REKLAM

Yerin İç Yapısı, İç ve Dış Kuvvetleri Test Soruları ve Cevapları

 

1-Aşağıdaki iç olaylardan hangisi d ış kuvvetlerin

   etkisiyle oluşur?

   A-Orojenez     B-Epirojenez

   C-Fay              D-Kaldera         E-Göçme Depremi

 

2-Yerkabuğunun günümüze dek geçirdiği evreler

   hakkında araştırma yapan bir bilim adam,

   aşağıdaki kaya türlerinden öncelikle hangisini

   incelemelidir?

   A-Bazalt               B-Taşkömürü

   C-Granit               D-Volkan tüfü         E-Mermer

 

3-       -Magmanın yerkabuğunun derinliklerinde

            yavaş yavaş soğumasıyla oluşur.

          -İnce tanecikli, parlak minerallerden oluşur.

     Yukarıda bazı özellikleri sıralanan taş

     aşağıdakilerden  hangisidir?

   A-Metamorfik    B-İç püskürük    C-Dış püskürük   

   D-Kimyasal tortul        E-Organik tortul       

 

4-Geniş alanlı kıta salınım hareketlerine epirojenez

   denir.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de

   3.jeolojik zamanın sonu 4.jeolojik zamanın

   başlarında  etkili olan epirojenez olayının

   sonuçlarından biri olamaz?    

   A-Kıyı taraçalarının oluşması

   B-Akarsularımızın denge profiline ulaşamaması

   C-yüksek düzlüklerin oluşması

   D-Eski akarsu vadilerinin sular altında kalması

   E-Toros Dağları’nın oluşması

 

5-Dünya’da ;

      -Sık sık depremlerin yaşanması

      -Volkanizmanın etkili olması      

      -Bazı kara kütlelerinin hızla alçalması

   gibi olayların görülmesinin temel nedeni

   aşağıdakilerden  hangisidir?

   A-Yerkabuğunun kırıklı olmasının

   B-Magmanın yeryüzüne yaklaşmasının

   C-Yerkabuğu kalınlığının azalmasının

   D-İç ısısını kaybetmemiş olmasının

   E-Tortul tabakaların esnek yapısının

 

6-Suları çok tuzlu göllerde ve körfezlerde meydana

   gelen buharlaşma sonucunda dipte biriken

   tuzlar,oluşum itibariyle aşağıdaki kayaç

   türlerinden hangisine örnektir?

   A-Organik tortul  B-İç püskürük

   C-Dış püskürük  D-Kimyasal tortul E-Başkalaşım

 

7-Depremin zarar derecesi aşağıdakilerden  

   hangisine bağlı değildir?

   A-Arazinin yapısına            C-Depremin şiddetine

   B-Yer şekillerinin uzanışına D-Depremin süresine

                        E-Odağa olan uzaklığa

 

8-Matematik konumları farklı üç ayrı yörede de  

   kaplıca ve şifalı suların bulunması bu yörelerin

   hangi bakımdan benzer olduğunu kanıtlar?

   A-Yer yapısı   B-İklimleri   C-Yer şekiller

   D-Yağış miktarı           E-Maden yatakları

 

9-Tektonik depremler, yerkabuğundaki kırık hatları

   boyunca yer hareketleri sonucunda oluşurlar?

   Aşağıdakilerden hangisi bu hareketlerin sıkça

   görüldüğü bir bölgenin özelliklerinden olamaz?

   A-Genç oluşumlu bir bölgedir

   B-Kaplıca ve şifalı sular bakımından zengindir

   C- I.zamanda oluşmuştur

   D-Aktif volkanlara sahiptir

   E-Faylar geniş yer tutar

 

10-Yerkabuğunun üst kısmında silisyum ve

    alüminyumdan oluşmuş kayalar geniş yer tutar.

    Buraya sial katı da denir.Sial sürekli uzanış

    göstermez yer yer parçalanmıştır.aşağıdaki yer

    şekillerinden hangisinde bu katman daha

    kalındır?

   A-Deniz kıyısında       C-Kıyı ovalarında

   B-Okyanus diplerinde  D-Alçak düzlüklerde

                             E-Sıradağlarda

 

11-Türkiye’de Karadeniz kıyılarında, 150-200

    metre yüksekliklerde eski kıyı çizgilerine

    rastlanması, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt

    oluşturur ?

