REKLAM

CUMHURİYET DONEMİ TÜRK EDEBİYATINDA ESERLER

1. Kitaba adını veren parça dışındakileri daha önce çeşitli dergilerde yayımladıktan sonra beş uzun
hikâyesini..... adıyla bir araya getiren Tanpınar, genel olarak insanın iç dünyasının çöküşünü, ha*yatın gerçeklerinden kaçarak ruhunda yaşattığı rüya âlemine sığınışını anlatır. Gerçekle hayalin bağlantılarını kurcalayan bu hikâyelerde rüya her zaman baskın çıkar. Kahramanları hayatı irade dışı bir rüya gibi kabul ederek günlük hayat çekiş*melerinin uzağında yaşarlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Beş Şehir
B) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
C) Huzur
D) Yaz Yağmuru
E) Abdullah Efendi'nin Rüyaları

2. .... Peyami Safa'nın ustalık dönemi romanlarındandır. Yalnızlık, hastalık düşünceleri, kimsesizlik duyguları içinde acı çeken adsız kahramanının ruhsal dünyasını aydınlatırken aynı zamanda var*lıklı bir muhitte sığıntı olarak yaşayan ve sevgisine karşılık alamayan kahramanının iç çatışmalarını yansıtır. Kemik veremine yakalanmış kahraman bir yandan bacağının kesilmesi korkusunu yaşar*ken bir yandan da Nüzhet için içinde yeşeren tek yanlı aşkın kırgınlığı romanda okura yansıtılır. Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi ge*tirilmelidir?
A) Küçük Ağa B) Yorgun Savaşçı
C) Gurbet Kuşları D) 9. Hariciye Koğuşu E) Teneke

3. Yaşar Kemal, romancılığında asıl çıkışını dört ciltten oluşan........'le yapar. Varlık Roman Arma*ğanı alan ve pek çok ülkede yayımlanan eser, köylüye zulmeden toprak ağası yüzünden dağa çıkan yiğit bir eşkiyanın ağayla eşrafla işbirliği ya*pan yerel yöneticiler ve politikacılarla yaptığı uzun soluklu mücadeleleri konu alır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Teneke B) Orta Direk
C) Sarı Sıcak D) İnce Memet
E) Yer Demir Gök Bakır

4. Falih Rıfkı Atay'ın bu eserinde Osmanlı saltanatı*nın son günlerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk günlerine kadarki bir zaman dilimi anlatılmakta*dır. Yazar, burada yaşamış olduğu olayları ve anılarını, bulunduğu tarihin önemli olaylarını da içine alacak şekilde anlatmaktadır. Kitabın ismi Cemal Paşa'nın karargahının bulunduğu Kudüs'e yakın bir dağın isminden gelmektedir.
Bu parçada aşağıdaki eserlerin hangisinden söz edilmiştir?
A) Ateş ve Güneş B) Çankaya
C) Zeytindağı D) Bizim Akdeniz
E) Tuna Kıyıları

5. Yazarın (Peyami Safa) bir yıl arayla yayımladığı
........kendi hayatından izler taşıyan otobiyografik
karakterli bir romandır. Birinci Dünya Savaşı'nın sebep olduğu felaketler ve bu felaketlerin insan*ların iç dünyalarında açtığı yaralar; toplumsal değerlerin alt üst oluşu, geçmişle bağların kopuşu, aydınların bohem hayatı, iki kadın ara*sında (Vildan, Mualla) bocalayan başkişinin dik-katiyle okura yansıtılır. Eser iç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri uygulayan Wirginia Wolf'u hatırlatması bakımından ilgi çekicidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Biz İnsanlar B) Bir Tereddüdün Romanı C) Yalnızız D) Canan
E) Şimşek

6. Roman, Osmanlı'nın aşiretten devlet haline gelişi*ni ele alır. Kemal Tahir'in romanda Türkleri bir iş*galci olarak değil, Bizans tekfurlarının baskısı al*tında ezilen Hıristiyan halk için kurtarıcı diye nite*lemesi, kendi öz kaynaklarından beslenen ulusçu bir roman oluşturma endişesinden kaynaklan*maktadır. Nitekim Osman Bey ve askerleri tekfur*ların aksine din ayrımı yapmadan bütün tebaaya eşit yaklaşır, onların mallarını yağmalamaz.
Bu parçada aşağıdaki romanların hangisin*den söz edilmektedir?
A) Devlet Ana B) Kurt Kanunu
C) Bozkırdaki Çekirdek D) Kelleci Memet E) Köyün Kamburu

