REKLAM

1. Biri var pencere

Pencere önünde ağlar duruyor

Bu dizelerde "ağlar" sözcüğü hem ağlamak eylemi hem de demir ağlar anlamında kullanılmıştır.

Buna göre şair, bu sözcüğün kullanımında aşağıdaki sanatlardan hangisine başvurmuştur?

A) Kinaye B) Benzetme

C) Kişileştirme D) Tevriye

E) Açık istiare

2. Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller

Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Redif B) Teşbih

C) Tenasüp D) Tecahül-i arif

E) Tezat

3. Karanlıklarla kardeş

Bahtım bir türlü ateş

Almayan çakmak gibi

Sabır nedir bana sor

Zaman bir kuşak gibi

Sarıl sarıl bitmiyor

Aşağıdakilerden hangileri, bu dizelerdeki benzetmele­rin benzeyenleridir?

A) Karanlık - zaman B) Bahtım - zaman

C) Çakmak - kuşak D) Ateş - zaman

E) Bahtım – kuşak

4. Kıpırdarsa yıldızları ürkütecekmiş gibi sakin duruyordu; gökyüzünün koca avizesi yolculuğunu sessiz sürdürüyor­du. Zonguldak uykudaydı, kara elmas madenlerinde çalı­şan işçiler de evlerine varmıştı. Bir kendisi parklardaydı. Kendisine park nöbeti verilmişçesine.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İnsana özgü nitelikleri doğaya aktarma

B) Bir sözcüğü benzetme ilgisiyle başka bir sözcüğün ye­rine kullanma

C) Bir sözcükle anlatılabilecek olanı birden çok sözcükle anlatma

D) Yer adını söyleyerek o yerde yaşayanları anlatma

E) Bir anlam inceliği yaratmak için, bildiğini bilmezlikten gelme

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme yoktur?

A) Yağmur ninni söylüyordu çocuklara

B) Rüzgâr incitmişti bahçemizin kırmızı güllerini

C) Dalgalar, diş biliyordu maceracı gemicilere

D) Bir yaprak inledi ayaklarımızın altında

E) Yanı başımızda kanat açtı kocaman bir kuş

6. Seni yıldızlara sordum

Yıldızlar: O bizim çobanımız

Dediler.

Güneşe sordum, güneş:

En yakın dostum, dedi.

Bu dizelerde belirgin olan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntak B) Tariz C) Tezat

D) Kinaye E) Telmih

7. Kara bulutlar, göklerin parlayan boncuklarını kapkara bir örtü gibi örttü; o gülümseyen göğün yüzü birden korkunç bir biçim aldı, kayıkçı korkuyordu. Hani ölseydi bir şey ol­mayacaktı da ekmek teknesi batar da kendi sağ kalsaydı, başkalarının yevmiyeli adamı olsaydı, o zaman acı çeke çeke ölürdü.

Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yok­tur?

A) Açık istiare B) Dolaylama

C) Kişileştirme D) Benzetme

E) İntak

8. Kentleri ve kasabaları ve köyleri çevirdik senin adına

Kapıları tutmaktan herkesin nasır oldu elleri

Bu dizelerde birbiriyle ilgili "kent, kasaba, köy" sözcükleri bir arada kullanılmıştır.

Yukarıda sözü edilen edebi sanat aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Tekrir B) Tevriye C) Aliterasyon

D) Seci E) Tenasüp

9. Aşağıdakilerin hangisinde yazarın adı, yapıtlarının ye­rine kullanılarak ad aktarması yapılmıştır?

A) Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu'yla ilgili izlenimleri, o günün aydınının Anadolu'ya bakışını yansıtmaktadır.

B) Yakup Kadri'yi okumadan Tanzimat sonrası toplum ya­pımız hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olamayız.

C) Halide Edip'in güçlü kişiliği onu modern Türk kadını için öncü bir kadın yapmıştır.

D) Sait Faik'in öykülerini okurken, onun başıboş bir ya­şam sürdüğünü kolaylıkla fark ediyorsunuz.

E) Yaşar Kemal, masallardan modern yapıtlar oluşturarak adını duyurdu.

10. Bir mahzun mor menekşe Ağlıyor mu ne?

Bu dizelerde kullanılan sanat aşağıdakilerin hangisin­de verilmiştir?

A) Benzetme B) Kişileştirme C) Tezat

D) Açık istiare E) İstifham

11. Gül gülse daim ağlasa bülbül acep değil

Zira kimine ağla demişler kimine gül

Bu dizelerde "gül'' sözcüğünün kullanımı aşağıdakiler-den hangisine örnektir?

A) Ad aktarması B) Tezat

C) İntak D) Tevriye

E) Tariz

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde açık istiare yok­tur?

A) Denize düşen yılana sarılır.

B) Keskin sirke küpüne zarar verir.

C) Kurt, dumanlı havayı sever.

D) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

E) Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.

13. Yazın dünyamızın deniz fenerlerine ihtiyacı vardır; bu ihti­yaç karşılanmazsa genç kaptanlar, gemilerini karalara yak­laştırmaya çalışırken fırtınalı okyanuslara sürüklenebilirler.

Bu cümlede geçen "deniz fenerleri" sözünde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir sözün yerine kullanma

B) Bir sözü benzetme amacı olmadan başka bir sözün yerine kullanma

C) İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma

D) Bir olguyu gerçek nedeninden daha güzel bir nedene bağlama

E) Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamda kullanma

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme (teşhis) sa­natı yoktur?

A) Senin bütün adlarını söylesem Doğa ayaklanır, koşarak yanıma gelir

B) İçimdeki, dışımdaki saatleri kurdum Yelkovanı kovalayan akrep gibi kaldım

C) Çılgın bir nehir gibi kavuşmalıyım sana Yoksa bu özlem beni öldürecek

D) Dünyanın bütün sularını içsem Yetmez içimdeki yangını söndürmeye

E) Yapraklarını rüzgârdan koruyan bir gonca gibi Seni hep içimde saklayacağım

15. Irmak o gün coşmadı

O kumlar arasındaki çiçeği

Sular almasın diye

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uy­gun bir söz sanatı vardır?

A) Bir olayı gerçek nedeninden daha güzel bir nedene bağlama

B) Bir sözü benzetme ilgisi olmadan başka bir sözün yer­ine kullanma

C) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezlikten gelme

D) Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamda kullanma

E) Bir gerçeği dile getirmek için geçmişteki bir olaya değinme

16. Pamuğun ağırlığını yapan dağın hafifliğini

Sana haber veriyorum yeni doğduğunu güneşin

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi belirgindir?

A) Teşbih (benzetme) B) Kinaye

C) Tezat D) Telmih

E) Seci

17. Aşağıdakilerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir benzetme vardır?

A) Sözcük kurttur, düşer şairin içine

B) Sevdiğimin gülüşü gibidir şu ağacın çiçeği

C) Karanlık, bir düşmandır keser bütün yolları

D) Güvercin bakışlı güzelim neden uzaktan bakarsın

E) Ellerin Çukurova pamuğu kadar beyaz ve yumuşak

1.D 2.E 3.B 4.E 5.E 6.A 7.E 8.E 9.B 10.B 11.D 12.E 13.A 14.D 15.A 16.C 17.E

You have no rights to post comments