REKLAM


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem farklı bir kiple çekimlenmiştir?
A) Evin temizliğiyle annem ilgileniyor.
B) O, nedense buralara pek gelmez.
C) Dünkü, olayı siz de görmüşsünüz.
D) Hadi, hep beraber bize gidelim.
E) Beklediğimiz kişi az önce geldi.
 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiil kipinde an­lam kayması vardır?
A) Dayım, bir dediğimizi iki etmezdi.
B) Yağmur yağarsa hava biraz serinler.
C) Kitap fuarı bu yıl Ankara’da açılacak.
D) Yazları bu bahçe yemyeşil oluyor.
E) Her sabah erkenden okula gelirim.

3. Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden fark­lı bir bileşik fiil vardır?
A) Dokunabilir misin yüreğime
Bak nasıl çarpıyor
B) Bu gece tek başıma karanlıktayım
Affet beni biraz kalbimi dinleyeceğim
C) Bir sabah ellerin cebinde çık evinden
Bekleyedursun dostların kahvede
D) Kapımı birkaç gün açık tut
Eşyam bakakalsın diye arkamdan
E) Terli bir at gibi gülümseyiverdi
Düşle gerçek arası dört nala
 
4. Uyuyamayacaksın,
Memleketin hali seni uyandıracak.
Bu dizelerdeki “uyuyamayacaksın” eylemiyle il­gili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) ikinci tekil kişiyle çekimlenmiştir.
B) Gelecek zaman kipi vardır.
C) Bileşik yapılı bir fiildir.
D) Bileşik zamanlı bir fiildir.
E) Durum bildiren bir fiildir.
 
5. (I) Yıllarca hiç durmadan çalıştı. (II) Çalışmalarında hep yeni bir şeyler ortaya koydu. (III) Bir ara yeni arayışlara girdi. (IV) Ancak hiçbir zaman kolaya kaçmadı. (V) Kalitesini ve ustalığını son çalışmala­rıyla kanıtladı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisin­de yüklem yapı bakımından diğerlerinden fark­lıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 
6. Aşağıdakilerin hangisinde işle anlatışın aynı zamanda yapıldığı anlamı vardır?
A) Sabah erkenden yola çıkıyoruz.
B) Bugünlerde bizi hiç aramıyor.
C) Kardeşim içerde ödevini yapıyor.
D) İlk sergimi haftaya açıyorum.
E) Bu akşam biz de size geliyoruz.
 
7. (I) 1970’ten beri bu sahnedeyim. (II) Hep başrol düzeyinde roller oynadım. (III) Pek çok film ve dizi yaptım. (IV) Bunlara rağmen sahneye çıkmadan bir heyecan sarar beni. (V) Sahneye ilk adımı atın­ca da unuturum her şeyi.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisinin yüklemi çekimli bir eylem değildir?
A) I. B) II. C) III. D) V. E) V.
 
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi öteki­lerden farklı bir kişi eki almıştır?
A) Haşan hemen buraya gelsin.
B) Onu tamsan çok seversin.
C) Bu kitabı mutlaka okusun.
D) Bir yere gitmeyip burada beklesin.
E) Gelirken ekmekle süt alsın.
 
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi “basit zamanlı” bir eylemdir?
A) Kardeşine ağaçtan bir elma kopardı.
B) Sabahları burda bir saat koşardı.
C) Her hafta oğluna mektup yazardı.
D) Annesi yokken kardeşine Ayşe bakardı.
E) Bahçemizdeki çiçekler ne güzel kokardı.
 
10. “etmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A) Atatürk, Cumhuriyet’i gençliğe emanet etti.
B) Aşırı kar yağışı İstanbul’u perişan etti.
C) O, bu cezayı aslında çoktan hak etti.
D) Sahilde sattığımız arsa kaç lira etti.
E) Kızılay’daki mağazayı ne zaman devrettin?
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik eylem yoktur?
A) Babam olanları duyunca küplere bindi.
B) Sizleri, buraları çok göresim geldi.
C) Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık.
D) Öğleden sonra mutlaka orada olmalıyım.
E) Sofrayı hazırlayıver, vakit kaybetmeyelim.
 