   A-Türkiye’de bir yükselme hareketi olduğuna

   B-İklimin ısınması sonucu denizlerin alçaldığına

   C-Karaların aşınması sonucu denizlerin

    alçaldığına

   D-Yoğun volkanizma hareketlerinin yaşandığına

   E-Kıyılarda akarsu aşındırmasının kuvvetli

    olduğuna

 

12-Ülkemizde volkanik oluşumların daha çok Doğu

    Anadolu Bölgesi’nde görülmesi, bölgenin hangi

    özelliğinden kaynaklanır?

   A-Yüksek oluşundan

   B-Sial tabakasının incelmiş oluşundan

   C-Fay hatlarının yoğun oluşundan

   D-eski bir kara kütlesi oluşundan

   E-Dağların batı-doğu yönünde uzanmasından

 

13-Yeryüzünde deprem ve volkanizma olaylarının

    olmaması için aşağıdakilerden hangisinin

    gerçekleşmesi gerekir?

   A-Yeryüzünde iklimin soğuması

   B-Yeryüzünün tamamının sularla kaplanması

   C-Yer’in iç ısısını kaybetmesi

   D-Yeryüzünde iklimin daha fazla ısınması

   E-Güneş enerjisinin yeryüzünde eşit dağılmasının

 

14-Taşımacılığa elverişli olan bir akarsu için

    aşağıdakilerden hangisi kesin olarak

    söylenemez ?

   A-Yatak eğiminin az olduğu

   B-Enerji potansiyelinin düşük olduğu

   C-Denge profiline ulaştığı

   D-Rejiminin düzenli olduğu

   E-Debisinin fazla olduğu

 

15-Türkiye’deki yer yüzü şekilleri düşünüldüğünde

    batıdan doğuya doğru gidildiğinde

    aşağıdakilerden  hangisi akarsular üzerinde

    görülebilecek bir değişme olabilir?

   A-Akış hızlarının artması

   B-Yatak eğimlerinin azalması  

   C-Rejimlerinin daha düzenli olması

   D-Taşımacılığa daha elverişli olmaları

   E-Debilerinin azalması
 

16-Akarsuyun taşıdığı malzemeyi biriktirebilmesi

    için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi

    gerekir?

   A-Debisinin artması

   B-Rejiminin düzenli olması

   C-Belli bir dönemde kuruması

   D-Yeraltından beslenmesi

   E-Yatak eğiminin azalması

 

17-Akdeniz iklim şartlarına göre Göksu nehrinin

   debisinin yaz döneminde çok fazla azalması

   gerekirken bu durum gerçekleşmez.Buna göre

   aşağıdakilerden hangisi Göksu nehrinin yaz 

   döneminde debisinin azalmasını önleyen

   etmendir?

   A-Karların erimesi

   B-Yeraltı sularıyla beslenmesi

   C-Ortalama sıcaklığın düşmesi

   D-Buharlaşmanın azalması

   E-Yan kollarla beslenmesi

 

18-Akarsuların taşıdığı materyallerin üzerinde

   oluşan topraklara alüvyal topraklar denir.Alüvyal

   toprakların tarım için elverişli, verimli topraklar

   olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

   A-Geçirimsiz olmaları

   B-Tuz ve kireç bakımından fakir olmaları

   C-Mineral bakımından zengin olmaları

   D-Humus miktarının az olması

   E-Aşırı yıkanmış olmaları

 

19-   I. Akış hızı             II. Derine aşındırma 

      III. Enerji potansiyeli  IV. Biriktirme miktarı

       V. Yük taşıma gücü

   Akarsuyun yatak eğimiyle yukarıda sıralanan

   özelliklerden hangisi ters orantılı olarak değişir?

   A- I         B- II        C- III         D- IV         E- V

 

20-Akarsular ve sel sularının aşındırması

   sonucunda karaların yüzeyi deniz seviyesine

   kadar alçalır ve hafif dalgalı düzlükler oluşur.

   Bu şekle “peneplen” denir.Aşağıdakilerden

   hangisi peneplenleşmiş bir arazide görülmesi

   beklenen özelliklerden değildir ?

   A-Akarsuların ulaşıma elverişli olması

   B-Akarsuların denge profilini kazanmaları

   C-Gerçek alanla izdüşüm alan arasındaki farkın

       az olması

   D-Tarımda makine kullanımının kolay olması

   E-Akarsu yataklarında derine aşınmanın

      hızlanması

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-B  3-B  4-E  5-D  6-D  7-B  8-A  9-C  10-E 

 

11-A  12-C  13-C  14-E  15-A  16-E  17-B  18-C 

 

19-D  20-E

You have no rights to post comments