REKLAM

 

Edebi Sanatlar Test Soruları (LYS hazırlık)

Edebi sanatlar test soruları, 9. sınıf ve LYS'ye hazırlanan öğrenciler için hazırladığımız edebi sanatlar testi aşağıda yer almaktadır. Edebi sanatlar testinin cevaplarına soruların sonunda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Türk edebiyatı dersi edebi sanatlar konusu lise birinci sınıfta yer alıyor; ancak lise 2,3 ve 4. sınıf konularında edebi sanatlara bağlantı mutlaka kurulur. Şiir metinleri işlenirken hangi edebi sanatların olduğu sorulur. Bu bakımdan edebi sanatlar konusunu çok iyi öğrenmek gerekir. Edebi sanatları iyi bir şekilde kavramak için de bol test çözülmeli.

 

Aşağıda edebi sanatlarla ilgili 29 çoktan seçmeli soru yer alıyor.

1.    
Kalem böyle çalınmıştır yazıma
Yazım kışa uymaz, kışım yazıma
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Cinas B) Mübalağa
C) Hüsn-i talil D) Teşhis
E) Teşbih

2.    
Süzülüp akasya dallarında gün
Erir damla damla ayaklarımda
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte, aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Kinaye B) Tevriye C) İstiare
D) Cinas E) Teşbih

3.    Kendisi de büyük bir şair olan, şiiri sezmede ise üstat kabul edilen Ahmet Hamdi Tanpınar, Garipçiler için: "Gençleri seviyorum; fakat canım şiir okumak isteyince Baki Efendi'yi okuyorum."de­mişti.
Yukarıdaki cümlede Tanpınar'ın Garipçiler için kullandığı cümlede, aşağıdaki açıklama­lardan hangisine uygun söz sanatı vardır?
A) Benzetme amacı olmadan bir sözü başka bir söz yerine kullanma
B) Benzetme amacıyla bir sözü başka bir söz ye­rine kullanma
C) Bir sözü iki anlama gelecek şekilde kullanma
D) Bir sözü hem mecaz hem gerçek anlamda kullanma
E) Bir sözü gerçek nedeni dışında güzel bir ne­dene bağlama

4.    Gittikçe bembeyaz gezinenler üçer beşer
Bildim ki ahret denilen yerdedir beşer
Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?
A) Teşbih B) Teşhis C) Cinas
D) Kinaye E) İstiare


5.    
Tabirin sığmaz kaleme
Derdin dermandır yareme
İsmin yayılmaz aleme
Aşıklarda meşk olmasa
Bu dörtlüğün ilk iki dizesindeki söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Teşbih - Tenasüp
B) Teşhis - Cinas
C) Mübalağa - Tezat
D) İstiare - Tevriye
E) Hüsn-i Talil - Kinaye

Soru 6
Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşhis (kişileş­tirme) yoktur?
A)    Trenler bile daha sevinçli
Daha kederli gelir gider
B)    Aç dönerler kıyıya martılar
Sonra sayar onları yolcular
C)    Çiçeğin rengi soldu bitti şarkısı kuşun
Yol tenha, dal mecalsiz, su durgun
D)    Sonbahar ağaçlarda ağlarken yaprak yaprak
Hışırdayan bu altın yağmuruna dalarak
E)    Yelkenliler, takalar, sıra sıra kavaklar
Rıhtım boylarında bir ağızdan sayıklar

Soru 7
Keyfe keder kış geceleri
Kar taneleri iniyor çatılar üzerine
Zamanın ahengi yok,eritiyor kalpleri
Kelebekler misali gönüller bir pervane
Bu dörtlüğün son dizesindeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüsn-i Talil B) Teşbih
C) Kinaye D) Teşhis
E) Tevriye

Soru 8
I.    Şaştım kara bahtım tahammülüne
Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban
II.    Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban
III.    Tarife sığmıyor aşkın anlamı
Ancak çeken bilir bu derdi, gamı
IV.    Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban
Yukarıda numaralanmış dizelerin hangilerinde tezat sanatı vardır?
A) I. ve II.       B) II. ve III.     C) III. ve IV. D) I. ve IV.     E) II. ve IV.


