REKLAM

12. SINIF TÜRK EDEBİYATI III. ÜNİTE

CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

{tab=ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - SAYFA:111-112}

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız

- 20. yy.ın ilk yarısındaki fikrî, siyasi, ekonomik ve toplumsal krizler ortamında ortaya çıkan varoluşçuluk (egzistansiyalizm), kübizm, fütürizm, gerçeküstücülük (sürrealizm) ve dadaizm gibi düşünce ve sanat akımları Millî Edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şairleri etkilemiştir. ( )

- Necip Fazıl varlık-yokluk, hayat-ölüm, madde-ruh çelişkisini; tabiat, şehir, yalnızlık, vehim ve nos­talji (daüssıla) temalarını işleyen, bireyin modern dünya bunalımından çıkış yolunu araştıran metafizik şiirleriyle ün kazanmış, geleneksel biçimlerin yanı sıra yeni ve özgün biçimler kullanmış, kusursuz ifade ve ritim arayışıyla seçkinleşmiştir. ( )

- İkinci Yeni şiiri ile İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir arasında temaların yanı sıra anlatımda da önemli bir farklılık görülür. İkinci Yeni şiirinde anlatımda kapalılık, İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirde ise anlatımda açıklık dikkati çeker. ( )

 

 

2. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.

- Freud (Froyd)'un psikanaliz yönteminden ve Jung (Yung)'un psikoloji alanındaki çalış­malarından hareketle rüyalara ve bilinç dışına yönelen, yazma ve söylemede otomatizmi esas alan..............................akımı , Türk şiirindeki ................................. ve......................................... akımlarını etkilemiştir.


- Bireyi toplumun, toplumu da maddeci bir diyalektiğe dayalı üretim-tüketim, mülkiyet, eşit­lik, emek ve paylaşım sorunları etrafında gelişen sınıf kavramının belirlediğini öne süren

sosyalizm düşüncesinden etkilenen ........................... 1920 sonrası ........................................şiir akımının öncüsü ve en önemli temsilcisidir.


3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin ortak özel­liklerinden biri değildir?

A) Genel olarak halk şiiri biçimlerini ve hece ölçüsünü kullanmaları

B) Millî tarihe, millî kültüre ve memleket manzaralarına yönelmeleri

C) Hitabet üslubunu kullanmaları

D) Şiirlerinde gelenekten farklı bireysel söyleyişin önem kazanması, mahallî unsurların bir dekor olarak kullanılması itibarıyla modern olmaları

E) Şiirlerinde ahenk, ses akışı ve yapı özellikleri bakımından öz şiir anlayışına yakın bir anlayış göstermeleri


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Hisar dergisi etrafında toplanan şairler ağırlıklı olarak Millî Edebiyat geleneğinden etkilenmişlerdir.

B) Garip Hareketi şiirlerinde söz sanatlarına, imgelere; şairaneliğe ve duyguya önem veril­miş, açık anlatımdan kaçınılmıştır.

C) Mavi Hareketi'nin öncüsü olan Attilâ İLHAN genelde romantik bir karakter taşıyan şiiri­ni toplumcu gerçekçi bir zemine dayandırmış; biçim ve söyleyiş bakımlarından halk, divan ve Batı şiiri geleneklerinden yararlanmıştır.

D) Fazıl Hüsnü DAĞLARCA çocuk duyarlılığını ve saflığını yansıtan şiirleri yanında epik şiirleriyle de ün kazanmıştır.

E) Erdem BAYAZIT, Cahit ZARİFOĞLU ve Hilmi YAVUZ belirli bir şiir akımına doğrudan bağlanmayan, kendilerine özgü bir yol bulmaya çalışan mistik duyarlılığa sahip şairlerdir.


5. "Millî kültürümüzü İslam medeniyeti dairesinde ele almış, bu medeniyetin değerlerini, kavram­larını diriliş leitmotifi (laytmotif-kılavuz motif) etrafında şiirlerinde ve düşünce eserlerinde işlemiştir. Katı akılcılığa ( rasyonalizme) tepki, imgecilik ve biçim bakımlarından İkinci Yeni estetiğine bağlı olmakla birlikte dil ve içerik hususunda geleneğe karşı duyarlılığı ve metafizik bakış açısıyla bu akımın diğer şairlerinden ayrılmaktadır."

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sezai KARAKOÇ B) Edip CANSEVER C) Turgut UYAR

D) İlhan BERK E) Cemal SÜREYA


6. Aşağıdaki şairlerle eserleri doğru şekilde eşleştiriniz.


7. Aşağıdaki şairlerle dönemleri/akımları doğru şekilde eşleştiriniz.

error messagebox
00:00

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

 

EŞLEŞTİRME UYGULAMASI

 

Aşağıdaki ok işaretine tıklayarak uygulamaya başlayabilirsiniz

8. Aşağıdakilerden hangisi ikinci Yeni şiirinde işlenen temaların karakteristik özelliğidir?

A) Memleket manzaraları

B) Tabiat güzellikleri

C) Çocukluk özlemi ve nostalji

D) Geleceğe inanç ve ümit

E) Bunalım ve yalnızlık


9. Cumhuriyet Dönemindeki şiir akımlarının etkilendiği ve beslendiği kaynaklarla ilgili bilgilerinizi defterinize yazınız.

