REKLAM

 1. Kitabın konusu nedir?
  1. Aşk
  2. Ayrılık
  3. Geçim sıkıntısı
  4. Nesil çatışması

Naim Efendiler bu yaz……………..  taşınmadılar.

Boşluğa ne getirilmeli?

 1. Kanlıca'ya
 2. Moda’ya
 3. Çamlıca’ya
 4. Bozyaka’ya

…… Efendi ise, ne çok zengin, ne çok hesapsızdır. Babasından kalmış bir serveti gençliğinden beri oldukça büyük bir ihtimamla idare ve muhafaza ediyor. Kendisi, İkinci Abdülhamit devri ricalinden olmakla beraber bu servete hiçbir şey ilave etmedi.

Boşluğa ne getirilmeli?

 1. Saim
 2. Halim
 3. Salim
 4. Naim

İstanbul'da iki devir oldu: Biri İstanbulin; diğeri …………….. devri…

Boşluğa ne getirilmeli?

 1. Redingot
 2. Vizigot
 3. Robdöşambr
 4. Lale

Naim Efendi adeta yeni kıraat dersine başlamış bir çocuk gibi, kelimeleri heceliyor, bir cümleyi bin zahmetle sonuna kadar ya tamamlıyor, ya tamamlayamıyor, veya tamamladıktan sonra da okuduğu şeyin manasını iyice kavrayamıyordu. Vakıa bu, ……………. külliyatından bir romandı.

Boşluğa ne getirilmeli?

 1. Fecr- i Ati
 2. Edebiyat-ı Cedide
 3. Tanzimat Edebiyatı
 4. Milli Edebiyat

Biçare ……. Hanımefendi, denilebilir ki, biraz da bu kahır yüzünden öldü.  O öldükten sonra yerine kızı …………. Hanım geçti; fakat yeni hanım, hiçbir cihetten annesine benzemiyordu. Tıpkı babası gibi, çekingen, içinden titiz, iradesiz, tembel bir kadındı; hususiyle kocasının nüfuzuna ve çocuklarının arzularına son derece uyardı.

Boş bırakılan yerlere neler getirilmeli?

 1. Nefise- Sekine
 2. Sakine- Makine
 3. Sefine- define
 4. Rafine- Fadime

Kocası ise kırk beş yaşında bir ……….başka bir şey değildi. Alafranga hayat namına sabahtan akşama kadar bin türlü garabet yapan bu adam, Büyük Hanımın vefatını müteakip, evi kendi heveslerine göre esasından değiştirmeye kalktı; ne kadar eski eşya varsa hepsini tavan aralarına ve mahzenlere attırdı, her odayı Avrupa'dan gelmiş mobilya kataloglarına göre ayrı bir üslupta, ayrı bir renkte Pisaltiye döşetti.

Boşluğa ne getirilmeli?

 1. Züppeden
 2. Soytarıdan
 3. Kepazeden
 4. Snoptan

Naim Efendinin damadı Düyunu Umumiye müfettişlerinden …….. Bey, Müslümanlıktan ve Türklükten nefret eden bir kazasker oğludur.

Boşluğa ne getirilmeli?

 1. Haşmet
 2. Servet
 3. Ahmet
 4. Mehmet

Senihe, şikarını  bekleyen bir tazı gibi, Naim Efendinin üzerine atıldı ve kamçısıyle kalın ciltli kitabın üstüne birkaç kuvvetli darbe indirerek:  Büyükbaba, ……………! dedi. Sonra bir mahalle çocuğu tavrıyle ıslık çalarak uzaklaştı, gitti.

Boşluğa ne getirilmeli?

 1. Sizden nefret ediyorum
 2. Siz hayat kadar bunaltıcısınız
 3. Yoksa beni sevmiyor musunuz
 4. Çok kötüsünüz

Yavrum, çocuklarının ahval ve harekatını hiç beğenmiyorum. Bu Lehli kadın zannederim ki, bunlara yanlış bir terbiye verdi. Seniha on sekizine bastı, fakat hala sekiz yaşında bir çocuk gibi hoppa ve yaramazdır. ………. daha yirmisine girmedi. Fakat otuz yaşında bir gencin hayatını sürüyor. O yemekten sonra sizin önünüzde ayak ayak üstüne atıp sigara içmeler nedir? O eve istediği saatte girip çıkmalar nedir? Ne babasını dinliyor, ne seni... Ben ise, doğrusu her şeyi görmezlikten geliyorum. Ne kıza, ne oğlana ağzımı açıp bir kelime söylemi-yorum; maazallah, bana karşı da bir itaatsizlik ederler, bir ters cevap verirler diye korkuyorum...

Boşluğa ne getirilmeli?

 1. Cemil
 2. Cemal
 3. Kâmil
 4. Kemal

Efendim, her şey iyi... Fakat, bu …………..pek ileriye varıyorlar; diyordu.

Boşluğa ne getirilmeli?

 1. Adamlar
 2. Gazeteler
 3. Kediler
 4. Okullar

 1. …………….. günleri Seniha'nın çay günleridir. Avrupa'nın bütün kibar kadınları gibi o günleri giyinir; kuşanır ve tam saat beşte konağın büyük salonunda kendisinde nadir görülen bir hanıme-fendi vakarıyle ziyaretçilerini beklerdi.

Boşluğa ne getirilmeli?

 1. Cumartesi
 2. Salı
 3. Pazartesi
 4. Perşembe

 1. ………..her okuduğu manzumenin sonunda:  Abla, dün gece bir sonnet daha yazdım. Haftaya Nihal mecmuasında çıkacak; derken, Seniha, aklı başka yerlerde: Güzel! Güzel! diyordu ve genç çocuk bundan cesaret alarak tekrar okumaya başlıyordu.

Boşluğa ne getirilmeli?

 1. Hakkı Celis
 2. Ahmet cemil
 3. Ali Bey
 4. Mehmet Ali

 1. Gerçi, son zamanlarda Naim Efendi konağında, bir yabancının bile gözüne çarpacak derecede bazı değişiklikler oldu

Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden değil?

 1. Bu sene yalıyı kiraya verişleri bunlardan biriydi
 2. atlardan birinin ölümü üzerine diğer atı da satıp, hususi araba kullanmaktan vazgeçişleri ve arabacı ile seyisleri savışları bunlardan ikincisiydi
 3. tuhafiyeci hesaplarını ödeyemeyişleri bunlardan üçüncüsüydü.
 4. Kronski'nin maaşına zam yapmaları dördüncüsüydü.

Alıntı

You have no rights to post comments