REKLAM

Millî Edebiyatçılar, edebiyat dilinin o zamana kadar tümüyle Arapça ve Farsçanın etkisi altında yapma bir dil ol­duğuna inanıyorlardı. Edebiyat-ı Cedidecileri ve Fecr-i Aticileri dillerinin yabancılıklarından dolayı şiddetle eleştir­mişlerdi. Daha geniş kitlelere hitap edebilmek için sade bir dil kullanmanın gereğine inanıyorl


"Yeni Lisan" adını verdikleri dil davasını gerçekleştirebilmek için bazı kurallar ortaya koydular. Türkçenin Arapça ve Farsçanın etkisinden kurtulması için çaba harcadılar. Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçede söylendiği gibi ya­zılmasını, bu dillere ait dilbilgisi kurallarının Türkçede kullanılmamasını, konuşmada İstanbul Türkçesinin kullanıl­masını istediler.

1911 yılında Selanik'te, Ömer Seyfettin, Ali Canip, Âkil Koyuncu gibi gençlerin çıkarmaya başladıkları "Genç Ka­lemler" dergisi ile milliyetçilik cereyanı edebiyatta da başlamıştır. "Millî Edebiyat" sözü ilk olarak bu dergide kulla­nılır. Dergi, böyle bir edebiyat oluşturma görevini üstlenir.


Millî edebiyat için edebi dilin millileştirilmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkılarak Yeni Lisan davası ortaya konur.

Ziya Gökalp, 1911 yılında, Genç Kalemler dergisinde yayımladığı "Turan" şiiri ile "Bütün Türkçülük" fikrini benim­sediğini ortaya koymuştur.

1- Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri “Beş Hececiler” grubunda yer alır?

A) Orhan Veli Kanık – Ahmet Kutsi Tecer
B) Yusuf Ziya Ortaç – Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Ahmet Muhip Dıranas – Yahya Kemal Beyatlı
D) Melih Cevdet Anday – Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Enis Behiç Koryürek – Cemal Süreya

Milli Edebiyat Dönemi Test Soruları

1. "Sade Türkçe"nin ilk kez bir dava olarak günde­me geldiği edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat edebiyatı

B) Servet-i Fünun edebiyatı

C) Fecr-i Âti edebiyatı

D) Milli edebiyat

E) Cumhuriyet edebiyatı