REKLAM

Klasik Soru Örnekleri

 

* Romantizm akımının beş önemli özelliğini yazınız.

Romantizmin Özellikleri:
1. Romantizm sanatçıları, klasisizm sanatçılarının akıl ve sağduyusunun karşısına dizginlenemez duygu, coşku ve hayali koymuştur. Lirik şiir, romantizmle yeniden dirilmiştir.
2. İnsan doğasını değil, dış dünyayı olabildiğin*ce renkli, göz alıcı ve abartmalı biçimde betimlemişlerdir.
3. Eski Yunan edebiyatı ve Latin edebiyatı yerine çağ*daş edebiyatlar örnek alınmıştır. Din duygusu önem kazanmış, konu olarak Hristiyanlık mucizeleri, Orta*çağ efsaneleri işlenmiştir. Konuların bazıları tarih*ten, bazıları da günlük yaşamdan alınmıştır.
4. Sanatçılar, yapıtlarında kendi kişiliklerini gizlememişlerdir. Sanatlarını.toplumu dönüştürmede bir araç olarak kullanmışlar, “toplum için sanat” anlayışına bağlı kalmışlardır.
5. Romantik sanatçılar, klasisizmin dil ve edebiyattaki tüm kurallarını yıkmışlar, kendilerini de kuralcılıktan kaçınmışlardır. Kapalı ve süslü bir üslup kullanmış*lar, şairane anlatımı benimsemişlerdir.
6. Seçkin, Örnek, mükemmel insanları değil, her kesimden İnsanı anlatmışlardır. İnsanlar ve olaylar işlenirken iyi-kötü, güzel-çirkin gibi karşıtlıklardan yararlanmışlardır. İnsanların ruhsal durumlarının soyut olarak izlenmesi bırakılmış, insanlar yaşadık*ları toplumsal çevre ile ele alınmıştır.
7. Olayların anlatımında rastlantılara oldukça fazla yer verilmiştir. Uzak ülkeler ve yabancı töreler geniş olarak betimlemiştir.
8. Romantikler tiyatroda üç birlik kuralını kırıp dram türünü geliştirdiler. ( Gerçekte bunu İlk yapanın Shakespeare olduğunu; onun, romantizmin ilk öncüsü olduğu anımsatalım.)
9. Romantik edebiyatta roman ve öykü, tiyatro, eleştiri, makale, fıkra, deneme, anı (hatıra), gezi yazısı, şiir gibi türlerde ürünler verilmiştir.

* “Atatürk’e göre çağdaşlaşma bizim için Batı’yı körü körüne taklit, körü körüne bir uyum değildir” cümlesinde anlatılmak isteneni yorumlayınız.

---------------------

* Tanzimat Dönemi öğretici metinlerin özelliklerini yazınız.

1. Makale, tenkit gibi türler kullanılır.

2. Genellikle adalet, eşitlik, hak, hukuk gibi kav­ramlar etrafında eser verilir.

3.Dil, eski edebiyatın dili gibi ağır değil, halkın anlayabileceği oranda sade ve anlaşılırdır.

4. Düşünce ve duygularda toplumun yararı ön plandadır.

5. Gazete etrafında şekillen bir edebiyat anlayışı.

6. Halka hitap edilmesi.

 

 

* Şair-i Azam ve Vatan Şairi olarak anılan sanatçılarımızın isimlerini yazınız.

A.H. TARHAN

 

* Tanzimat edebiyatında ortaya çıkan yeni edebi türler nelerdir, bu türlerin gazete ile ilişkisini açıklayınız.

------------

 

* Tanzimat edebiyatında birinci ve ikinci dönem edebiyat anlayışlarını örneklerle  karşılaştırınız.

-------------

 

* Erbâb-ı kemal-i çekemez nâkıs olanlar

Eksik olan kişiler, olgun kişileri çekemez; (nitekim) yarasının

Rencîde olur dîde-i huffâş ziyâdan

gözü ışıktan incinir.(rahatsız olur.)

