REKLAM

 1. 1. Felsefeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Bilgi sevgisi ve arayışıdır
  b) Olayları nesnel olarak açıklama çabasıdır
  c) Evreni tümüyle ele alan en genel bilgidir
  d) Önyargının bittiği yerde başlar
  e) Bir yaşam biçimi ve olaylara bakış açısıdır

 

 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin özelliklerinden biri değildir?
  a) İlk defa insan ve toplum sorunlarını felsefelerinin temeline koydular
  b) Subjektif relativizm (öznel görecelilik) görüşünü savundular
  c) Politikacılara güzel konuşma dersleri verdiler
  d) Evrenin oluş sorunu ile ilgilendiler
  e) Zamanlarının bazı değerlerini eleştirdiler

 

 

 1. 3. Aşağıdakilerden hangisi bilim ile felsefenin ortak özelliğidir?
  a) Öznel olma            b) Kesin olma
  c) Evrensel olma       d) Birikimli olarak ilerleme
  e) Dogmatik olma

 

 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi metafizik bilginin özelliklerinden biri değildir?
  a) Bilimin sunduğu bilgilerin sınırları içinde kalması
  b) Soyut kavramlara dayanması
  c) Evreni bütüncül olarak ilk nedenleriyle açıklamaya çalışması

d) Mantık ilkelerine uygun olması
e) Bilim tarafından çözülmemiş sorunlarla ilgili olması

5. Aşağıdakilerden hangisi pozitivist felsefenin görüşleri içinde yer almaz?
a) Olayları yönetenin doğa kanunları olduğu savunulur
b) Yaşanılan çağda tek yol gösterici bilimdir
c) Yalnızca olguların güvenilir bilgisine ulaşılır
d) Deney ve gözlemler yolu ile güvenilir bilgiler elde edilir
e) Doğa olayları soyut güçlerle açıklanır

6. “Doğuştan bilgilerin olduğuna karşı çıkan, insan zihnini döşenmemiş bir odaya benzeten ve tüm bilgilerimizin duşum ve tecrübelere dayalı olarak elde edildiğini savunan felsefi akım” hangisidir?
a) Rasyonalizm b) Empirizim c) Kritisizm
d) Entiüsyonizm e) Pragmatizm

7. Wittgenstein, tüm felsefe problemlerini dil sorununa indirger, dilin kapsamı ve sınırlarını çizmeye çalışır. O’na göre, gerçeğin bilgisine dil çözümlemeleri ile ulaşılır.

Wittgenstein, bu görüşü ile hangi felsefi akım içinde yer alır?
a) Empirizm b) Pragmatizm c) Analitik felsefe
d) Relativizm e) Entiüsyonizm


8. Aşağıdakilerden hangisi “bilginin kaynağı” ile ilgili bir soru değildir?
a) Bilgi nasıl meydana geliyor?
b) Bilginin yaşamdaki yeri ve önemi nedir?
c) Suje-obje bağlantısı ne aracılığı ile kurulabilir?
d) Bilgi doğrudan doğruya aklın ürünü müdür?
e) İnsanın bilgi yetileri değişir mi?

9.I. Varlık düşüncedir
II. Varlık maddedir
III. Varlık fenomendir
Yukarıdaki iddialar aşağıdaki problemlerden hangisine yanıt oluşturur?
a) Varlığın var olup olmadığı
b) Varlığın bilinip bilinemeyeceği
c) Bilginin varlığı açıklamaya yetip yetmediği
d) Varlığın ne olduğu
e) Mutlak varlığa ne ile ulaşılacağı

10. Aşağıdakilerden hangisi Realizmin temel düşüncesini verir?
a) Algılanan dünyadaki varlıklar, ideaların gölgesidirler
b) Varlık oluştur
c) İnsan bilinci dışında nesnel bir dünya vardır
d) Yaşamı, bireysel sezgilerle kavrayabiliriz
e) Algılanamayan hiçbir şey gerçek değildir

 

11. Aşağıdakilerden hangisi idealist bir düşünüre ait olamaz?
a) Madde, düşüncenin ürünüdür
b) Asıl irade Tanrısal iradedir
c) Madde, düşünce ile başlar, var olur
d) Madde, düşünceyi ortaya çıkarmıştır
e) Felsefi konular düşünce ile açıklanır


12. – Varlık, birbirine indirgenemeyen iki ayrı cevherden oluşur. Bu iki cevherden biri ruh diğeri maddedir (düalizm)
- Şüpheyi, Septikler gibi amaç olarak değil, araç olarak kullanmış ve doğru bilgiye ulaşılabileceğini ileri sürmüştür.
Yukarıda felsefesinin ana çizgileri verilen 17. yy. düşünürü kimdir?
a) E. Husserl b) R. Descartes c) A. Comte
d) D. Hume e) J. Locke


13. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesinin yanıt aradığı sorulardan biri değildir?
a) İyilik ve kötülüğün ölçütü nedir?
b) İnsan, eylemlerinde özgür müdür?
c) Evrensel ahlak yasası var mıdır?
d) Evrende düzen var mıdır?
e) İnsan eylemlerinin kendisine yöneldiği amaç nedir?

14. Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş’ın ahlak anlayışları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) İnsanın eylemlerinde özgür olup olmadığını tartışırlar
b) Toplumdan hareketle toplum için kurallar koyarlar
c) Bireysel iç yaşantıdan yola çıkarak birbirlerini seven insanlardan oluşan toplumsal bir yaşama yönelirler
d) İnsanın aklı ile Tanrıya yönelip mutlu olacağını savunurlar
e) Vahiy yolu ile peygambere gönderilen tanrı buyruklarının önemine dikkat çekerler

15. Schiller, sanatı oyun olarak kabul eder. Çünkü aralarında ileri ölçüde bir benzerlik bulunduğunu düşünür.
Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biri değildir?
a) Her ikisinde de, realiteden uzaklaşılır
b) Her ikisi de, düş gücü ve kurguya dayanır
c) Her ikisi de, bireyi stresten kurtarır
d) Her ikisi de, kuramsal temeller doğrultusunda hareket eder
e) Her ikisinde de, fayda amacı güdülmez

16. Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden biri olamaz?
a) Subjektif olması
b) Doğruluk değeri taşımaması
c) Değer yargılarına göre açıklanması
d) Evrensel bir niteliğe sahip olması
e) Beğeni duygusuna hitap etmesi

17. Evrensel ahlak yasalarını kabul edip, onları nesnel bir takım ilkelere dayandırma, “Evrensel ahlak yasaları vardır.” iddialarına temel oluşturur.

 

Buna göre, evrensel ahlak yasasının varlığı aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

 

A) İnsanın bireysel çıkarlarına

B) Toplumsal yaşamın ilkelerine

C) Bireysel sorumluluğa

D) Herkes için doğru olan değerlere

E) Toplumsal kurumlara uymaya

 

18. “Sanat eseri, mükemmel olan doğayı olduğu gibi yansıtmalıdır; doğaya, sanatçının katacağı hiçbir değer yoktur. Bir sanat eseri, doğadakini ne kadar başarılı biçimde yansıtıyorsa, o kadar başarılıdır.” Görüşü aşağıdaki kuramlardan hangisineaittir?

a) Yaratma kuramı b) Oyun kuramı
c) Taklit kuramı d) Yaratıcılık kuramı
e)Romantizm


19. Kant’a göre bir eylem, bir eğilim ya da bir histen dolayı değil, bir ödev duygusundan dolayı gerçekleştirilmişse ahlakın konusuna girer.Örneğin, bir yoksula yardım etmenin temelinde acıma hissi, korku ve ödül varsa o eylem ahlaki eylem değildir. O halde, ahlaki bir eylemi belirleyen tek şey, eylemin sonuçları değil, eyleme karar verdirten ilkedir.

Bu açıklamayla Kant, ahlaki bir eylemde neyin gerekliliğinden   söz etmektedir ?

A)Yarar sağlama

B)Bireysel ahlak yasası oluşturma

C)Ahlaki değerleri kabul edilebilir hale getirme

D)Ahlak ilkelerine evrensel temeller bulma

E)Belli toplumların gelişmelerine katkıda bulunma

 

20.Nietzsche, insanın ahlaki değerleri olduğu gibi benimsemesi yerine, yeni değerler yaratması gerektiğini savunur, insanoğluna iyinin ve kötünün ne olduğunu açıklayacak üstün bir otorite yoktur, insan bağlanacağı değerleri özgür­lük içinde kendisi yaratmak zorundadır.

Buna göre, Friedrich Nietzsche'nin savunduğu düşünceler aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A)İnsan özgür olsa da toplumdan soyutlanamaz.

B)İnsan davranışlarında özgür değildir.

C)İnsan özgür olsa da yaşadığı dönemin ahlaki değerlerini taşır.

D)Tüm İnsanlar için geçerli evrensel bir ahlak yasası yoktur.

E)İnsanların ahlaki değerlere uymaları ödevdir.

 

CEVAP ANAHTARI

1B

2D

3C

4A

5E

6B

7C

8B

9D

10C

11D

12B

13D

14C

15D

16D

17D

18C

19D

20D

{/tabs}

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile