Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. — tarafından hazırlanan Hârâbat adlı eser üç ciltlik Divan edebiyatı antolojisidir. Eserde Türk, Arap, İran ve Çağatay şiirlerinden örnekler yer almaktadır. Eserin birinci cildinde "Mukaddime-i Hârâbat" başlığını taşıyan uzun manzum bir ön söz ile Türkçe, Farsça ve Arapça kasideler; ikinci cildinde Türkçe, Farsça ve Arapça şiirler; üçüncü cildinde ise Türkçe ve Farsça mesnevi­lerden örnekler yer almaktadır. Bu eserin asıl önemli yanı, manzum bir edebiyat tarihi özelliği gösteren bir önsöze sahip olmasıdır. Yazar, eski edebiyatı diriltme çabasında olduğu için, —tara­fından, Tahrîb - i Hârâbat adlı eserle ağır bir şekil­de eleştirilmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şinasi - Ahmet Vefik Paşa

B) Ziya Paşa - Namık Kemal

C) Şemsettin Sami - Muallim Naci

D) Recaizade Mahmut Ekrem - Nabizade Nazım

E) Ahmet Mithat Efendi – Şinasi

1. (...) adlı eser köy konusunun işlendiği ilk romanımızdır. Yine (...) yazdığı (...) edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi kabul edilir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda­kilerden hanisi getirilmelidir?

A) Karabibik-Mehmet Rauf-Eylül

B) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai-Zehra

c) Karabibik-Şemsettin Sami-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

D) Karabibik- Mahmut Ekrem-Çok Bilen Çok Yanılır

E) Hala Güzel-Muallim Naci-Zehra

2. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser ve eserin özelliği hakkında verilen bilgi yanlıştır?

A) Samipaşazade Sezai Küçük Şeyler: İlk edebi hikaye

B) Recaizade Mahmut Ekrem-Talim-i Edebiyat: İlk edebiyat ders kitabı

C) Namık Kemal-İntibah: İlk romantik roman

D) İbrahim Şinasi-Tahrib-i Harabat: İlk eleştiri

E) Nabizade Nazım-Karabibik: İlk realist roman

3. Tanzimat döneminin Türkçe bakımından en başarılı ve Türk Moliere'i olarak tanınan ismidir. Dili son derece

sade olan yazarın tiyatroları da teknik bakımdan döne­min en güçlü eserleri arasındaki Kırk Yalan,Evhami,Çöpatan, Yalan Tükendi tiyatro eserleridir.

Yukanda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Ali Suavi

B)Feraizcizade Şakir

C Ahmet Vefik Paşa

D) Şemsettin Sami

E) Ziya Paşa

4. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirme­si yanlıştır.

A) İbrahim Şinasi-Mustafa Reşit Paşa Kasidesi

B) Ziya Paşa-Felatun Beyle Rakım Efendi

C) Ahmet Mithat Efendi-Ltaif-i Rivayet

D) Abdülhak Hamit Tarhan-O Belde

E) Nabizade Nazım-Karabibik

1. Namık Kemal'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şair, romancı, gazeteci gibi değişik kimliklere sahiptir.

B) Romanlarını klasisizmin etkisiyle yazmıştır.

C) Şiirlerinde vatan, millet, hürriyet gibi yeni ko­nuları işlemiştir.

D) Edebiyatımızdaki ilk tarihî romanı yazmıştır.

E) Şiirlerinde Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmıştır.

{slidetoggle=CEVAP 1}

{pub} CEVABI GÖRMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPINIZ {/pub}

{reg}CEVAP B

Namık Kemal, klasisizmden değil romantizmden etkilenmiştir.{/reg}

{/slidetoggle}

2. Roman ve öyküleriyle Tanzimat edebiyatında realizm ve natüralizmin temsilcisidir. Anadolu'yu realist bir tutumla anlatan, geniş tahlillere yer ver­diği romanı, psikolojik özelliklere sahiptir. Ya­digârlarım, Bir Hatıra adında eserleri vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem

B) Samipaşazade Sezai

C) Nabizade Nazım

D) Ahmet Mithat Efendi

E) Muallim Naci

{slidetoggle=CEVAP 2}

{pub} CEVABI GÖRMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPINIZ {/pub}

{reg}CEVAP C {/reg}

{/slidetoggle}

1)...................... Batıya olduğu kadar topluma da yönelen edebiyatımızın öncüsüdür. 0, aynı zamanda, ilk olarak toplumların düşünce, söz ve yazı hürriyetini ileri süren didaktik şiirleriyle ve ilk tiyatro yapıtıyla, okuyucuları uyarmaya, aydınlatmaya çalışan; sade dile yönelen bir sanatçımızdır.”
Paragraftaki noktalı yere, verilen ayrıntılara göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Şinasi B) Ahmet Vefik C) Ziya Paşa
D) Namık Kemal E) Recaizade Ekrem

TANZİMAT DÖNEMİNDE İLKLER

{slidetoggle=İlk çeviri roman:}Telemak (Yusuf Kâmil Paşa, Fransız yazar Fenelon'dan çevirmiştir.){/slidetoggle}


{slidetoggle=İlk yerli roman:}Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Şemsettin Sami) {/slidetoggle}


{slidetoggle=İlk edebî roman:}İntibah (Namık Kemal){/slidetoggle}


{slidetoggle=İlk tarihî roman:}Cezmi (Namık Kemal){/slidetoggle}


{slidetoggle=İlk köy romanı:}Karabibik (Nabizâde Nazım){/slidetoggle}


{slidetoggle=İlk realist roman:}Araba Sevdası (Recaizâde Mahmut Ekrem){/slidetoggle}


{slidetoggle=İlk natüralist - tezli roman:}Zehra (Nabizâde Nazım){/slidetoggle}


{slidetoggle=İlk tiyatro:}Şair Evlenmesi (Şinasi){/slidetoggle}

REKLAM