Yukarıda Ziya Paşa’dan alınan beyiti açıklayarak, terkib-i bentlerde hangi konular işlenir? Açıklayınız

TOPLUMSAL ELEŞTİRİ

 

*           Düşün ol zâti kim emriyle zâtından ıyân olmuş

Vücûd-ı sermedîsinden zemin-i asmân olmuş

Düşün deryâyı, her bir katre mevc-i b’i-kerân olmuş

Hafâyâ-yı ilâhîdir ki yekdil, yekzebân olmuş

Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem

Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler daima hurrem

a)Hamit Tarhan’ının “Kürs-i İstiğrak” adlı şiirinden alınan yukarıdaki benti yapı( kafiye, redif, kafiye şeması, ölçü, nazım birimi, nazım şekli) olarak inceleyiniz.

b)Kürsî-i İstiğrak ile Hürriyet Kasidesi’nin söyleyiş tarzı ve içerik bakımından birbirinden farklı olması hangi sebeplerle açıklanabilir?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Boşluk Doldurma Soru Örnekleri

* Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

ESER ADI

YAZARI

ESERİN   ÖZELLİĞİ

İntibah,

Namık Kemal

İlk edebi roman

Cezmi,

Namık Kemal

İlk Tarihi roman

Zafernâme;

Ziya PAŞA

HİCVİYE

Tercî-i Bend ve Terkib-i Bend,

Ziya Paşa

Atasözü niteliği  taşıyan  beyitlerden oluşur

Harâbat

Ziya Paşa

Divan şiirini eleştirir.

Şair Evlenmesi

Şinasi

İlk tiyatro  eseri

Şiir ve İnşa

Ziya Paşa

Makale

Tahrib-i Harâbât,

Namık Kemal

Ziya Paşa’nın şiir görüşünü eleştirir.

* Tanzimat edebiyatı........ yılında .............  .............’nin ............. gazetesini yayımlamasıyla başlar.

* İlk gazete............................, ilk yarı resmigazete....................... ilk özel gazete..... ...................

 

*  Noktalama işaretleri ilk kez.....................   tarafından...... ........................................ adlı   tiyatro eserinde kullanılmıştır.*

* Türk edebiyatında yazılan çeviri roman...................... .............................................’ nın   ......................adlı çevirisi, ilk telif roman..............................................., Batılı   anlamda yazılan ilk romansa ...........................................’ in yazdığı .....................’tır.

* Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal’in yazdığı ………………………………………………………………dir.

* Aşağıdaki eserleri yazarları ile eşleştiriniz. (10)

Durub-ı Emsal-i Osmaniye ……………………….   Namık Kemal

Eş’ar-Ziya ………………………………………...   Şinasi

Tercüme-i Manzume …………………………….    Ziya Paşa

Tahrib-i Harabat ………………………………….   Şinasi

Cezmi ……………………………………………..  Ziya Paşa

 

* Namık Kemal, görüşlerindeki tutarsızlıklar yüzünden ……………. ………. ‘ yı eleştirmiş, bu amaçla …………………………….. adlı bir de kitap yazmıştır.

* Tanzimat romanında olayların akışında …………………….... sıkça yer verilmiştir.

* “Şiir ve İnşa” adlı makalesinde …..….. …………. halk şiirini yüceltir.

------------------------------------------------------------------------------------

Doğru - Yanlış Soru Örnekleri

 

D*Siyasi, felsefi, dini ve bilimsel konular edebi metnin konusu olabilir.

Y*Edebi eserler yazıldıkları dönemin tarihi gerçeklerini yansıtmak zorundadır.

Y*Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanı’ nın ilanıyla başlar, 1. Meşrutiyet’in ilanıyla   sona erer.

Y*1. dönem Tanzimatçılar “sanat için sanat” , 2. dönem Tanzimatçılar ise “toplum için

sanat” görüşünü benimsemişlerdir.

Y*Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde eski – yeni çatışması temada, dilde, ifade

biçiminde varlığını hissettirir.

Y* Tanzimat Edebiyatının birinci nesli, “sanat sanat içindir” anlayışını savunurken Tanzimat’ın ikinci nesli “sanat halk içindir” anlayışını benimsemiştir.

Y* Namık Kemal, Hürriyet Gazetesinde “Şiir ve İnşa” makalesini yazmış ve dilde sadeleşmeyi savunmuştur.

D* Harabat isimli eser, Ziya Paşa tarafından yazılmış, ilk antoloji kitabıdır.

Y* Tanzimat şiirinde konu bütünlüğü yoktur.

D* Tanzimat edebiyatının hemen her türde eser veren sanatçısı Ahmet Mithat’ tır.

Y* Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde dil iyice sadeleşmiştir.

D* Muallim Naci, Tanzimat döneminde yaşayıp Divan şiirini savunmuş bir sanatçıdır.

D* Tanzimat şiirinde genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır.

D* Tanzimat döneminde sade bir dille yazmak amaçlanmış, ancak tam başarı sağlanamamıştır.

D* İlk dönem Tanzimat sanatçıları edebiyatı halkın eğitiminin bir aracı olarak görmüşlerdir

D* Tanzimat romanındaki kahramanlar genellikle tek yönlüdür.

D* Recaizade Mahmut Ekrem, Tanzimat II. dönem edebiyatçısıdır.

D* Durub-i Emsal-i Osmaniye, Şinasi’nin Türk atasözlerini derlediği bir eseridir.

Y* Tanzimat romanları teknikçe kusursuzdur.

Y* İlk realist roman Nabizâde Nazım’ın Araba Sevdası adlı romanındır.

D* Tanzimat I.dönem yazarları romantizmin, II. dönem yazarları ise realizmin etkisi altındadır.

Y* Tanzimat döneminde genellikle öğretici metinlerde secilere başvurulmuş, süse ve söz sanatlarına önem verilerek uzun, anlamca karışık cümleler kurulmuştur.

Y* Tanzimat romanında yazarlar, kişiliklerini eserlerine yansıtmamışlardır.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Test(Çoktan Seçmeli) Soru Örnekleri

 

* Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümleri arasında yer almaz?

a.Teşbib b.Girizgah       c.Gazel              d.Dua                  e.Fahriye

 

* Aşğıdaki eserlerden hangisi Ziya Paşa’ya ait değildir?

a.Eş’ar-ı Ziya       b.Şiir ve İnşa                c.Harabat         d.Tahrib-i Harabat e.Terci-i Bend

 

* Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a. Şinasi-Durub-u Emsal-i Osmaniye

b.A. Rasim- Vatan Yahut Silistre

c. Namık Kemal- Cezmi

d. A.Hamit Tarhan-Kürsi-i İstiğrak

e.Musavat- Ali Suavi

 

* Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a.Dilde sadeleşme tamamlanmıştır.

b.Roman hikaye vb. türler alınmıştır.

c.Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi önderleridir.

d.Gazetecilikle birlikte gelişmiştir.

e.biçim çoğunlukla aynı kalıp içerik değişmiştir

 

* Aşağıdakilerden hangisi Abdülhâk Hamit’in yazdığı tiyatro oyunlarından biri değildir?

A)Macera-yı Aşk       B) Fitnen     C) Celaleddin Harzemşah

D) İçli Kızlar   E) Nesteren

 

* Aşağıda verilen eserlerden hangisi Namık Kemal'in  değildir?