Soru 9
Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden
Bir anlatsam nasıl utandığımı
Bir doğrulsam eğildiğim yerlerden
Ağarır tan yeli nilüferlerin
Bu dizelerin son ikisinde aşağıdaki söz sanat­larından hangisi vardır?
A) Tecahül-i arif B) Tevriye
C) Hüsn-i talil D) Leff ü neşr
E) Teşbih

Soru 10
Aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat sanatı vardır?
A)    Sabahleyin gökyüzü parlak ufuk açıktı
Yaylımız güneşli bir havada yola çıktı
B)    Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor
Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor
C)    Havada bir dost eli okşuyor tenimizi
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi
D)    Şakaklarıma kar mı yağdı ne var
Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz
E)    Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar

11.    Çamlar (I) hüzünlü, yollara düşmüş söğüt (II) ile çınar (III)
Yaprak (IV) döküp huzura kapanmıştı sonbahar (V)

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinde kişileştirme yoktur?
A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.        E) V.

12.    
Besbelli ölümüm sabahleyindir
İlk ışık korkuyla girerken camdan
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından han­gisi vardır?
A) Teşbih       B) Açık istiare       C) Teşhis D) Kinaye E) Hüsn-i talil

13.    
Hava keskin kömür kokusuyla dolar
Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Aliterasyon     B) Tekrir C) Cinas
D) Seci E) Teşbih


Soru 14
Bahçede güllerin kokusu bir başka güzel bugün
Meğer o nazlı yâr şereflendirmiş gül bahçemizi
Bu dizelerde olduğu gibi bazen bir durum, ger­çek nedeni dışında bir gerekçe ile açıklanır.
Buna benzer bir söz sanatı, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)    Kuşlar özgürce uçabilsin diye
Çekildi kenara kara kara bulutlar
B)    Neden düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar
C)    Arzu dolu, yaşamak dolu
Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan
D)    Çal sevdiceğim, çal güzelim, çal meleğim
Üç günlük dünyada içelim, güzelleşelim
E)    Ekmek Leyla oldu bre dostlarım
Mecnun oldum peşi sıra giderim

Soru 15
Çiçeğin (I) rengi soldu, bitti şarkısı kuşun (II)
Yol(III) ıssız, dal(IV) mecalsiz, su(V) durgun
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri kişileştirilmiştir?
A) I. ve II. B) II. ve III.      C) II. ve IV.
D) III. ve V E) I. ve IV.

Soru 16
. I.   Bir ah çeksem dağa taşı eritir.
II. Baharı görmeden ömrüm kış oldu.
III. Mum, dibine ışık vermez.
IV. Ağaca balta vurmuşlar: "Sapı bedenimden." demiş.
Yukarıdakilerin hangisinde aşağıdaki söz sa­natlarından hangisi yoktur?
A) Tezat B) Tevriye        C) Kinaye
D) Mübalağa     E) İntak

Soru 17
Bir olguyu gerçek nedeni dışında ,hoşa giden bir nedene bağlamaya "hüsn-i talil" denir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu tanıma uy­gun bir söz sanatı yoktur?
A)    Ne sıcak vücutlar gitti
Toprağı ısıtmak için
B)    O hızla dağları Ferhat yarınca
Başlamış akmaya çoban çeşmesi
C)    Derinden derine ırmaklar ağlar
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
D)    Gökyüzü masmavi bu sabah
Güzel şeyler düşünelim diye
E)    Ne zaman seni düşünsem
Bir ceylan su içmeye iner

Soru 18
Beni göğsünde bir gül sayardı
Yar benden incinir şimdi
Bu iki dizedeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tenasüp      B) Teşhis        C) Seci D) Tevriye       E) Telmih


Soru 19
Ağladım gözyaşlarım döndü denize
Ben derdimi kimseye söyleyemedim
Bu dizelerdeki altı çizili sözde görülen söz sa­natları aşağıdakilerden hangisinde verilmiş­tir?
A) Kişileştirme - abartma
B) İstiare - benzetme
C) Tevriye - kişileştirme
D) Benzetme - abartma
E) Tenasüp – istiare

Soru 20
Aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat yoktur?
A)    Yükseğinde namlı namlı karın var
Alçağında mor sümbüllü bağın var
B)    Her gün arar, sorarsam akrabaları
Kırk yılda bir defa selam gelir bana
C)    Yangın yangın son buluyor ayrılığın
Yok olmayı var eden arzularla geliyorsun

D)    Varlığın yaşam nedenim
Yokluğuna nasıl dayanırım
E)    Nazlı rüzgâr konuşur anladığım dilde
Sevdiğim şarkıyı söylerdi hafiften korular

Soru 21
Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma var­dır?
A)    Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya
Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya
B)    Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykudan
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan
C)    İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık
D)    Ağır ağır önümden geçti deve kervanı
Bir kenarda göründü beldenin viran hanı
E)    Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı
Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı

Soru 22
Seninle avundum yıllar yılı çaresiz
Seninle uyandım uyudum
Masallarda, türkülerde, cönklerde
Seni buldum, seni duydum, seni okudum
Bu dörtlükteki son iki dizede aşağıdakilerden hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir olguyu, gerçek nedenin dışında hoşa gi­den bir nedene bağlama
B) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek söyleme
C) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bil­mezlikten gelme
D) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz ye­rine kullanma
E) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma

Soru 23
İçimde damla damla bir korku birikiyor
Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler
Bu dizelerdeki altı çizili sözde aşağıdaki açık­lamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz ye­rine kullanma
B) Bir sözü hem mecaz hem de gerçek anlama gelecek biçimde kullanma
C) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bil­mezlikten gelme
D) İnsana özgü bir niteliği cansız varlıklara aktar­ma
E) Bir sözü iki anlama gelebilecek biçimde kul­lanma

Soru 24
Sırat kıldan incedir
Kılıçtan keskincedir
Varıp onun üstüne
Evler yapasım gelir
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından han­gisi vardır?
A) Teşhis B) Mübalağa
C) Mecaz-ı mürsel D) Tezat
E) Cinas
Soru 25
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur?
A)    Sensiz geçen günleri belli yaşamamışım
Sensizlik bir kuyuymuş onu aşamamışım
B)    Yürü gölgen seni uğurlamakta
Küçülüp küçülüp kaybol ırakta
C)    Yalnızlık içinde sıkılan gönül
Hasret ateşinin pervanesidir
D)     Bir şeyler soruyormuşum
Islak dudakların kapanıp açılıyor.
E)    Mor menevşe boynun eğmiş
Gül kızarmış hicabından

Soru 26
Bulunmaz dermanı yoktur ilacı
Vursam yaralasam söz ile seni
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından han­gisi vardır?
A) Teşbih B) Teşhis C) İstiare
D) Tecahül-i arif    E) Mecaz-ı mürsel


Soru 27
Sen gidince yüreğimi öyle kara bulutlar kapladı ki, bir türlü onları içimden atamıyorum. Bu cümledeki en belirgin söz sanatı, aşağıda­kilerden hangisidir?
A) Açık istiare B) Teşhis
C) Kapalı istiare        D) Hüsn-i talil
E) Tekrir

Soru 28
Bana kara diyen dilber
Gözlerin kara değil mi
Yüzünü sevdiren gelin
Kaşların kara değil mi
Bu dörtlükte, aşağıdaki açıklamalardan han­gisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Birini över gibi görünerek onu yerme
B) Yanıt amacı gütmeden, anlamı güçlendir­mek için soru sorma
C) Herkesçe bilinen bir olayı, bir kişiyi, öyküyü, dolaylı biçimde anımsatma
D) Birden çok anlamı olan bir sözcüğün yakın anlamını söyleyerek uzak anlamını belirtme
E) Sözü hiç beklenilmeyen bir sonuca bağlama

Soru 29
Gülen şu gözlerime bakıp da sakın
Sanma ki gönlüm bahtiyardır
Dudağımdan dökülen her kahkahanın
Ardında bir buruk gözyaşı vardır
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Teşbih B) Tecahül-i arif
C) Tekrir D) Tezat
E) Tevriye

 

EDEBİ SANATLAR TESTİ CEVAPLARINI İNDİR:

Edebi Sanatlar Testi