REKLAM

1. Gemi bekliyor limanda
Gideceğim bir ummanda
Gözüm kalmadı cihanda
Gelmez yola gidiyorum
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 8’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Kafiye örgüsü aaab şeklindedir.
C) Tam kafiye kullanılmıştır.
D) Redif kullanılmıştır.
E) Konusuna göre didaktik şiirdir.

2. “Varsağı” nazım biçimi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kafiye örgüsü koşmayla aynıdır.
B) Konusuna göre güzelleme tarzı şiirdir.
C) “Bre”, “hey” gibi ünlemler kullanılır.
D) Genellikle hecenin 8’li kalıbıyla söylenir.
E) Kendine özgü bir ezgisi vardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Tekke edebiyatı nazım türlerinden biri değildir?
A) Şathiye
B) Ağıt
C) Devriye
D) Nefes
E) İlahi

4. Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) İslamiyet öncesi Türk edebiyatın geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması
B) Şiirde hece ölçüsü ve yarım uyak kullanılması
C) Söylenişin, söylenenden daha çok önemsenmesi
D) Doğal, samimi ve somut bir söyleyişe sahip olması
E) Şiirlerin genellikle saz eşliğinde ve yalın bir dille söylenmesi

5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaşgarlı Mahmut tarafından Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış eser, Divan-ı Lügati’t Türk’tür.
B) Baki, Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine yazdığı mesnevisi Hüsrev ü Şirin ile ünlenmiştir.
C) Uğradığı haksızlığı devrin büyüklerine duyumak için Şikayetname adlı eseri yazan şair, Fuzuli’dir.
D) Kitab-ı Dede Korkut, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür.
E) Şeyh Galip, ilahi aşk yolunda katlanılması gereken çileyi anlatan, alegorik bir eser olan Hüsn ü Aşk mesnevisinin şairidir.

6. Kırgız Türkleri arasında 11. ve 12. yüzyıllarda oluşmaya başlamış kısa zamanda büyük Türk destanı haline gelmiştir. Destanda kahramanın savaşları anlatılır. Destan Kırgız Türkçesiyle yazılmıştır. Dünyanın en uzun destanıdır.
Bu parçada anlatılan destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gılgamış
B) Göç
C) Cengiz han
D) Manas
E) Saltuk Buğra Han

7. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında doğa sevgisi, aşk, kahramanlık konulu şiirlere koşma (I), bu şiirlerin söylendiği törenlere şölen (II) denirdi. Yuğ (III) adı verilen ölüm törenlerinde dile getirilen ürünlere de sagu (IV) , bugünkü atasözlerinin karşılığı niteliğindeki özlü sözlere de sav (V) denilmekteydi.
Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

8. Yıkmış çadırların göç etmiş Leyla
Vardım ki boş kalmış yar otakları
Dağı mesken etmiş biçare Mecnun
Akıtmış gözünden kan ırmakları
Yukarıdaki dörtlükte görülen en baskın edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Teşbih –mübalağa
B) Telmih – istifham
C) Tenasüp – tevriye
D) Kinaye – tezat
E) Telmih – mübalağa

9. Madem çoban değildin arkandaki sürü ne
Beni yardan ayıran sürüm sürüm sürüne
Bu dizelerde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) telmih
B) tezat
C) intak
D) cinas
E) teşbih

10. Meyhaneye girdim oldum bir hoş
Saki sarhoş, şişe sarhoş, mey sarhoş
Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) teşbih – tekrir
B) telmih – mübalağa
C) tenasüp – teşhis
D) teşhis – tevriye
E) tariz – kinaye

11. “Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir.”ve “ Şiir ahlaka hizmet etmek zorunda değildir.”düşüncesinde olan sanatçı daha çok aşk ve doğa konularını işler. Şiirlerinde romantizmin etkisinde olan sanatçı, yanlış batılılaşmayı ele aldığı “Araba Sevdası” romanında realist bir tutum izlemeye çalışır. Servet-i Fünun hareketine önderlik etmiştir. Sanat için sanat anlayışına bağlı olan sanatçının dili yabancı sözcük ve tamlamalarla doludur.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Nabizade Nazım
C) Namık Kemal
D) Ziya Paşa
E) Recaizade Mahmut Ekrem

12. Servet-i Fünun dönemi şiirinin önde gelen isimlerindendir. Hemr bir şair hem de fikir adamıdır. Batı’nın fikir ve edebi anlayışını bizde tanıtmış ve uygulamaya çalışmıştır. Türkçeyi aruza ustalıkla uydurmuş, şiire anlam bütünlüğü getirmiştir. Bireysel konuların ağırlıklı olduğu dönemde bile toplumun sorunlarına uzak kalmamıştır. Sanatının ilerleye dönemlerinde tamamıyla toplum için sanat anlayışını benimsemiş, dilini sadeleştirmiştir.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Cenap Şahabettin
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Yahya Kemal Beyatlı

13. Bu döneme kadar dar bir çevreye sıkışmış öykü ve romanımız Anadolu’ya açılmış ve Anadolu insanını kendine kahraman olarak seçmiştir. Halka, halkın diliyle yaklaşan edebiyatçılarımız teknik olarak da oldukça sağlam eserler kaleme almışlardır. Yakup Kadri, Refik Halit gibi sanatçılar bağlı bulundukları edebi topluluktan ayrılarak bu dönem sanatçılarının anlayışında eserler yazmışlar ve bu dönem öykü ve romanına önemli katkılar sağlamışlardır.
Bu parçada tanıtılan edebi dönem ya da akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat dönemi
B) Servet-i Fünun
C) Milli Edebiyat
D) Fecr-i Ati
E) Cumhuriyet Dönemi

14. Şiir öğretilebilir mi? Bu tarz soruyla hep karşılaşırım. Bence şiir için önce derin bir y-ürek gerekir. Yoksa şiirin kurallarını herkes öğrenir. Şunu unutmamak gerekir ki her heykel ustası okulu bitirince muhteşem eserler ortaya koyamaz. Bunun için önce istek ve ruh gerekir. Bu nedenle bana göre öncelikli öğrenilmesi gereken şey, şiiri hissetmeyi öğrenmektir.
Yukarıdaki parça hangi yazı türüne örnek olabilir?
A) Deneme
B) Makale
C) Anı
D) Biyografi
E) Eleştiri

15. (I) Hikayede olay tek ve kişi sayısı ise oldukça azdır. (II) Yaşamdan belli bir kesit sunan, anlatımın önde olduğu hikayeye durum hikayesi denir. (III) Durum hikayesinin kurucusu A. Çehov’dur. (IV) Türk edebiyatında en büyük temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. (V) Olay ağırlıklı hikayenin kurucusu ise Guy de Maupassant’dır.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

16. I. Konular mitolojiden ve efsanelerden alınır.
II. Yapıtta güldürü ögesi görülmez
III. Üç birlik kuralına uyulur.
IV. Kahramanlar soylu ya da olağanüstü kişilerdir.
V. Yaralama ve öldürme gibi dehşet verici olaylar sahnede gösterilir.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisi klasik trajedinin bir özelliği değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

17. İtalyan edebiyatının en ünlü şair ve yazarlarından olan Boccacio, Decameron adlı eseriyle aşağıdaki türlerden hangisinin öncüsü olmuştur?
A) Küçük hikaye
B) Modern roman
C) Töre komedisi
D) Deneme
E) Fabl

Cevaplar:
1e 2b 3b 4c 5b 6d 7a 8e 9d 10c 11e 12a 13c 14a 15d 16e 17a

You have no rights to post comments