A) Tahrib-i Harabât      B) İntibah C) Cezmi

D) Celâlettin Harzemşah         E) Harabât

 

* Aşağıdakilerden hangisi, Şinasi’nin edebiyatımıza  getirdiği yeniliklerden biri değildir?

a) İlk özel gazeteyi çıkarması

b) İlk makaleyi yazması

c) İlk tiyatro yapıtını yazması

d) İlk noktalama işaretlerini kullanması

e) İlk romanı yazması

 

* Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın özellikleri göz önünde bulundurulursa, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın Birinci Dönemi’nde şiire, özgürlük, vatan, adalet gibi kavramlar girmiştir.

b) Klasik Türk Edebiyatı’ndaki bütün nazım şekilleri bırakılmıştır.

c) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın İkinci Dönemi’nde şiirin konusu nazım şekilleri genişletilmiştir.

d) Hikaye, roman, tiyatro türlerine, ilkin, Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nda yerli örnekler verilmiştir.

e) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın romanı, genellikle romantizmin etkisindedir.

 

* “Batılılaşma Osmanlı toplumunda öteden beri süregelen   kültür ikiliğini daha da keskinleştirmiş değil midir?”

Yukarıda vurgulanmak istenen ikilik, edebiyat alanında düşünülse bu, aşağıdakilerden hangisinde bütün yönleriyle görülebilir?

A) Tekke edebiyatı - Halk edebiyatı

B) Tasavvufi Divan edebiyatı - Tasavvufi Halk   edebiyatı

C) Aydın zümre edebiyatı - Halk edebiyatı

D) Batı etkisinde Türk edebiyatı - İslami Türk   edebiyatı

E) Divan edebiyatı - Tekke edebiyatı

 

*1) “Tanzimat Edebiyatı’nın kurucusu olarak kabul edilir. Şiir, tercüme, fabl, tiyatro, makale gibi türlerin ilk örneklerini vermiştir. Edebiyatımızda daha çok gazetecilik yönüyle tanınır.”

Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

A) Namık Kemal                   B) Ziya Paşa

C) Abdülhak Hamit Tarhan   D) İbrahim Şinasi

E) Nabizade Nazım

 

2)“Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir” ve “şiir ahlaka hizmet etmek zorunda değildir.” düşüncesinde olan sanatçı daha çok aşk ve doğa konularını işler. Eski edebiyat taraftarlarıyla olan tartışmalarıyla ünlüdür. “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdır. Servet-i Fünun hareketine önderlik etmiştir.”

Yukarıda tanıtılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi                          B) Namık Kemal

C) Ziya Paşa                    D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ahmet Mithat

 

3)Şinasi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır.

B) Tanzimat edebiyatının öncüsü olarak kabul edilir.

C) Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımızdır.

D) Moliere’den tiyatro tercümeleri yapmıştır.

E) Dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır

 

4)Aşağıdaki yazarlardan hangisi tiyatro türünde eser vermemiştir?

A) Muallim Naci B) Şinasi

C) Namık Kemal             D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ahmet Mithat

 

5)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat nesrinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Hikâye ve romanlarda konular günlük hayattan ve tarihten alınmıştır.

B) Makale, hikâye, roman … gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.

C) Dilde sadeleşme istenilen düzeyde olmamış, yabancı söz ve tamlamalar kullanılmaya devam edilmiştir.

D) Yapıtlar genel olarak duygusal ve acıklı konular üzerine kurulmuştur.

E) Tanzimat romancılarının ve öykücülerinin tamamı halka seslenmeyi temel almışlardır.

 

6) (I) Tanzimat Edebiyatında tiyatro faydalı bir eğlence olarak görülür. (II) Birinci kuşakta sosyal fayda prensibi benimsenir. (III) Tiyatro okunmak için değil sahnelenmek için yazılır. (IV) Tiyatro eserlerinde romantizm etkisi görülür. (V) Dram türü ön plandadır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I          B) II         C) III D) IV                          E)V

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi eseri değildir?

A) Aşk-ı Memnu C) Zehra

B) Araba Sevdası            D) Cezmi

E) Taaşşuk-ı Talat ü Fitnat

 

8)Abdülhak Hamit’in tiyatrolarının sahneye konulmayışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Ağır bir dil kullanılması

B) Konularının hayali olması

C) Olayların değişik ülkelerde geçmesi

D) Oyunların sahne tekniğine uygun olmaması

E) Oyunlarının gereğinden fazla uzun olması.

 

9) I-1860’ta Agâh Efendi ve Şinasi’nin çıkardığı Tanzimat Edebiyatının başlangıcı sayılan ilk özel gazete

II-1831’de Saray’ın çıkardığı ilk Türkçe resmi gazete

Yukarıda özellikleri belirtilen gazeteler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval.

B) Takvim-i Vekayi, Tasvir-i Efkar

C)  Tercüman-ı Ahval, Hürriyet

D) Hürriyet, Takvim-i Vekayi

E) Tercüman-ı Ahval, Takvim-i Vekayi

 

10)Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında yazılan ilk yerli romandır?

A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat B) Müsameretname

C) Telemak           D) İntibah       E) Karabibik

 

11)Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat sanatçıları ile Servet-i Fünun sanatçılarının ortak özelliğidir?

A) Şiir dilini, konuşma diline yaklaştırmaya çalışma

B)Dilde sadeleşme çabası içinde olma

C) Batılı edebiyat akımlarından etkilenme

D) Toplumsal konulara ağırlık verme

E) Şiirde bütün güzelliğini bırakıp, parça güzelliğine önem verme

 

12)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir?

A) “Göze göre uyak” anlayışını benimseme

B) Aruz ölçüsünü, Türkçenin yapısına uydurma.

C) “Sone, terza-rima ve serbest müstezat” gibi nazım biçimlerini benimseme.

D) Parnasizmin etkisinde kalma.

E) Politik ve toplumsal konulardan uzaklaşma.

 

13)Servet-i Fünun Dergisi 1901 yılında, ………. tarafından yazılan ……….. adlı makaleden dolayı kapatılınca, topluluk dağılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Namık Kemal-Lisan-ı Osmani

B) Ziya Paşa-Şiir ve İnşa

C) Hüseyin Cahit-Edebiyat ve Hukuk

D) Halit Ziya- Sanata Dair

E) Tevfik Fikret –Rubab-ı Şikeste

 

14)Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına öncülük eden Tanzimat şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade M.Ekrem B) Namık Kemal

C) Ziya Paşa          D) Ahmet Mithat     E) Abdülhak Hamit

 

15)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilklere örnek gösterilemez.

A)İntibah               B)Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

C)Şair Evlenmesi   D)Takvim-i Vakayi   E)Duhter-i Hindu

 

16)Aşağıdaki Tanzimat edebiyatı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)     Sanatçıların çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebi­yatın sanatçılarını örnek almıştır.

B)     Bu dönemdeki kimi yapıtlarda klasik, kimi yapıtlarda ro­mantik özellikler görülür.

C)     Şiirde, Divan edebiyatında olduğu gibi aruz ölçüsü kullanılmıştır.

D)     Halk için yazma düşüncesi sanata egemen olmaya o dönemde başlamıştır.

E)   Günlük hayatla ilgili her türlü olay, duygu ve düşünceşiire konu olmaktan çıkarılmıştır.

 

17) Tanzimat edebiyatı 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazete­sinin çıkmasıyla başlar. (II) Tanzimat sanatçıları Divan edebi­yatı geleneklerinin bir bölümünü bırakarak Batı kültürüne yö­nelmişlerdir. (III) Batı ölçütlerinde başarılı ilk roman ve öyküler bu dönemde yazılmıştır. (IV) Nabizade Nazım, "Karabibik" ad­lı yapıtında köy gerçeğine yaklaşmıştır. (V) Bu dönemde klasi-sizm, romantizm akımlarından eserler çevrilmiştir. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)  l.        B) II.         C) III.       D) IV.         E) V.

 

18)Aşağıdaki eserlerden hangisi R.Mahmut Ekrem’e ait değildir?

