REKLAM

ı . Çubuktan

Bir atım vardı

Yayla rüzgarı...

Tahtadan Bir kılıcım vardı

Taşı ikiye bölerdi

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?

A) Abartma B) Hüsn-ita'lil

C) Tevriye D) Benzetme

E) Mecaz-ı mürsel

2. Bugünkü işini yarına koma

Yar yıkıldığı gün tozar, demişler

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarının hangisine başvurulmuştur?

A) Leffü neşir B) Hüsn-i ta'lil

C) Tecahül-i arif D) Kişileştirme

E) İrsal-i mesel

3. ilahi her neyi gülzâr ettinse anı ittim, ilahi elime her ne sundunsa anı tattım, ilahi gönlüm oduna ne yaktınsa o tüter, ilahi vücudum bahçesine ne diktinse o biter.

Bu parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdakilerin hangisine örnektir?

A) Seci B) Leffü neşir

C) Aliterasyon D) Cinas

E) Tecahül-i arif

4. Akşam olur, kuşlar konar dallara

Susamış yıldızlar iner göllere

Yukarıdaki dizelerde yer alan altı çizili sözde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Tariz B) istiare

C) Tekrir D) Telmih

E) Tevriye

5.Öykülerini okuduğu yazar için, "Ömer Seyfet­tin'i okumaktan zevk aldım." diyen öğrenci, aşa­ğıdaki söz sanatlarından hangisine başvur­muştur?

A) Benzetme B) Tenasüp

C) Kinaye D) Mecaz-ı mürsel

E) Hüsn-i ta'lil

6. Geniş vadileri aşarak, kıvrımlı yollardan geçerek içine daldığımız çam ormanı, çok tanıdık gelen şarkılarla bizi sarıp sarmalayıp kendi elleri ile bu­raya bıraktığında başlayan bu tutkulu konukse­verlik sona ermek üzereydi.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?

A) vadiler B) şarkılar

C) eller D) yollar

E) çam ormanı

7. Dal çatlar kahrından, çiçekler donar

Analar çığrışır, babalar yanar

Ele güne karşı, dost bizi kınar:

- Haydi oğul uşak, toprak cömerttir

Bu şiirin ilk dizesinde aşağıdaki söz sanatla­rından hangisi vardır?

A) Teşhis B) Tenasüp

C) Tecahül-i arif D) Tekrir

E) İrsal-i mesel

9."Türkiye" sözcüğünün "Türkiye, sizinle gurur duyuyor." cümlesindeki kullanışına benzer bir kullanımı, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bursa, yeşilliğiyle tanınan bir kenttir.

B) Ülkemizde en fazla turist Antalya'ya gelmek­tedir.

C) Konya, tahıl üretiminin yüksek olduğu bölge­lerden biridir.

D) Ankara, dış politikada daha aktif olacağının sinyallerini verdi.

E) Samsun'daki Atatürk Heykeli sanatsal açıdan da çok değerlidir.

10. Bilirim ne yapsam hata Yanlış, attığım her adım Ellerim elma dalında Âdem'le Havva ecdadım

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisinin örneği vardır?

A) Teşhis B) Telmih

o Tezat D) Tenasüp

E) Tevriye

11. Karadeniz'in yemyeşil yamaçlarına serpilmiş olan evler, yabani otlar arasından fışkıran renk renk çiçekler gibi görünür bölgeyi ziyaret eden insanlara.

Bu cümlede birbirine benzetilen iki şey, aşağıdakilerden hangisidir?

A) yamaçlar - çiçekler

B) çiçekler - evler

C) çiçekler - insanlar

D) yamaçlar - evler

E) insanlar – yamaçlar

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir "teşbih" vardır?

A) Gözlerime ağaçlı bir yol gibi ayrılık

B) Uzun saçların, bir yaz yağmurunun teması

C) Sesim, odaya giren bir serçe kadar ürkek

D) Ve gün avuçlarından kayan gümüş bir balık

E) Sesin, dudaklarımda fağfur bir Japon tası

13. Renk aldı özge âteşimizde, şarâb u gül

Peymâne söylerim bunu, gülzâr söyleşir

Bu dizelerde şair, "şarap ve gülün kırmızı renk­te olmasını kendi içindeki ateşe bağlayarak" aşağıdakilerden hangisine uygun bir söz sanatı yapmıştır? .

A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme

B) Bir sözcüğü iki anlamını birden sezdirecek şekilde kullanma

C) Bir sözü gerçek anlamı dışında başka bir söz yerine kullanma

D) Bir olgunun gerçek nedenini bir yana bıraka­rak olguyu başka bir nedene bağlama

E) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma

14. Aşağıdaki hangisinde "tezat" vardır?

A) Hayat boşmuş aşklar yalan

Mevsim döner olur hazan

B) Alçağında al kırmızı taşın var

Yükseğinde turnaların sesi var

C) incitse ruhumu sitem her yandan

Kavrulsam çileden dertten acıdan

D) O yâre türküler yakar çok ağır

Böylece yüreği birazcık soğur

E) Serin rüzgârlara pencereni aç

Karşında fecirle değişen ağaç

15. Ne var ki;

Bir kara eylüldü

O kara üzüm gözlerine son bakışım Yanışım ve de yıkılışım

Üstümden bütün trenler geçti o gün Bütün otobüsler

Ve bütün gemilerim battı sen gideli

Bu dizelerdeki "üzüm gözler" sözünde aşağı­daki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Hüs-i ta'lil B) Teşhis

C) Leffü neşir D) intak

E) Teşbih-i beliğ

1-A

2E 12-C

3a 13-d

4b 14B

5-d 15E

6-E

7A

8D

9D

10-b

11-B

You have no rights to post comments