REKLAM

1. Budala

Bülbül konar bu dala

Girdin yetmiş yaşına

Gene kaldın budala

Bu dörtlükte bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seci B) İntak C) Telmih

D) Cinas E) Tezat

2. Ekmek Leyla oldu bre dostlarım

Mecnun oldum peşi sıra giderim

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezat B) Telmih C) İntak

D) Cinas E) Aliterasyon

3. Ay bir dededir nur yüzlü

Çocuklar karanlıktan korkmasın diye

Kerem gibi türkü söyler geceye

Masallar anlatır, gülümser

Bu dizelerde kullanılmayan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih B) Hüsn-i talil C) Teşhis

D) Kinaye E) Telmih

4. Birisini küçük düşürmek ve onunla alay etmek amacıy­la sözün ya da kavramın gerçek ve mecaz anlamı dı­şında büsbütün tersini kastetmektir.

Bu cümlede tanıtılan söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezat B) Seci C) Tariz

D) Hüsn-i talil E) Aliterasyon

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme (teşbih) sanatına başvurulmamıştır?

A) Ateş gibi bir nehir akıyordu

Ruhumla o ruhun arasında

B) Yârin dudağından getirilmiş

Bir katre alevdir bu karanfil

C) Ben bir rüya gördüm akşam

Yeşil giymişim üstüme

D) Artık güneş görünmez olur, gök bulutludur

Rahatça dal, ölüm sonu gelmez bir uykudur

E) Her şey yerli yerinde, bir dolap uzaklarda

Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan

6. Herhangi bir olayı gerçek nedeninin dışında başka bir nedene bağlama sanatına ... denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) hüsn-i talil B) intak C) aliterasyon

D) seci E) tekrir

7. Avazeyi âleme Davut gibi sal

Baki kalan bu kubbede bir hoş şada imiş

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen söz sa­natları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiş­tir?

A) Tevriye - kinaye B) Teşbih - tenasüp

C) Telmih - tevriye D) Kinaye - telmih

E) Cinas-teşbih

8. Dilerse gözümü giryan eden dost

Dilerse bağrımı biryan eden dost

Dilerse hak ile yeksan eden dost

Dilerse lutf ile ihsan eden dost

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telmih B) Tevriye C) Cinas

D) Tekrir E) Seci

9. Adam, haberi duyunca çocuk gibi sevindi.

Bu cümledeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Teşbih (Benzetme) B) İntak (Konuşturma)

C) Teşhis (Kişileştirme) D) İstiare (İğretileme)

E) Mübalağa (Abartma)

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerden farklı bir söz sanatı vardır?

A) Çamlar fısıldaşırken bahçede sırları

Uzan, oku kalbimin yorgun satırlarını

B) Bu gece gökyüzü ne kadar süslü

Bir mavi kıvılcım sanki her yıldız

C) Bak Tuna karanlık pırıltılarla

Titreyen bir siyah elmas yol olmuş

D) Yine doldu gemimizin arması

Bizim gemi martı gibi pek oynak

E) Yolcuyum bir kuru yaprak misâli

Rüzgârın önüne katılmışım ben

11. Söylerken o sözleri kızardı

Hem hazzeder ah hem kızardı

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından özellikle hangisine başvurulmuştur?

A) Seci B) Aliterasyon C) Cinas

D) Tenasüp E) Telmih

12. Uyandım kör aydınlığında

O küçük kasaba uykuda

Bu dizelerde bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntak B) Tekrir C) Mecaz-ı mürsel

D) Telmih E) Seci

13. Merkez-i hâke atsalarda bizi

Kürre-i arzı patlatır çıkarız

Yukarıdaki beyitte görülen edebi sanat, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

B) Kazaya kimseler razı değildir, razıyız derler

C) Güller açıyor da yüzünde, gül yüzlüler gülerken

D) Boyun büktü bütün çiçekler gidişine

E) Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer

14. Başım dağ, saçlarım kardır

Deli rüzgârlarım vardır

Ovalar bana çok dardır

Benim meskenim dağlardır

Bu dörtlüğün birinci dizesinde aşağıdaki söz sa­natlarından hangisi görülmektedir?

A) İstiare B) Abartma C) Kişileştirme

D) Ad aktarması E) Benzetme

15. Bazen neşe, bazen keder

İşte hayat böyle geçer

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Tezat B) Kinaye C) İstiare

D) Cinas E) Mübalağa (Abartma)

16. Kardelenler açmış her tarafta

meğer güneş yüzlü sevgili geleceğini bildirmiş

Bu dizelerde kardelenlerin açması, sevgilinin geleceği­ni bildirmesine bağlanmıştır.

Bu şekilde, bir olayın gerçekleşmesini gerçek ne­deninin dışında güzel bir nedene bağlama sanatına ne ad verilir?

A) Tevriye B) Tecahül-i arif

C) Telmih D) Mecaz-ı mürsel

E) Hüsn-italil

1.D 2.B 3.D 4.C 5.C 6.A 7.C 8.D 9.A 10.A 11.C 12.C 13.E 14.E 15.A 16.E

You have no rights to post comments