REKLAM

1.

Bir dere tutturmuş bir türkü

Yüreğimin ortasında

Bu dizelerdeki sanatlı söyleyişe benzer bir söyleyiş, aşağıdaki dizelerin hangisinde var­dır?

A) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını

Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar

B) Heyhat, yollar uzun, yollar dikenli

Can kafesim bana ağır geldi

C) Bir seher vakti geleceğim sana

Sıyrılıp donuk insan yığınlarının arasından

D) Ben kaderimi yaşıyorum

Okyanuslarda bir damla gibi

E) Buzlar erir gönlümüzdeki ateşten

Karanlıkları yok eder iklimimiz

2. Salındı bahçeye girdi

Çiçekler selâma durdu

Mor menekşe boyun eğdi

Gül kızardı utancından

Bu dizelerde kişileştirilen varlıkların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

A) bahçe - çiçekler - boyun

B) çiçekler - menekşe - gül

C) menekşe - bahçe

D) bahçe - gül

E) menekşe – gül

3. Aşağıdan akça koyun geliyor

Bezirganlar koç yiğide gülüyor

Kitabın dediği günler oluyor

Yoksa gün döndü de ahir zaman mı

Bu dizelerdeki altı çizili sözde aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Leffü neşir B) irsal-i mesel

C) Teşbih-i beliğ D) Tecahül-i arif

E) Hüsn-i ta'lil

4. Yaramaz

Fitil büyük, yaram az

Seni uslu bıraktım

Niçin oldun varamaz

Bu dizelerdeki altı çizili sözlerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü bir ara­da bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Hüsn-i ta'lil B) Teşhis

C) intak D) Cinas

E) Mecaz-ı mürsel

Ballar balını buldum

Kovanım yağma olsun

Şair, bu dizelerde kolay, basit gibi görünen; ama söylenmesi aslında son derece güç olan anlatım ortaya koymuştur.

Bu açıklamaya göre, yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatından yararlanılmıştır?

A) Tecahül-i arif B) irsal-i mesel

C) Leffü neşr D) Mecaz-ı mürsel

E) Sehl-i mümteni

6. Yusuf sabır ile vardı Mısır'a

Bu da gelir, bu da geçer, ağlama

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Teşbih B) Teşhis

C) Tevriye D) Nida

E) Telmih

Hâşimî birini severse gönül

Diken bir gül olur, baykuş da bülbül

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi ağırlıktadır?

A) Tenasüp B) Cinas

C) Tevriye D) Nida

E) Telmih

8. Elâ gözlü nazlı dilber . .

Seni kandan sakınırım

Kandan değil hey efendim

Seni candan kıskanırım ......

Şair, bu dizelerde, bir duygusunu daha güçlü an­latabilmek için, ilk söylediği sözden caymış gibi görünmektedir.

Yukarıdaki açıklamaya göre bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Teşhis B) Rücu

C) Cinas D) İntak

E) Tevriye

9. Benden selâm oldun

Bolu Beyine Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır

Ok gıcırtısından, kalkan sesinden

Dağlar seda verip seslenmelidir

Bu dörtlüğün son dizesinde aşağıdaki söz sa­natlarından hangisi vardır?

A) Tevriye B) Telmih

C) Kişileştirme D) Cinas

E) Tenasüp

10. Bakmaz mısın Karac'oğlan hâline

Garip bülbül konmuş gülün dalına

Kadrin bilmeyenler alır eline

Onun için eğri biter menevşe

Bu dörtlüğün son iki dizesinde aşağıdaki açık­lamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A) Bir durumu gerçekte olduğundan daha üstün gösterme

B) Biz sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma

C) Birden çok anlamı bulunan sözcüğü uzak anlamıyla kullanma

D) Bir olgunun gerçek nedenini bir yana bıraka­rak olguyu başka bir nedene bağlama

E) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme

11 . Çiğdem der ki: "Ben alayım

Yiğit başına belâyım

Hepisinden ben âlâyım

Benden âlâ çiçek var mı?"

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) intak B) Nida

C) İstiare D) Kinaye

E) Telmih

12 . Çamur dize çıktı kan ile yaştan

Atlar dalmaz oldu serilen leşten

Kaleler yığıldı kesilen baştan

Ak gövdeler kana battı, diyesin

Bu dörtlükteki söz sanatı aşağıdakilerin han­gisinde vardır?

A) Neticesiz geçti bir günüm daha Kapadım gözleri umut sabaha

B) Deli gönül bu isyandan beridir Bir ah çekse dağı taşı eritir

C) Şimdi burcu burcu tüten sılaya Çıkıp karşı dağdan bakasım gelir

D) Güneş de beni terk etmek üzere Son yakamozlar denizin üzerinde

E) Bülbül ne yatarsın bahar erişti Eski derdim yenisine karıştı

13. Yürü behey Bulgar Dağı

Senden yüce dağ olmaz mı

Sen yaylanın güzelisin

Yanakların ak olmaz mı

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?

A) Kinaye-intak

B) Teşhis - cinas

C) Tecahül-i arif - tezat

D) Telmih - tevriye

E) Nida-teşhis

CEVAPLAR:

1.A

2.B

3.C

4.D

5.E

6.E

7.A

8.B

9.C

10.D

11.A

12.B

13.E

You have no rights to post comments