{tab=CEVAPLAR}

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız

- 20. yy.ın ilk yarısındaki fikrî, siyasi, ekonomik ve toplumsal krizler ortamında ortaya çıkan varoluşçuluk (egzistansiyalizm), kübizm, fütürizm, gerçeküstücülük (sürrealizm) ve dadaizm gibi düşünce ve sanat akımları Millî Edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şairleri etkilemiştir. ( Y )


- Necip Fazıl varlık-yokluk, hayat-ölüm, madde-ruh çelişkisini; tabiat, şehir, yalnızlık, vehim ve nos­talji (daüssıla) temalarını işleyen, bireyin modern dünya bunalımından çıkış yolunu araştıran metafizik şiirleriyle ün kazanmış, geleneksel biçimlerin yanı sıra yeni ve özgün biçimler kullanmış, kusursuz ifade ve ritim arayışıyla seçkinleşmiştir. ( D )


- İkinci Yeni şiiri ile İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir arasında temaların yanı sıra anlatımda da önemli bir farklılık görülür. İkinci Yeni şiirinde anlatımda kapalılık, İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirde ise anlatımda açıklık dikkati çeker. ( D )

 


2. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.

- Freud (Froyd)'un psikanaliz yönteminden ve Jung (Yung)'un psikoloji alanındaki çalış­malarından hareketle rüyalara ve bilinç dışına yönelen, yazma ve söylemede otomatizmi esas alan sürrealizm (gerçeküstücülük) akımı , Türk şiirindeki I. Yeni (Garip) ve II. Yeni akımlarını etkilemiştir.


- Bireyi toplumun, toplumu da maddeci bir diyalektiğe dayalı üretim-tüketim, mülkiyet, eşit­lik, emek ve paylaşım sorunları etrafında gelişen sınıf kavramının belirlediğini öne süren sosyalizm düşüncesinden etkilenen Nazım Hikmet 1920 sonrası toplumcu gerçekçi şiir akımının öncüsü ve en önemli temsilcisidir.

 


3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin ortak özel­liklerinden biri değildir?

A) Genel olarak halk şiiri biçimlerini ve hece ölçüsünü kullanmaları

B) Millî tarihe, millî kültüre ve memleket manzaralarına yönelmeleri

C) Hitabet üslubunu kullanmaları

D) Şiirlerinde gelenekten farklı bireysel söyleyişin önem kazanması, mahallî unsurların bir dekor olarak kullanılması itibarıyla modern olmaları

E) Şiirlerinde ahenk, ses akışı ve yapı özellikleri bakımından öz şiir anlayışına yakın bir anlayış göstermeleri


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Hisar dergisi etrafında toplanan şairler ağırlıklı olarak Millî Edebiyat geleneğinden etkilenmişlerdir.

B) Garip Hareketi şiirlerinde söz sanatlarına, imgelere; şairaneliğe ve duyguya önem veril­miş, açık anlatımdan kaçınılmıştır.

C) Mavi Hareketi'nin öncüsü olan Attilâ İLHAN genelde romantik bir karakter taşıyan şiiri­ni toplumcu gerçekçi bir zemine dayandırmış; biçim ve söyleyiş bakımlarından halk, divan ve Batı şiiri geleneklerinden yararlanmıştır.

D) Fazıl Hüsnü DAĞLARCA çocuk duyarlılığını ve saflığını yansıtan şiirleri yanında epik şiirleriyle de ün kazanmıştır.

E) Erdem BAYAZIT, Cahit ZARİFOĞLU ve Hilmi YAVUZ belirli bir şiir akımına doğrudan bağlanmayan, kendilerine özgü bir yol bulmaya çalışan mistik duyarlılığa sahip şairlerdir.


5. "Millî kültürümüzü İslam medeniyeti dairesinde ele almış, bu medeniyetin değerlerini, kavram­larını diriliş leitmotifi (laytmotif-kılavuz motif) etrafında şiirlerinde ve düşünce eserlerinde işlemiştir. Katı akılcılığa ( rasyonalizme) tepki, imgecilik ve biçim bakımlarından İkinci Yeni estetiğine bağlı olmakla birlikte dil ve içerik hususunda geleneğe karşı duyarlılığı ve metafizik bakış açısıyla bu akımın diğer şairlerinden ayrılmaktadır."

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sezai KARAKOÇ

B) Edip CANSEVER

C) Turgut UYAR

D) İlhan BERK

E) Cemal SÜREYA


6. Aşağıdaki şairlerle eserleri doğru şekilde eşleştiriniz.

Cahit Sıtkı TARANCl - Düşten Güzel

Ziya Osman SABA - Geçen Zaman

Edip CANSEVER - Eylülün Sesiyle

Turgut UYAR - Dünyanın En Güzel Arabistanı


7. Aşağıdaki şairlerle dönemleri/akımları doğru şekilde eşleştiriniz.

Ahmet Hamdi TANPINAR - Öz Şiir

Oktay Rifat HOROZCU - Garip Hareketi

Behçet NECATİGİL - Garip Dışındaki Yenilikçi Şiir

Ataol BEHRAMOĞLU - 1960 sonrası Toplumcu Şiir


8. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinde işlenen temaların karakteristik özelliğidir?

A) Memleket manzaraları

B) Tabiat güzellikleri

C) Çocukluk özlemi ve nostalji

D) Geleceğe inanç ve ümit

E) Bunalım ve yalnızlık


9. Cumhuriyet Dönemindeki şiir akımlarının etkilendiği ve beslendiği kaynaklarla ilgili bilgilerinizi defterinize yazınız.

Cumhuriyet Dönemi şiirinin etkilendiği ve beslendiği kaynaklar:

Divan şiiri

Halk şiiri

Tasavvuf akımı

Marksizm

Sürrealizm

Dadaizm

Fütürizm

Egzistansiyalizm

Sezgicilik

{/tabs}

You have no rights to post comments