REKLAM

1. Aynı konuyla ilgili olan ya da anlamı bakımından birbi­riyle ilişkili bulunan sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır.

Bu cümlede tanıtılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye B) Teşbih C) Kinaye

D) İntak E) Tenasüp

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih (benzetme) sanatı vardır?

A) Kalınlaşan bir duvar gibiydi aramızda gece

Seçerdim o karanlıkta gözbebeklerini

B) Güneşler ki en derin denizlerde yıkanır

Uçurumlardan tekrar doğacak mıdır

C) Ne güzeldir sıcak yaz akşamları

Üstüme eğilirken aşk pınarları

D) İsterse geceleyin ıssızlık içinde olsun

İsterse sokakta kalabalık içinde olsun

E) Karanlığa sevgiyle baktığım gece gördüm

Hâlâ o günün sevinciyle uçmakta gönlüm

3. Ney-i bezm-i gâmem ey man ne bulsan yele ver

Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı

Bu beytin ikinci dizesindeki "hevâ" sözcüğü hem "hava, nefes" hem de "arzu, heves, aşk" anlamına ge­lecek şekilde kullanılmıştır.

Bu söz sanatına ne ad verilir?

A) Hüsn-italil B) Tevriye C) Teşbih

D) Teşhis E) Mecaz-ı mürsel

4. Ey canlarımızın canı, gönlümüzün sultanı, dertlerimizin devası, hastalarımızın şifası, gündüzümüzün süruru, gecemizin nuru hoş geldin!

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerde görülen söz sa­natı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telmih B) Cinas C) Abartma

D) Seci E) Aliterasyon

5. Ben de gördüm güneşin doğarken battığını.

Bu dizede altı çizili sözcükler arasında anlamca karşıt­lık vardır.

Yukarıda örneklendirilen ve tanımlanan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis B) Telmih C) Teşbih

D) Tezat E) Tekrir

6. Aşağıdakilerin hangisinde intak (konuşturma) sanatı vardır?

A) Bursa'da bir eski cami avlusu

Mermer şadırvanda sakırdayan su

B) Kalbim yırtılıyor her nefesinde

Kulağım ruhumun ayak sesinde

C) Aklı ersin ermesin sevdama

Senden yanayım, dedi yeşeren dal, senden yana

D) Ağaçlar denize doğru gidiyor

Deniz, karşı dağlara doğru

E) Her şey ne sıcaktı, her şey ne iyi

Hatta o karanlık, aysız geceler

7. Arzu dolu, yaşamak dolu

Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan?

Bu dizelerde bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntak B) Tecahül-i arif C) Tekrir

D) Hüsn-i talil E) Seci

8. Kahramanmaraş selden çok şikâyetçiydi.

Bu cümlede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntak B) Mecaz-ı mürsel C) Tekrir

D) Telmih E) Hüsn-i talil

9. Bir konferans sırasında, ünlü bir yazara edebiyatımızın geleceği konusunda bir soru soruldu. Soruyu eline alınca kâğıdı biraz uzakta tutarak okumaya çalıştı. Ya­kın dostlarından biri hemen gözlüğünü uzatarak yar­dımcı olmak istedi. O, bu yardım isteği karşısında bi­raz da neşeli bir üslupla: "Korkmayın ben uzağı iyi gö­rürüm." dedi.

Yazarın "uzağı görmek" sözünde aşağıdaki söz sa­natlarından hangisi vardır?

A) Tariz B) Mecaz-ı mürsel C) Kinaye

D) Teşbih E) Telmih

10. Ne boyundan ne boşundan yakınırdı çınar

Ne de yükseklikten

Bir gece karayelden Dayanamamış göçmüş

Bu dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih (Benzetme)

B) Teşhis (Kişileştirme)

C) İntak (Konuşturma)

D) Tariz

E) Seci

11 . Ev telefonu kapalı olduğu için arkadaşına: "Beni cepten ara!" diyen bir kişi, aşağıdaki söz sanatların­da hangisine başvurmuştur?

A) Benzetme B) İstiare C) Kinaye

D) Kişileştirme E) Ad aktarması

12. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi

Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.

Bu dizelerde altı çizili sözcükte bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aliterasyon B) Kinaye C) Teşbih

D) Telmih E) Tezat

13. Biz; denizde kaptan, ovada çiftçi, şehirde esnaf olan

Biz; gemi yürüten, toprak süren, alışveriş yapan

Yukarıdaki beyitte olduğu gibi, "İki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili şeyleri sıralama" şek­linde yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih B) Leff ü neşr C) Tezat

D) Hüsn-i talil E) Tekrir

14. Ayrıldım gülüm senden

Saçı sümbülüm senden

Araya engel düştü

Ayrıldı yolum senden

Bu dörtlüğün birinci dizesinde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare B) Kinaye C) Teşhis

D) Mecaz-ı mürsel E) Tevriye

15. Haydi çocuklar, haydi

Salıncakları kurun!

Başka dallarsa eğilmiş:

—Yemişlerimizden buyrun!

Bu dörtlükteki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih B) Tezat C) Telmih

D) Kinaye E) İntak (Konuşturma)

16. Hepsi gider, bu kubbede kalacak

Âşık sesi, şair sesi, er sesi

Yukarıdaki ikinci dizede bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezat B) Tezat C) Tekrir

D) İntak E) Hüsn-i talil

1.E 2.A 3.B 4.D 5.D 6.C 7.B 8.B 9.C .10.B 11.E 12.D 13.B 14.A 15.E 16.C

You have no rights to post comments