Now loading.
Please wait.

REKLAM

TANZİMAT EDEBİYATI – 5

1. Recaizade Mahmut Ekrem,

I. Tanzimat ikinci döneminin sanatçısıdır.

II. Servet-i Fünûn edebiyatının kurucusudur.

III. Şiir, roman, hikaye, oyun ve eleştiri türünde eserler vermiştir.

IV. Sanat, toplum için anlayışına bağlıdır.

V. Ona göre şiirde tek amaç güzelliktir. Şiirin iki konusu vardır: İnsan ve Tabiat.

Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

2. Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat edebiyatı birinci dönem sanatçılarından biri değildir?

A) İbrahim Şinasi

B) Namık Kemal

C) Ahmet Vefik Paşa

D) Ahmet Mithat Efendi

E) Sami Paşazade Sezai

1. Tanzimat sanatçıları Batı edebiyatını ve özellikle Fransız Edebiyatını (I) örnek

almışlar, bu etkiyle ilk kez roman ,gazete,tiyatro gibi ürünleri (II)Türk edebiyatına

kazandırmışlardır. Halka ulaşmada tiyatroyu (IIII) en önemli araç olarak gördüler ve Namık

Kemal’e (IV) ait olan “Vatan Yahut Silistre”(V) ilk sahnelenen oyun olarak tarihe geçti.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

2. Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin edebi­yatımıza getirdiği “ilk”lerden biri değildir?

A) İlk tiyatro eseri

B) İlk sivil gazete

C) İlk makale

D) İlk realist roman

E) İlk atasözleri derlemesi

TANZİMAT EDEBİYATI - 8

1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi eserlerinden değildir?

A) Celalettin Harzemşah

B) Harabat

C) Kamus-ı Türki

D) Hüseyin Fellah

E) Bir Ölünün Defteri

2. Sağlam bir düzyazı dili, mantıklı ve inandırıcı üslubu Namık Kemal'in eserlerinin özelliklerindendir. Yine onunla aynı döneme sahip olan Ziya Paşa da halk dilimizin yazı dili olmasını istemiştir. Tanzimat döneminin en popüler yazarı olan Ah­met Mithat Efendi de sade bir dille yazmış bildiği her şeyi aktarmaya çalışmıştır.

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı geçen sanatçılara ait değildir?

A) Hüseyin Fellah

B) Zâfername

C) Vatan Yahut Silistire

D) Hârâbat

E) Araba Sevdası

TANZİMAT EDEBİYATI – 7

1. Tanzimat edebiyatında roman, Şemsettin Sami (I) ile başladı; Ahmet Mithat’la (II)

gelişti. Konular günlük yaşamdan ve tarihten(III) alındı. Bu dönemde Recaizade

Ekrem (IV) halka dönük; Namık Kemal (V)aydınlara yönelik yapıtlar verdi.

Paragrafta numaralandırılmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) V B) IV C) III D) II E) I

2. “Zavallı Çocuk, Hasan Mellah, Makber” adlı eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tiyatro türünde yazılmış olmaları

B) Konu bakımından aynı olmaları

C) Kendi türlerinin ilk örnekleri olmaları

D) Klasizm akımının izlerini taşımaları

E) Tanzimat birinci dönem eserlerinden olmaları

TANZİMAT EDEBİYATI -9

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?

A) Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasını konu edi­nen ilk roman Ahmet Mithat'ın Felâtun Bey'le Rakım Efendi'sidir.

B) ilk psikolojik Türk romanı Tanzimat dönemin­de Mehmet Rauf tarafından kaleme alınmıştır.

C) "Cezmi" Namık Kemal'in tarihi konuda yazdığı bir romandır.

D) Namık Kemal, Ziya Paşa'nın Harabat'ına kar­şı Tahrib-i Harabat ve Takib'i yazmıştır.

E) Tanzimat sanatçıları devlet adamlığı, şairlik, gazetecilik gibi işlerle de uğraşmış kimseler­dir.

2. Sanatçı sürekli olarak eski-yeni ikilemi arasında kalmıştır. Divan edebiyatı kültürüyle yetişen sa­natçı bu edebiyata sevgisini yitirmemiş, siyasal-sosyal düşüncelerini şiirlere aktarmıştır. "Şiir ve İnşa" makalesinde halk dilinin yazı dili olmasını is­temiştir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat Efendi

B) Ahmet Vefik Paşa

C) İbrahim Şinasi

D) Şemsettin Sami

E) Ziya Paşa

REKLAM