12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylem “istek" kipindedir?
A) Aya haber sal çıksın bu gece
Görünsün şöyle gönlümce
B) Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı
Avlasam çöllerden saz ile seni
C) Benden selam olsun Bolu Beyi’ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.
D) Elinden geldikçe iyilik eyle
Hatırdan gönülden geçici olma
E) Gidelim buralardan durmayalım gayrı
Dost iline varalım birlik olalım
 
13. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ek eylem (ek fiil) vardır?
A) Gönül kimi severse güzel odur.
B) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
C) Ateş düştüğü yeri yakar.
D) Gülü seven dikenine katlanır.
E) Derdini söylemeyen derman bulamaz.
 
14. Eğer benim ile gitmek dilersen
Eğlen güzel yaz olsun da gidelim.
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bileşik zamanlı eylem
B) Ek eylem (ek fiil)
C) İstek kipi
D) Gereklilik kipi
E) Fiilimsi (Eylemsi)
 
15. Her gün bu güvercinleri yemlerdi.
Bu cümledeki altı çizili sözcük için aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?
A) Çekimli bir eylemdir.
B) Bileşik zamanlıdır.
C) Kip kayması yoktur.
D) Türemiş bir eylemdir.
E) Basit bir eylemdir.
 
16. I. Bir yaz günü Adana’da doğdum.
II. Bir saat sonra orada oluruz.
III. Yıllar önce okumaya Ankara’ya geliyor.
IV. Hafta sonu Kızılırmak’a balığa gideceğiz.
V. Keloğlan, bir gün saraya gider.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde eylem kipinde anlam kayması olmamıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?
A) Evin temizliğiyle annem ilgileniyor.
B) O, nedense buralara pek gelmez.
C) Dünkü olayı siz de görmüşsünüz.
D) Hadi, hep beraber bize gidelim.
E) Beklediğimiz kişi az önce geldi.
 
18. “Bilmek” eylemi ile oluşan bileşik fiiller “yeterlilik, yeterli olma” anlamını taşır.
Aşağıdakilerin hangisinde bileşik fiil bu anlam­da kullanılmamıştır?
A) Bunca sıkıntıya nasıl dayanabilirim?
B) Hazırlıklı olalım; akşama kar yağabilir.
C) Ben bu işin altından kalkabilirim.
D) En sonunda işi tatlıya bağlayabildim.
E) Konuyu size tekrar anlatabilirim.
 
19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ge­lecek zaman kipi anlamında kullanılmamıştır?
A) Beni yarın mı ararsın?
B) Sabahları bu satte mi gelirsin?
C) Yemeği sonra mı yersin?
D) Alışverişe öğleden sonra mı çıkarız?
E) Memlekete hafta sonu mu gidersin?
 
20. (I) Roman kahramanı babasız bir gençtir. (II) Anne­siyle yaşamakta, hastalığı için annesiyle hastane hastane dolaşmaktadır. (III) Pek çok ameliyat son­rası bacağı alçıya alınmıştır. (IV) İyileşmesi için sa­kin bir yaşam sürmesi gerekmektedir. (V) Bir gen­cin hayat mücadelesini anlatan bu romanı her genç okumalıdır.
Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin­de yüklem "-meli, -malı" ekini almadığı halde ge­reklilik bildirmektedir?
A)I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 
21. I. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç.
II. Şehrin görünümünü değiştirmek için artık çok geç.
III. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.
IV. Bana bu dünyanın sırrını anlatacak kimse yok mu?
V. Akşamın kızıllığıydı bizi böyle hüzne boğan.
Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi­nin yüklemi çekimli fiildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi oluş bildiren bir fiildir?
A) Çocuklar yeni kitaplarını rafa kaldırdılar.
B) Bahçedeki fidanların birçoğu kurumuş.
C) Ayşegül hafta sonu ninesinde kalacak.
D) Çantasındaki defterleri masaya boşalttı.
E) Halkın ekonomiye olan güvensizliği devam edi­yor.
 