7. Kimi eleştirmenlerin gerçeği sanatçı olarak değil, bir bilim adamı gibi açıkladığı için sanatını ideolo*jiye kurban ettiğini söylediği......karşılaştığı birta*kım doğaüstü olaylara kendince çözüm bulama*yan ve bu yüzden şüphe ve tereddüte düşen ma*teryalist fikirli septik Doktor Ferit'in çevresindeki bazı kişilerin telkinleriyle söz konusu şüphe ve te*reddütlerinden kurtularak huzura kavuşmasını konu alır. Peyami Safa'nın sağlam bir olay örgü*süne sahip bu romanının en dikkat çeken yanı bakış açısı tekniğidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
B) Sözde Kızlar
C) Canan
D) Biz İnsanlar
E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

8. Memduh Şevket Esendal, mizacı ve iyimser üslu*bu gereği olarak romanını hazin bir çözülme ve dağılma ile tamamlamak yerine yozlaşmadan sağ*lam temellere dayalı bir aile, sağlıklı kafa yapısına sahip yeni bir insan modeli çıkarır. Romanda apartman sakinleri gündelik hayatları içinde verilir*ken aynı zamanda bireylerin ve onlara bağlı olarak ailenin yerleşmiş değer yargılarındaki bozulma, yozlaşma canlı örneklerle dikkatlere sunulur.
Bu parçada aşağıdaki eserlerin hangisinden söz edilmiştir?
A) Otlakçı B) Ayaşlı ve Kiracıları
C) Mendil Altında D) Temiz Sevgiler E) Ev Ona Yakıştı

9....... 1945 yılında yayımlanır. Roman Halikarnas Balıkçısı'nın eserlerinin genel özelliklerini yansı*tır. Romanda deniz sevgisi, denizin çekiciliği, de*nizcilerin yaşadığı zorluklar, güzellikler, genel olarak denizdeki yaşam, bir kahraman vasıtasıy*la anlatılmaktadır. Roman kahramanlarının Mah*mut, Süleyman Kaptan, Kirpi Halil, Fatma, Hakkı Reis, Ayşe olduğu eser anı biçiminde yazılmıştır.
Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi ge*tirilmelidir?
A) Aganta Burina Burinata B) Ege Kıyılarında C) Mavi Sürgün D) Uluç Reis
E) Ötelerin Çocuğu

10. Abdülhak Şinasi Hisar'ın 1941 yılında yayımla*nan ve aynı yıl CHP'nin açtığı yarışmada ödül
alan....... usta yorumu, nefis üslubu yanında sıradışı kişilere ve bu kişilerin iç çatışmalarına yer vermesi bakımından dikkat çeker. Romana konu olan kişi dümdüz bir hayat süren; bencil, korkak, aşksız, serüvensiz, kültürsüz, hatta ülküsüz me*mur olan biridir. Roman kişisinin "silik", "ahlak*sız", "dürüst" gibi nitelemelerle tanıtılması insana özgü değişkenliğin, yanılgıların olabileceğini his*settirir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Boğaziçi Mehtapları
B) Çamlıca'daki Eniştemiz
C) Fahim Bey ve Biz
D) Boğaziçi Yalıları
E) Geçmiz Zaman Köşeleri

11. Falih Rıfkı Atay özellikle ...... adlı eserinde Ata*türk'ün hayatını ve devrimleri duru bir Türkçeyle anlatmıştır. Bu eser sayesinde hem Atatürk'ün ha*yatı ve devrimleri gün yüzüne çıkartılmış, hem de yakın dönem siyasi hayatına ışık tutulmuştur. Ese*ri önemli kılan unsurlardan biri de eserin Atatürk'ü çok yakından tanıyan biri tarafından kaleme alın*mış olmasıdır. Eser üç ana bölümde ele alınabilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Çankaya B) Ateş ve Güneş
C) Zeytindağı D) Deniz Aşırı
E) Taymis Kıyıları

12. Peyami Safa, 1931 yılında yayımladığı otobiyog*rafik bir roman olan ve anı defterinden nakledilen eserde farklı kültürleri, dünya görüşlerini ve yaşa*ma biçimlerini sembolize eden iki mekânı karşı*laştırır. Birer sembol olan roman kişilerinden Ne*riman, Doğu'ya özgü değerlerin bilincinde olma*sına rağmen henüz Doğu - Batı sentezine ulaşa*mamış Şinasi ile, yozlaşmış yanlış Batılılaşmanı tipik örneği Macit arasında bocalasa da romanı tezine uygun olarak Şinasi'ye döner.
Bu parçada aşağıdaki eserlerin hangisinde söz edilmiştir?
A) Fatih - Harbiye B) Sözde Kızlar C) Şimşek D) Bir Akşamdı
E) CananI3......Abdülhak Şinasi Hisar'ın ikinci romanıdır. Yine sıradışı biraz da tuhaf olarak niteleyebileceğimiz Ha*cı Vamık Bey'in kişiliğinde ve geçmiş - şimdi çatış*ması içinde günümüze aydınlık mesajlar getirir. Bir eleştirmenin söyleyişiyle roman "eski İstanbul'u ve üst kat insanlarını, yaşayışlarını, köşkleri, yalıları, eğlenmeleri; avuntularıyla bireyci, izlenimci yöntem*de bir özlem örtüsü arasından göstermesi" bakımın*dan aynı zamanda bir belgesel özelliğe sahiptir.
Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi ge*tirilmelidir?
A) Çamlıca'daki Eniştemiz
B) Sözde Kızlar
C) Yorgun Savaşçı
D) Ayaşlı ve Kiracıları
E) Ötelerin Çocuğu

14. Her biri, kişilerin adlarıyla anılan dört büyük bö*lümden meydana gelen roman, bir bakıma yaza*rın anılarıyla örtüşen bir romandır. Ahmet Hamdi baş kişi Mümtazla Nuran'ın aşkı çevresinde sa*nat anlayışını, kültür birikimini ve hayat felsefesi*ni işleme fırsatı bulmuştur. Bu özelliğinden dolayı kimilerine göre otobiyografik bir roman kimilerine göre bir karakter romanı sayılmıştır eser. Bu parçada aşağıdaki romanların hangisin*den söz edilmiştir?
A) Abdullah Efendi'nin Rüyaları
B) Yaz Yağmuru
C) Beş Şehir
D) Mahur Beste
E) Huzur

15. Orhan Kemal'in yirminin üzerinde yazdığı romanla*rı arasında özellikle yazarına büyük bir ün kazandı*ran ve üzerinde çok konuşulan bu eserinde fabrika*da gece kontrol yardımcısı olarak çalışan karakterin abartılı görev anlayışı içinde kendisini nasıl harca*dığını anlatılır. Yazar, bu tipin kişiliğinde en önemsiz işleri dahi ciddiye alan, zor şartlar altında bir ekmek için çalışan işçileri aşağılayan böylece patronların gözüne gireceğini düşünen sefil bir kişiliği sergiler. Bu parçada aşağıdaki romanların hangisin*den söz edilmiştir?
A) Baba Evi B) Murtaza
C) Avare Yıllar D) Hanımın Çiftliği
E) Gurbet Kuşları

16. Tanpınar'ın uygarlık değişiminin birey üzerindeki sancılarını ele aldığı.......romanı; dengesiz, ara*yış içindeki kişiler aracılığıyla yaşadığı dönemin eleştirisini yüklenir. İronik bir anlatımla iki uygarlık arasında bocalayan Türk toplumunun tablosunun çizildiği roman, baş kişisi Hayri İrdal'ın anıları bi*çiminde kaleme alınmıştır. Romanın sonuna ka*dar hayal ile hakikat arasında sürekli gidip gelen Hayri İrdal'ın yaşama tarzı, hayata bakışı Tanpı*nar'ın zengin hayat hikâyesiyle birleşir.
Bu parçadan boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Kurtlar Sofrası
B) Osmancık
C) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
D) Esir Şehrin İnsanları
E) Baba Evi

17. Kemal Tahir'in yakın dönem siyasi, ekonomik ve toplumsal hesaplaşması devam etmektedir. Bu romanda Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinden itiba*ren topluma hâkim olan farklı güç odaklarının kur*tuluşa yönelik arayışlarını, mütareke İstanbul'uyla işgal altındaki Anadolu'nun dağınık direniş hare*ketlerini, bu güçlerin Ankara'nın denetimine girişi*ni ve nihayet Cehennem Topçu unvanlı Yüzbaşı Cemil'in kişiliğinde Türk toplumunun kendisine re*va görülen kıskaçtan kurtuluşunu ele alır.
Bu parçada aşağıdaki romanların hangisin*den söz edilmiştir?
A) Devlet Ana B) Esir Şehrin İnsanları
C) Sağırdere D) Yediçınar Yaylası
E) Yorgun Savaşçı

18.........romanı her şeyini kaybetmiş ve eşkiya olma*nın eşiğinde bulunan Çolak Salih ile İstanbullu Hoca'nın değişim geçirerek aynı amaçta ve düşünce*de yani başlangıçta karşı çıktıkları Kuvay-i Milliye saflarında toplanarak Ankara Hükümeti'ne bağla*nışlarını anlatır. İşte roman bu bağlanışın sancıları*nı, iç çatışmalarını, karşıt güçlerle, fırsatçılarla ve yağmacılarla yaptıkları mücadeleleri anlatır.
Bu parçanın başına aşağıdaki eserlerin hangi*si getirilmelidir?
A) Firavun İmanı B) Osmancık C) Küçük Ağa D) İbişin Rüyası
E) Dönemeçte

CEVAPLAR:
1 e 2d 3 D 4 C 5B 6A 7a 8B 9a 10c 11 a 12a 13a 14e 15B 16c 17e 18 C

You have no rights to post comments