişkili düşüncelerini eleştirmektir. Eleştirilerini.... adlı eseriyle sürdürür.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Namık Kemal, Harabat, Takip

B) Recaizâde Mahmut Ekrem, Takdir-i Elhan, Talim-i Edebiyat

C) Muallim Naci, Demdeme, Zemzeme

D Namık Kemal, Harabat, Tahrib-i Harabat

E) Şinasi, Defter-i Amal, Mukaddime-i Celal

96. İlk köy romanımız(uzun hikaye) ............... Batılı anlamda ilk öykü örneği......., ilk realist roman..................ilk özel gazete.............'dir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Zehra - Letaif-i Rivayet - Araba Sevdası - Tercüman-ı Ahval

B) Karabibik - Küçük Şeyler - Araba Sevdası - Tercüman-ı Ahval

C) Karabibik - Küçük Şeyler - İntibah - Ceride-i Havadis

D) Zehra - Küçük Şeyler - Araba Sevdası -Ceride-i Havadis

E) Karabibik - Küçük Şeyler - İntibah - Tercüman-ı Ahval

I. Tanzimat şiiri, Divan şiirinin en çok teknik özelliklerine bağlı kalmıştır.

II. Bu dönemde hece ölçüsüne duyulan ilgi biraz artmış; fakat aruz eski egemenliğini sürdürmüştür.

III. Divan şiirinin mazmunlarından da tamamen vazgeçilememiştir.

IV. Konu bütünlüğü değil, parça güzelliği önemsenmiştir.

V. Divan şiirinde olmayan yeni kavramlar (hak, adalet, eşitlik, özgürlük) şiire girmiştir.

97. Hangisinde Tanzimat şiiriyle ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

{pub}SORULARIN CEVAPLARINI GÖRMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ. {/pub}

{reg} {/reg}

REKLAM