23. Aşağıdakilerin hangisinde "değil" sözcüğü cüm­leye olumsuzluk anlamı katmıştır?
A) Yazdığınız şiirleri beğenmiyor değiliz.
B) Dün sana tarif ettiğim kişi bu değil.
C) Çalışmasam da sınava girmeyecek değilim.
D) Anlattıklarımı hiç anlamıyor değilsin.
E) Ben, sandığınız gibi, vefasız değilim.
24. Anlatacağım bu öykü, yarıştan yarışa koşarak atları terbiye etmeye çalışan gezgin bir at
terbiyecisinin genç oğluna kadar uzanır.
Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangi­si eylemsi (fiilimsi) değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
.
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem diğer­lerinden farklı bir kiple çekimlenmiştir?
A) Biz, kendi dünya görüşümüze ters düşen ya­zarları pek okumayız.
B) Bilirim ki okuduğum her şiir en güzel şiiri yaz­ma yolunda bir basamak olacaktır.
C) Mehmet Akif’in bazı kişisel eşyaları Ankara’da­ki evinde saklanıyor.
D) Bir insanla ticaret yapmamışsam o insana pek güvenemem.
E) Toplumun her bireyi kendini geliştirsin ki geliş­miş bir toplum olabilelim.
26. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil farklı bir gö­revde kullanılmıştır?
A) İşini bitirirse mutlaka eve telefon eder.
B) Piknik yapacağınızı bana da söyleseydiniz.
C) Siz yola çıktığınızda çocuk hala uyuyor muy­du?
D) Bahçemizdeki o eski kuyu artık kurumuştu.
E) İnsanları sevmek; herkesin yapamayacağı bir şeydir.
27. Aşağıdaki dizelerin hangisinde çekimli fiil yok­tur?
A) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben aşkımla bahar getirdim sana
B) Senin yanındayken avuçlarımda
Suda sabun gibi eriyor zaman
C) Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
Bu şehir o eski İstanbul mudur
D) Bir hıçkırık, bir üzüntüdür
Yıllardır beynimi kemiren
E) Hırsın, kinin kapısı kapanmış
Yüzlerdeki gülümseme çocuksu
28. I. Bu söz bana atılan bir taştı.
II. Genç yaşta saçları ak aktı.
III. Elbet senin de yüzün gülecek.
IV. O da artık beni unutmuştur.
V. Gözlerinde sevinç var.
Numaralanmış cümlelerin yüklemleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I numaralı cümlenin yüklemi geçmiş zamana göre çekimlenmiş fiildir.
B) II numaralı cümlenin yüklemi ek fiil almış bir isimdir.
C) III numaralı cümlenin yüklemi basit çekimli bir eylemdir.
D) V numaralı cümlenin yüklemi bileşik çekimli fiildir.
E) V numaralı cümledeki yüklemde ek fiilin geniş zaman eki “-dır” düşmüştür.
29. Anlatamam derdimi sevgilime bile.” cümlesinin yüklemi için aşağıdakilerden hangisi doğru­dur?
A) Geniş zaman ve birinci tekil şahsa göre çekim­lenmiştir.
B) Ek fiil almış, birinci tekil şahsa göre çekimlen­miştir.
C) Bileşik çekimli bir eylemdir.
D) Tasarlama kiplerinden biriyle çekimlenmiştir.
E) Ek fiilin geniş zamanına göre çekimlenmiş bir isimdir.
30. Bu genç şair; şiirlerinin konusunu, her zaman, doğup büyüdüğü kentten seçiyor.
Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekiyle özdeş bir kip kayması vardır?
A) O yıllarda, ekmekten şekere her şey karneyle veriliyor.
B) İki yıl sonra, çok sevdiğim bu şehirden taşını­yoruz.
C) Politikacılar, daima, yapamayacakları vaatler­de bulunuyorlar.
D) Artık her yıl eğitim sorunlarıyla ilgili panel yapacağız.
E) Babam, birazdan gidip o bisikleti sana alıyoruz, dedi.
31. “Çocuklara, kendilerini yönetebilmeyi öğretebilmeliyiz.” cümlesinin yüklemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yapıca kurallı bileşik fiildir.
B) Basit zamanlı fiildir.
C) III. çoğul kişi eki almıştır.