A) Araba Sevdası             B) Çok Bilen Çok Yanılır

C) Atala                     D) Zemzeme

E) Zoraki Tabip

 

19)Aşağıdakilerden hangisi Sevet-i Fünun tiyatrosunun en başarılı temsilcisi olarak kabul edilir.

A)Cenap Şahabettin           B)tevfik Fikret

C)Halit Ziya           D)Hüseyin Suat         E)Namık Kemal

 

20)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Dönemi sanatçısı değildir?

A)R. Mahmut Ekrem              B)Halit Ziya

C)Tevfik Fikret           D)Cenap şahabettin

E)Hüseyin Suat

 

* I. Bu dönemde yazılan eserlerin dili, daha öncekilere göre sadedir.

II. Bu dönemde sanat yapmak değil topluma faydalı

olmak amaçlanmıştır.

III. Bu dönemde, Batı edebiyatından gelme roman,

tiyatro gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.

IV. Bu dönem şiirlerinde, şekilden çok temada değişiklikler yapılmıştır.

V. Bu dönemde sadece bireysel temalar üzerinde

durulmuştur.

Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi

Tanzimat dönemi için yanlıştır?

 

A) I.          B) II.        C) III.         D) IV.        E) V.

 

 

*              Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet

Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır? TEZAT

A) Karlar altında bir ilkbaharım ben

B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü

C) Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvari geliyor

kan rengi

D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter

E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa

Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

 

* Aşağıdakilerden hangisi, Namık Kemal’in özelliklerinden biri olamaz? (5)

A. Ziya Paşa ile Londra’da Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.

B. Tahrip-i Harabat ve Takip-i Harabat isimli yazılarıyla Ziya paşa’nın Harabat isimli eserindeki görüşleri eleştirmiştir.

C.  Vatan Yahut Silistre isimli oyunu sahnelendikten sonra halkın galeyana gelmesinden endişelenen yöneticiler tarafından sürgüne gönderilmiştir.

D. 1862 yılında Tasvir-i Efkar gazetesini çıkararak yazılarına bu gazetede devam etmiştir.

E. Türk Şiirine vatan, adalet, hürriyet, eşitlik gibi kavramları getiren bir sanatçıdır.

 

* Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir?

A)  Namık Kemal – Şinasi – Ziya Paşa

B)  R.Mahmut Ekrem – A. Tahran – T.Fikret

C)  Ahmet Mithat – Namık Kemal – Ö. Seyfettin

D)  H.Ziya Uşaklıgil – Şinasi – Ziya Gökalp

E)  Ali Bey – A.Vefik Paşa – Ali Canip

 

* Aşağıdakilerden hangisi Terkib-i Bent türünün özelliklerinden biri olamaz.

A. Önceleri aşk konuları işlenirken daha sonraları dini, felsefi ve sosyal konular işlenmiştir.

B. 5 ile 15 bent arasında değiştiği için bu ad verilmektedir.

C. Her bent, 5 ila 15 beyitten oluşur.   SAYISI 5-10

D. Her bendin sonunda “vasıta beyitleri” vardır.

E. Vasıta beyitleri şiirin genel kafiye yapısına uyarlar.

 

* I. - II. Tanzimat dönemleri karşılaştırılırsa, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) I. dönem toplumsal konulara öncelik verir. II. dönemde bireysel konular ağırlık kazanır.

B) I. dönemde toplumsal aydınlanma amaçlanır. II. dönemde tek amaç güzelliktir.

C) I. dönemde yalın bir dil çabası görülür. II. dö­nemde konuşma dilinden uzaklaşılır.

D) I. dönemde eski nazım biçimleri kullanılır. II. dönemde dil kuralları önemsenmez, yeni bi­çimler görülür.

E) I. dönemde uyak tartışılır, kulak için olduğu savunulur. II. dönemde uyak konusuyla ilgi­lenilmez.

 

You have no rights to post comments