Now loading.
Please wait.

REKLAM

2013 YGS bu gün yapıldı.Yaklaşık 2 milyon adayın girdiği YGS soruları ve cevapları TRT ekranlarından  yayınlandı.

FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR

1-‘’Felsefeden her kopma denemesinin bir felsefe engeline takılması’’ ifadesi felsefenin hangi özelliği ile ilgili olduğunu gerekçesi ile açıklayınız.

 

 2-‘’Doğayı doğanın kuralları ile açıklamalıyız.Bilim bilim içinde kalmalıdır.’’ İfadesinin düşünmenin ilkelerinden hangisi ile ilgili olduğunu gerekçesi ile açıklayarak örneklendiriniz.

1. Temellendirme, ileri sürülen bir sav için dayanak, gerekçe bulma işlemidir.

Bu tanıma göre, aşağıdaki yargılardan hangisi temellendirilmiştir?

A)    Çocuklar sevgi ister.

B)    Dershaneler, eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası oldu.

C)    Arabayı dikkatli kullanmalısın.

D)    Dersleri iyi dinlediğinden sınavı kazandı.

E)    Bu yaz çok sıcak geçti.


2. Sofistler doğa konusundan çok insana ve topluma yönelmişlerdir. Ama yine de mutlak ve değişmez olan ile "değişen" arasındaki ilişkiye bakmışlardır. Temel olarak bilginin kuşaktan kuşağa, toplumdan topluma ve insandan insana değiştiğini söylemişlerdir.

Buna göre, Sofistler'in bilgi anlayışı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)    Bilgi anlayışları rölativdir.

B)    Felsefi düşünceleri dogmatiktir.

C)    Ana varlık sorununu konu edinmişlerdir.

D)    Nesnel bilgilerin olduğunu savunmuşlardır.

E)    Bilginin kaynağı olarak sezgiyi kabul etmişlerdir.

 1. 1. Felsefeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Bilgi sevgisi ve arayışıdır
  b) Olayları nesnel olarak açıklama çabasıdır
  c) Evreni tümüyle ele alan en genel bilgidir
  d) Önyargının bittiği yerde başlar
  e) Bir yaşam biçimi ve olaylara bakış açısıdır

 

 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin özelliklerinden biri değildir?
  a) İlk defa insan ve toplum sorunlarını felsefelerinin temeline koydular
  b) Subjektif relativizm (öznel görecelilik) görüşünü savundular
  c) Politikacılara güzel konuşma dersleri verdiler
  d) Evrenin oluş sorunu ile ilgilendiler
  e) Zamanlarının bazı değerlerini eleştirdiler

 

2010 LYS FELSEFE TEST SORULARI

1. Motor becerilerin öğrenilmesi sırasında işe odaklan­manın, bu öğrenmeyi geciktirdiğini düşünen bir araş­tırmacı, görüşünü bir deneyle sınamak ister. Yaşları ve eğitim düzeyleri aynı, kültürel özellikleri açısından birbirine benzeyen ve solak olmayan kişilerle iki grup oluşturur. Gruplardaki kız ve erkek sayısı eşittir. Her iki gruba da sol elle çizim yapma görevi verilir. Grup­lardan birinin, yaptığı işe odaklanması sağlanır. Diğer gruptaki deneklere çizim sırasında çeşitli sorular so­rularak onların göreve odaklanmaları engellenir. Son­rasında iki grubun öğrenme düzeyi karşılaştırılır.

Bu parçada, aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgi­li örnek yoktur?

A) Hipotez

B) Doğal gözlem

C) Kontrol grubu

D) Bağımlı değişken

E) Bağımsız değişken

REKLAM