REKLAM

YAPISINA GÖRE EYLEMLER

Biçim bakımından eylemleri üç öbekte toplayabiliriz:

a) Basit eylemler

b) Türemiş eylemler

c) Birleşik eylemler

FİİLLER(EYLEMLER)

Bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere denir.

Pratik olarak ismi fiilden ayırmak için –me, -ma olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek mastar ekini kullanırız.Eğer bir kelimenin sonuna –ma ,-me olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek mastar ekini getirebiliyorsak o kelime fiil demektir.Getiremiyorsak o kelime isim soylu bir kelimedir.

FİİLDE KİP, FİİL KİPLERİNDE ANLAM KAYMASI

A. Aşağıdaki cümlelerde çekimli eylem varsa \ parantez içine (+), yoksa (-) yazınız.

  1. 1. ( ) Masallar, çocukların hayal güçlerini zenginleştirir.
  2. 2. ( ) Annesinin işten gelmesine daha çok zaman vardı.
  3. 3. ( ) Adamın bütün düşüncesi, işe zamanında ye­tişmekti.
  4. 4. ( ) Oltalarını denize sarkıtan gençler keyifsizdi.
  5. 5. ( ) Bilimsel çalışmaların önemini daha iyi kavrıyoruz.
  6. 6. ( ) Yıldızsız bir gecenin sancısıdır benim çektiğim.

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

• Mektuplar yazılış amaçlarına göre...........,.........ve.........biçiminde sınıflandırılır.

• Özel mektuplarda diğer mektup türlerine göre daha...........bir dil kullanılır.

• Bir dileği bildirmek üzere resmî dairelere sunulan tarihli, imzalı yazılara....................

denir.

• Davetiye, tebrik, kutlama türündeki mektuplar..............sınıfına girer.

2. Aşağıdaki cümlelerin sonuna, bildirdikleri yargılar doğru ise "D", yanlışsa "Y" harfini yazınız.

• Dilekçelerde dil, alıcıyı harekete geçirme ve göndergesel işlevlerinde kullanılır. ( )