D) Gereklilik kipiyle çekimlenmiştir.
E) Ek fiil kullanılmamıştır.
32. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış bir sıfat - fiil vardır?
A) Gelen gideni aratır, derler.
B) Bu konuyu ona danışmaya karar verdim.
C) Güneş batarken içime hüzün çöker.
D) Sizi soran adamı ben tanımıyorum.
E) Onun yapacağı iş bu kadar olur.
33. “-mek, -me, -iş” ekleri kimi zaman fiilimsi değil, kalıcı adlar türetir.
Aşağıdakilerin hangisinde buna bir örnek vardır?
A) Okumak tutkuların en güzelidir.
B) Biraz yürümeye karar verdim.
C) O bakışını asla unutamam onun.
D) Elinde değerli bir çakmak vardı.
E) Bu bekleyiş beni kızdırmaya başladı.
34. Aşağıdakilerin hangisi anlamca kaynaşmış bi­leşik fiil yoktur?
A) Gazetedeki bütün iş ilanlarına başvurdu.
B) İyi bir üniversite gönlünden geçiyordu.
C) Çocukların sorunlarına da kulak vermeli.
D) Derslerine mutlaka her akşam göz atardı.
E) Yunus gibi her kötülüğe sabrederdi.
35. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem bağ - fiil hem de sıfat - fiil vardır?
A) Her taşı bir yakut olan bu vatan
B) Şahlanıp köpüren ırmaklarından
C) Başlamış akmaya çoban çeşmesi
D) Kuruyan gözlere yaş gönderen bu
E) Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
36. Ek eylem (ek fiil) isim soylu sözcükleri yüklem, ba­sit zamanlı fiilleri de bileşik zamanlı fiil yapar.
Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem diğerlerin­den farklı görevdedir?
A) Benim sadık yarim kara topraktır.
B) Sendin bütün korkuların çaresi.
C) Benim de mi düşüncelerim olacaktı.
D) Ben bir martıyım açık denizlerde.
E) Ayrılık dikenle çevrilmiş bir güldür.
37. Aşağıdakilerin hangisinde farklı yapıda iki fiil kullanılmıştır?
A) Kazanmayı hak etmiş, hayatın tadını çıkarmış­tı.
B) Leyla’yı yıllarca sevmiş ama Mevla’yı tercih et­mişti.
C) Ders çalışmayı sonunda öğrenebilmiş, çalış­manın tadına varmıştı.
D) Her akşam eve erkenden gelir, sabah erken­den işe giderdi.
E) Kalemi oynatmaya başlar ve yazılar teker teker dökülürdü.
38. Her zaman şık giyinse de temizliği pek önemse­mezmiş. “Ben temiz biriyim.” derse ona gülerim çünkü dün gece evi çok pisti. Fakat yine de ben, bu arkadaşımdan görünüme aldanmamayı öğrenmiş oldum.
Bu parçada bileşik çekimli kaç eylem vardır?
A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
39. Aşağıdakileri hangisinde bileşik zamanlı bileşik fiil kullanılmıştır?
A) İlk günden itibaren onun sınavı kazanacağını biliyorduk.
B) Babası ve anası tarafından çalışmaları takip ediliyordu.
C) Göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahipti.
D) Başarısı yıllardır kimsenin dilinden düşmedi.
E) Kendisine olan inancı giderek artıyordu.
40. Aşağıdaki bileşik fiillerden hangisinde farklı bir ses olayı olmuştur?
A) Ben onun kazandığını zannetmişim.
B) Bu vatanı kaç yıl sonra yeni keşfettik.
C) Akşam arkadaşlarla korku filmi seyrettik.
D) Sınavı kaybedince kahroldu.
E) Kitapları bu yıl neşredildi.
41. Aşağıdaki söz öbeklerinden hangisi sıfat-fiille kurulmuştur?
A) Burada sana göre iş yok, dedi.
B) Her zaman konuştuğu gibi yazardı.
C) Akşama doğru eve geldi.
D) Dersi, sevinceve kadar çalışmalı.
E) Geri vermek üzere para aldı.
42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yar­dımcı bileşik fiildir?
A) Bana yardım edenlere teşekkür ederim.
B) Bu projeyi iki güne kadar bitirebilirim.
C) Misafirlere dört çeşit yemeği bir saatte yapıver­di.
D) Bütün parayı bankadan çekmiş.
 
 
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile