REKLAM

MİLLİ EDEBİYAT – 2

1.     Yakup Kadri roman alanında üstün başarı göstermiştir. Pek çok romanı olmakla birlikte hemen her konuya değinmiştir. Mesela; “Kiralık Konak”ta,(I) Tanzimat’tan Birinci Dünya Savaşı’na dek yetişen üç kuşağın tezatlarını; “Sodom ve Gomore”de(II), İstanbul’un işgali sı­rasındaki bozukluklarını ve ahlaki çöküntülerini; “Yaban”da,(III) Meşrutiyet döneminin parti müca­delelerini; “Hüküm Gecesi”nde,(IV)  Kurtuluş Sa­vaşı yıllarında bir Anadolu köyünün trajik yan­larını, “Ankara”da, (V) Atatürk devrimlerinin ilk yıl­ları ile yeni başkenti ve üç dönemi anlatır.

Parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için numaralandırılmış yerlerden hangi ikisi yer değiştirmelidir?

A) I ve II                          B) II ve III

C) III ve IV                       D) I ve V

E) III ve V

 

 

2.     Gelenek ve göreneklerine bağlı bir adam olan Naim Efendi, II. Abdülhamit döneminden    emekli bir nazırdır. Damadı Servet Bey tam bir alafrangalık düşkünüdür. Torunları Cemil ve Seniha eskiye sırt çeviren, yeniyi hazmede­meyen birer züppedir. Seniha evlenemez ve Avrupa’ya kaçar. Bu suçu Naim Efendiye yükleyen Servet Bey karısını alarak konaktan ayrılır. Seniha İstanbul’a babasının yanına döner. Yalnız kalan Naim Efendi konağı kiraya verip kız kardeşinin yanına çıkma planı yapar, fakat kiracılar konağı eski ve sıkıcı bulurlar.

Paragrafta özeti verilen Yakup Kadri romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaban                                        B) Kiralık Konak

C) Sodom ve Gomore                      D) Hüküm Gecesi

E) Panorama

 

1.     Ali Canip Yöntem, (I) Anadolu’nun acı gerçeklerini    yakından görmüş, Türkçü, ulusçu bir sanatçıdır. (II) Servet-i Fünûn dergisinde; “Ben bir Türküm;

dinim, cinsim uludur.” mısralarıyla başlayan şiiriyle ün kazanmıştır.(II) Eserlerini sade bir dille,hece ölçüsüyle, coşkun bir lirizmle dile getirmiştir.(IV) Şiirleri genellikle didaktik özelikler gösterir.(V)

 

Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangisine bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

2.     Lise yıllarımda edebiyat öğretmenlerimin de yol göstermesiyle “Kiralık Konak, Ateşten Gömlek, Çalıkuşu ve Efruz Bey”i büyük bir zevkle okumuştum.

Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıda­kilerden hangisidir?

A)    Halide Edip Adıvar

B)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)    Reşat Nuri Güntekin

D)    Refik Halit Karay

E)    Ömer Seyfettin

MİLLİ EDEBİYAT AKIMI (1911 - 1923)

II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı toplumunda "Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık" ve "Türkçülük" olmak üze­re dört ana siyasal görüş bulunmaktadır. Milli Edebiyat kavramının, sanatçılarının ve ortaya konan eserlerin daha iyi anlaşılabilmesi için bu dört siyasal görüşün öğ­renilmesi gerekmektedir.

Tanzimat döneminde, Türk toplumu hızlı bir batılılaşma hareketi içine girmiştir. İmparatorluk dağılma tehlikesiy­le karşı karşıyadır. Bu tehlike "Osmancılık" düşüncesi­nin gelişmesine yol açmıştır. Bu düşünce devlet yöneti­mince, özellikle II. Abdülhamit tarafından da desteklen­miştir, imparatorluğun siyasi birliğini sürdürebilmek dü­şüncesiyle 1860'tan sonra rağbet bulan "Osmanlıcılık" ideolojisi, aynı düşünce ile II. Meşrutiyet'in ilk yıllarında da rağbet görmüştür. Ancak, Balkan Harbi Hıristiyan un­surların imparatorluğa karşı tutumlarını kesin bir şekilde ortaya koyduğu gibi, gerek yabancı ve gerekse milliyet­çi etnik güçlerce başlatılan bazı ayaklanma hareketleri, imparatorluğun siyasi bütünlüğünün sürdürülmesi bakı­mından, Müslüman unsurların da tam bir anlaşma için­de bulunmadığını göstermektedir. Osmanlıcılık ideoloji­sinin böylece iflası, gerçekler karşısında, bu ideolojinin imparatorluğun geleceği için tehlikeli olduğu inancında bulunan bazı aydınları haklı çıkarmıştır. Bunun üzerine, 1908'den sonra, ilk belirtileri daha önce görülen "İslamcılık" ve "Türkçülük" ideolojileri çevresin­de toplanmalar başlamıştır.

MİLLİ EDEBİYAT – 1

1.     –      Şiirde hece ölçüsü ve halk şiiri nazım biçimleri kullanılmalıdır.

–      Şiir, roman ve hikayede Anadolu ve yaşamı esas alınmalıdır.

–      Dil sadeleşerek, yabancı kelimelerden kurtarılmalıdır.

–      Türkçe dilbilgisi kuralları uygulanmalıdır.

Yukarıda verilen özellikler hangi edebi döneme aittir?

A) I. Tanzimat                                  B) II. Tanzimat

C) Servet-i Fünûn                            D) Fecr-i Âti

E) Milli Edebiyat

 

Aşağıdaki sıra noktalı boşluklara Milli edebi­yat dönemi anlayışını benimsemiş sanatçıla­rından uygun olanlarını yazınız.

1................edebiyatı Türkçülük görüşlerini benim­setmede araç olarak görmüştür.

2. ...............milli şair unvanıyla da hatırlanır.

3................ Türk edebiyatında öykünün önemini

kavratan ve öyküden başka bir tür denemeyen yazarımızdır.

4................tekke ve âşık edebiyatının etkisiyle şiir­ler yazmış, filozof unvanıyla anılagelmiştir.

5. ...............Beş Hececiler içinde şairlik yeteneği enüst düzeyde olan sanatçıdır. Aruzu da çok iyi kul­lanmıştır.

6. Beş Hececiler'den.............. mizahla da ilgilen­miş ve Akbaba dergisini çıkarmıştır.

7. ...............Beş Hececiler içinde ulusal duygulara en çok vurgu yapan, yiğitlik temasının altını faz­laca çizen bir şairdir.